| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Departament Polityki Zbrojeniowej

ZARZĄDZENIE Nr 18/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 2 września 2005 r.

w sprawie likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą „Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe w Poznaniu"

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981 z późn. zm.1)), zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą „Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe w Poznaniu", zwane dalej przedsiębiorstwem" stawia się w stan likwidacji z dniem 1 października 2005 r.

2. Na likwidatora przedsiębiorstwa wyznacza się Pana Stefana Małolepszego, legitymującego się dowodem osobistym seria AB Nr 1631185, Nr PESEL 47110605617.

3. Zakończenie statutowej działalności przedsiębiorstwa nastąpi z dniem 31 października 2005 r.

§ 2.1. Do czasu zakończenia likwidacji mieniem likwidowanego przedsiębiorstwa zarządza likwidator.2. Likwidator wykonuje prawa i obowiązki dyrektora przedsiębiorstwa w zakresie niezbędnym do zakończenia działalności likwidowanego przedsiębiorstwa.

3. Szczegółowy zakres praw i obowiązków likwidatora określa załącznik do zarządzenia.

§ 3. W okresie likwidacji nazwa przedsiębiorstwa brzmi: „Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe w Poznaniu - w likwidacji".

§ 4. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem likwidacji, a w szczególności nad zagospodarowaniem mienia likwidowanego przedsiębiorstwa, sprawować będzie Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej Ministerstwa Obrony Narodowej.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

w z. J. Zemke

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055 oraz z 2004 r. Nr 273, poz. 2703.

Załącznik 1. [Zakres praw i obowiązków likwidatora przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe w Poznaniu - w likwidacji"]

Załącznik do zarządzenia Nr 18/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 2 wrze
śnia 2005 r. (poz. 139)

Zakres praw i obowiązków likwidatora przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą „Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe w Poznaniu - w likwidacji"

Likwidator wykonuje prawa i obowiązki organów przedsiębiorstwa w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia likwidacji WPH w Poznaniu, zgodnie z programem likwidacji. Do obowiązków likwidatora w szczególności należy:

1) przejęcie zarządu nad mieniem przedsiębiorstwa, za które ponosi odpowiedzialność majątkową oraz organizacja zabezpieczenia tego mienia na czas likwidacji;

2) przejęcie od tymczasowego kierownika przedsiębiorstwa protokołem zdawczo-odbiorczym mienia przedsiębiorstwa według stanu na dzień poprzedzający otwarcie likwidacji oraz przejęcie protokolarnie akt przedsiębiorstwa;

3) zgłoszenie do Krajowego Rejestru Sądowego wniosku o wpisanie otwarcia likwidacji przedsiębiorstwa;

4) pisemne zawiadomienie o otwarciu likwidacji przedsiębiorstwa banku finansującego, organów skarbowych, urzędów statystycznych, terenowych organów administracji publicznej, służb komunalnych oraz organów porządku publicznego;

5) sporządzenie bilansu i inwentaryzacji składników majątkowych na dzień otwarcia likwidacji;

6) dostosowanie struktury organizacyjnej i obsady kadrowej przedsiębiorstwa do potrzeb przeprowadzanej likwidacji oraz dokładne określenie realizowanych w tym celu zadań;

7) rozwiązanie z pracownikami umów o pracę, po uprzednim zawiadomieniu rady pracowniczej i organizacji związkowej o planowanym przedsięwzięciu;

8) wezwanie wierzycieli likwidowanego przedsiębiorstwa do zgłoszenia roszczeń, w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia likwidacji na łamach prasy;

9) powołanie w uzasadnionym przypadku, zespołu likwidacyjnego oraz pełnomocnika likwidatora, z dokładnym określeniem wykonywanych przez nich zadań;

10) sporządzenie wykazu roszczeń wierzycieli likwidowanego przedsiębiorstwa oraz sposobu ich zaspokajania;

11) opracowanie szczegółowego planu likwidacji oraz odpowiedniego do niego harmonogramu czynności, uwzględniających:

a) uporządkowanie stanu prawnego mienia przedsiębiorstwa,

b) sporządzenie planu finansowego likwidacji (planu pokrycia kosztów działalności przedsiębiorstwa w czasie likwidacji, z wydzieleniem dochodów i kosztów likwidacji),

c) opracowanie planu zagospodarowania i rozdysponowania składników majątkowych przedsiębiorstwa,

d) inne niezbędne plany operatywne;

12) sprzedaż składników majątkowych przedsiębiorstwa w celu zaspokojenia lub zabezpieczenia wierzycieli oraz uregulowania zobowiązań, a także ściągnięcie należności;

13) sporządzanie miesięcznych meldunków (miesięcznych sprawozdań z przebiegu procesu likwidacji) i przesyłanie ich do Departamentu Polityki Zbrojeniowej Ministerstwa Obrony Narodowej;

14) sporządzenie bilansu po likwidacji przedsiębiorstwa;

15) zawiadomienie o zakończeniu likwidacji oraz przedłożenie sprawozdania organowi założycielskiemu z zakończenia likwidacji przedsiębiorstwa;

16) zawiadomienie organów, wymienionych w pkt 4, o zakończeniu likwidacji przedsiębiorstwa;

17) wystąpienie do organu założycielskiego z wnioskiem o wydanie decyzji o uznaniu przedsiębiorstwa za zlikwidowane i złożenie wniosku o wykreślenie przedsiębiorstwa z Krajowego Rejestru Sądowego;

18) protokólarne przekazanie do Agencji Mienia Wojskowego pozostałego po likwidacji mienia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wyrwa

Doradca podatkowy nr 12653

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »