REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2006 nr 1 poz. 1

Departament Polityki Zbrojeniowej

ZARZĄDZENIE Nr 1/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 5 stycznia 2006 r.

w sprawie przekazania mienia po likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą „Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe w Łodzi”

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 49 ust. 5 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981. z późn. zm.1), w związku z art. 18 ust. 1 i art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1711 z późn. zm.2) oraz § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przekazywania mienia Skarbu Państwa Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1482) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przekazuje się Agencji Mienia Wojskowego mienie pozostałe po likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą „Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe w Łodzi”, które obejmuje aktywa w łącznej kwocie 66 412,18 zł, w tym:

1) środki pieniężne, znajdujące się na rachunku bankowym Wojskowego Przedsiębiorstwa Handlowego w Łodzi, w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych I O. Łódź wynoszące wg stanu na dzień 30.11.2005 r. – 60 429,10 zł. (słownie: sześćdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć 10/100) powiększone o odsetki bankowe i pomniejszone o koszty bankowe z tyt. prowadzenia rachunku należne do dnia przekazania mienia, o którym mowa w ust. 2.

2) należności krótkoterminowe w kwocie 5 983,08 zł.

w tym:

a) od osób fizycznych (egzekucja komornicza):

– od dłużnika Agnieszki Pietrzak 93-014 Łódź, ul. Szara 18 m. 14/15 – 1 002,98 zł.

b) od budżetu Państwa – 4 980,10 zł.

tytułem nadpłaty podatków:

– od zysku brutto (15%) według deklaracji WZP-1R – 3 825,10 zł.

– od towarów i usług – VAT według deklaracji VAT-7 – 1 155,00 zł.

2. Przekazanie mienia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w formie protokołu zdawczo-odbiorczego sporządzonego w terminie do dnia 15.01.2006 r.

§ 2. Ustanawia się Agencję Mienia Wojskowego następcą prawny zobowiązania warunkowego dotyczącego zwrotu wadium dla firmy VITFARMAW. Raczyński, B. Kleszcz Spółka jawna z siedzibą w Łodzi, ul. Zachodnia 81/83, które według bilansu na dzień 30.11.2005 r., to jest na dzień zakończenia postępowania likwidacyjnego, wynosi 64 740,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Obrony Narodowej: R. Sikorski

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1399.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 132, poz. 1110.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-01-31
  • Data wejścia w życie: 2006-01-05
  • Data obowiązywania: 2006-01-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA