REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2004 nr 14 poz. 158

Departament Wychowania i Promocji Obronności

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

między

Ministrem Obrony Narodowej

i

Stowarzyszeniem Polskich Kombatantów w Kraju

zawarte w Warszawie w dniu 11 października 2004 r.

Tekst pierwotny

Niniejszym porozumieniem Minister Obrony Narodowej oraz Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Kraju z siedzibą w Warszawie,

- wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000130664,

- reprezentowane przez Przewodniczącego Zarządu Głównego Władysława Matkowskiego, potwierdzają wolę współpracy na rzecz obronności Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 1. Komórki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane, zwane dalej resortem obrony narodowej, oraz Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Kraju, zwane dalej SPK, będą współpracować w celu:

1) kultywowania obronnych tradycji oręża polskiego;

2) upamiętniania miejsc pamięci narodowej związanych z walką o wolność i niezawisłość;

3) ochrony godności, honoru i cnót żołnierskich żołnierza polskiego, a także należytego szacunku dla żołnierskich symboli, munduru i ceremoniału wojskowego;

4) kształtowania, zwłaszcza wśród młodzieży, postaw patriotycznych i powinności obronnych;

5) integracji środowiska kombatantów.

§ 2.1. SPK zobowiązuje się do:

1) aktywnego działania mającego na celu zachowanie tradycji walk o wolność i niepodległość Polski, m.in. we współpracy z władzami samorządowymi;

2) troski o groby żołnierzy poległych w walce, cmentarze wojenne, pomniki i miejsca pamięci narodowej;

3) organizowania i uczestniczenia w uroczystościach wojskowych i kombatanckich;

4) utrzymywania więzi z jednostkami Wojska Polskiego;

5) podejmowania w środowisku młodzieży szkolnej przedsięwzięć kształtujących postawę obywatelskiej powinności wobec Ojczyzny;

6) utrzymywania więzi ze środowiskiem kombatantów.

2. W szczególności SPK będzie:

1) utrzymywać stałą więź z polską diasporą kombatancką na świecie za pośrednictwem Światowej Federacji Stowarzyszeń Polskich Kombatantów w Londynie;

2) we współpracy z władzami samorządowymi Kocka, Serokomli, Adamowa i Woli Gułowskiej oraz jednostkami wojskowymi organizować doroczne manifestacje patriotyczne na terenie Podlasia i Lubelszczyzny w rocznice Bitwy pod Kockiem;

3) współpracować ze szkołami noszącymi imię gen. Franciszka Kleeberga w organizowaniu konkursów wiedzy o walkach Samodzielnej Grupy Operacyjnej Polesie, a także uczestniczyć w uroczystościach szkolnych związanych z pamięcią o żołnierzach Kampanii 1939 r.;

4) utrzymywać kombatancką więź z II Brygadą Obrony Terytorialnej w Mińsku Mazowieckim;

5) podtrzymywać etos walki żołnierza polskiego w Kampanii 1939 r. i w bitwach Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

§ 3. Resort obrony narodowej udzieli SPK pomocy w prowadzeniu działalności statutowej poprzez:

1) obejmowanie przez instytucje i jednostki wojskowe patronatów nad terytorialnymi i środowiskowymi oddziałami SPK oraz wspieranie ich - w miarę możliwości - w uroczystym obchodzeniu rocznic znaczących akcji militarnych II wojny światowej;

2) udostępnianie pomieszczeń, sprzętu i środków łączności ogniwom terenowym i środowiskowym SPK, z zachowaniem zasad wymienionych w § 4;

3) wspieranie przedsięwzięć SPK, zwłaszcza w zakresie kultywowania pamięci walk żołnierza II RP w Kampanii 1939 roku oraz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie;

4) zapewnienie - w miarę możliwości i na zasadach określonych odrębnymi przepisami - zgodnej z ceremoniałem wojskowym asysty wojskowej podczas pogrzebów byłych żołnierzy zrzeszonych w SPK.

§ 4. Udostępnianie przez resort obrony narodowej nieruchomości, pomieszczeń, sprzętu, środków łączności odbywa się w miarę posiadanych możliwości na podstawie umów cywilnoprawnych, zawartych zgodnie z następującymi zasadami:

1) bezpłatnie udostępnione mienie może być wykorzystane wyłącznie do realizacji celów statutowych SPK oraz przedsięwzięć ujętych w planie, o którym mowa w § 6;

2) wydatki niezbędne do funkcjonowania udostępnionego mienia ponosi SPK z własnych środków albo refunduje jednostce wojskowej poniesione z tego tytułu wydatki;

3) wszelkie zawinione straty zaistniałe w udostępnionym mieniu SPK pokrywa z własnych środków.

§ 5. Resort obrony narodowej nie ponosi wobec SPK odpowiedzialności cywilnej, odszkodowawczej i innej za zdarzenia, które wystąpią podczas lub w związku z realizacją porozumienia.

§ 6. SPK i upoważniona komórka organizacyjna Ministerstwa Obrony Narodowej będą uzgadniać do dnia 30 czerwca każdego roku plan wspólnych przedsięwzięć na rzecz obronności na następny rok kalendarzowy, zapewniając koordynację wspólnych działań, oraz będą dokonywać corocznie oceny efektów współdziałania.

§ 7. Porozumienie nie powoduje dodatkowych wydatków dla resortu obrony narodowej.

§ 8. Żołnierze zawodowi mogą uczestniczyć w działalności SPK na zasadach określonych w przepisach o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

§ 9. W sprawach nieuregulowanych w porozumieniu mają zastosowanie przepisy zawarte w decyzji nr 257/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 września 2003 roku w sprawie określenia zasad i trybu współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi (Dz. Urz. MON Nr 15, poz. 166).

§ 10.1. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem postanowień porozumienia strony będą rozstrzygały w drodze negocjacji, dążąc do ich polubownego zakończenia. We wszystkich sprawach, w których polubowne zakończenie sporu nie będzie możliwe do osiągnięcia, strony poddadzą spór rozpoznaniu przez właściwy dla m. st. Warszawy sąd powszechny.

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

§ 11. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony, z możliwością jego rozwiązania przez każdą ze stron, z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, lub w trybie natychmiastowym w razie rażącego naruszenia przez SPK postanowień porozumienia.

§ 12. Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

W imieniu Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kraju:

z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej

Przewodniczący Zarządu Głównego
W. Matkowski

Podsekretarz Stanu
do spraw Spo
łecznych: M. Górski

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2004-11-05
  • Data wejścia w życie: 2004-11-20
  • Data obowiązywania: 2004-11-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA