REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2005 nr 20 poz. 193

Generalny Zarząd Logistyki - P4

DECYZJA Nr 357/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 20 października 2005 r.

w sprawie ustalania potrzeb środków materiałowych służby żywnościowej, mundurowej oraz materiałów pędnych i smarów

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 8 lit. a oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu ujednolicenia trybu i zasad sporządzania w rodzajach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Dowództwie Garnizonu Warszawa, Żandarmerii Wojskowej, Wojskowych Służbach Informacyjnych i Jednostce Wojskowej Nr 2305, analiz potrzeb środków materiałowych służby żywnościowej, mundurowej oraz materiałów pędnych i smarów - ustala się, co następuje:

1. Analizy potrzeb środków materiałowych sporządza się w formie zestawień, zgodnie z:

1) metodyką ustalania potrzeb środków materiałowych służby żywnościowej, stanowiącą załącznik Nr 1;

2) metodyką ustalania potrzeb środków materiałowych służby mundurowej, stanowiącą załącznik Nr 2;

3) metodyką ustalania potrzeb środków materiałowych służby materiałów pędnych i smarów, stanowiącą załącznik Nr 3.

2. Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

Załącznik 1. [METODYKA USTALANIA POTRZEB ŚRODKÓW MATERIAŁOWYCH SŁUŻBY ŻYWNOŚCIOWEJ]

Załączniki do decyzji Nr 357/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 20 października 2005r.(poz. 193)

Załącznik Nr 1

METODYKA USTALANIA POTRZEB ŚRODKÓW MATERIAŁOWYCH SŁUŻBY ŻYWNOŚCIOWEJ

Postanowienia ogólne

1. Podstawę do ustalania potrzeb żywności przeznaczonej na zapasy wojenne stanowią:

1) obowiązujące dokumenty normatywne dotyczące zasad i norm zabezpieczenia potrzeb mobilizacyjnych i wojennych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „Siłami Zbrojnymi" w środki zaopatrzenia służby żywnościowej;

2) etaty czasu „W" jednostki własnej i jednostek przydzielonych na zaopatrzenie;

3) przepisy branżowe w sprawie zasad prowadzenia gospodarki żywnościowej i organizacji żywienia w czasie wojny.

2. Podstawę do opracowania analizy potrzeb żywności przeznaczonej na bieżące żywienie wojsk stanowią:

1) przepisy w sprawie żywienia żołnierzy w Siłach Zbrojnych, w tym:

- rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 marca 2003 r. sprawie wyżywienia żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową( Dz.U. Nr 62, poz.565);

- rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lutego 2004 r. sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych( Dz. U. Nr 40, poz.365);

- przepisy w sprawie organizacji żywienia;

- przepisy branżowe w sprawie działalności gospodarczej służby żywnościowej w czasie pokoju;

2) przepisy w sprawie ustalania szczegółowych wymiarów norm wyżywienia żołnierzy w Siłach Zbrojnych;

3) normy budżetowe w zakresie służby żywnościowej.

3. Proces ustalania potrzeb środków materiałowych służby żywnościowej jest inicjowany w oddziale gospodarczym i polega na analizie:

1) stanu posiadania środków żywnościowych;

2) normatywów zapasów wojennych;

3) terminów rotacji środków spożywczych;

4) potrzeb bieżącego żywienia wojsk;

5) planowanych dostaw w roku bieżącym - wyciąg z „Planu zakupów środków materiałowych" otrzymany z zaopatrującej Rejonowej Bazy Materiałowej - RBM (Składnicy Marynarki Wojennej - SMW);

6) przewidywanych stanów żywionych.

4. Do ustalania potrzeb bieżącego żywienia przyjmuje się średnie stany żywionych roku poprzedniego (N-1). Realizacja potrzeb może ulec zmianie do wielkości wynikających z „Planu zakupu żywności N+1.

Sposób postępowania i terminy

5. Oddziały gospodarcze rodzajów Sił Zbrojnych w procesie ustalania potrzeb na rok następny, sporządzają dokumenty określające potrzeby w zakresie produktów żywnościowych i przesyłają je do właściwej terytorialnie rejonowej bazy materiałowej lub składnicy Marynarki Wojennej - w terminie do dnia 1 marca.

6. Oddziały gospodarcze Dowództwa Garnizonu Warszawa - DGW, Żandarmerii Wojskowej - ŻW i Wojskowych Służb Informacyjnych - WSI oraz Jednostka Wojskowa Nr 2305 w procesie ustalania potrzeb na rok następny, sporządzają dokumenty określające potrzeby w zakresie produktów żywnościowych i przesyłają je do logistyki szczebla nadrzędnego (z wyłączeniem JW. Nr 2305) - w terminie do dnia 1 kwietnia.

7. Potrzeby, o których mowa w pkt 5 i 6, ustala się przy zastosowaniu wzorów określonych w pkt 14 i przedstawia w formie zestawienia, którego wzór określa pkt 15.

8. Proces ustalania potrzeb w RBM (SMW) na rok następny polega na:

1) analizie dokumentów otrzymanych z OG i zestawieniu określonych w nich potrzeb środków zaopatrzenia żywnościowego;

2) określeniu potrzeb środków żywnościowych dla RBM (SMW) na podstawie informacji dotyczących:

a) stanu posiadania środków żywnościowych,

b) stanu zapasów wojennych (depozyty, zapasy rodzajów Sił Zbrojnych , zapasy centralne),

c) terminów rotacji środków spożywczych,

d) planowanych dostaw w roku bieżącym - wyciąg z „Planu zakupów środków materiałowych" otrzymany od dysponentów środków budżetowych (RSZ), a następnie sporządzeniu planów rzeczowo-finansowych.

9. RBM (SMW) opracowują potrzeby oddzielnie za każdego dysponenta środków budżetowych, tj. Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej.

10. Potrzeby jednostek Wojsk Lądowych ustalone na szczeblu właściwych RBM, bazy przesyłają do Dowództwa Okręgu Wojskowego (POW, SOW) - w terminie do dnia 1 kwietnia.

11. Potrzeby dysponentów środków budżetowych nie wymienionych w pkt 10, ustalone na szczeblu RBM (SMW), bazy (składnice) przesyłają - w terminie do dnia 1 kwietnia do:

1) Logistyki Sił Powietrznych za OG oraz zapasy RSZ i centralne SP;

2) Logistyki Marynarki Wojennej za OG oraz zapasy RSZ i centralne MW;

12. Potrzeby ustalone na szczeblu Okręgu Wojskowego, przesyłane są do Logistyki Wojsk Lądowych w terminie do dnia 15 kwietnia.

13. Na szczeblu rodzajów Sił Zbrojnych , DGW, ŻW, WSI i JW Nr 2305 następuje agregacja i weryfikacja danych. Potrzeby produktów żywnościowych, w formie zestawienia zbiorczego (według wzoru określonego w pkt 15), rodzaje Sił Zbrojnych (równorzędne) przesyłają do Generalnego Zarządu Logistyki - P4 Sztabu Generalnego WP - w terminie do dnia 30 maja.

14. Przy sporządzaniu „Zestawienia potrzeb żywności na rok N+1" (według wzoru określonego w pkt 15) stosuje się następujące wzory:

1) do naliczania potrzeb żywności:

P = S - (Zw + Zb + R) + U

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

P - potrzeby roku następnego

S - stan posiadania na 1.01.

Zw - normatyw zapasu wojennego

Zb - normatyw zapasu bieżącego

R - planowane zużycie w roku bieżącym

U - planowane zakupy w roku bieżącym

2) do naliczania normatywnych wielkości zapasów wojennych żywności:

Zw = Nn x Se x D

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Zw - normatyw zapasu wojennego

Nn - normatyw naliczeniowy lub norma wyżywienia

Se - stan etatowy czasu „W" jednostki i jednostek przydzielonych

D - ilość dni utrzymywanego zapasu

3) do naliczania normatywnych wielkości zapasów bieżących żywności:

Zb = N x Sż x D

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Zb - normatyw zapasu bieżącego

Nr - norma wyżywienia

S - średni stan żywionych jednostki i jednostek przydzielonych

D - ilość dni utrzymywanego zapasu

15. Wzór „Zestawienia potrzeb żywności na rok N+1" i sposób jego sporządzania


ZESTAWIENIE POTRZEB ŻYWNOŚCI NA ROK (N+1)

infoRgrafika

kol. 2 - wykazuje się środki żywnościowe ujęte w dokumentach normatywnych służby żywnościowej;

kol. 3 - numery wpisuje się z „Klasyfikatora hierarchicznego dla produktów żywnościowych" wydanego przez GZL - P4 r.;

kol. 4 - wpisuje się jednostki miary stosowane w służbie żywnościowej (kg, t, szt., rdz., l);

kol. 5 i 6 - wpisuje się wielkość normatywnych zapasów obliczonych wg wzorów określonych w pkt 14 ppkt 2 i 3;

kol. 9 - przewidywana ilość żywności podlegająca zużyciu (spożycie, przekazanie do innych JW/RBM, odsprzedaż) w roku N;

kol. 10 - planowana ilość zakupywanej żywności w roku N;

kol. 13 - przewidywana ilość żywności podlegająca zużyciu (spożycie, przekazanie do innych JW/RBM, odsprzedaż) w roku N+1.

Załącznik 2. [METODYKA USTALANIA POTRZEB ŚRODKÓW MATERIAŁOWYCH SŁUŻBY MUNDUROWEJ]

Załącznik Nr 2

METODYKA USTALANIA POTRZEB ŚRODKÓW MATERIAŁOWYCH SŁUŻBY MUNDUROWEJ

Postanowienia ogólne

1. Podstawę do ustalania potrzeb umundurowania przeznaczonego na zapasy wojenne stanowią:

1) obowiązujące dokumenty normatywne dotyczące zasad i norm zabezpieczenia potrzeb mobilizacyjnych i wojennych Sił Zbrojnych RP w środki zaopatrzenia służby mundurowej;

2) etaty czasu „W" jednostki własnej i jednostek przydzielonych na zaopatrzenie;

3) przepisy branżowe w sprawie zasad gospodarki mundurowej oraz norm umundurowania i wyekwipowania na czas wojny i pokoju;

4) wykaz stanów posiadania pzm zapasu wojennego;

5) wykaz stanów osobowych przyjętych do naliczeń;

6) zestawienia należności i zabezpieczenia materiałowych potrzeb mobilizacyjnych w dziale mundurowym.

2. Podstawę do opracowania analizy potrzeb umundurowania i wyekwipowania, zwanych również przedmiotami zaopatrzenia mundurowego (pzm), przeznaczonych na bieżące zaopatrzenie wojsk stanowią:

1) rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania oraz ubiorów cywilnych żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych( Dz. U. Nr 147, poz. 1548 z poźn. zm.);

2) rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy czynnej służbie wojskowej ( Dz. U. Nr 74, poz. 656);

3) przepisy branżowe w sprawie zasad gospodarki mundurowej oraz norm umundurowania i wyekwipowania na czas wojny i pokoju;

4) cele sił zbrojnych, wymagania długoterminowe oraz pozostałe zobowiązania sojusznicze;

5) normatyw przedmiotów zaopatrzenia mundurowego objętych równoważnikiem dla żołnierzy zawodowych.

6) dokumenty wykorzystywane na określonym szczeblu organizacyjnym - tzn.:

a) na szczeblu OG

- wykaz użytkowników do naliczenia potrzeb pzm,

- wykaz stanów posiadania pzm użytku bieżącego,

- etat OG i jednostek przydzielonych na zaopatrzenie,

- plan zaopatrywania kadry,

- plan rotacji,

- wytyczne przełożonych w zakresie zaopatrywania,

b) na szczeblu RBM, Składnica MW

- wykazy użytkowników do naliczenia potrzeb pzm OG za rejon zaopatrywania,

- wykazy stanów posiadania pzm użytku bieżącego OG za rejon zaopatrywania,

- plan zaopatrywania OG za rejon zaopatrywania,

- plan rotacji pzm w OG za rejon zaopatrywania,

- wytyczne przełożonych w zakresie zaopatrywania,

- normatyw przedmiotów zaopatrzenia mundurowego objętych równoważnikiem dla żołnierzy zawodowych,

c) na szczeblu OW, SP, DGW, ŻW i WSI

- wykazy użytkowników do naliczenia potrzeb pzm za podległe OG i RBM,

- wykazy stanów posiadania pzm użytku bieżącego za podległe OG i RBM,

- plan rotacji pzm,

- normatyw przedmiotów zaopatrzenia mundurowego objętych równoważnikiem dla żołnierzy zawodowych,

d) na szczeblu RSZ

- wykazy użytkowników do naliczenia potrzeb pzm za podległe OW,

- wykazy stanów posiadania pzm użytku bieżącego za podległe OW,

- plan rotacji pzm w OW, MW,

- normatyw przedmiotów zaopatrzenia mundurowego objętych równoważnikiem dla żołnierzy zawodowych.

3. Proces ustalania potrzeb środków materiałowych służby mundurowej jest inicjowany w OG, który uwzględnia potrzeby własne, jak i jednostek będących na jego zaopatrzeniu. W swoich planach OG uwzględnia zabezpieczenie potrzeb mobilizacyjnych, wojennych, bieżących (w tym szkoleniowych i gospodarczych) oraz potrzeb związanych z rotacją środków zaopatrzenia. W procesie ustalania potrzeb środków materiałowych służby mundurowej uwzględnia się:

1) stan posiadania pzm UB;

2) stan posiadania zapasów wojennych;

3) terminy rotacji;

4) planowane dostawy w roku bieżącym - wyciąg z „Planu zaopatrywania OG" otrzymany z zaopatrującej go RBM (SMW);

5) inne potrzeby wnikające z realizacji zadań doraźnych;

6) ilość osób przewidzianych do zaopatrywania.

4. Ustalanie potrzeb materiałowych służby mundurowej na poszczególnych szczeblach organizacyjnych realizuje się w formie analizy potrzeb, sporządzanej według wzoru określonego w pkt 5-6.

5. Wzór „Analizy potrzeb rzeczowych OG

infoRgrafika

Kol. 2-4 - nazwę, symbol i JM pzm należy stosować zgodnie z nomenklaturą występującą w rozporządzeniach i decyzjach MON dotyczących należności pzm oraz tabelach należności do etatu;

Kol. 5 „Kategoria I" - z wykazu stanu posiadania;

Kol. 6 „Kategoria II" - z wykazu stanu posiadania;

Kol. 7 „Razem " - suma poz. 5 i 6 „Kategoria I + Kategoria II" - z Wykazu stanu posiadania;

Kol. 8 „Poza ewidencją" - suma pzm wydanych użytkownikom (ujętych we „Wkładce mundurowej do książeczki wojskowej", „Karcie wyposażenie osobistego żołnierza zawodowego" oraz „Karcie wyposażenie osobistego pracownika wojska"), podlegających zwrotowi;

Kol. 10 „Należność na stan faktyczny" - ilość pzm należna użytkownikom wg zestawów należności;

Kol. 11 „Zapas użytku bieżącego" - iloczyn % zapasu pzm określonego do utrzymywania na szczeblu OG i poz. 10 („Należność na stan faktyczny");

Kol. 12 „Należności dyspozycyjne i wymienne" - należność pzm wyliczona wg zestawów należności funduszów dla danych grup użytkowników;

Kol. 15 „Należność roczna" - Należność roczna = Należność na stan faktyczny/ Okres używalności przedmiotu;

Kol. 18 „ Korekta" -(+,-).

„Analizę potrzeb rzeczowych OG" sporządza się w systemie informatycznym, w terminie do dnia 10 stycznia roku bieżącego.

6. Wzór „Analizy potrzeb umundurowania i wyekwipowania RBM, OW (RSZ, SZ) na rok N+1"

infoRgrafika

Kol. 2-4 - nazwę, symbol i JM pzm należy stosować zgodnie z nomenklaturą występującą w rozporządzeniach i decyzjach MON dotyczących należności pzm oraz tabelach należności do etatu;

Kol. 5 „Kategoria I" - z Wykazu stanu posiadania;

Kol. 6 „Kategoria II" - z Wykazu stanu posiadania;

Kol. 7 „Razem " - suma poz. 5 i 6 „Kategoria I + Kategoria II" - z Wykazu stanu posiadania;

Kol. 8 „Poza ewidencją" - suma pzm wydanych użytkownikom (ujętych we „Wkładce mundurowej do książeczki wojskowej", „Karcie wyposażenie osobistego żołnierza zawodowego" oraz „Karcie wyposażenie osobistego pracownika wojska");

Kol. 9 „Plan zakupów na dany rok" - ilość pzm planowanych do zakupu w danym roku kalendarzowym;

Kol. 11 „Należność na stan faktyczny" - ilość pzm należna użytkownikom wg zestawów należności;

Kol. 12 „Zapas użytku bieżącego" - iloczyn % pzm określonych do utrzymywania na szczeblu RBM (RSZ) i poz. 11 („Należność na stan faktyczny");

Kol. 13 „Należności dyspozycyjne i wymienne" - należność pzm wyliczona wg zestawów należności funduszów dla danych grup użytkowników;

Kol. 14 „Normatyw pzm objętych równoważnikiem pieniężnym" - ilość pzm przewidziana do wydania dla kadry w ramach równoważnika pieniężnego (rocznego);

Kol. 15 Inne normatywy - norma pzm określona w obowiązujących przepisach prawnych nie ujmowana w pozostałych kolumnach;

Kol. 17 „Należność roczna" - Należność roczna = Należność na stan faktyczny/ Okres używalności przedmiotu; Kol. 21 „Korekta dla potrzeb N+1" - ( +, -) z uwzględnieniem nadwyżek i braków występujących w zapasach wojennych.

„Analizę potrzeb umundurowania i wyekwipowania RBM, OW (RSZ, SZ) na rok N+1" sporządza się w systemie informatycznym, w terminie:

1) na szczeblu RBM do dnia

- 05.02 roku N;

2) na szczeblu OW do dnia

- 20.02 roku N;

3) na szczeblu RSZ do dnia

- 05.03 roku N;

4) na szczeblu SZ do dnia

- 15.03 roku N.

 

Załącznik 3. [METODYKA USTALANIA POTRZEB ŚRODKÓW MATERIAŁOWYCH SŁUŻBY MATERIAŁÓW PĘDNYCH I SMARÓW]

Załącznik Nr 3

METODYKA USTALANIA POTRZEB ŚRODKÓW MATERIAŁOWYCH SŁUŻBY MATERIAŁÓW PĘDNYCH I SMARÓW

Postanowienia ogólne

1. Podstawę do ustalania potrzeb środków materiałowych służby materiałów pędnych i smarów (mps) przeznaczonych na zabezpieczenie zapasów wojennych stanowią:

1) obowiązujące dokumenty normatywne dotyczące zasad i norm zabezpieczenia potrzeb mobilizacyjnych i wojennych Sił Zbrojnych w środki zaopatrzenia służby materiałów pędnych i smarów;

2) etaty czasu „W" jednostki własnej i jednostek przydzielonych na zaopatrzenie.

2. Podstawę do ustalania potrzeb mps przeznaczonych na bieżące potrzeby wojsk stanowią następujące dokumenty normatywne:

1) normy zużycia i ubytków naturalnych mps;

2) normy należności sprzętu służby MPS dla jednostek wojskowych Sił Zbrojnych;

3) harmonogramy realizacji celów Sił Zbrojnych NATO i wymagań długoterminowych dla Rzeczypospolitej Polskiej;

4) normy budżetowe w zakresie służby mps;

5) plany i programy szkolenia wojsk oraz zadania realizowane poza granicami kraju.

3. Proces ustalania potrzeb środków materiałowych służby mps na poszczególnych szczeblach organizacyjnych Sił Zbrojnych polega na analizie:

1) stanu posiadania mps;

2) przewidywanych dostaw;

3) rocznego zużycia mps;

4) normatywów zapasów wojennych;

5) ilości mps dostarczanych z pojazdami planowanymi do pobrania z gospodarki narodowej w ramach świadczeń rzeczowych;

6) niezniżalnego poziomu użytku bieżącego;

7) użytku bieżącego.

Sposób postępowania i terminy

4. Proces ustalenia potrzeb produktów mps na rok N+1 rozpoczyna oddział gospodarczy, który sporządza zestawienie produktów mps (według wzoru określonego w pkt 9), obejmujące potrzeby własne i jednostek będących na jego zaopatrzeniu, należących tego samego co OG dysponenta środków budżetowych (tj. WLąd., SP, MW, DGW, ŻW, WSI i JW. Nr 2305). Przedmiotowe zastawienia OG przesyła, do dnia 1 marca roku N, stosownie do podporządkowania organizacyjnego do:

1) właściwej terytorialnie rejonowej bazy materiałowej (WLąd.),

2) korpusu (SP),

3) składnicy (MW),

4) właściwych RSZ, DGW, ŻW, WSI i JW. Nr 2305 (w przypadku oddziału gospodarczego bezpośredniego podporządkowania).

5. Na podstawie danych z OG rejonowe bazy materiałowe opracowują zestawienia zbiorcze potrzeb za swoje rejony zaopatrywania i do dnia 1 kwietnia roku N przekazują je do właściwego okręgu wojskowego.

6. Okręgi wojskowe analizują i weryfikują zestawienia otrzymane z RBM i do dnia 15 kwietnia roku N przesyłają zestawienie potrzeb (za okręgi) do 3 RBM (wiodącej w zakresie służby mps w Wojskach Lądowych).

7. Potrzeby Wojsk Lądowych opracowane przez 3 RBM oraz potrzeby pozostałych rodzajów Sił Zbrojnych ustalone odpowiednio na szczeblu korpusu i składnicy mps przekazuje się w terminie do dnia 30 kwietnia roku N do właściwego rodzaju Sił Zbrojnych .

8. Na szczeblu WLąd., SP, MW, DGW, ŻW, WSI i JW. Nr 2305 następuje scalenie i weryfikacja danych, a opracowane w wyniku tego zestawienia potrzeb produktów mps na rok N+1 przesyła się do Generalnego Zarządu Logistyki - P4 Sztabu Generalnego WP do dnia 30 maja roku N.

9. Wzór „Zestawienia potrzeb produktów mps na rok N+1".

ZESTAWIENIE POTRZEB PRODUKTÓW MPS NA ROK N+1

infoRgrafika

10. Sposób sporządzania zestawienia potrzeb i podstawowe pojęcia występujące w zestawieniu:

1) występujące w zestawieniu symbole „rok N" i „rok N+1" oznaczają:

rok N - rok, w którym odbywa się ustalanie potrzeb,

rok N+1 - rok, na który potrzeby są ustalane;

2) w zestawieniu należy ująć wszystkie produkty wyszczególnione w ewidencji służby MPS (na szczeblu sprawozdawczym); w pierwszej kolejności wpisywać produkty posiadające indeks materiałowy, następnie pozostałe;

3) nazwa produktu (kol. 2) powinna być zgodna z indeksem materiałowym, a dla produktów nieposiadających indeksu - z normą jakościową lub z zapisami w dokumencie przychodowym (np. nazwa handlowa);

4) indeks materiałowy (kol. 3) - obowiązujący w służbie MPS indeks IM-WP/68; w przypadku produktów nie posiadających takiego indeksu wpisać indeks wewnętrzny (BI *** ***) lub kolumnę pozostawić wolną;

5) ZW (kol. 4) - podać pełną wielkość normatywu zapasu wojennego, obliczoną zgodnie z aktualnymi normami i zasadami zabezpieczenia materiałowych potrzeb mobilizacyjnych i wojennych Sił Zbrojnych RP; zawiera aktualnie obowiązujący poziom zapasu taktycznego, okręgowego i centralnego; na szczeblu OG wykazuje się ZW tego oddziału oraz jednostek przydzielonych na zaopatrzenie;

6) GN (kol. 5) - wpisać dane z „Zestawienia należności i zabezpieczenia potrzeb mobilizacyjnych" dotyczące produktów pobieranych ze sprzętem z Gospodarki Narodowej w ramach świadczeń rzeczowych;

7) UBn (kol. 6) - poziom niezniżalny, stanowiący 2jn paliwa dla techniki naziemnej i latającej oraz 1 jn dla paliwa do techniki pływającej (wypełniać tylko dla paliw);

8) UB (kol. 7) - użytek bieżący - ilość produktu potrzebna na zabezpieczenie bieżącej działalności wojsk (nie obejmuje UBn), naliczana wg następujących kryteriów:

PL i BL - 3 miesięczne zużycie eksploatacyjne,

BS i ON - 6 miesięczne zużycie eksploatacyjne,

PO i pozostałe produkty - roczne zużycie eksploatacyjne.

Za punkt odniesienia przyjąć przewidywane roczne zużycie (kol. 8).

9) przewidywane roczne zużycie (kol. 8) - określać na podstawie planowanego rocznego zużycia roku N (modyfikować np.: w przypadku planowania na rok N+1 znaczących, dodatkowych przedsięwzięć;

10) wielkość potrzebna na zabezpieczenie pełnych normatywów zapasów oraz potrzeb bieżących (szkoleniowych i gospodarczych) wojsk w roku N+1 (kol. 9), wyliczona jako:

ZW[4] - GN[5 + ZUBn[6] + UB[7] + ZUŻYCIE[8];

11) stan na 1 stycznia roku N (kol. 10) - stan ewidencyjny z dokumentów ewidencji ilościowo-wartościowej; ilości produktów przechowywane w innej jednostce wykazuje jedynie jednostka przekazująca produkty na przechowanie;

12) przewidywane dostawy (kol. 11) - przewidywane dostawy, zarówno z zakupów bieżącego roku jak i z zasobów własnych jednostek (składów) zaopatrujących;

13) planowane roczne zużycie (kol. 12) - wg planu zużycia;

14) stan na 31 grudnia roku N (kol. 13) - przewidywana ilość produktów na koniec roku N, wyliczona jako:

STAN 1.01 [10] + DOSTAWY[11] -ZUŻYCIE[12];

15) potrzeby lub nadwyżki (kol. 14) - różnica między możliwościami (czyli tym co mamy na koniec roku N), a rzeczywistymi potrzebami roku N+1

STAN 31.12 [13] - ROZLICZENIE ROKU N+1 [9].

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2005-11-29
  • Data wejścia w życie: 2006-01-01
  • Data obowiązywania: 2007-02-12
  • Dokument traci ważność: 2009-08-25

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA