REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2005 nr 20 poz. 185

Zarząd Wojskowej Służby Zdrowia SG WP

DECYZJA Nr 343/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 14 października 2005 r.

zmieniająca decyzję w sprawie badań lekarskich, certyfikatów zdrowia oraz profilaktyki przeciwepidemicznej dla żołnierzy niezawodowych, skierowanych do służby i pracowników resortu obrony narodowej, skierowanych do pracy poza granicami państwa oraz powracających do kraju po jej zakończeniu jak również szczepień profilaktycznych i profilaktyki przeciwepidemicznej żołnierzy zawodowych

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 7 lit. b oraz § 2 pkt 8 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 122, poz. 1025 ), ustala się co następuje:

1. W decyzji Nr 283/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 września 2004 r. w sprawie badań lekarskich, certyfikatów zdrowia oraz profilaktyki przeciwepidemicznej dla żołnierzy niezawodowych, skierowanych do służby i pracowników resortu obrony narodowej, skierowanych do pracy poza granicami państwa oraz powracających do kraju po jej zakończeniu jak również szczepień profilaktycznych i profilaktyki przeciwepidemicznej żołnierzy zawodowych (Dz. Urz. MON Nr 12, poz. 134) wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Badania lekarskie pracowników resortu obrony narodowej, skierowanych do pracy poza granicami państwa, zwanych dalej ,,pracownikami", przeprowadza się przed wyjazdem, podczas przygotowania we właściwym wojskowym ośrodku szkoleniowym - w zakładach opieki zdrowotnej , dla których organem założycielskim jest Minister Obrony Narodowej."

2) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Szczepienia profilaktyczne, o których mowa w pkt 10 ppkt 1, wykonuje międzynarodowy punkt szczepień Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej w Krakowie lub służba zdrowia jednostki wojskowej, zwanej dalej „jednostką odpowiadającą za przygotowanie do wyjazdu", którą, w zależności od trybu przygotowań, jest:

1) Ośrodek Szkolenia dla Potrzeb Sił Pokojowych ONZ im. gen. broni Władysława Sikorskiego w Kielcach;

2) inny ośrodek (zgrupowanie), prowadzący zbiorowo przygotowanie pracowników do wyjazdu;

3) jednostka wojskowa, w której żołnierz (pracownik) pełni służbę (jest zatrudniony), jeżeli jednostka ta (pododdział) w całości ma być użyta poza granicami państwa;

4) Międzynarodowy Punkt Szczepień Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej w Krakowie, wykonujący wyłącznie szczepienia przeciwko żółtej febrze;

5) inny międzynarodowy punkt szczepień, wykonujący szczepienia przeciwko żółtej febrze - w wyjątkowych przypadkach.

Jednostka odpowiadająca za przygotowanie do wyjazdu odpowiada również za profilaktykę, o której mowa w pkt 10 ppkt 2, oraz za wyposażenie wyjeżdżających w tabliczki identyfikujące grupy krwi, według wzoru określonego w załączniku Nr 9 do decyzji."

3) pkt 17 otrzymuje brzmienie:

„17. Żołnierz ( pracownik) jest obowiązany posiadać w rejonie służby ( pracy) poza granicami państwa:

1) certyfikat zdrowia (pracownik - z wpisaną grupą krwi);

2) międzynarodowe świadectwo szczepień ochronnych;

3) żołnierz - książkę (książeczkę) zdrowia z wpisaną grupą krwi;

4) tabliczkę identyfikacyjną grupy krwi."

4) pkt 23 otrzymuje brzmienie:

„23. Żołnierze zawodowi, skierowani do służby oraz na szkolenia poza granicami państwa, przed ich wyjazdem i po powrocie do kraju podlegają badaniom, szczepieniom profilaktycznym i profilaktyce przeciwepidemicznej, a także badaniu grupy krwi i są wyposażeni w tabliczki identyfikacyjne grupy krwi na zasadach określonych w decyzji dla żołnierzy i pracowników."

5) dodaje się załącznik Nr 9 stanowiący wzór metalowej tabliczki identyfikacyjnej grupy krwi, w brzmieniu nadanym niniejszą decyzją.

2. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

Załącznik 9.

Załącznik Nr 9

infoRgrafika

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA