REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2005 nr 2 poz. 7

Departament Zaopatrywania Sił Zbrojnych

DECYZJA Nr 15/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 26 stycznia 2005 r.

zmieniająca decyzję w sprawie zasad i trybu zawierania w resorcie obrony narodowej umów, których przedmiotem jest uzbrojenie

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 8 lit. a oraz § 2 pkt 13 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 4 pkt 3 lit. f ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207, Nr 145, poz. 1537 i Nr 273, poz. 2703) - w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu zawierania umów przez komórki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej lub jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej, które w rozumieniu przepisów o finansach publicznych są jednostkami sektora finansów publicznych, których przedmiotem jest uzbrojenie - ustala się, co następuje:

1. W wytycznych Ministra Obrony Narodowej w sprawie zasad i trybu zawierania umów, których przedmiotem jest uzbrojenie, stanowiących załącznik do decyzji Nr 88/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad i trybu zawierania w resorcie obrony narodowej umów, których przedmiotem jest uzbrojenie (Dz. Urz. MON Nr 4, poz. 40 i Nr 17, poz. 184), wprowadza się następujące zmiany:

1) w§ 1:

a) ust. 2 - 3 otrzymują brzmienie:

„2. Wytyczne stosuje się do postępowań prowadzonych przez komórki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej lub jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej, które w rozumieniu przepisów o finansach publicznych są jednostkami sektora finansów publicznych.

3. Wytycznych nie stosuje się do:

1) postępowań będących przedmiotem odrębnych decyzji Ministra Obrony Narodowej;

2) zamówień realizowanych przez jednostki wojskowe przebywające poza granicami kraju, w szczególności w ramach misji stabilizacyjnych oraz pokojowych.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Zakazany jest podział przedmiotu postępowania na części lub zaniżanie jego wartości, w celu uniknięcia stosowania niniejszych wytycznych.”;

2) w§ 2:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) jednostka organizacyjna lub organizator - komórkę organizacyjną Ministerstwa Obrony Narodowej lub jednostkę organizacyjną resortu obrony narodowej, która w rozumieniu przepisów o finansach publicznych jest jednostką sektora finansów publicznych;”,

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) wykonawca - osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia, a także te podmioty występujące wspólnie;”,

c) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) cena - wartość przedmiotu umowy przedstawiona w ofercie lub ustalona w trakcie negocjacji lub rokowań, która obejmuje wszystkie należności związane z wykonaniem umowy, w tym należne cła i podatki, do których poniesienia zobowiązana będzie jednostka organizacyjna;”

d) po pkt 7 dodaje się pkt 8-13 w brzmieniu:

„8) odbiorca - wskazaną w umowie jednostkę wojskową lub rejonową bazę materiałową (składnicę), przyjmującą na swoją ewidencję ilościowo-wartościową zakupione uzbrojenie i sprzęt wojskowy oraz środki materiałowe;

9) gestor sprzętu wojskowego - instytucję wojskową odpowiedzialną w Siłach Zbrojnych za kierunki rozwoju, w tym modernizację oraz organizację procesu wykorzystania bojowego rodzaju (grupy) uzbrojenia i sprzętu wojskowego, a także szkolenie obejmujące jego użytkowanie;

10) centralny organ logistyczny - instytucję wojskową odpowiedzialną za normowanie procesów eksploatacyjnych dla określonych rodzajów i typów uzbrojenia i sprzętu wojskowego, prowadzenie zbiorczej ewidencji materiałowej i eksploatacyjnej dla tego uzbrojenia i sprzętu wojskowego za Siły Zbrojne, współudział w formułowaniu wymagań techniczno-użytkowych dla nowych typów uzbrojenia i sprzętu wojskowego, a także szkolenie specjalistów technicznych;

11) wartość szacunkowa zamówienia - całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy (w kwocie brutto), ustalone przez organizatora z należytą starannością;

12) plan wieloletni - wieloletni plan rzeczowy, o którym mowa w decyzji Nr 347/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych (nieogł.) oraz decyzji Nr 391/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 18, poz. 196);

13) zamówienie handlowe - zamówienie na dostawę (sprzedaż) lub usługę, której przedmiotem jest uzbrojenie, składane u wykonawcy; wartość tego zamówienia nie może przekraczać wyrażonej w złotych równowartości 10 000 euro.”;

3) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jednostka organizacyjna prowadzi postępowanie mając na względzie dążenie do unifikacji uzbrojenia Sił Zbrojnych, racjonalizacji kosztów jego eksploatacji oraz realizacji umowy.”;

4) w § 4, w ust. 1:

a) skreśla się pkt 2,

b) po pkt 11 dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

„12) zawieszania należności celnych przywozowych na niektóre rodzaje broni i sprzętu wojskowego.”;

5) w §7:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Postępowanie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, z zastrzeżeniem § 8 ust. 10 a i § 15a ust. 7.”,

b) skreśla się ust. 5 i 6;

6) w§ 8:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Komisja składa się z co najmniej 3 osób, w tym przewodniczącego, sekretarza i członka, których powołuje i odwołuje kierownik. Komisja może być powołana na czas oznaczony albo nieoznaczony.”,

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Komisja działa na podstawie regulaminu wprowadzonego przez kierownika, określającego szczegółowy tryb pracy komisji, a w szczególności obowiązki przewodniczącego, sekretarza i jej członka, obieg dokumentów i zasady dokumentowania.”,

c) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu z rokowaniami, poza czynnościami, o których mowa w ust. 8, komisja dodatkowo określa zakres rokowań, jakie będą prowadzone w oparciu o złożone oferty i sporządza protokół z rokowań.”,

d) w ust. 10:

- pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) sporządzanie protokołu postępowania;”,

- po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) sporządzanie protokołu z przebiegu negocjacji.”

e) po ust. 10 dodaje się ust. 10a i 11 w brzmieniu:

„10a. Protokoły, o których mowa w ust. 9 i 10 pkt 6 sporządza się według wyboru organizatora, w jednej z wymienionych form:

- protokołu z prowadzonych rokowań (negocjacji), podpisanego przez strony,

- stenogramu zawierającego pełny zapis przebiegu prowadzonych rokowań (negocjacji),

- w formie elektronicznej na nośniku elektromagnetycznym lub optoelektromagnetycznym, w szczególności na dysku CD, dyskietce, taśmie magnetycznej.

11. Do zadań komisji, w postępowaniu prowadzonym w trybie aukcji elektronicznej, należy w szczególności:

1) zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej organizatora oraz stronie, na której będzie prowadzona aukcja;

2) określenie warunków aukcji;

3) podanie, bezpośrednio po zamknięciu aukcji elektronicznej, pod ustalonym w ogłoszeniu o zamówieniu adresem internetowym, nazwy (firmy) oraz adresu wykonawcy, którego ofertę wybrano;

4) przygotowanie dokumentacji postępowania, w tym ogłoszeń o postępowaniu, wzoru umowy i protokołu postępowania.”;

7) w§ 9:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podstawą wszczęcia postępowania są zatwierdzone przez Ministra Obrony Narodowej plany rzeczowe lub wstępnie zatwierdzone ich projekty, o których mowa w decyzji Nr347/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych (nieogł.) oraz decyzji Nr 391/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie planowania i wykonania budżetu resortu obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 18, poz. 196).”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Do umów, zawieranych na mocy niniejszej decyzji, stosuje się przepisy dotyczące planowania oraz wszczęcia procedur o udzielenie zamówień publicznych, określonych w decyzjach, o których mowa w ust. 1.”,

c) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. W przypadku, gdy zadanie jest ujęte w planie wieloletnim, a nie jest w nim bezpośrednio wyspecyfikowane, organizator realizuje zadania w porozumieniu z właściwym dysponentem środków budżetowych.

3. W przypadku, gdy zadanie nie jest ujęte w planach, o których mowa w ust. 1, postępowanie może być wszczęte na podstawie odrębnej decyzji Ministra Obrony Narodowej.”,

d) po ust. 3 dodaje się ust. 4-6 w brzmieniu:

„4. Jeżeli planowane jest zawarcie umowy wieloletniej, a zadanie nie jest ujęte w planie wieloletnim, postępowanie może być wszczęte na podstawie odrębnej decyzji Ministra Obrony Narodowej. Z wnioskiem o wydanie decyzji występuje właściwy dysponent środków budżetowych lub organizator w porozumieniu z właściwym dysponentem środków budżetowych, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

5. Wystąpienia o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 3 i 4, podlegają uzgodnieniu z Szefem Generalnego Zarządu Planowania Strategicznego - P 5 Sztabu Generalnego WP.

6. Decyzje, o których mowa w ust. 3 i 4, stanowią podstawę do wprowadzenia odpowiednich zmian w planach rzeczowych, rocznych lub wieloletnich.”;

8) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Po zatwierdzeniu planów lub wstępnym zatwierdzeniu ich projektów, o których mowa w § 9, jednostka organizacyjna może publikować informacje o planowanych w danym roku postępowaniach, podając nazwy wyrobów lub usług, z zastrzeżeniem, że informacja ta nie stanowi zaproszenia do zawarcia umowy.”;

9) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 1. Przed wszczęciem postępowania jednostka organizacyjna dokonuje wstępnej analizy rynku potencjalnych producentów i wykonawców.

2. We wniosku w sprawie wyboru trybu postępowania dla postępowań prowadzonych w trybie przetargu z rokowaniami i negocjacji należy podać uzasadnienie prawne i faktyczne wyboru trybu postępowania.”;

10) w§ 12:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przedmiot postępowania opisuje się jednoznacznie za pomocą powszechnie stosowanych, obiektywnych i zrozumiałych określeń, zawartych w wymaganiach taktyczno-technicznych lub technicznych, uwzględniając wszystkie okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W przypadku prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych oraz badań naukowych i wymagań długoterminowych przedmiot zamówienia może być określony, w szczególności, na podstawie zatwierdzonych przez właściwy organ Ministerstwa Obrony Narodowej:

1) zadań naukowych;

2) założeń taktyczno-technicznych (wymagań taktyczno-technicznych);

3) dokumentacji technicznej na produkcję i odbiór partii próbnych.”,

c) po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Wymagania taktyczno-techniczne oraz wymagania techniczne odpowiednio dla sprzętu planowanego do zakupu oraz dla sprzętu planowanego do remontu, określane są przez gestora sprzętu lub centralny organ logistyczny zgodnie z decyzją Nr 297/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie określenia funkcji gestorów, centralnych organów logistycznych, a także użytkowników uzbrojenia i sprzętu wojskowego, środków bojowych i materiałowych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 22, poz. 188 oraz z 2004 r. Nr 17, poz. 183). Wymagania opracowywane są w trybie i na zasadach określonych w decyzji Nr 347/MON z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych.

4. Wymagania taktyczno-techniczne lub wymagania techniczne muszą zawierać, w szczególności, informacje o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4-11. Powinny one wskazywać dokumentację techniczną zatwierdzoną do produkcji seryjnej, o ile taka występuje, na podstawie której ma być realizowane zamówienie, a także inne wymagania w stosunku do uczestników postępowania dotyczące w szczególności uprawnień wymaganych od wykonawców przy realizacji umowy, w tym koncesji, pozwoleń, certyfikatów itp.;

11) w§ 13:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ogłoszenie o postępowaniu, prowadzonym w trybie przetargu lub przetargu z rokowaniami, publikuje się na stronie internetowej jednostki organizacyjnej prowadzącej postępowanie i zamieszcza się na ogólnodostępnej tablicy ogłoszeń w siedzibie tej jednostki, a w przypadku, o którym mowa w § 15 ust. 2 pkt 4, jednostka organizacyjna dodatkowo przesyła do wykonawców zaproszenie z warunkami przetargu.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu: „1a.W przypadku, o którym mowa w § 15 ust. 2 pkt 4, gdy wykonawca do którego takie zaproszenie nie było skierowane, zgłosił się do postępowania, jest uprawniony do udziału w tym postępowaniu na zasadach określonych w warunkach przetargu. 1b.W przypadku prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych oraz badań naukowych i wymagań długoterminowych niezależnie od ogłoszeń, o których mowa w ust. 1, organizator może przesyłać do wykonawców zaproszenia z warunkami przetargu.”,

c) w ust. 2 po pkt 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) zastrzeżenie, że ogłoszenie może być zmienione lub odwołane.”,

d) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przykładowe ogłoszenie określa załącznik Nr 2 do wytycznych.”,

e) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. W przypadku postępowania prowadzonego w oparciu o przesłankę, o której mowa w § 16 ust. 1 pkt 3, zaproszenie, o którym mowa w ust. 4, nie jest wymagane.”,

f) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W zaproszeniu do negocjacji jednostka organizacyjna określa przedmiot negocjacji, miejsce i termin, niezbędne oświadczenia i dokumenty, które wykonawca będzie zobowiązany złożyć, a także istotne postanowienia umowy, jakie będą negocjowane między stronami, na przykład:

1) cenę;

2) terminy;

3) warunki realizacji umowy;

4) zasady odbioru;

5) warunki gwarancji i serwisu.”,

g) po ust. 5 dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:

„6. Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym wtrybie aukcji elektronicznej publikuje się na stronie internetowej jednostki organizacyjnej oraz na stronie, na której będzie prowadzona aukcja.

7. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 6, zawiera co najmniej:

1) nazwę (firmę) i adres organizatora;

2) określenie trybu zamówienia;

3) określenie przedmiotu zamówienia;

4) wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych;

5) sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej, w szczególności określenie minimalnych wysokości postąpień;

6) informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania;

7) termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w aukcji elektronicznej;

8) termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia aukcji elektronicznej;

9) opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;

10) informację o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

11) termin związania ofertą;

12) termin wykonania zamówienia;

13) wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

14) istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli organizator wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia na takich warunkach;

15) adres strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna;

16) informację o możliwości odwołania lub zmiany ogłoszenia.”;

12) w § 14:

a) w ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) aukcji elektronicznej.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Niedopuszczalne jest zawarcie umowy wyłącznie na podstawie oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. W przypadku złożenia takiej oferty jednostka organizacyjna zobowiązana jest niezwłocznie do udzielenia odpowiedzi negatywnej.”,

13) w § 15:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Postępowanie prowadzi się wtrybie przetargu, gdy przedmiot postępowania jest znany i posiada ustalone wymagania taktyczno-technicze lub techniczne oraz standardy jakościowe i znajduje się w Siłach Zbrojnych, a występuje więcej niż dwóch potencjalnych wykonawców.

2. Postępowanie prowadzi się w trybie przetargu z rokowaniami, gdy zachodzi jedna z niżej wymienionych przesłanek:

1) występuje duża złożoność przedmiotu umowy;

2) przedmiotem postępowania jest nowy rodzaj uzbrojenia;

3) nie ma możliwości jednoznacznego określenia wymagań technicznych;

4) występuje wyłącznie dwóch potencjalnych wykonawców.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W przypadku, gdy do postępowania prowadzonego w trybie przetargu z rokowaniami na podstawie przesłanki, o której mowa w ust. 2 pkt 4, zgłosi się więcej niż dwóch wykonawców, postępowanie kontynuuje się w tym trybie.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku, gdy do przetargu, o którym mowa w ust. 1 i 2, zgłosił się jeden wykonawca, organizator podejmuje decyzję o zamknięciu postępowania przetargowego. Dalej postępowanie kontynuuje się w trybie negocjacyjnym, bez konieczności uzyskania zgody, o której mowa w § 17 ust. 1. Postanowień § 5 ust. 2 pkt. 1 - 3 nie stosuje się.”,

d) po ust. 3 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. Podstawą do negocjacji, o których mowa w ust. 3, są wymagania określone w warunkach przetargu oraz złożona oferta. Organizator może prowadzić negocjacje również w przypadku, gdy złożona przez wykonawcę oferta nie spełnia wymagań określonych w warunkach przetargu, z zastrzeżeniem, że określony przez organizatora przedmiot postępowania i termin realizacji umowy spełniają wymagania określone w warunkach przetargu. Postanowienia § 22 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

5. W przypadku prowadzenia negocjacji, o których mowa w ust. 4, po przeprowadzonym przetargu organizator może negocjować warunki umowy tylko w zakresie korzystniejszym w stosunku do warunków przetargu i złożonej przez wykonawcę oferty. W takim przypadku negocjacjom może podlegać w szczególności: cena oferty, termin oraz warunki realizacji umowy.”;

14) po § 15 dodaje się § 15a w brzmieniu:

„§15a.1. Postępowanie prowadzi się w trybie aukcji elektronicznej, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi o ustalonych standardach jakościowych.

2. Aukcja elektroniczna stanowi tryb udzielenia zamówienia, w którym za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, wykonawcy składają kolejne korzystniejsze oferty (postąpienia), podlegające automatycznej klasyfikacji.

3. Organizator wyznacza termin składania wniosków, niezbędny na ich przygotowanie, o dopuszczenie do udziału w aukcji elektronicznej.

4. Organizator dopuszcza do udziału w aukcji elektronicznej i zaprasza do składania ofert wszystkich wykonawców, spełniających warunki udziału w postępowaniu, określając w zaproszeniu termin związania ofertą wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

5. Organizator może żądać od wykonawców wniesienia wadium, w terminie przez niego określonym, nie później jednak niż przed upływem terminu otwarcia aukcji elektronicznej.

6. Organizator otwiera aukcję elektroniczną w terminie określonym w ogłoszeniu o zamówieniu.

7. Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia aukcji wnioski, oświadczenia i inne informacje przekazuje się drogą elektroniczną.

8. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

9. Oferty składane przez wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny.

10. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny wykonawca złożył ofertę korzystniejszą.

11. Aukcja elektroniczna może być jednoetapowa albo wieloetapowa.

12. Organizator może, jeżeli zastrzegł to w ogłoszeniu, po zakończeniu każdego etapu aukcji elektronicznej nie zakwalifikować do następnego etapu tych wykonawców, którzy nie złożyli nowych postąpień, informując ich o tym niezwłocznie.

13. W toku każdego etapu aukcji elektronicznej organizator na bieżąco przekazuje wszystkim wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział w każdym z etapów, a także o cenach złożonych przez nich ofert, z tym że do momentu zamknięcia aukcji elektronicznej nie ujawnia informacji, umożliwiających identyfikację wykonawców.

14. Organizator zamyka aukcję elektroniczną:

1) w terminie określonym w ogłoszeniu;

2) jeżeli w ustalonym w ogłoszeniu okresie nie zostaną zgłoszone nowe postąpienia;

3) po zakończeniu ostatniego, ustalonego w ogłoszeniu etapu.

15. Bezpośrednio po zamknięciu aukcji elektronicznej organizator podaje, pod ustalonym w ogłoszeniu o zamówieniu adresem internetowym, nazwę (firmę) oraz adres wykonawcy, którego ofertę wybrano.

16. Organizator udziela zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.

17. Warunki aukcji mogą być zmienione lub odwołane tylko wtedy, gdy zastrzeżono to w ich treści lub ogłoszeniu.”;

15) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16.1. Postępowanie prowadzi się w trybie negocjacyjnym w przypadku:

1) gdy z przyczyn technicznych lub z powodu posiadania praw wyłącznych występuje jeden wykonawca;

2) o którym mowa w § 15 ust. 3;

3) gdy wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 10 000euro.

2. Jednostka organizacyjna prowadzi postępowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, mając w szczególności na względzie:

1) postanowienia, o których mowa w § 3 i 11;

2) konieczność udokumentowania, jeżeli przedmiot zamówienia tego wymaga, spełnienia przez wykonawcę wymogów formalnych do udzielenia zamówienia poprzez załączenie do protokołu postępowania dokumentów, o których mowa w § 18 ust. 3 pkt 8 lit. a i b.”;

16) w § 17:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Minister Obrony Narodowej, na wniosek kierownika, może wyrazić zgodę na wybór trybu postępowania niezależnie od występowania przesłanek, o których mowa w § 15, 15a i 16.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. Wzór wniosku określony jest w załączniku Nr2a.”,

17) w § 18:

a) skreśla się ust. 2,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W zależności od przedmiotu postępowania organizator w warunkach przetargu powinien w szczególności określić:

1) oznaczenie jednostki organizacyjnej prowadzącej postępowanie;

2) tryb prowadzenia postępowania;

3) przedmiot postępowania;

4) informacje dotyczące możliwości powierzenia podwykonawcom realizacji części umowy;

5) obowiązek spełniania przez wykonawców, jeżeli przedmiot postępowania tego wymaga, wymogów określonych w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr11,poz. 95zpóźn.zm.), w tym w szczególności poddanie się przez wykonawcę procedurze sprawdzającej, a także uzyskanie „świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego” - jeżeli przygotowanie oferty lub realizacja zamówienia wiąże się z udostępnieniem wykonawcy informacji niejawnych;

6) miejsce i termin wykonania umowy;

7) warunki udziału w postępowaniu, w tym:

a) klauzulę informującą, że oferta złożona po wyznaczonym terminie podlega zwrotowi bez otwierania,

b) klauzulę o niewybraniu oferty, której treść nie odpowiada wymogom warunków przetargu,

c) klauzulę informującą, że w przypadku złożenia w przetargu jednej oferty nastąpi jego zamknięcie i kontynuowanie postępowania w trybie negocjacji z jednym wykonawcą,

d) informację o dopuszczalności wspólnego ubiegania się o realizację zamówienia, wraz z zastrzeżeniami, że wszystkie podmioty ubiegające się o wspólną realizację zamówienia muszą:

- spełniać warunki uczestnictwa w postępowaniu,

- przedłożyć zamawiającemu dokumenty, o których mowa w pkt 8 lit. a i c oraz odpowiednio do zawartej umowy - dokumenty, o których mowa w pkt 8 lit. b,

- ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia; pełnomocnictwa należy udzielić w formie pisemnej; w przypadku nieustanowienia pełnomocnika, każdy z podmiotów musi podpisać wszystkie wymagane w postępowaniu dokumenty, zgodnie z reprezentacją,

- przedłożyć zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownej umowy oraz oryginał pełnomocnictwa, jeżeli występuje,

- złożyć wspólne oświadczenie, że:

- posiadają uprawnienia do wykonywania, określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- akceptują przedłożone przez zamawiającego istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia, ogólne warunki umowy albo wzór umowy,

- zobowiązują się do solidarnej odpowiedzialności za realizację zamówienia,

e) klauzulę informującą, że wykonawca może zastrzec w ofercie tylko te informacje, które nie podlegają ujawnieniu, w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, z zastrzeżeniem, że informacje te podlegają udostępnieniu (w wymaganym zakresie) na potrzeby organizatora oraz instytucji resortu obrony narodowej, f) informację o dopuszczalności złożenia oferty częściowej oraz oferty wariantowej lub równoważnej;

8) wymogi dotyczące dostarczenia przez wykonawców dokumentów niezbędnych w postępowaniu, w tym:

a) odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli wymagany jest taki wpis lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) koncesji, zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej, w zakresie objętym zamówieniem,

c) dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

d) umowy w sprawie wspólnej realizacji zamówienia oraz pełnomocnictwa (jeżeli takie występuje) do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, w przypadku podmiotów ubiegających się wspólnie o realizację zamówienia;

9) zobowiązanie wykonawcy do złożenia oświadczenia woli, według wzoru ujętego w formularzu oferty, a w szczególności stwierdzającego:

a) posiadanie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b) dysponowanie niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym, odpowiednim do realizacji umowy,

c) pozostawanie w sytuacji finansowej, zapewniającej realizację umowy,

d) akceptowanie przedłożonych przez zamawiającego istotnych dla stron postanowień, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia, ogólnych warunków umowy albo wzoru umowy;

10) formę złożenia dokumentów; dokumenty, o których mowa w pkt 8 lit. a - c, należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę:

a) w przypadku kopii należy udostępnić oryginały do wglądu; w przypadku wykonawców zagranicznych dokumenty, o których mowa w pkt 8 lit. a-c, winny być potwierdzone przez polską placówkę dyplomatyczną w kraju wykonawcy, za zgodność z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania i przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego,

b) jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8 lit a-c, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania; powyższe dokumenty winny być potwierdzone przez polską placówkę dyplomatyczną w kraju wykonawcy, za zgodność z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania i przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego;

11) osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami oraz informację o sposobie porozumiewania się z nimi, a także obowiązek wskazania w ofercie osób po stronie wykonawcy uprawnionych do kontaktów z jednostką organizacyjną;

12) zastrzeżenie, że postępowanie oraz korespondencja odbywają się w formie pisemnej, a gdy w postępowaniu strony porozumiewają się w formie innej niż pisemna, że treść przekazanej informacji musi niezwłocznie zostać potwierdzona na piśmie;

13) opis sposobu przygotowywania ofert, w tym formularz oferty;

14) sposób obliczenia ceny oferty;

15) wymagania dotyczące wadium:

16) miejsce i termin składania ofert oraz inne wymogi formalne;

17) czas związania ofertą (określony ilością dni), z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia o kolejny oznaczony okres; w takim przypadku należy również określić, że przedłużenie terminu związania ofertą będzie skuteczne z jednoczesnym przedłużeniem (wniesieniem nowego) wadium, o ile występuje; nie-przedłużenie terminu związania ofertą nie skutkuje utratą wadium;

18) zasady oceny i opis kryteriów, jakimi jednostka organizacyjna będzie się kierowała przy wyborze oferty;

19) informację o możliwości składania zapytań przez wykonawców i uwzględnienia otrzymanych wyjaśnień w przygotowanych ofertach lub wprowadzenia w nich zmian przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem, że organizator:

a) jednocześnie przekaże treść wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którym doręczono warunki przetargu, bez ujawniania źródła zapytania,

b) może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmienić warunki przetargu, przy czym dokonaną w ten sposób zmianę przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano warunki przetargu,

c) przed upływem terminu składania ofert może wyznaczyć późniejszy termin ich składania, w celu uwzględnienia zmian w przygotowanych ofertach, wynikających ze zmiany warunków przetargu,

d) niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano warunki przetargu, o przedłużeniu terminu składania ofert,

e) nie udzieli wyjaśnień, jeżeli prośba o wyjaśnienie treści warunków wpłynie do organizatora na mniej niż 5 roboczych dni przed terminem składania ofert;

20) zastrzeżenie, że organizator nie wybierze oferty:

a) złożonej przez wykonawcę, który złożył więcej niż jedną ofertę w tym postępowaniu,

b) zawierającej zastrzeżenie jej zmiany lub uzupełnienia,

c) złożonej w języku innym niż język polski,

d) złożonej w innej formie niż pisemna,

e) nie odpowiadającej treści warunków przetargu,

f) złożonej przez podmioty ubiegające się o wspólną realizację zamówienia, jeżeli chociażby jeden z podmiotów występujących wspólnie nie złożył aktualnych oświadczeń i dokumentów wymaganych przez organizatora lub ich nie uzupełnił w wyznaczonym terminie,

g) wykonawców, którzy nie złożyli aktualnych oświadczeń i dokumentów wymaganych przez organizatora lub ich nie uzupełnili w wyznaczonym terminie,

h) która nie jest najkorzystniejsza w świetle kryteriów oceny określonych przez organizatora,

i) która nie została podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy,

j) dodatkowej, jeżeli oferta ta będzie zawierać ceny wyższe aniżeli zaoferowane w złożonych ofertach;

21) przypadki, w których jednostka organizacyjna zamknie postępowanie bez wybrania oferty:

a) niezłożenie żadnej oferty lub niespełnienie warunków przetargu przez złożone oferty lub wykonawców,

b) gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą jednostka organizacyjna może przeznaczyć na sfinansowanie realizacji umowy;

22) informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione przez wykonawcę, którego oferta została wybrana, a w szczególności dotyczące obowiązków:

a) spełnienia wymogów ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych,

b) złożenia oferty offsetowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 września 1999 r. o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr80, poz. 903zpóźn.zm.);

23) wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

24) klauzulę informującą, że wykonawca usług remontowych, modernizacyjnych lub zabudowy sprzętu musi przedłożyć organizatorowi aktualną polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że jest on ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej; wartość polisy musi być adekwatna do wartości powierzanego wykonawcy uzbrojenia i sprzętu wojskowego;

25) w przypadku postępowania prowadzonego w trybie przetargu - projekt, a w przypadku postępowania prowadzonego w trybie przetargu z rokowaniami i negocjacji - istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy;

26) zastrzeżenie możliwości wprowadzenia do umowy, za zgodą wykonawcy, korzystnych dla organizatora zmian;

27) żądanie przez jednostkę organizacyjną wskazania przez wykonawcę tych części realizacji umowy, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom lub poddostawcom, z zastrzeżeniem możliwości nadzoru w toku produkcji;

28) zastrzeżenie, że jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, nie podpisze w terminie wyznaczonym przez organizatora umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jednostka organizacyjna wybiera ofertę następną w kolejności - po ofercie najkorzystniejszej - bez przeprowadzania ponownej jej oceny;29) zastrzeżenie, że organizator może odwołać warunki przetargu;

30) klauzulę dotyczącą zasad udostępnienia protokołu postępowania z zastrzeżeniem, że:

a) protokół z postępowania jest jawny, o ile nie zawiera informacji niepodlegających ujawnieniu, w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych,

b) protokół podlega udostępnieniu z uwzględnieniem ograniczeń, o których mowa w lit. a,

c) protokół udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub zamknięciu postępowania.”,

c) w ust. 4 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) klauzule określające:

a) przedmiot rokowań,

b) warunki umowy, które nie będą podlegały rokowaniom,

c) warunki umowy, które będą podlegały rokowaniom,

d) zastrzeżenie, że zawarcie umowy nastąpi z wykonawcą, z którym zostaną wynegocjowane najkorzystniejsze warunki;

2) przesłankę zamknięcia postępowania - nie-osiągnięcie w trakcie rokowań porozumienia co do wszystkich postanowień umowy podlegających negocjacjom.”,

d) skreśla się ust. 5, 7 i 8;

18) w § 19:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu, przetargu z rokowaniami i aukcji elektronicznej organizator żąda od wykonawców wniesienia wadium, jeżeli wartość szacunkowa zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000 euro, jeżeli wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro, organizator może żądać od wykonawców wniesienia wadium.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Jednostka organizacyjna określa kwotę wadium w granicach od 0,5 do 3% wartości szacunkowej postępowania.”,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. W przypadku podziału zamówienia na zadania (części) kwotę wadium określa się dla każdego zadania (części).”,

d) skreśla się ust. 5;

19) w § 20:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rozstrzygnięcie przetargu następuje na podstawie oceny ofert.”,

b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Zamiast ceny, o której mowa w ust. 2, jako obowiązkowe kryterium może być określany całkowity koszt nabycia i użytkowania uzbrojenia w okresie jego przydatności technicznej, przy czym jego waga nie może być mniejsza niż 70%. Przy zakupie nowego uzbrojenia obok ceny - jako obowiązkowe kryterium - należy uwzględniać koszty użytkowania uzbrojenia w okresie jego przydatności technicznej.

4. Jako inne kryteria oceny oferty, w szczególności mogą zostać przyjęte:

1) ponadstandardowe parametry taktyczno-techniczne i wyższe normy bezpieczeństwa;

2) unifikacja z odpowiednim sprzętem, znajdującym się w Siłach Zbrojnych;

3) koszty eksploatacji;

4) rozwojowość (zdolność do rozbudowy i modernizacji);

5) warunki gwarancji i serwisowania;

6) termin realizacji umowy;

7) warunki i zasady finansowania;

8) doświadczenie w realizacji podobnych umów;

9) należyte wykonanie dotychczasowych umów na rzecz resortu obrony narodowej;

10) wdrożenie wyrobu do produkcji seryjnej po przeprowadzonych pracach badawczo-rozwojowych.

c) po ust. 4 dodaje się ust. 5-7 w brzmieniu:

„5. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, organizator spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

6. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, organizator wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia, w terminie określonym przez organizatora, ofert dodatkowych zawierających tylko cenę.

7. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.”;

20) w § 21:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jednostka organizacyjna może, o ile zostało to zastrzeżone w ogłoszeniu lub warunkach przetargu, przed upływem terminu składania ofert, dokonać zmiany wymagań technicznych i jakościowych, dotyczących przedmiotu postępowania, określonych w warunkach postępowania oraz zmienić kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie. Dokonane w ten sposób uzupełnienie przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Ogłoszenie, a także warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane, o ile jednostka organizacyjna zastrzegła to w ich treści.”;

21) § 22 otrzymuje brzmienie: „§ 22. 1. W toku oceny ofert jednostka organizacyjna może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Każdy taki przypadek wymaga udokumentowania. 2. Organizator wzywa wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli dokumentów, o których mowa w § 18 ust. 3 pkt 8, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, do uzupełnienia tych dokumentów w wyznaczonym terminie.”;

22) § 23 otrzymuje brzmienie:

„§ 23. 1. W postępowaniu nie wybiera się oferty:

1) która została złożona lub dotarła do jednostki organizacyjnej po wyznaczonym terminie, przy czym podlega ona zwrotowi bez otwierania;

2) niespełniającej warunków postępowania;

3) która jest nieważna z mocy prawa.

2. Postępowanie zamyka się w przypadku, gdy:

1) w postępowaniu, prowadzonym w trybie przetargu lub przetargu z rokowaniami, wpłynęły oferty niespełniające warunków postępowania, z zastrzeżeniem § 15 ust. 3;

2) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu z rokowaniami lub negocjacji strony nie mogą uzgodnić wszystkich postanowień umowy, które były przedmiotem negocjacji;

3) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą organizator może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

4) w postępowaniu prowadzonym w trybie aukcji elektronicznej wpłynęły mniej niż dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w aukcji elektronicznej albo nie zostały złożone oferty przez co najmniej dwóch wykonawców;

5) w postępowaniu nie wpłynęły żadne oferty;

6) organizator odwoła ogłoszenie lub warunki przetargu.”;

23) § 24 otrzymuje brzmienie:

„§ 24.1. Celem rokowań lub negocjacji, odpowiednio w trybie przetargu z rokowaniami bądź negocjacji, jest uzgodnienie wszystkich postanowień umowy.

2. Negocjacjom lub rokowaniom podlegają te elementy umowy, które zostały wskazane przez jednostkę organizacyjną, odpowiednio w zaproszeniu bądź w warunkach przetargu.

3. W przetargu z rokowaniami organizator zawiera umowę z wykonawcą, z którym wynegocjuje najkorzystniejsze warunki umowy oraz gdy strony dojdą do porozumienia co do wszystkich postanowień umowy, które były przedmiotem negocjacji.”;

24) w § 25:

a) w ust. 1:

- skreśla się pkt 11,

- pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15) wymagane podpisy kierownika oraz osób uczestniczących w postępowaniu po stronie organizatora;”, - po pkt 15 dodaje się pkt 16 w brzmieniu:

„16) informacje o przesłaniu powiadomienia o wyborze oferty.”,

b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. W przypadku, o którym mowa w § 14 ust. 1 pkt 2 i 3, niezależnie od protokołu, o którym mowa w ust. 1, należy udokumentować przebieg rokowań (negocjacji), według wyboru organizatora, w jednej z wymienionych form:

1) protokołu z prowadzonych rokowań (negocjacji), podpisanego przez strony;

2) stenogramu zawierającego pełny zapis przebiegu prowadzonych rokowań (negocjacji),

3) w formie elektronicznej na nośniku elektromagnetycznym lub optoelektromagnetycznym, w szczególności na dysku CD, dyskietce, taśmie magnetycznej.

3. Wszystkie dokumenty związane z postępowaniem, stanowią załączniki do protokołu, o którym mowa w ust. 1.”,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a-3d w brzmieniu:

„3a. Po zakończeniu postępowania protokół wraz z załącznikami jest przechowywany, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych i przepisów o archiwizacji dokumentów resortowych.

3b. Protokół z postępowania wraz z załącznikami jest jawny, o ile nie zawiera informacji niepodlegających ujawnieniu, w zakresie i na zasadach, określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

3c. Protokół udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub zamknięciu postępowania, z zastrzeżeniem ograniczeń, o których mowa w ust. 3b.

3d. W postępowaniu, o którym mowa w § 16 ust. 1 pkt 3, postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio. Postanowień ust. 2 nie stosuje się.”,

d) skreśla się ust. 7;

25) w § 26:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. W przypadku postępowania, o którym mowa w § 16 ust. 1 pkt 3, zamówienie może być udzielone w formie zamówienia handlowego.”, b) ust. 3-5 otrzymują brzmienie:

„3. Zakres świadczenia wykonawcy, zawarty w umowie, musi być tożsamy z jego zobowiązaniem, zawartym w ofercie lub z wynegocjowanymi warunkami, z zastrzeżeniem ust. 4.4. W toku realizacji umowy można dokonywać jej zmian, z zastrzeżeniem § 3 ust. 1. 5. Zmiany do umowy wymagają formy pisemnej. Przepisy § 7 i 8 stosuje się odpowiednio. Do dokumentacji z postępowania załącza się uzasadnienie wprowadzenia zmian do umowy.”,

c) po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu: „8. Jednostka organizacyjna może zawierać umowy w roku przedplanowym, z zastrzeżeniem § 9 ust. 3-6.”;

26) w § 27:

a) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5. Zabezpieczenie ustala się w granicach od 0,5 do 10% wartości umowy.

6. W przypadku realizacji umów wieloletnich, z wyjątkiem umów dotyczących usług naukowo-badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych oraz badań naukowych i wymagań długoterminowych, wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy można ustalać w stosunku do rocznej wartości umowy.”,

b) po ust. 10 dodaje się ust. 11 w brzmieniu:

„11. Formę zabezpieczenia przedpłaty, o ile występuje, organizator i wykonawca mogą uzgodnić w sposób odrębny od zabezpieczenia wykonania umowy.”;

27) załącznik Nr 2 do wytycznych, o których mowa w pkt 1, otrzymuje brzmienie:

Załącznik Nr 2

OGŁOSZENIE

infoRgrafika

28) po załączniku Nr 2 do wytycznych, o których mowa w pkt 1, wprowadza się załącznik Nr 2a w brzmieniu:

Załącznik Nr 2a

infoRgrafika

28) uchyla się załącznik Nr 3 do wytycznych, o których mowa w pkt 1;

29) w załączniku Nr 4 do wytycznych, o których mowa w pkt 1:

a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) Wykaz informacji, które nie podlegają ujawnieniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych:

1)...

2)...

3)...,

b) skreśla się pkt 7,

c) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Oświadczamy, że:

a) posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,

b) dysponujemy niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym, odpowiednim do realizacji umowy,

c) znajdujemy się w sytuacji finansowej, zapewniającej realizację umowy,”;

30) w załączniku Nr 5 do wytycznych, o których mowa w pkt 1:

a) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) określenie zasad i przypadków, kiedy warunki realizacji umowy mogą być zmienione;”,

b) pkt 32 otrzymuje brzmienie:

„32) klauzula pozwalająca na odstąpienie od realizacji umowy, w przypadkach szczególnych, podyktowanych interesem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.”.

2. Do postępowań wszczętych przed dniem wejścia w życie decyzji stosuje się przepisy dotychczasowe.

3. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lutego 2005 r.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2005-02-16
  • Data wejścia w życie: 2005-02-16
  • Data obowiązywania: 2005-02-16
  • Z mocą od: 2005-02-01
  • Dokument traci ważność: 2006-08-23

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA