| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Departament Wychowania i Promocji Obronności

157

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

między

Ministrem Obrony Narodowej

i

Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

zawarte w Warszawie w dniu 11 października 2004 r.

Mając na uwadze potrzebę tworzenia warunków do rozwoju techniki wojskowej oraz upowszechnianie i promowanie myśli technicznej służącej obronności Rzeczypospolitej Polskiej, Minister Obrony Narodowej oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich z siedzibą w Warszawie,

- wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000152811,

- reprezentowane przez Prezesa dr. inż. Andrzeja Ciszewskiego,

postanawiają:

§ 1. Komórki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane, zwane dalej resortem obrony narodowej, oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, zwane dalej Stowarzyszeniem, będą współpracować w celu umacniania wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa obywateli i Rzeczypospolitej Polskiej, szczególnie poprzez:

1) wspieranie rozwoju techniki wojskowej;

2) utrwalanie i upowszechnianie wiedzy i umiejętności z zakresu techniki wojskowej;

3) doskonalenie zawodowe kadr wojskowych.

§ 2. Stowarzyszenie zobowiązuje się do:

1) organizowania i przeprowadzania przedsięwzięć mających na celu rozwój wojskowej myśli technicznej, w tym konferencji naukowo-technicznych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, a także do wydawania materiałów konferencyjnych;

2) udostępniania resortowi obrony narodowej informacji naukowo-technicznych, będących między innymi rezultatem współpracy Stowarzyszenia z organizacjami międzynarodowymi;

3) doskonalenia zawodowego kadr wojskowych - w porozumieniu z właściwą komórką organizacyjną resortu obrony narodowej - z wykorzystaniem wieloletnich doświadczeń szkoleniowych i zaplecza logistycznego Stowarzyszenia;

4) wspierania rekonwersji kadr - we współpracy z właściwą komórką organizacyjną resortu obrony narodowej - w zakresie:

a) przekwalifikowania zawodowego,

b) udzielania pomocy w znalezieniu nowego miejsca pracy,

c) doradztwa dotyczącego prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej,

d) tworzenia nowych miejsc pracy dla byłych żołnierzy zawodowych,

e) wspólnej realizacji projektów do walki z bezrobociem i ubóstwem w środowisku byłych żołnierzy zawodowych z wykorzystaniem unijnych funduszy strukturalnych;

5) udostępniania łamów czasopism naukowo-technicznych wydawanych przez Stowarzyszenie do publikacji artykułów o tematyce wojskowej i dotyczących obronności;

6) przygotowywania fachowych artykułów do publikacji w czasopismach wydawanych przez resort obrony narodowej;

7) kierowania swoich przedstawicieli do udziału w pracy zespołów specjalistycznych - na wniosek resortu obrony narodowej;

8) utrwalania tradycji Wojska Polskiego poprzez organizowanie spotkań okolicznościowych i rocznicowych z kombatantami i byłymi żołnierzami zawodowymi - zrzeszonymi w Stowarzyszeniu.

§ 3. Resort obrony narodowej będzie wspierał działalność statutową Stowarzyszenia prowadzącą do realizacji celów niniejszego porozumienia, między innymi poprzez udostępnianie nieruchomości, pomieszczeń, sprzętu i środków łączności - w miarę posiadanych możliwości i na podstawie odrębnych umów cywilnoprawnych, zawartych zgodnie z następującymi zasadami:

1) bezpłatnie udostępnione mienie może być wykorzystane wyłącznie do realizacji celów statutowych stowarzyszenia oraz przedsięwzięć ujętych w planie, o którym mowa w § 4;2) wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją udostępnionego mienia ponosi Stowarzyszenie z własnych środków albo refunduje jednostce wojskowej poniesione z tego tytułu wydatki;

3) wszelkie zawinione straty zaistniałe w udostępnionym mieniu Stowarzyszenie pokrywa z własnych środków.

§ 4. Stowarzyszenie i upoważniona komórka organizacyjna Ministerstwa Obrony Narodowej będą uzgadniać do dnia 30 czerwca każdego roku plan wspólnych z resortem obrony narodowej przedsięwzięć na rzecz obronności państwa na następny rok kalendarzowy oraz będą dokonywać corocznie oceny efektów współdziałania.

§ 5. Resort obrony narodowej nie ponosi wobec Stowarzyszenia odpowiedzialności cywilnej, odszkodowawczej i innej za zdarzenia, które wystąpią podczas lub w związku z realizacją porozumienia.

§ 6. Porozumienie nie powoduje dodatkowych wydatków dla resortu obrony narodowej.

§ 7. Żołnierze zawodowi mogą uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia na zasadach określonych w przepisach o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

§ 8. W sprawach nieuregulowanych w porozumieniu mają zastosowanie postanowienia decyzji Nr 257/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 września 2003 r. w sprawie określenia zasad i trybu współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi (Dz. Urz. MON Nr 15, poz. 166).

§ 9. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony z możliwością jego rozwiązania przez każdą ze stron z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego lub w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia - w razie naruszenia przez Stowarzyszenie postanowień porozumienia.

§ 10.1. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem postanowień porozumienia strony będą rozstrzygały w drodze negocjacji, dążąc do ich polubownego zakończenia. We wszystkich sprawach, w których polubowne zakończenie sporu nie będzie możliwe do osiągnięcia, strony poddadzą spór rozpoznaniu przez właściwy dla m. st. Warszawy sąd powszechny.

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

§ 11. Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

W imieniu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich:

z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej

Prezes: dr inż. A. Ciszewski

Podsekretarz Stanu
do spraw Spo
łecznych: M. Górski

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Dwojewski

Prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »