| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Departament Budżetowy

DECYZJA Nr 391/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 20 grudnia 2004 r.

w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. b, d if-h oraz § 2 pkt14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264 i Nr 123, poz. 1291), ustala się, co następuje:

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

Decyzja określa zadania i kompetencje Ministerstwa Obrony Narodowej oraz jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, w zakresie planowania i realizacji części 29 budżetu państwa.
§ 2.
Użyte w decyzji określenia oznaczają:

1) Minister - Ministra Obrony Narodowej;

2) Ministerstwo - Ministerstwo Obrony Narodowej;

3) Dyrektor Generalny - Dyrektora Generalnego Ministerstwa Obrony Narodowej;

4) Siły Zbrojne - Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej;

5) ustawa - ustawę z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych;

6) klasyfikacja - klasyfikację ustaloną rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 209, poz. 2132);

7) budżet resortu obrony narodowej - budżet państwa w części 29 - Obrona narodowa;

8) rozporządzenie MF - rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu państwa na dany rok planistyczny, wydawane co roku na podstawie art. 82 ust. 4 ustawy;

9) projekt budżetu - projekty formularzy, dotyczące planowanych dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i kosztów, opracowane przez dysponentów oraz kierowników zakładów budżetowych w resorcie obrony narodowej, zgodnie z rozporządzeniem MF;

10) układ wykonawczy - szczegółowy plan dochodów i wydatków dysponenta części 29 budżetu państwa, opracowany w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji;

11) podział układu wykonawczego - układ wykonawczy budżetu dysponenta części 29 w podziale na ustanowionych przez niego dysponentów drugiego i trzeciego stopnia oraz wykonujących funkcję dysponenta głównego;

12) dysponent - dysponent środków budżetowych określonych stopni: główny, drugiego i trzeciego stopnia;

13) organ koordynujący - szef, dyrektor komórki organizacyjnej, w którego zakresie obowiązków jest koordynowanie planowania i nadzorowanie zadań realizowanych przez dysponentów podporządkowanych mu merytorycznie ze względu na wykonywanie tychże funkcji;

14) organ finansowy - organ finansowy dysponenta części 29 budżetu państwa, dysponentów drugiego i trzeciego stopnia;

15) NSIP - Program Inwestycyjny Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Dziedzinie Bezpieczeństwa - zdefiniowany w decyzji, o której mowa w pkt 19;

16) CP - pakiet potencjału zdefiniowany w decyzji, o której mowa w pkt 19;

17) wydatki okołopakietowe - wydatki zdefiniowane w decyzji, o której mowa w pkt 19;

18) HNS - planowanie i realizację zadań, wynikających z obowiązków państwa - gospodarza, wykonywanych na rzecz sojuszniczych sił zbrojnych i organizacji, które są rozmieszczone, wykonują zadania lub przemieszczają się przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zadania Sił Zbrojnych, wynikające z obowiązków państwa wysyłającego, określone w „Sojuszniczej Doktrynie i Procedurach Połączonego Wsparcia przez Państwo - Gospodarza (AJP-4.5)"

19) decyzja o centralnych planach rzeczowych - decyzja Nr347/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych (nieogł.);

20) pozostałe plany:

a) plan udziału resortu obrony narodowej w realizacji przedsięwzięć integracyjnych z Organizacją Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) i Unią Europejską (UE), współpracy zagranicznej oraz implementacji międzynarodowych porozumień rozbrojeniowych - opracowany przez Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej MON na podstawie budżetów dysponentów, zatwierdzany przez Podsekretarza Stanu do spraw Polityki Obronnej w MON, obejmujący:

- przedsięwzięcia w ramach inicjatyw polityczno-wojskowych NATO i UE,

- ćwiczeń z udziałem wojsk sojuszniczych i partnerskich,

- realizację zobowiązań, wynikających z międzynarodowych porozumień w sprawie kontroli zbrojeń, środków budowy zaufania i bezpieczeństwa oraz nierozprzestrzeniania broni masowego rażenia i konwencjonalnej,

- uzgodnione z partnerami zagranicznymi przedsięwzięcia współpracy dwu- i wielostronnej wynikające z tego planu,

b) plan prac normalizacyjnych - opracowany przez Dyrektora Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji na podstawie planów dysponentów, roczny wycinek prac normalizacyjnych, w zakresie wykraczającym poza obszar odpowiedzialności Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, zatwierdzany przez Sekretarza Stanu - I Zastępcę Ministra Obrony Narodowej;

21) plany rzeczowe zadań - sporządzane na etapie wstępnego planowania budżetowego, zbiory formularzy rzeczowych zadań (RZ), opracowane zgodnie z rozporządzeniem MF;

22) plan finansowy - roczny plan zawierający zestawienie dochodów i wydatków budżetowych wszystkich dysponentów środków budżetowych, przychodów i kosztów zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz przychodów i wydatków funduszy, a także środków własnych;

23) pozycja - szczegółowy paragraf, określony w załączniku Nr 7 klasyfikacji;

24) limity zatrudnienia - przyjęte do planowania budżetowego wielkości stanów osobowych żołnierzy zawodowych i nadterminowej zasadniczej służby wojskowej oraz pracowników, objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń:

a) ustalonymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o kształtowaniu wynagrodzeń,

b) określonymi w wytycznych Ministra Obrony Narodowej, o których mowa w pkt 27, mających odzwierciedlenie w projektach budżetów dysponentów, o których mowa w § 3 ust. 2, 3, 6 i 7, projekcie ustawy budżetowej i ustawie budżetowej oraz decyzji budżetowej Ministra;

25) planowane zatrudnienie - przewidywaną średnioroczną liczbę zatrudnionych pracowników, nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń, w przeliczeniu na pełnozatrudnionych;

26) stany średnioroczne - przyjęte do planowania budżetowego wielkości stanów osobowych żołnierzy niezawodowych, z wyłączeniem żołnierzy nadterminowej zasadniczej służby wojskowej;

27) wytyczne Ministra - wytyczne Ministra Obrony Narodowej do planowania budżetowego w resorcie obrony narodowej na dany rok budżetowy;

28) nota budżetowa - notę budżetową Dyrektora Departamentu Budżetowego MON, określającą zasady i tryb pracy nad projektem budżetu resortu obrony narodowej;

29) przepisy o zamówieniach publicznych - ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) oraz uregulowania wydane na jej podstawie;

30) program rozwoju Sił Zbrojnych - program rozwoju Sił Zbrojnych przygotowany na podstawie ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 76, poz. 804 z późn. zm.);

31) umowa wieloletnia - umowę zawartą na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy, z której wynika zobowiązanie finansowe resortu obrony narodowej na lata przyszłe;

32) wydatki osobowe - wynagrodzenia osobowe pracowników, członków korpusu służby cywilnej, dodatkowe wynagrodzenia oraz uposażenia roczne; uposażenia oraz pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowej zasadniczej służby wojskowej;

33) jednostka (komórka) organizacyjna - jednostka (komórka) organizacyjna resortu obrony narodowej.

Rozdział 2

Dysponenci środków budżetowych i organy koordynujące

§ 3.

1. Dysponentem budżetu resortu obrony narodowej jest Minister, zwany dalej „dysponentem głównym". Dysponent główny z otrzymanych środków budżetowych dokonuje wydatków oraz przekazuje środki podległym dysponentom niższego stopnia.

2. Dysponentami drugiego stopnia są:

1) Dowódca Wojsk Lądowych;

2) Dowódca Sił Powietrznych;

3) Dowódca Marynarki Wojennej;

4) Dowódca Garnizonu Warszawa;

5) Szef Wojskowych Służb Informacyjnych;

6) Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej.

3. Dysponentami trzeciego stopnia, podlegającymi bezpośrednio dysponentowi głównemu, są:

1) dowódca Jednostki Wojskowej Nr 2305;

2) dyrektorzy wojskowych biur emerytalnych (WBE);

3) szefowie rejonowych (Stołecznego, Wojskowego) zarządów infrastruktury;

4) szefowie terenowych oddziałów lotniskowych;

5) Dyrektor Biura Inwestycji Łączności;

6) Dyrektor zakładu budżetowego „Centrala Wojskowe Misje Pokojowe"

7) Dyrektor zakładu budżetowego „Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego".

4. Pozostałymi dysponentami trzeciego stopnia są: dowódcy (dyrektorzy, szefowie, komendanci) jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej ustanowieni przez dysponentów drugiego stopnia spośród jednostek budżetowych, dla których dochody i wydatki zostały określone w ich planie finansowym. Mogą być oni ustanowieni dysponentami trzeciego stopnia tylko przez jednego z dysponentów drugiego stopnia.

5. Dowódcy (dyrektorzy, szefowie, komendanci) jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej zaopatrujących inne jednostki nie posiadające w swych strukturach organu finansowego, sprawują funkcję dysponenta trzeciego stopnia, w zakresie dochodów i wydatków tych jednostek.

6. Funkcję dysponenta głównego jako dysponenta trzeciego stopnia, w zakresie wynikającym z załącznika Nr 1, sprawuje Dyrektor Departamentu Administracyjnego MON, do którego mają zastosowanie wszelkie uregulowania dotyczące dysponentów trzeciego stopnia bezpośrednio podległych dysponentowi głównemu, nałożone niniejszą decyzją.

7. Obsługę finansowo-księgową dysponenta głównego sprawuje Dyrektor Departamentu Budżetowego MON, a obsługę merytoryczną zadań ujętych w planie finansowym dysponenta głównego i innych dysponentów sprawują dyrektorzy (szefowie) komórek organizacyjnych Ministerstwa.

8. Obsługa merytoryczna zadań polega w szczególności na:

1) prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych;

2) zawieraniu umów dotyczących realizowanych zadań - na podstawie imiennych upoważnień, udzielonych przez dysponenta;

3) sprawowaniu nadzoru nad prawidłowym przebiegiem realizacji umów.

9. Obsługę merytoryczną zadań, o której mowa w ust. 8, wykonują, stosownie do kompetencji i określonych przez dysponenta upoważnień, dyrektorzy (szefowie) komórek organizacyjnych Ministerstwa oraz prezes Agencji Mienia Wojskowego.

10. Zasady obiegu dokumentów księgowych dotyczących zakupów realizowanych w ramach planu finansowego dysponenta głównego określa Dyrektor Generalny. Natomiast zasady ujmowania w ewidencji ilościowo-wartościowej zakupów centralnych ustala Dyrektor Departamentu Budżetowego MON w jednolitym zakładowym planie kont.

11. Organami koordynującymi są:

1) Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych i Rekonwersji MON, w odniesieniu do dysponentów wymienionych w § 3 ust. 3 pkt 2 oraz kierowników Wojskowych Zespołów (Domów) Wypoczynkowych;

2) Dyrektor Departamentu Infrastruktury MON, w odniesieniu do dysponentów wymienionych w § 3 ust. 3 pkt 3-5 i 7.

12. Do zadań organów koordynujących należy: określanie zadań i wielkości limitów wydatków budżetowych dla dysponentów im merytorycznie podporządkowanych, koordynowanie procesu planowania budżetowego tych dysponentów, weryfikowanie ich projektów budżetów i projektów planów finansowych w kontekście nałożonych zadań, monitorowanie realizacji tychże planów i opiniowanie propozycji zmian oraz udział w procesie sprawozdawczości w zakresie limitów zatrudnienia i planowanego zatrudnienia.

13. Wszelkie zadania nałożone niniejszą decyzją, a dotyczące dysponentów trzeciego stopnia bezpośrednio podległych dysponentowi głównemu nadzorowanych przez organy koordynujące, wykonywane są za pośrednictwem tych organów.

14. Organami planującymi są:

1) Naczelny Prokurator Wojskowy;

2) Biskup Polowy Wojska Polskiego;

3) Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego;

4) Naczelny Kapelan Wojskowy Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego.

Rozdział 3

Komisja Budżetowa Ministerstwa Obrony Narodowej

§ 4.

1. Organem właściwym do rozpatrywania spraw budżetowych resortu obrony narodowej jest Komisja Budżetowa MON, zwana dalej „Komisją", której przewodniczy Sekretarz Stanu - I Zastępca Ministra Obrony Narodowej.

2. W skład Komisji wchodzą ponadto:

1) I Zastępca Szefa Sztabu Generalnego WP - zastępca przewodniczącego;

2) Dyrektor Departamentu Budżetowego MON - zastępca przewodniczącego;

3) Dyrektor Generalny;

4) dysponenci drugiego stopnia;

5) Dyrektor Departamentu Polityki Obronnej MON - reprezentujący pion Podsekretarza Stanu do spraw Polityki Obronnej w MON;

6) Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych i Rekonwersji MON - reprezentujący pion Podsekretarza Stanu do spraw Społecznych w MON;

7) Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej MON;

8) Dyrektor Departamentu Zaopatrywania Sił Zbrojnych MON;

9) Dyrektor Departamentu Infrastruktury MON;

10) Dyrektor Departamentu Kadr i Szkolnictwa Wojskowego MON;

11) Szef Generalnego Zarządu Zasobów Osobowych - P 1 Sztabu Generalnego WP;

12) Szef Generalnego Zarządu Logistyki - P 4 Sztabu Generalnego WP;

13) Szef Generalnego Zarządu Planowania Strategicznego - P 5 Sztabu Generalnego WP;

14) Szef Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia Sztabu Generalnego WP (Pełnomocnik Ministra do spraw Resortowej Opieki Zdrowotnej);

15) Stały Przedstawiciel Ministra Obrony Narodowej do Wyższej Rady do spraw Zasobów NATO (Senior Resourse Board - SRB);

16) Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetowego MON - sekretarz Komisji.

3. Przewodniczący Komisji może zapraszać do udziału w posiedzeniach Komisji lub ich częściach osoby inne niż wymienione w ust. 2.

4. Przewodniczący Komisji i jego zastępcy tworzą Prezydium Komisji.

5. Do rozpatrzenia określonych spraw, o których mowa w ust. 7 pkt 7, nie wymagających zwołania posiedzenia Komisji w pełnym składzie, przewodniczący Komisji może zwołać posiedzenie Prezydium Komisji.

6. Harmonogram i tematykę posiedzeń Komisji określa jej przewodniczący.

7. Do zadań Komisji należy w szczególności rozpatrywanie:

1) projektu wytycznych Ministra;

2) nierozstrzygniętych przez przewodniczących stałych zespołów Komisji kwestii spornych, zaistniałych po weryfikacji projektów budżetów dysponentów drugiego stopnia oraz dysponentów trzeciego stopnia bezpośrednio podporządkowanych dysponentowi głównemu, o ile nie zostaną one rozstrzygnięte przez Prezydium Komisji;

3) projektu informacji o projekcie budżetu resortu obrony narodowej dla parlamentarnych komisji obrony narodowej;

4) projektów centralnych planów rzeczowych;

5) projektu decyzji budżetowej Ministra;

6) kwartalnych i rocznej oceny realizacji budżetu resortu obrony narodowej;

7) innych problemów, których rozstrzygnięcie jest istotne z uwagi na planowanie i realizację budżetu resortu obrony narodowej.

8. Obsługę prac Komisji sprawuje Departament Budżetowy MON. Dyrektor tego departamentu może żądać od dysponentów oraz jednostek (komórek) organizacyjnych informacji dotyczących spraw rozpatrywanych przez Komisję.

9. Protokół z posiedzenia Komisji sporządza sekretarz Komisji, a zatwierdza przewodniczący Komisji. Sekretarz Komisji przesyła członkom Komisji zatwierdzony protokół.

10. Dysponenci wszystkich stopni mogą tworzyć pod swoim przewodnictwem organy kolegialne do rozpatrywania spraw budżetowych, określając ich skład, zadania oraz tryb pracy.

§ 5.
1. Powołuje się stałe zespoły Komisji do rozpatrywania spraw dotyczących:

1) wydatków, objętych centralnymi planami rzeczowymi - któremu przewodniczy Szef Generalnego Zarządu Planowania Strategicznego - P5 Sztabu Generalnego WP;

2) pozostałych wydatków bieżących oraz dotacji i świadczeń, a w szczególności wydatków osobowych na świadczenia emerytalne, na utrzymanie przedstawicielstw wojskowych poza granicami kraju, a także limitów zatrudnienia, stanów średniorocznych oraz planowanego zatrudnienia żołnierzy i pracowników - któremu przewodniczy Dyrektor Departamentu Budżetowego MON.

2. Zasady, skład i harmonogram prac stałych zespołów Komisji określają ich przewodniczący, uwzględniając w szczególności tryb pracy nad projektem budżetu resortu obrony narodowej, określony w nocie budżetowej.

3. Przewodniczący stałych zespołów Komisji, w zależności od problematyki, mogą tworzyć podzespoły.

4. Do zadań stałych zespołów Komisji należy w szczególności:

1) przedstawianie propozycji do wytycznych Ministra do planowania budżetowego, w tym propozycji limitów wydatków budżetowych oraz informacji niezbędnych w zakresie przygotowania i wykonania budżetu;

2) weryfikacja projektów budżetów dysponentów oraz planów rzeczowych w zakresie:

a) zgodności rzeczowej i finansowej z programem rozwoju Sił Zbrojnych, zawartymi umowami oraz wytycznymi Ministra,

b) zbilansowania projektowanych zadań z możliwościami wynikającymi z przydzielonych limitów,

c) pozostałych zagadnień, określonych w nocie budżetowej;

3) dokonywanie kwartalnych ocen realizacji zadań objętych planami rzeczowymi.

5. Obsługę stałych zespołów Komisji, wtym sporządzanie protokołów z posiedzeń, sprawują odpowiednio Generalny Zarząd Planowania Strategicznego - P5 Sztabu Generalnego WP i Departament Budżetowy MON.

6. Przewodniczący stałych zespołów Komisji mogą:

1) dokonać protokolarnie, na etapie weryfikacji projektów budżetów, zmian w strukturze wydatków oraz przesunięć limitów wydatków pomiędzy poszczególnymi dysponentami, w zakresie zadań wynikających z ich obszaru odpowiedzialności;

2) żądać od dysponentów planujących wydatki oraz jednostek (komórek) organizacyjnych, uczestniczących w planowaniu budżetowym, wszelkich informacji dotyczących rozpatrywanych spraw.

Rozdział 4

Planowanie budżetu

§ 6.

1. Podstawą planowania budżetowego w resorcie obrony narodowej są Wytyczne Ministra, określające w szczególności:

1) priorytety i zasadnicze przedsięwzięcia;

2) limity wydatków budżetowych dla dysponentów i organów planujących;

3) limity zatrudnienia, stany średnioroczne żołnierzy i planowane zatrudnienie pracowników - w podziale na dysponentów, właściwe działy i rozdziały klasyfikacji, z uwzględnieniem akademii wojskowych;

4) szacowane przychody funduszu celowego;

5) propozycje zmian systemowych.

2. Projekt wytycznych Ministra opracowuje Dyrektor Departamentu Budżetowego MON na podstawie:

1) zadań dla danego roku budżetowego, określonych w programie rozwoju Sił Zbrojnych na kolejne lata oraz planowanych na ten rok środków;

2) propozycji przedstawionych przez przewodniczących stałych zespołów Komisji, w tym m.in. wynikających z Gry Decyzyjnej Szefa Sztabu Generalnego WP;

3) propozycji limitów zatrudnienia, stanów średniorocznych oraz planowanego zatrudnienia żołnierzy i pracowników;

4) zweryfikowanych planów rzeczowych zadań;

5) propozycji przedstawionych przez dyrektorów (szefów) komórek organizacyjnych resortu obrony narodowej, w zakresie zadań planowanych i realizowanych w oparciu o ich wytyczne.

3. Wielkość limitów wydatków budżetowych ustalana jest w oparciu o wspólną propozycję przewodniczących stałych zespołów Komisji uwzględniającą limity, określone w programie rozwoju Sił Zbrojnych na kolejne lata, dokonane i planowane zmiany w priorytetach rozwoju oraz zmiany organizacyjno--etatowe.

4. Propozycje dotyczące limitów zatrudnienia (z wyodrębnieniem rezerwy kadrowej), stanów średniorocznych oraz planowanego zatrudnienia żołnierzy i pracowników przedstawiają - stosownie do kompetencji - Dyrektor Departamentu Kadr i Szkolnictwa Wojskowego MON oraz Szef Generalnego Zarządu Zasobów Osobowych - P1 Sztabu Generalnego WP. Propozycje limitów i średniorocznych stanów żołnierzy i pracowników MON wymagają uzgodnienia z Dyrektorem Generalnym.

5. Dysponenci drugiego stopnia mogą wydawać wytyczne do planowania budżetowego dla dysponentów przez siebie ustanowionych.

§ 7.
Zakresy planowanych i realizowanych wydatków, ujmowanych w projektach budżetów sporządzanych przez dysponentów drugiego stopnia oraz bezpośrednio podporządkowanych dysponentowi głównemu, określa załącznik Nr 1, zaś szczegółowe zasady i tryb opracowania projektów budżetów określa nota budżetowa.
§ 8.
Dysponenci i organy planujące, na każdym etapie planowania, są zobowiązani dostosować planowane zadania do przydzielonych im limitów wydatków, uwzględniając i wyodrębniając wszystkie źródła ich finansowania.
§ 9.
Dysponenci sporządzają projekty budżetów oraz planów rzeczowych i pozostałych planów do wysokości limitów zawartych w Wytycznych Ministra.
§ 10.
1. W projektach budżetów, oprócz dochodów i wydatków budżetowych, wyodrębnia się również wydatki finansowane ze środków zagranicznych oraz środków z innych źródeł.

2. Projekty budżetów, planów rzeczowych oraz pozostałych planów przedstawia się przewodniczącym stałych zespołów Komisji według właściwości obszaru wydatków, w celu ich weryfikacji, w trybie określonym w nocie budżetowej.

3. Po weryfikacji projektów budżetów przez stałe zespoły Komisji sporządza się protokoły, które po zatwierdzeniu przez przewodniczących stałych zespołów Komisji są przekazywane dysponentom i organom planującym oraz jednostkom (komórkom) organizacyjnym, których dotyczą. Protokoły z weryfikacji projektów budżetów stanowią podstawę dokonania przez Dyrektora Departamentu Budżetowego MON zmian w projektach budżetów dysponentów.

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 i 3, stanowią podstawę do przygotowania przez Dyrektora Departamentu Budżetowego MON projektu budżetu i jego uzasadnienia oraz informacji o sporządzonym projekcie budżetu na potrzeby komisji parlamentarnych.

5. Ramowy harmonogram przedsięwzięć procesu planowania budżetowego określa załącznik Nr 2.

§ 11.
1. Dyrektor Departamentu Budżetowego MON przekazuje dysponentom drugiego stopnia, trzeciego stopnia bezpośrednio podległym dysponentowi głównemu i organom planującym oraz kierownikom zakładów budżetowych, w terminie do dnia 25 października, w szczegółowości wynikającej z ustawy, informację o:

1) kwotach dochodów i wydatków, w tym wynagrodzeń oraz limitach zatrudnienia przyjętych w projekcie ustawy budżetowej;

2) wielkości planowanych przychodów i kosztów zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz przychodów i wydatków funduszy.

2. Do dnia 20 listopada roku przedplanistycznego, dysponenci drugiego stopnia oraz dysponenci trzeciego stopnia bezpośrednio podlegli dysponentowi głównemu, którzy planują przekazanie całości lub części dochodów i wydatków innym dysponentom, przekazują im projekty planów finansowych obejmujące uzgodnione kwoty dochodów i wydatków podlegające przekazaniu.

3. Pomiędzy dysponentami drugiego stopnia oraz dysponentami bezpośrednio podległymi dysponentowi głównemu mogą być dokonywane przesunięcia budżetu w zakresie zadań:

1) realizowanych centralnie, w tym objętych planem prac normalizacyjnych realizowanych przez Dowództwo Garnizonu Warszawa;

2) wynikających ze struktur organizacyjnych dysponentów, z uwzględnieniem wydatków wzajemnie się kompensujących;

3) innych, uzasadnionych względami ekonomicznymi.

4. Do dnia 1 grudnia roku przedplanistycznego, dysponenci drugiego stopnia, dysponenci trzeciego stopnia bezpośrednio podlegli dysponentowi głównemu oraz kierownicy zakładów budżetowych przekazują:

1) do Dyrektora Departamentu Budżetowego MON - projekty planów finansowych na rok planistyczny, z wyszczególnieniem dochodów i wydatków podlegających przekazaniu innym dysponentom;

2) podległym dysponentom projekty ich planów finansowych (dotyczy dysponentów drugiego stopnia)

- w szczegółowości dział, rozdział, paragraf klasyfikacji; Dyrektor Departamentu Budżetowego MON w informacji, o której mowa w ust. 1, może określić inną szczegółowość sporządzenia projektów planów finansowych.

5. Dysponenci trzeciego stopnia (dysponent główny oraz dysponenci drugiego stopnia w zakresie wydatków realizowanych bezpośrednio przez nich) sporządzają i zatwierdzają, w terminie do dnia 20 grudnia projekty planów finansowych, w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf, pozycja wydatków.

6. Zatwierdzone projekty planów finansowych, o których mowa w ust. 5, stanowią podstawę:

1) gospodarki finansowej, w okresie od dnia 1 stycznia roku budżetowego do dnia zatwierdzenia planu finansowego, sporządzonego na podstawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków wynikających z ustawy budżetowej;

2) rozpoczęcia procedur o udzielenie zamówień publicznych przed dniem 1 stycznia roku budżetowego, z zastrzeżeniem postanowień decyzji o centralnych planach rzeczowych.

Rozdział 5

Wykonywanie budżetu

§ 12.

1. Podstawę wykonywania budżetu, z uwzględnieniem postanowień § 11 ust. 6, stanowi decyzja budżetowa Ministra, zwana dalej „decyzją budżetową".

2. Decyzja budżetowa zawiera:

1) ostateczne kwoty dochodów i wydatków budżetu;

2) układ wykonawczy budżetu;

3) podział układu wykonawczego budżetu;

4) limity zatrudnienia, planowane zatrudnienie oraz stany średnioroczne - dla dysponentów, a także dla innych form organizacyjno-prawnych jednostek sektora finansów publicznych;

5) zestawienie przychodów i kosztów zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz przychodów i wydatków funduszy, z uwzględnieniem ich podziału na dysponentów;

6) dotacje;

7) szczególne zasady realizacji niektórych wydatków.

3. Projekt decyzji budżetowej sporządza Departament Budżetowy MON, w ramach kwot wynikających z ustawy budżetowej i przedstawia w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej do podpisu Ministrowi. Podpisana decyzja podlega przekazaniu członkom Komisji, dysponentom oraz jednostkom (komórkom) organizacyjnym, których ona dotyczy.

§ 13.
1. Dysponenci drugiego stopnia w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia decyzji budżetowej dokonają i przekażą w formie rozkazu podległym dysponentom trzeciego stopnia:

1) podział dochodów i wydatków w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf;

2) podział limitów zatrudnienia, stanów średniorocznych, planowanego zatrudnienia żołnierzy i pracowników oraz wydatków osobowych odpowiednio do kształtowania się faktycznych stanów osobowych,

3) podział przychodów i kosztów gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych;

4) podziału innych nie wymienionych zadań.

2. Dysponenci wyższego stopnia mogą dodatkowo limitować wydatki podległym dysponentom.

§ 14.
1. Dysponenci trzeciego stopnia (dysponent główny oraz dysponenci drugiego stopnia w zakresie wydatków realizowanych bezpośrednio przez nich), sporządzają plany finansowe w ustalonych dla nich wysokościach kwot dochodów i wydatków budżetowych w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf, pozycja wydatków. Dysponenci trzeciego stopnia podlegli dysponentom drugiego stopnia przesyłają tym dysponentom zatwierdzone plany finansowe, w terminie przez nich określonym.

2. Obowiązek sporządzania planów finansowych dotyczy również funduszy, form organizacyjnych działalności pozabudżetowej (zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych) oraz innych źródeł finansowania, określonych ustawą.

3. Dysponenci drugiego stopnia, których plan finansowy obejmuje plany finansowe dysponentów trzeciego stopnia oraz wydatki realizowane bezpośrednio przez dysponentów drugiego stopnia, dysponenci trzeciego stopnia bezpośrednio podlegli dysponentowi głównemu oraz kierownicy zakładów budżetowych przesyłają zatwierdzone plany finansowe, w szczegółowości dział, rozdział, paragraf, pozycja do Dyrektora Departamentu Budżetowego MON w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia decyzji budżetowej.

§ 15.
1. Dyrektor Departamentu Budżetowego MON - na podstawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu państwa - opracowuje harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetowych dysponentów drugiego i trzeciego stopnia bezpośrednio podległych dysponentowi głównemu oraz wykonujących funkcje dysponenta głównego i powiadamia ich o wielkościach z niego wynikających.

2. Dysponenci, o których mowa w ust. 1, składają do Dyrektora Departamentu Budżetowego MON zapotrzebowania na środki budżetowe w granicach kwot wynikających z harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych. Zasady i terminy składania zapotrzebowań określa Dyrektor Departamentu Budżetowego MON.

3. Zasady, o których mowa w ust. 2, stosuje się do czasu wprowadzenia przez Ministerstwo Finansów odrębnego systemu zasilania w środki budżetowe.

§ 16.
1. Zmiany do układu wykonawczego budżetu i jego podziału oraz pozostałych załączników decyzji budżetowej wprowadza się na podstawie wniosków dysponentów drugiego stopnia, trzeciego bezpośrednio podległych dysponentowi głównemu, organów planującym oraz szefów stałych zespołów Komisji. W przypadku, gdy wniosek dotyczy dochodów i wydatków więcej niż jednego dysponenta, wymaga się aby był on uzgodniony.

2. Dla dysponentów, nadzorowanych przez organy koordynujące, wnioski zbiorcze przedstawiają te organy.

3. Wnioski w sprawie zmian w budżecie, o których mowa w ust. 1 i 2, sporządza się w szczegółowości dział, rozdział, paragraf, z tym że w zakresie zadań objętych centralnymi planami rzeczowymi - również pozycji i przesyła Dyrektorowi Departamentu Budżetowego MON, a w przypadku limitów zatrudnienia oraz planowanego zatrudnienia również do Dyrektora Departamentu Kadr i Szkolnictwa Wojskowego MON.

4. Minister dokonuje zmian w układzie wykonawczym budżetu i jego podziale oraz w innych załącznikach do decyzji budżetowej, na podstawie wniosków, o których mowa w ust. 1 i 2, przedłożonych przez Dyrektora Departamentu Budżetowego MON.

5. Dyrektor Departamentu Budżetowego MON dokonuje zmian w decyzji budżetowej - w wykonaniu decyzji Rady Ministrów lub Ministra Finansów, zatwierdzonej korekty w centralnym planie rzeczowym oraz zmian w podziale układu wykonawczego budżetu - na podstawie wniosków, o których mowa w ust. 1 i 2, lub w uzasadnionych przypadkach z własnej inicjatywy.

6. Upoważnia się dysponentów do dokonywania zmian w planie finansowym polegających na przenoszeniu wydatków pomiędzy paragrafami w obrębie tego samego rozdziału klasyfikacji, z tym że:

1) dysponent drugiego stopnia w odniesieniu do dysponentów mu podległych może określić inny zakres upoważnienia;

2) dysponenci nadzorowani przez organy koordynujące dokonują zmian po uzgodnieniu z tymi organami;

3) dysponenci realizujący wydatki organów planujących dokonują zmian w uzgodnieniu z tymi organami.

7. Bez zgody Ministra Finansów nie są dozwolone przeniesienia polegające na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków majątkowych.

8. Dysponenci są zobowiązani do proporcjonalnego, w stosunku do upływu czasu, wydatkowania środków budżetowych zaplanowanych na wydatki osobowe.

9. Po przeprowadzeniu ustawowych regulacji uposażeń i wynagrodzeń, dysponenci, o których mowa w ust. 6, mogą dokonywać w obrębie rozdziału klasyfikacji, w uzgodnieniu z Dyrektorem Departamentu Budżetowego MON, przesunięć środków niewykorzystanych na wydatki osobowe, na realizację zadań rzeczowych w ramach wydatków bieżących.

10. Nie są dozwolone, w ramach zmian, o których mowa w ust. 6 i 9, przeniesienia polegające na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków, których wielkość została określona w centralnych planach rzeczowych. Warunkiem dokonania takich przeniesień jest uprzednie wprowadzenie odpowiednich korekt do centralnych planów rzeczowych.

11. Środki przekazane dysponentom, pochodzące z rezerw ogólnej i celowych budżetu państwa, nie mogą być wykorzystane na inne zadania i podlegają szczegółowemu, odrębnemu rozliczeniu. W odniesieniu do powyższych środków nie stosuje się upoważnienia, o którym mowa w ust. 6.

12. Wnioski, o których mowa w ust. 1, sporządzane przez organy planujące, przedstawiane są do Dyrektora Departamentu Budżetowego MON w terminach do dnia 30 kwietnia, 31 lipca i 31 października, po uprzednim ich uzgodnieniu z właściwym dysponentem środków budżetowych, realizującym wydatki na rzecz organów planujących.

§ 17.
1. Dyrektor Departamentu Budżetowego MON, na podstawie wniosków dysponentów i komendantów akademii wojskowych (dla Akademii Marynarki Wojennej - dowódcy Marynarki Wojennej) oraz kierowników zakładów budżetowych przedstawia Ministrowi propozycje:

1) zmian limitów zatrudnienia, stanów średniorocznych oraz planowanego zatrudnienia żołnierzy i pracowników w uzgodnieniu, stosownie do kompetencji, z Dyrektorem Departamentu Kadr i Szkolnictwa Wojskowego MON oraz Szefem Generalnego Zarządu Zasobów Osobowych - P1 Sztabu Generalnego WP;

2) podziału i zmian wydatków osobowych, pomiędzy rozdziałami klasyfikacji w obrębie działu;

3) ewentualnych zmian wydatków osobowych w części dotyczącej żołnierzy zawodowych i nadterminowej zasadniczej służby wojskowej - stosownie do postanowień art. 10a ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń.

2. Propozycje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, podlegają uprzednio weryfikacji i uzgodnieniu - w zakresie żołnierzy oraz pracowników objętych i nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń zatrudnionych w komórkach organizacyjnych Ministerstwa - z Dyrektorem Generalnym.

3. Propozycje, o których mowa w ust. 1, dysponenci opracowują w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji.

4. Zmiany w układzie wykonawczym budżetu i jego podziale, inne niż określone w ust. 1, są dokonywane w trybie i na zasadach, określonych w § 16.

5. Propozycje, wymagające decyzji Ministra lub Dyrektora Departamentu Budżetowego MON, dysponenci przedstawiają dyrektorowi Departamentu Budżetowego MON, w terminach do: dnia 30 kwietnia, 20 sierpnia, 20 października oraz 30 listopada.

6. Propozycje, o których mowa w ust. 5, muszą zawierać szczegółowe wyjaśnienia przyczyn proponowanych zmian oraz podstawę prawną umożliwiającą lub nakazującą dokonanie zmiany.

7. W dniu 30 listopada upływa ostateczny termin dokonywania korekt w centralnych planach rzeczowych, dla których wymagane są zmiany w układzie wykonawczym budżetu bądź w jego podziale. Przekroczenie tego terminu wymaga indywidualnej zgody Ministra.

8. Dyrektor Departamentu Budżetowego MON dokonuje zmian w układzie wykonawczym budżetu lub jego podziale, wynikających z decyzji o przyznaniu nagród i zapomóg ze środków funduszu pozostającego w dyspozycji Ministra na nagrody i zapomogi, wnioskowanych przez dyrektorów departamentów: Kadr i Szkolnictwa Wojskowego oraz Spraw Socjalnych i Rekonwersji MON.

§ 18.
1. W wyniku zmian, o których mowa w § 16 ust. 1-5, dysponenci drugiego stopnia dokonują korekt swoich planów finansowych i niezwłocznie informują podległych dysponentów o zmianach ich dotyczących. Dysponenci trzeciego stopnia podlegli dysponentom drugiego stopnia sporządzają i przesyłają im miesięczne zestawienie dokonanych korekt (własnych oraz dokonanych przez dysponenta drugiego stopnia), w szczegółowości pozycji wydatków w terminie do dnia 10 następnego miesiąca.

2. Zestawienia korekt w planach finansowych w okresach miesięcznych i kwartalnych, dysponenci drugiego stopnia, dysponenci trzeciego stopnia bezpośrednio podlegli dysponentowi głównemu oraz kierownicy zakładów budżetowych przesyłają do Dyrektora Departamentu Budżetowego MON w terminie do 15dnia miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym: miesięczne, według stanu na koniec miesiąca, w szczegółowości do paragrafu wydatków, a kwartalne, wg stanu na koniec kwartału, w szczegółowości do pozycji wydatków. W miesiącu, w którym sporządza się sprawozdanie kwartalne, nie sporządza się zestawienia miesięcznego. W zestawieniach wyszczególnia się korekty dokonane:

1) przez Ministra i Dyrektora Departamentu Budżetowego MON;

2) samodzielnie przez dysponentów, według ich uprawnień.

3. Zbiorcze zestawienia korekt, o których mowa w ust. 2, w odniesieniu do dysponentów nadzorowanych przez organy koordynujące, przesyłają te organy.

4. Dysponenci mogą zaciągać zobowiązania i realizować wydatki wyłącznie do kwot wynikających z planów finansowych i umów wieloletnich. Niedopuszczalne jest, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie, zaciąganie zobowiązań i realizowanie wydatków powyżej wartości określonej daną pozycją planu finansowego przed dokonaniem w obowiązującym trybie korekty tejże pozycji planu.

§ 19.
1.Wterminie do dnia 10 listopada dysponenci drugiego stopnia, dysponenci trzeciego stopnia bezpośrednio podlegli dysponentowi głównemu przedstawiają Dyrektorowi Departamentu Budżetowego MON oraz Szefowi Generalnego Zarządu Planowania Strategicznego - P5 Sztabu Generalnego WP propozycje wraz z uzasadnieniem, do wykazu niezrealizowanych kwot wydatków resortu obrony narodowej, które zgodnie z ustawą nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2. Na podstawie propozycji, o których mowa w ust. 1, Dyrektor Departamentu Budżetowego MON przygotowuje zbiorczy resortowy wykaz tych wydatków i przedstawia go do zatwierdzenia Ministrowi.

Rozdział 6

Nadzór i kontrola realizacji budżetu

§ 20.

1. Dysponenci drugiego stopnia oraz bezpośrednio podlegli dysponentowi głównemu są obowiązani do sporządzania informacji umożliwiającej ocenę gospodarki finansowej oraz przebiegu realizacji zadań przez podległe sobie jednostki budżetowe (za dysponentów nadzorowanych przez organy koordynujące informację przedstawiają te organy) i przedstawiania tej informacji w trybie, zakresie i terminach ustalonych przez Dyrektora Departamentu Budżetowego MON.

2. Dyrektor Departamentu Budżetowego MON przedstawia - poprzez Sekretarza Stanu - I Zastępcę Ministra, w terminie 45 dni po zakończeniu kwartału, zbiorczą informację kwartalną, opracowaną na podstawie informacji, o których mowa w ust. 1, umożliwiającą dokonanie przez Ministra oceny określonej w art. 91 ust. 3 ustawy. Informację za czwarty kwartał sporządza się wraz z informacją roczną i przedstawia Ministrowi w terminie do dnia 31 marca roku następnego.

3. Nadzór nad bieżącą realizacją dochodów i wydatków budżetowych dysponentów trzeciego stopnia sprawują organy finansowe dysponentów wyższego stopnia, których plany finansowe obejmują wydatki tych dysponentów. Nadzór nad dysponentami nadzorowanymi przez organy koordynujące sprawują te organy.

4. Nadzór i kontrolę bieżącej realizacji dochodów i wydatków budżetowych dysponentów trzeciego stopnia podległych dysponentowi drugiego stopnia, sprawują również organy finansowe dowódców okręgów wojskowych i korpusów.

5. Problematykę realizacji kontroli w jednostkach,

0 których mowa w art. 28b ustawy, reguluje decyzja Nr 236/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 października 2001 r. w sprawie kontroli gospodarowania środkami publicznymi w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 18, poz. 158).

6. Na podstawie sprawozdawczości sporządzanej przez poszczególne WBE, Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych i Rekonwersji MON sporządza i przesyła zbiorcze sprawozdania i materiały informacyjno-analityczne dla potrzeb Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w zakresie realizacji wydatków na świadczenia emerytalne oraz przedstawia je Dyrektorowi Departamentu Budżetowego MON.

7. Nadzór nad realizacją limitów zatrudnienia, stanów średniorocznych oraz planowanego zatrudnienia żołnierzy i pracowników, w podziale na jednostki budżetowe, akademie wojskowe oraz łącznie zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze, sprawują:

1) Szef Generalnego Zarządu Zasobów Osobowych - P1 Sztabu Generalnego WP - w odniesieniu do żołnierzy nadterminowej zasadniczej służby wojskowej oraz pozostałych żołnierzy niezawodowych, z wyjątkiem kandydatów na żołnierzy zawodowych;

2) Dyrektor Departamentu Kadr i Szkolnictwa Wojskowego MON - w odniesieniu do żołnierzy zawodowych, kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz pracowników objętych i nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń;

3) Dyrektor Generalny - w odniesieniu do żołnierzy oraz pracowników objętych i nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń, zatrudnionych w komórkach organizacyjnych Ministerstwa.

8. Dysponenci drugiego stopnia, a także Szef Generalnego Zarządu Zasobów Osobowych - P1 Sztabu Generalnego WP, Dyrektor Departamentu Kadr i Szkolnictwa Wojskowego MON oraz Dyrektor Generalny nadzorują, stosownie do zakresu odpowiedzialności, kształtowanie ewidencyjnych stanów osobowych w sposób zapewniający przestrzeganie limitów zatrudnienia, stanów średniorocznych oraz planowanego zatrudnienia żołnierzy i pracowników ustalonych w decyzji budżetowej na dany rok.

9. Dyrektor Departamentu Budżetowego MON sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem realizacji wydatków osobowych. W przypadku realizacji wydatków osobowych niezgodnie z upływem czasu Dyrektor Departamentu Budżetowego MON, w zależności od wyjaśnień dysponenta, opracowuje propozycje zmian w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej lub jego podziale.

10. Dyrektorzy organów koordynujących sprawują nadzór nad prawidłowym przebiegiem realizacji wydatków dysponentów przez nich nadzorowanych.

11. Dysponenci środków budżetowych drugiego stopnia, realizujący wydatki na rzecz innych dysponentów, są obowiązani do sporządzania i przekazywania tym dysponentom kwartalnych informacji z realizowanych na ich rzecz wydatków, w terminie do dnia 20 miesiąca po zakończeniu kwartału.

§ 21.
1. Niżej wymienione osoby funkcyjne, na podstawie informacji przedstawionych przez dysponentów przedstawiają Ministrowi i do wiadomości Dyrektorowi Departamentu Budżetowego MON - nie rzadziej niż raz na kwartał, w terminie 35 dni po zakończeniu kwartału, następujące informacje:

1) Dyrektor Departamentu Kadr i Szkolnictwa Wojskowego MON - w zakresie kształtowania się faktycznych i średniorocznych stanów osobowych żołnierzy zawodowych i pracowników, w odniesieniu do określonych w decyzji budżetowej limitów zatrudnienia, planowanego zatrudnienia żołnierzy i pracowników, a także średniorocznych stanów kandydatów na żołnierzy zawodowych;

2) Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych i Rekonwersji MON - w zakresie faktycznych i przewidywanych do końca roku liczby wypłat uposażeń dwunastomiesięcznych oraz zmian w liczebności świadczeniobiorców emerytalno-rentowych;

3) Szef Generalnego Zarządu Zasobów Osobowych - P1 Sztabu Generalnego WP - informacje o:

a) kształtowaniu się średniorocznych i faktycznych stanów osobowych żołnierzy nadterminowej zasadniczej służby wojskowej - w odniesieniu do limitów zatrudnienia oraz faktycznych i średniorocznych stanów pozostałych żołnierzy niezawodowych, z wyjątkiem kandydatów na żołnierzy zawodowych,

b) faktycznej liczbie żołnierzy powołanych i zwolnionych z zawodowej służby wojskowej w podziale na poszczególne korpusy osobowe - w uzgodnieniu z Dyrektorem Departamentu Kadr i Szkolnictwa Wojskowego MON.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, muszą zawierać ocenę:

1) ewentualnych zagrożeń, dotyczących przekroczenia ustalonych w ustawie budżetowej limitów zatrudnienia oraz planowanego zatrudnienia żołnierzy i pracowników - mających wpływ na zaplanowane wydatki na wynagrodzenia i uposażenia;

2) działań, zmierzających do wyeliminowania zagrożeń, o których mowa w pkt 1.

3. Zakres i wzory informacji dysponentów, dotyczących limitów i planowanego zatrudnienia, określają osoby funkcyjne, o których mowa w ust. 1.

§ 22.
Nadzór merytoryczny nad działalnością organów finansowych dysponentów sprawuje Dyrektor Departamentu Budżetowego MON.
§ 23.
Dyrektor Departamentu Budżetowego MON występuje do Ministra o blokowanie planowanych wydatków w przypadkach, o których mowa w ustawie.
§ 24.
1. Dysponenci są zobowiązani do dokonywania na bieżąco analizy niedoborów i strat oraz należności. Analiza powinna zawierać również wnioski i propozycje dotyczące:

1) podjęcia działań zmierzających do zapobiegania powstawaniu strat i niedoborów;

2) przyspieszania postępowań wyjaśniających;

3) wskazania ewentualnych zagrożeń dla realizacji budżetu z tego tytułu;

4) działań zmierzających do wyegzekwowania zaległych należności.

2. Analizą, o której mowa w ust. 1, należy objąć wszystkie zaewidencjonowane straty, a także wszystkie należności, w tym z tytułu odszkodowań za wyrządzone szkody, ujęte w ewidencji księgowej.

3. Wnioski i propozycje, o których mowa w ust. 1, przekazuje się dysponentowi wyższego stopnia w terminie do dnia 31 lipca za I półrocze.

4. Wnioski i propozycje za dany rok budżetowy, wraz z danymi odzwierciedlającymi tendencje zaobserwowane w obszarze działania dysponentów i informacjami o podjętych decyzjach o umorzeniu, odroczeniu lub rozłożeniu na raty spłaty odszkodowań, podlegają przekazaniu Dyrektorowi Departamentu Budżetowego MON przez dysponentów drugiego stopnia oraz bezpośrednio podległych dysponentowi głównemu, do końca lutego roku następnego.

5. Informacje, o których mowa w ust. 3 i 4, za dysponentów nadzorowanych przez organy koordynujące, przedstawiają te organy.

Rozdział 7

Zawieranie umów

§ 25.

1. Umowy na dostawy, roboty budowlane i usługi zawierają dysponenci realizujący zadania objęte tymi umowami oraz stosownie do upoważnień - Prezes Agencji Mienia Wojskowego oraz dyrektorzy komórek organizacyjnych MON.

2. Umowy, o których mowa w ust. 1, przed ich podpisaniem podlegają uzgodnieniu przez właściwego pod względem planu finansowego głównego księgowego dysponenta.

3. W przypadku, gdy nie występuje stanowisko głównego księgowego czynności, o których mowa w ust. 2, wykonuje szef (kierownik) organu finansowego dysponenta.

4. Ostateczny termin zawierania umów, dotyczących zadań ujętych w planach rzeczowych realizowanych centralnie finansowanych ze środków budżetowych w danym roku budżetowym, upływa z dniem 31 października roku budżetowego. Przedłużenie terminu może być dokonane wyłącznie za zgodą Ministra.

§ 26.
1. Umowy wieloletnie zawarte w ramach realizacji zadań ujętych w centralnych planach rzeczowych podlegają ewidencji w Centralnym Rejestrze Umów Wieloletnich, prowadzonym przez Dyrektora Departamentu Budżetowego MON.

2. Umowy (aneksy do tych umów), o których mowa w ust. 1, zawierane są przez Ministra lub upoważnione imiennie osoby funkcyjne bądź właściwych dysponentów budżetu.

3. W umowie wieloletniej wskazuje się wieloletni plan rzeczowy i jego pozycję oraz ogólną wartość zobowiązania i wielkości nakładów w poszczególnych latach obowiązywania tej umowy.

4. Zawarcie umowy wieloletniej na zadania nie wyspecyfikowane bezpośrednio w wieloletnim planie rzeczowym uzależnia się od zapewnienia przez dysponentów, o których mowa w § 3 ust 1-3, ciągłości finansowania poprzez zagwarantowanie odpowiednich środków w planie rzeczowym, o którym mowa w ust. 1.

§ 27.
1. Aktualizacja Centralnego Rejestru Umów Wieloletnich dokonywana jest w okresach kwartalnych na podstawie informacji sporządzanych przez osoby funkcyjne, o których mowa w § 26 ust. 2 i przekazanych Dyrektorowi Departamentu Budżetowego MON, o ile realizowane umowy znajdują się poza jego ewidencją finansowo-księgową.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, sporządzane są według wzoru, określonego w załączniku Nr 3 i przekazane Dyrektorowi Departamentu Budżetowego MON, w terminie do 20 dnia miesiąca następnego po kwartale, w którym nastąpiły zmiany.

Rozdział 8

Przepisy przejściowe i postanowienia końcowe

§ 28.

Osoby funkcyjne, o których mowa w § 26 ust. 2, realizujące umowy wieloletnie dokonają przeglądu i spisu umów wieloletnich na dzień 31 grudnia 2004 r. i przekażą go Dyrektorowi Departamentu Budżetowego MON, w terminie do dnia 31 stycznia 2005 r., według wzoru, określonego w załączniku Nr 3.
§ 29.
1. Instytucje opracowujące projekty aktów prawnych, powodujących skutki finansowe dla budżetu resortu obrony narodowej są obowiązani do określenia, w uzasadnieniach do tych projektów, szczegółowych kalkulacji skutków, wraz ze wskazaniem źródeł ich sfinansowania. W przypadku aktu prawnego odnoszącego się do zatrudnienia pracowników i żołnierzy skutki (oszczędności lub/i dodatkowe wydatki) podaje się odrębnie dla każdej z grup zatrudnienia.

2. Zadania nowe, planowane do realizacji przez poszczególnych dysponentów, winny być przez nich uwzględniane do czasu opracowania wytycznych Ministra.

3. Uwzględnienie zadań nowych, przewidywanych do realizacji po zakończeniu okresu planowania budżetowego, wymaga każdorazowo zgody Ministra, poprzedzonej opinią Dyrektora Departamentu Budżetowego MON oraz właściwego dysponenta w zakresie zagwarantowania środków na ich wykonanie.

§ 30.
Zmiany zakresu planowanych i dokonywanych wydatków, określonych w załączniku Nr 1, wprowadza Dyrektor Departamentu Budżetowego MON, po uzyskaniu akceptacji Prezydium Komisji.
§ 31.
1. Finansowanie działalności sądów wojskowych jest realizowane z wyodrębnionych środków resortu obrony narodowej.

2. Szczegółowe zasady planowania i wykorzystania środków, o których mowa w ust. 1, określają przepisy regulujące zasady funkcjonowania sądownictwa wojskowego.

§ 32.
Szczegółowe zasady realizacji oraz finansowania zadań w zakresie ochrony środowiska określone zostaną w przygotowywanym przez Dyrektora Departamentu Infrastruktury MON projekcie rozporządzenia Ministra, opracowanym na podstawie upoważnienia z art. 385 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej decyzji.
§ 33.
Traci moc decyzja Nr 19/MON z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 1, poz. 13 z późn. zm.).
§ 34.
Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r., z wyjątkiem § 3, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

Załącznik 1. [ZAKRESY PLANOWANYCH WYDATKÓW UJMOWANYCH W PROJEKTACH BUDŻETÓW SPORZĄDZANYCH PRZEZ DYSPONENTÓW I DYREKTORÓW (SZEFÓW) NIEKTÓRYCH JEDNOSTEK (KOMÓREK) ORGANIZACYJNYCH ORAZ ZAKRESY WYDATKÓW DOKONYWANYCH (PRZEKAZYWANYCH) PRZEZ DYSPONENTÓW]

Załączniki do decyzji Nr 391/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 20 grudnia 2004r. (poz. 196)

Załącznik Nr 1

ZAKRESY PLANOWANYCH WYDATKÓW UJMOWANYCH W PROJEKTACH BUDŻETÓW SPORZĄDZANYCH PRZEZ DYSPONENTÓW I DYREKTORÓW (SZEFÓW) NIEKTÓRYCH JEDNOSTEK (KOMÓREK) ORGANIZACYJNYCH ORAZ ZAKRESY WYDATKÓW DOKONYWANYCH (PRZEKAZYWANYCH) PRZEZ DYSPONENTÓW

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj


Załącznik 2. [RAMOWY HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ DOTYCZĄCYCH PLANOWANIA BUDŻETOWEGO ORAZ SPORZĄDZANIA PROJEKTÓW PLANÓW RZECZOWYCH]

Załącznik Nr 2

RAMOWY HARMONOGRAM
PRZEDSIĘWZIĘĆ DOTYCZĄCYCH PLANOWANIA BUDŻETOWEGO ORAZ SPORZĄDZANIA PROJEKTÓW PLANÓW RZECZOWYCH

Lp.

Termin

Zakres czynności

Wykonawca
Współwykonawca

I. WSTĘPNY ETAP PLANOWANIA BUDŻETOWEGO

1

Luty - marzec

Zorganizowanie konferencji uzgodnieniowych dotyczących liczebności i struktury stanów osobowych.

GZZO-P1, DKiSW,
/dysponenci, o których mowa w § 3 ust. 2 , 3 i 6, z wyłączeniem nadzorowanych przez oraz organy koordynujące/

2

Opracowanie wstępnych założeń do planowania budżetowego na kolejny rok budżetowy

Departament Budżetowy

3

Marzec roku przedplanowego

Opracowanie projektów planów rzeczowych zadań na rok planistyczny, głównie dotyczących świadczeń fizycznych na rzecz osób fizycznych, informacji o restrukturyzowanych jednostkach wojskowych, zadań nowych

Departament Budżetowy

koniecznych do sfinansowania z budżetu resortu w wyniku planowanego wprowadzenia w życie nowych aktów prawnych, zadań finansowanych w ramach inwestycji (budownictwo inwestycyjne, zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem, inwestycje zagraniczne).

dysponenci środków budżetowych, SGWP,

4

Przeprowadzenie Gry Decyzyjnej Szefa Sztabu Generalnego WP określającej zadania i priorytety do działalności SZ RP w roku objętym planowaniem

Sztab Generalny WP

 

II. ETAP OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU MON NA DANY ROK PLANISTYCZNY

5

Kwiecień roku przedplanowego

Przedstawienie przez stałe zespoły KB MON propozycji do ujęcia w projekcie

Przewodniczący stałych zespołów KB

Wytycznych

MON

6

Opracowanie projektu wytycznych Ministra.

Departament Budżetowy

Kierownicy komórek organizacyjnych MON

7

Weryfikacja i uzgodnienie projektu wytycznych oraz przedstawienie ich do podpisu Ministrowi.

Departament

Budżetowy wspólnie ze

Sztabem Generalnym WP

i komórki/jednostki organizacyjne, których one dotyczą

8

Opracowanie i wydanie noty budżetowej.

Departament Budżetowy

9

Maj - czerwiec

Opracowanie dla dysponentów środków budżetowych drugiego stopnia niezbędnych informacji do sporządzenia projektów budżetów na dany rok planistyczny.

Dysponenci oraz organy planujące, których wydatki ujmowane są w planach finansowych dysponentów drugiego stopnia

roku
przedplanowego

 

10

 

Opracowanie projektów budżetów i projektów planów, o których mowa w § 9

dysponenci, o których mowa w § 3 ust. 2 i 3 i 6 decyzji

11

Lipiec roku przed planowego

Weryfikacja projektów budżetów i projektów planów, o których mowa w § 9 oraz przedstawienie do Departamentu Budżetowego ostatecznych protokołów z weryfikacji tych projektów.

przewodniczący stałych zespołów Komisji

12

Sierpień roku przed planowego

Przeliczenie zweryfikowanych projektów budżetów na ceny i płace oraz warunki metodologiczne roku planistycznego oraz przedstawienie informacji o wielkości aktualnych limitów wydatków o których mowa w § 5 ust.1 pkt 1 decyzji, właściwemu w tym zakresie przewodniczącemu stałego zespołu KB MON oraz dostosowanie limitów wydatków poszczególnych dysponentów do ogólnego limitu wydatków resortu określonego przez Radę Ministrów

Departament
Budżetowy

Sztab Generalny WP oraz przewodniczący stałych zespołów Komisji

13

Opracowanie zbiorczego projektu budżetu resortu wraz z uzasadnieniem, przesłanie Ministrowi Finansów

Departament Budżetowy

III. ETAP OPRACOWANIA INFORMACJI O PROJEKCIE BUDŻETU MON NA DANY ROK PLANISTYCZNY ORAZ PROJEKTÓW PLANÓW FINANSOWYCH

14

Wrzesień

Przedstawienie materiałów niezbędnych do opracowania informacji - w zakresie wydatków o których mowa w § 5 ust.1 pkt. 1 decyzji.

Przewodniczący właściwego stałego zespołu KB MON

15

Opracowanie "Informacji o projekcie dochodów i wydatków budżetowych MON na dany rok planistyczny".

Departament Budżetowy

16

Przedstawienie zainteresowanym dysponentom, biorącym udział w pracach komisji parlamentarnych nad projektem budżetu, informacji dotyczących ich projektów budżetów

Departament Budżetowy

17

Konsultacje i uzgodnienia z Ministerstwem Finansów dotyczące projektu dochodów i wydatków budżetowych resortu - uzupełnienia, dodatkowe informacje, zmiany itp.

Departament Budżetowy Przewodniczący stałych zespołów Komisji

18

do 25 października roku przed planowego

Przedstawienie dysponentom, o których mowa w § 3 ust. 2, 3 i 6, organom planującym oraz Szefowi Sztabu Generalnego WP, informacji o kwotach dochodów i wydatków przyjętych w projekcie ustawy budżetowej.

Departament Budżetowy

19

do 20 listopada roku przed planowego

Przekazanie projektów planów finansowych w zakresie zadań przesuwanych do realizacji przez innych dysponentów.

dysponenci, o których mowa w § 3 ust. 2, 3 i 6 planujący przekazanie wydatków

 

20

Do 1 grudnia roku przed planowego

Opracowanie oraz przesłanie dyrektorowi Departamentu Budżetowego projektów planów finansowych na następny rok budżetowy, z wyodrębnieniem wydatków planowanych do przekazania innym dysponentom

dysponenci, o których mowa w § 3 ust. 2, 3 i 6 decyzji.

21

do 20 grudnia roku przed planowego

Sporządzenie i zatwierdzenie przez dysponentów trzeciego stopnia (dysponenta głównego oraz dysponentów drugiego stopnia w zakresie wydatków realizowanych bezpośrednio przez nich) projektów planów finansowych w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf, pozycja wydatków.

Dysponenci wydatków budżetowych trzeciego stopnia

IV. KOŃCOWY ETAP PLANOWANIA NA DANY ROK PLANISTYCZNY - WYDANIE DECYZJI BUDŻETOWEJ

22

grudzień roku przed planowego

Opracowanie projektu decyzji budżetowej Ministra

Departament Budżetowy

Właściwe osoby funkcyjne resortu odpowiedzialne za opracowanie planów centralnych planów rzeczowych

23

do 21 dni po ogłoszeniu ustawy budżetowej

Przedstawienie projektu decyzji budżetowej do podpisu Ministrowi

Departament Budżetowy

 

Załącznik 3.

Załącznik Nr 3

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »