REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2005 nr 20 poz. 183

Generalny Zarząd Operacyjny - P3

ZARZĄDZENIE Nr 22/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 20 października 2005 r.

w sprawie powołania Rady Sportu

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 d ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 z poźn. zm.) ustala się, co następuje:

§ 1. Powołuje się, przy Ministrze Obrony Narodowej, Radę Sportu, zwaną dalej „Radą, jako organ opiniodawczo-doradczy w sprawach dotyczących organizacji i koordynacji działań w zakresie kultury fizycznej.

§ 2. W skład Rady wchodzą:

1) Przewodniczący - Podsekretarz Stanu do spraw Społecznych;

2) zastępca Przewodniczącego - Zastępca Szefa Sztabu Generalnego WP(SG WP);

3) sekretarz Rady - Szef Zarządu Koordynacyjnego Generalnego Zarządu Dowodzenia i Łączności - P6 SG WP;

4) członkowie:

a) Dyrektor Departamentu Administracyjnego,

b) Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności,

c) Szef Generalnego Zarządu Zasobów Osobowych - P1 SG WP, *

d) Szef Generalnego Zarządu Operacyjnego - P3 SG WP,

e) Szef Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia SG WP,

f) Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury,

g) Szef Zarządu Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych, h) Szef Szkolenia Wojsk Lądowych,

i) Szef Szkolenia Sił Powietrznych, j) Szef Szkolenia Marynarki Wojennej, k) Dyrektor Centrum Informacyjnego MON, l) Szef Oddziału Wychowania Fizycznego i Sportu Generalnego Zarządu Operacyjnego - P3 SG WP.

§ 3. Do zadań Rady należy:

1) Wypracowanie propozycji dla Ministra Obrony Narodowej w sprawach:

a) realizacji celów kultury fizycznej w jednostkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej w zakresie wychowania fizycznego i sportu powszechnego,

b) określania strategicznych kierunków i zadań w zakresie funkcjonowania sportu kwalifikowanego w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „Siłami Zbrojnymi",

c) funkcjonowania oraz współpracy zespołów i grup sportowych rodzajów Sił Zbrojnych z wojskowymi klubami sportowymi, z polskimi związkami sportowymi oraz innymi stowarzyszeniami kultury fizycznej,

d) wzmacniania potencjału sportu wojskowego, pozyskiwania najwybitniejszych zawodników w dyscyplinach sportowych przydatnych dla Sił Zbrojnych,

e) programowania kierunków przygotowań zawodników do reprezentowania Sił Zbrojnych na arenie międzynarodowej,

f) rozwoju sportu wojskowego i podnoszenia poziomu poszczególnych dyscyplin sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym,

g) uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowych programach naukowo-badawczych i rozwojowych w obszarze sportu,

h) rozbudowania i modernizowania wojskowej bazy sportowej w zakresie zabezpieczenia zamierzeń szkoleniowych;

2) Ocena:

a) efektywności działalności sportowej i szkoleniowej w Siłach Zbrojnych,

b) potencjału sportowego i możliwości realizacji zadań, w zakresie współzawodnictwa organizowanego pod patronatem Międzynarodowej Rady Sportu Wojskowego (CISM) oraz w rywalizacji krajowej i międzynarodowej,

c) zasadniczych etapów przygotowań reprezentantów Sił Zbrojnych do najważniejszych międzynarodowych imprez sportowych,

d) kierunków współpracy z Polskim Komitetem Olimpijskim, ministerstwem właściwym do spraw sportu, Wojskową Federacją Sportu, polskimi związkami sportowymi oraz innymi podmiotami kultury fizycznej,

e) planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej, w zakresie realizacji zadań kultury fizycznej,

f) sprawności fizycznej żołnierzy w świetle zasad i wymogów sprawdzianów z wychowania fizycznego;

3) Przedstawienie opinii, ocen i wniosków w sprawach objętych zakresem działania Rady, na każdorazowe zlecenie Ministra Obrony Narodowej.

§ 4. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć doraźnie zaproszeni eksperci posiadający wiedzę lub doświadczenie zawodowe w zakresie kultury fizycznej. Decyzję o ich zaproszeniu na posiedzenie Rady każdorazowo podejmuje Przewodniczący Rady.

§ 5. Szczegółowe zadania, zasady i sposób działania Rady określa regulamin, przyjęty na pierwszym posiedzeniu Rady i zatwierdzony przez Ministra Obrony Narodowej.

§ 6. Obsługę administracyjno-biurową Rady zapewnia Zarząd Koordynacyjny Generalnego Zarządu Dowodzenia i Łączności - P6 SGWP. Wydatki związane z obsługą pokrywane są przez Departament Administracyjny.

§ 7. Rada, w zależności od potrzeb, może powołać tematyczne grupy robocze lub zespoły naukowe, zapraszając do udziału w ich pracach cywilnych i wojskowych przedstawicieli środowiska kultury fizycznej.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2005-11-29
  • Data wejścia w życie: 2005-12-14
  • Data obowiązywania: 2005-12-14
  • Dokument traci ważność: 2008-07-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA