REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2006 nr 1 poz. 2

Departament Prawny

DECYZJA Nr 3/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 9 stycznia 2006 r.

w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 4 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 56 i Nr 102, poz. 474, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2001 r. Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 156, poz. 1301 oraz z 2003 r. Nr 210, poz. 2036) oraz z § 2 statutu Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2002 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej (M. R Nr 1, poz. 29, z 2004 r. Nr 11, poz. 177 oraz z 2005 r. Nr 60, poz. 800), ustala się, co następuje:

1. W kierowaniu Ministerstwem Obrony Narodowej w mojej bezpośredniej podległości pozostaje Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:

1) Sekretariat Ministra Obrony Narodowej;

2) Departament Kadr i Szkolnictwa Wojskowego;

3) Departament Kontroli;

4) Departament Prawny, z zastrzeżeniem pkt 3, 6 i 7.

2. Ministerstwem Obrony Narodowej kieruję, z zastrzeżeniem pkt 1, za pośrednictwem osób zajmujących kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej, z przyporządkowaniem następujących komórek organizacyjnych:

1) Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej:

a) Departament Spraw Socjalnych i Rekonwersji,

b) Departament Wychowania i Promocji Obronności;

2) Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego – komórki organizacyjne tworzące Sztab Generalny Wojska Polskiego:

a) Generalny Zarząd Zasobów Osobowych – P1,

b) Generalny Zarząd Rozpoznania Wojskowego – P2,

c) Generalny Zarząd Operacyjny – P3,

d) Generalny Zarząd Logistyki – P4,

e) Generalny Zarząd Planowania Strategicznego – P5,

f) Generalny Zarząd Dowodzenia i Łączności – P6,

g) Generalny Zarząd Wsparcia – P7,

h) Zarząd Wojskowej Służby Zdrowia,

i) Szefostwo Działań Specjalnych;

3) Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Panu Markowi Zająkale:

a) Departament Budżetowy,

b) Departament Infrastruktury,

c) Departament Polityki Zbrojeniowej,

d) Departament Zaopatrywania Sił Zbrojnych;

4) Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Panu Stanisławowi Koziejowi:

a) Departament Polityki Obronnej,

b) Departament Współpracy Międzynarodowej;

5) Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Obrony Narodowej:

a) Departament Administracyjny,

b) Biuro Ochrony Informacji Niejawnych.

3. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej:

1) jest właściwy w zakresie:

a) uczestniczenia – w imieniu Ministra Obrony Narodowej – w posiedzeniach stałego komitetu Rady Ministrów,

b) sprawowania - z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej – bieżącego nadzoru nad:

– działalnością Wojskowych Służb Informacyjnych, w tym ich współdziałania z jednostkami wojskowymi wykonującymi działania specjalne,

– współdziałaniem Wojskowych Służb Informacyjnych z właściwymi organami i służbami innych państw, w tym także w zakresie misji pokojowych;

2) jest upoważniony do podpisywania pism związanych z przygotowaniem niezbędnych dokumentów na posiedzenie stałego komitetu Rady Ministrów.

4. Podsekretarz Stanu, o którym mowa w pkt 2 ppkt 3, jest właściwy w zakresie sprawowania – z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej – bieżącego nadzoru nad:

1) Agencją Mienia Wojskowego;

2) Wojskową Agencją Mieszkaniową.

5. Działalność komórek organizacyjnych przyporządkowanych Podsekretarzowi Stanu, o którym mowa w pkt 2 ppkt 3, koordynuje Radca Koordynator gen. dyw. Andrzej Pietrzyk, którego szczegółowy zakres działania określi Podsekretarz Stanu, o którym mowa w pkt 2 ppkt 3.

6. Podsekretarz Stanu, o którym mowa w pkt 2 ppkt 4:

1) jest właściwy w zakresie:

a) bieżącej koordynacji spraw parlamentarnych w Ministerstwie Obrony Narodowej,

b) [1] uczestniczenia – w imieniu Ministra Obrony Narodowej – w posiedzeniach Komitetu Integracji Europejskiej i Komitetu Europejskiego Rady Ministrów;

2) jest upoważniony do podpisywania pism związanych z uzgadnianiem projektów aktów prawnych w toku uzgodnień międzyresortowych.

7. Obsługę Podsekretarza Stanu, o którym mowa w pkt 2 ppkt 4, w zakresie bieżącej koordynacji spraw parlamentarnych, zapewnia Departament Prawny.

8. Rzecznik prasowy Ministra Obrony Narodowej ma wyłączne prawo do wypowiadania się, w imieniu Ministra Obrony Narodowej, w sprawach dotyczących Ministerstwa Obrony Narodowej jako urzędu oraz delegowania właściwych osób do wystąpień medialnych. W przypadku niemożliwości wykonywania obowiązków przez rzecznika prasowego Ministra Obrony Narodowej jego funkcje w tym zakresie wykonuje Dyrektor Centrum Informacyjnego MON.

9. Niniejsza decyzja nie narusza uregulowań dotyczących etatowego oficera Sztabu Generalnego WP, w zakresie udzielania przez niego – w porozumieniu z rzecznikiem prasowym Ministra Obrony Narodowej – informacji w sprawach reagowania kryzysowego.

10. Traci moc decyzja Nr 378/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON Nr 20, poz. 200 i Nr 22, poz. 208).

11. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

[1] Pkt 6 ppkt 1 lit. b) w brzmieniu ustalonym przez pkt 1 decyzji nr 6/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 stycznia 2006 r. zmieniającej decyzję w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej (Dz.U.MON. Nr 1, poz. 5). Zmiana weszła w życie 31 stycznia 2006 r. z mocą od 10 stycznia 2006 r.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA