REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2006 nr 9 poz. 112

Gabinet Polityczny MON

DECYZJA Nr 183/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 16 maja 2006 r.

w sprawie powołania przy Ministrze Obrony Narodowej Komitetu Doradczego do spraw Polityki Obronnej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 4 Statutu Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2002 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej (M. R Nr 1, poz. 29, z 2004 r. Nr 11, poz. 177 oraz z 2005 r. Nr 60, poz. 800), ustala się, co następuje:

1. Powołuje się Komitet Doradczy do spraw Polityki Obronnej, zwany dalej „Komitetem”, jako stały organ doradczy i opiniodawczy, bezpośrednio podległy Ministrowi Obrony Narodowej.

2. Działalność Komitetu koordynuje wyznaczony przez Ministra Obrony Narodowej członek Gabinetu Politycznego Ministra Obrony Narodowej.

3. Członkowie Komitetu są powoływani i odwoływani przez Ministra Obrony Narodowej spośród

osób o uznanym autorytecie, posiadających wiedzę w zakresie polityki obronnej, polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, które wyraziły zgodę na uczestniczenie w pracach Komitetu oraz podpisały oświadczenie, stanowiące załącznik Nr 1 do decyzji.

4. Do zakresu działania Komitetu należy w szczególności dokonywanie analiz i ocen oraz formułowanie opinii i wniosków w zakresie kształtowania polityki obronnej.

5. Tryb działania Komitetu określa regulamin, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.

6. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: R. Sikorski

Załącznik 1. [Oświadczenie o unikaniu konfliktu interesów w czasie pełnienia funkcji członka Komitetu Doradczego do spraw Polityki Obronnej]

Załączniki do decyzji Nr 183/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 16 maja 2006 r. (poz. 112)

Załącznik Nr 1

Oświadczenie

o unikaniu konfliktu interesów w czasie pełnienia funkcji członka Komitetu Doradczego do spraw Polityki Obronnej

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [Regulamin Komitetu]

Załącznik Nr 2

Regulamin Komitetu

1. Komitet liczy do dwudziestu pięciu członków, powoływanych przez Ministra Obrony Narodowej, zwanego dalej „Ministrem”, spośród osób, o których mowa w pkt 3 decyzji, przy czym liczba członków Komitetu będących pracownikami służby cywilnej, urzędnikami służby cywilnej lub żołnierzami zawodowymi nie może przekroczyć pięciu.

2. Spośród członków Komitetu Minister nominuje Przewodniczącego, a członkowie Komitetu wybierają spośród siebie Sekretarza.

3. Za uczestnictwo w pracach Komitetu jego członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

4. Koszty związane z organizacją zebrań Komitetu pokrywane są z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej.

5. Minister może powołać na czas określony i bez prawa uczestniczenia w głosowaniach, dodatkowych członków Komitetu, jako:

1) obserwatorów;

2) konsultantów - do spraw wymagających szczególnej wiedzy eksperckiej.

6. Skład Komitetu i regulamin jego prac podlegają co dwa lata przeglądowi dokonywanemu przez Ministra. W przypadku braku decyzji o powołaniu nowego składu Komitetu, po upływie dwóch lat od dnia jego powołania, zostaje on rozwiązany.

7. Członkostwo w Komitecie ustaje na skutek:

1) rozwiązania Komitetu;

2) decyzji Ministra o odwołaniu członka Komitetu;

3) pisemnej rezygnacji członka Komitetu;

4) śmierci członka Komitetu.

8. Członek Gabinetu Politycznego Ministra Obrony Narodowej, o którym mowa w pkt 2 decyzji, prowadzi stronę internetową Komitetu, na której zamieszcza się:

1) informacje o bieżącym składzie Komitetu;

2) dane dotyczące kosztów związanych z funkcjonowaniem Komitetu, sporządzone w formie zestawienia rocznego;

3) część protokołu, o której mowa w pkt 12.

9. Zebrania Komitetu zwoływane są przez członka Gabinetu Politycznego Ministra, o którym mowa w pkt 2 decyzji, po konsultacji z Przewodniczącym Komitetu, przy czym odbywają się nie rzadziej niż raz w ciągu trzech kolejnych miesięcy.

10. Zebrania Komitetu prowadzi Przewodniczący Komitetu.

11. W zebraniach Komitetu mogą brać udział goście zaproszeni przez Ministra, członka Gabinetu Politycznego, o którym mowa w pkt 2 decyzji, lub Przewodniczącego Komitetu.

12. Z posiedzeń Komitetu sporządzany jest protokół, który podpisuje Przewodniczący Komitetu. Część protokołu zawierającą najważniejsze rekomendacje udostępniana jest na stronie internetowej Komitetu.

13. Za sporządzenie protokołu, o którym mowa w pkt 12, odpowiada Sekretarz Komitetu.

14. Przewodniczący Komitetu może powoływać grupy robocze. Działalność grup roboczych nie może pozostawać w sprzeczności z postanowieniami decyzji powołującej Komitet oraz niniejszym regulaminem.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-06-06
  • Data wejścia w życie: 2006-06-06
  • Data obowiązywania: 2006-06-06
  • Dokument traci ważność: 2007-03-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA