| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Departament Budżetowy

DECYZJA Nr 407/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) - w celu określenia zasad gospodarowania środkami na wydatki reprezentacyjne i okolicznościowe w wojskowych jednostkach budżetowych i polskich kontyngentach wojskowych w misjach specjalnych Organizacji Narodów Zjednoczonych, państw sojuszniczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej - ustala się, co następuje:

1. Wydatkami reprezentacyjnymi, w rozumieniu niniejszej decyzji, są wydatki bezpośrednio związane z reprezentowaniem jednostki (komórki) organizacyjnej resortu obrony narodowej, powstałe w trakcie realizowanych zadań służbowych, do których zalicza się w szczególności:

1) organizowanie spotkań, śniadań i lunchów roboczych, wydawanie kolacji lub przyjęć;

2) ofiarowanie drobnych upominków, których jednorazowa wartość nie powoduje obowiązku podatkowego, zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) i określoną ustawową wartością nieodpłatnego świadczenia, otrzymanego od świadczeniodawcy, w związku z jego promocją lub reklamą;

3) drukowanie nekrologów, zakup wiązanek, wieńców, zniczy i kwiatów.

2. Wydatkami okolicznościowymi, w rozumieniu niniejszej decyzji, są wydatki związane z organizowaniem przez jednostki (komórki) organizacyjne resortu obrony narodowej, okolicznościowych spotkań, narad, seminariów i uroczystości upamiętniających rocznice lub wydarzenia o charakterze narodowym lub międzynarodowym.

3. Do wydatków, o których mowa w pkt 2, zalicza się także wydatki związane z:

1) organizacją spotkań z nowopromowanymi oficerami powołanymi do służby czynnej;

2) organizacją uroczystości powitania lub pożegnania wyjeżdżającego pododdziału, biorącego udział w misji lub operacji poza granicami państwa w składzie polskiego kontyngentu wojskowego;

3) wizytowaniem żołnierzy i pracowników, którzy zostali ranni lub ulegli wypadkowi podczas wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa;

4) organizowaniem w przedstawicielstwie wojskowym, zespole łącznikowym i kontyngencie wojskowym uroczystości o charakterze narodowym;

5) organizowaniem uroczystości o charakterze narodowym lub uczestniczeniem personelu polskiego, będącego w strukturach dowództw międzynarodowych, funkcjonujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w uroczystościach organizowanych przez te dowództwa, o ile nie są finansowane z budżetów tych dowództw;

6) organizowaniem uroczystości i spotkań z członkami wojskowego korpusu dyplomatycznego akredytowanego w Rzeczypospolitej Polskiej;

4. Wydatki, o których mowa w pkt 1 i 2, podlegają limitowaniu.

5. Stanowiska objęte limitem bezpośrednim, a także tworzące limit i należność dodatkową napojów oraz roczną wysokość limitów wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych, z zastrzeżeniem pkt 13 i 15, określa załącznik do decyzji.

6. W pkt I załącznika do decyzji określa się objęte limitem bezpośrednim stanowiska, które nie podlegają zwiększeniu, o którym mowa w pkt 8. Z limitu tego mogą być finansowane również wydatki reprezentacyjne innych osób jednostek (komórek) organizacyjnych resortu obrony narodowej. Decyzję w tym zakresie podejmuje osoba wykonująca obowiązki na stanowisku objętym limitem bezpośrednim.

7. Dla tworzących limit stanowisk, o których mowa w pkt II załącznika do decyzji, przyjmuje się limit jednostkowy:

1) w złotych - gdy stanowisko występuje w strukturze organizacyjnej w kraju;

2) w walutach obcych - gdy stanowisko występuje w strukturze organizacyjnej poza granicami państwa.

8. Na podstawie limitów, o których mowa w pkt 7:

1) Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej, wyliczy do dyspozycji osób zajmujących kierownicze stanowiska Ministerstwa limit zbiorczy dla stanowisk, będących w podporządkowaniu tych osób, a osoby te dokonają podziału limitu adekwatnie do kompetencji, odpowiedzialności i potrzeb ponoszenia wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych oraz poinformują zainteresowanych o wysokości przydzielonego im limitu;

2) dyrektorzy: Departamentu Spraw Socjalnych i Rekonwersji i Departamentu Infrastruktury (w odniesieniu do stanowisk szefów (dyrektorów) koordynowanych przez siebie jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej), dysponenci środków budżetowych drugiego stopnia oraz Dyrektor Centrali Wojskowe Misje Pokojowe, w uzgodnieniu z właściwym szefem komórki organizacyjnej Sztabu Generalnego WP, wyliczą limit zbiorczy, w oparciu o stanowiska im podporządkowane lub przez nich finansowane i dokonają jego podziału adekwatnie do kompetencji, odpowiedzialności i potrzeb ponoszenia wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych oraz poinformują zainteresowanych o wysokości przydzielonego im limitu.

9. Wydatków, o których mowa w pkt 1 i 2, dokonuje się proporcjonalnie do planowanych potrzeb. Limit niewykorzystany do dnia 31 grudnia danego roku, wygasa z tym dniem.

10. Limit wydatków, o których mowa w pkt 1 i 2, określony w walucie obcej, może być przeliczony na inną walutę obcą. Przeliczenia dokonuje się według tabeli kursów walut Narodowego Banku Polskiego, na pierwszy dzień roboczy danego roku budżetowego.

11. Limit wydatków, o których mowa w pkt 1 i 2, ustalony zgodnie z zasadami, o których mowa w pkt 6 i pkt 8 ppkt 2, w przypadku, o którym mowa w pkt 3 ppkt 4, może zostać zwiększony łącznie do 100%. Decyzję o zwiększeniu limitu podejmuje, na wniosek przedstawiciela (szefa, dowódcy), w uzgodnieniu z właściwym szefem komórki organizacyjnej Sztabu Generalnego WP, dysponent środków budżetowych, który finansuje te wydatki.

12. Wysokość jednostkową należności dodatkowej napojów określa pkt III załącznika do decyzji, która naliczana jest na uczestnika odprawy, narady, konferencji lub gry decyzyjnej, organizowanej przez jednostkę (komórkę) organizacyjną resortu obrony narodowej. Wysokość wydatków z tego tytułu ustalają właściwi dysponenci środków budżetowych, finansujący te wydatki.

13. Limit wydatków na zorganizowanie uroczystego spotkania z nowopromowanymi oficerami powołanymi do służby czynnej określają i przydzielają do dyspozycji właściwych organów dysponenci środków budżetowych, w wysokości do 4-krotnej wartości pieniężnej zasadniczej normy wyżywienia żołnierskiej - 010, na każdego nowopromowanego oficera.

14. W akademiach wojskowych wydatki, o których mowa w pkt 13, są finansowane w ramach przydzielonej dotacji na działalność dydaktyczną.

15. Na zorganizowanie uroczystości pożegnania (powitania) pododdziałów wyjeżdżających (powracających) do (z) misji i operacji poza granicami państwa, właściwi dysponenci środków budżetowych przydzielą, do dyspozycji dowódców jednostek wojskowych, którym powierzono zorganizowanie uroczystości, limit w wysokości do jednej zasadniczej normy wyżywienia żołnierskiej - 010, na każdego powracającego (wyjeżdżającego) żołnierza.

16. Wydatki reprezentacyjne i okolicznościowe wykonują dysponenci środków budżetowych, którzy ujęli je w planie finansowym lub otrzymali plan finansowy na ich realizację. Podstawą dokonania wydatku jest dowód księgowy, do którego w przypadku wystawienia przez zakład zbiorowego żywienia na terenie kraju (w tym kasyno wojskowe), winna być załączona szczegółowa specyfikacja zamówienia, zatwierdzona przez osoby, które dysponują tymi wydatkami.

17. Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej, dysponenci środków budżetowych drugiego stopnia oraz Dyrektor Centrali Wojskowe Misje Pokojowe - każdy w zakresie swoich kompetencji - opracują procedury i zasady planowania, monitorowania i nadzoru nad wydatkami, o których mowa w pkt 1 i 2.

18.Traci moc decyzja Nr38/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie wydatków okolicznościowych i reprezentacyjnych (Dz. Urz. MON Nr 2, poz. 22 z późn. zm.).

19. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2005 r.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

Załącznik 1. [STANOWISKA W RESORCIE OBRONY NARODOWEJ]

Załącznik do decyzji Nr 407/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 29 grudnia 2004r.( poz. 203)

STANOWISKA W RESORCIE OBRONY NARODOWEJ

Lp.

Wyszczególnienie stanowiska

Roczna wysokość limitu

w zł

w walucie

1. Stanowiska objęte limitem bezpośrednim

1.

Dyrektor Sekretariatu Ministra Obrony Narodowej na rzecz Ministra Obrony Narodowej

179 000

 

2.

Sekretarz Stanu -1 Zastępca Ministra Obrony Narodowej

52 000

 

3.

Szef Sztabu Generalnego WP

52 000

 

4.

podsekretarz stanu w MON

31 000

 

5.

dowódca rodzaju Sił Zbrojnych

20 000

 

6.

Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej

20 000

 

7.

Dowódca Garnizonu Warszawa

6 500

 

8.

Dowódca Dowództwa Operacyjnego

20 000

 

9.

Szef Wojskowych Służb Informacyjnych1)

100 000

 

10.

Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej

7 000

 

11.

Naczelny Prokurator Wojskowy

2 700

 

12.

Biskup Polowy WP, Prawosławny Ordynariusz Wojskowy, Naczelny Kapelan Wojskowy Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego

2 700

 

13.

Zastępca Dyrektora Centrum Szkolenia Sił Połączonych2)

10 000

 

14.

Dowódca Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego2)

8 000

 

15.

Z-ca dowódcy Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego2)

7 000

 

16.

Szef Sztabu Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego2)

6 000

 

17.

Dysponent środków budżetowych trzeciego stopnia bezpośrednio ustanowiony przez MON:

Dowódca JW. 2305

3 200

 

Dyrektor Centrali Wojskowe Misje Pokojowe3)

1 500

 

18.

Przedstawiciel Wojskowy przy Komitecie Wojskowym NATO

 

6 000 EUR

19.

Narodowy Przedstawiciel Wojskowy przy ACO w Mons

 

4 800 EUR

20.

Narodowy Przedstawiciel Wojskowy przy ACT w Norfolk

 

4 000 USD

II. Stanowiska tworzące limit:

1.

Szefowie, dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej:

- zastępca szefa Sztabu Generalnego WP (SG WP)

7 100

 

- dyrektor departamentu, szef generalnego zarządu w SG WP

2 700

 

- zastępca dyrektora departamentu, zastępca szefa generalnego zarządu w SG WP, dyrektor samodzielnego biura

1 600

 

 

- szef zarządu w generalnym zarządzie SG WP

1 200

 

2.

Inne stanowiska w jednostkach (komórkach) organizacyjnych:

 

- przewodniczący Strategicznego Przeglądu Obronnego

15 000

 

 

- pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej4)

1 600

 

 

- zastępca dowódcy rodzaju Sił Zbrojnych, zastępca dowódcy Dowództwa Operacyjnego, Komendant Garnizonu Warszawa

2 700

 

3.

Dowódcy, szefowie, dyrektorzy5), komendanci jednostek organizacyjnych posiadających odrębny etat, których stanowiska zostały zaszeregowane do stopnia etatowego:

 

- generała dywizji (wiceadmirała)

600

6 000 USD

 

- generała brygady (kontradmirała)

400

1 800 USD

 

Lp.

Wyszczególnienie stanowiska

Roczna wysokość limitu

w zł

w walucie

 

- pułkownika (komandora)

1 400

1 200 USD

- podpułkownika (komandor porucznika)

1 000

800 USD

4.

szefowie zespołów łącznikowych oraz wyznaczeni na stanowiska w strukturach organizacji międzynarodowych, których stanowiska zostały zaszeregowane do stopnia etatowego:

- generała dywizji (wiceadmirała)

 

2 400 EUR

- generała brygady (kontradmirała)

 

1 800 EUR

- pułkownika (komandora)6)

 

800 EUR

lub stanowiska:

 

 

 

szefa zespołu łącznikowego

 

1 200 EUR

 

starszego oficera narodowego przedstawicielstwa lub struktury

 

600 EUR

 

międzynarodowej7)

 

 

III. Należność dodatkowa napojów

1.

Na jednego uczestnika odpraw (narad, konferencji, gier decyzyjnych)

1,6

 

 

 

1) limit obejmuje również wydatki na realizację zadań, o których mowa w pkt 3 ppkt 6, w kwocie 85 000 zł.;

2) limit obejmuje wydatki na realizację zadań, o których mowa w pkt 3 ppkt 5;

3) limit przeznaczony jest na realizację zadań, o których mowa w pkt 3 ppkt 3;

4) w przypadku zbiegu uprawnień do limitu z tytułu zajmowania innego stanowiska służbowego, przysługuje jeden (wyższy) limit;

5) dotyczy również stanowisk zajmowanych przez pracowników resortu obrony narodowej - osoby, o których mowa w pkt 8 decyzji, zaszeregowują te stanowiska do odpowiednich etatowych stopni wojskowych;

6) w strukturach międzynarodowych od szefa zarządu, dyrektora biura;

7) w przypadkach zbiegu uprawnień do limitu z tytułu zajmowania innego stanowiska służbowego wymienionego w powyższym załączniku przysługuje jeden (wyższy) limit.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Rudzka Kancelaria Doradcy Podatkowego

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podatkowo-prawnej dużych i średnich polskich firm, międzynarodowych korporacji oraz podmiotów publicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »