REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2006 nr 9 poz. 115

Departament Wychowania i Promocji Obronności

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

między

MINISTREM OBRONY NARODOWEJ

i

STOWARZYSZENIEM LOTNIKÓW POLSKI POŁUDNIOWEJ IM. MJR. PIL. KAROLA PNIAKA DOWÓDCY 308 KRAKOWSKIEGO DYWIZJONU MYŚLIWSKIEGO

zawarte w Warszawie w dniu 11 maja 2006 r.

Tekst pierwotny

Mając na względzie zapewnienie warunków trwałej współpracy w zakresie upowszechniania patriotycznych tradycji walk narodu polskiego o wolność i niepodległość Ojczyzny, kultywowania bojowych i pokojowych tradycji lotnictwa polskiego oraz popularyzowania wśród młodzieży walorów służby w jednostkach lotniczych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Minister Obrony Narodowej i Stowarzyszenie Lotników Polski Południowej im. mjr. pil. Karola Pniaka Dowódcy 308 Krakowskiego Dywizjonu Myśliwskiego,

- wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000177759,

- reprezentowane przez Prezesa Zarządu Tadeusza Zemułę,

zawierają porozumienie o następującej treści:

§ 1. Komórki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane, zwane dalej „resortem obrony narodowej”, oraz Stowarzyszenie Lotników Polski Południowej im. mjr. pil. Karola Pniaka Dowódcy 308 Krakowskiego Dywizjonu Myśliwskiego, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, będą współpracować ze sobą w celu:

1) patriotycznego i proobronnego wychowania młodzieży, rozwijania jej predyspozycji do służby w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, przede wszystkim w Siłach Powietrznych, jednostkach desantowo-szturmowych, powietrzno-desantowych, w kawalerii powietrznej i oddziałach rozpoznawczych;

2) kultywowania i upowszechniania tradycji oraz historycznego dorobku Wojska Polskiego, szczególnie polskiego lotnictwa i spadochroniarstwa;

3) upowszechniania dorobku polskiej myśli lotniczej;

4) organizowania wspólnych przedsięwzięć o charakterze patriotycznym i rocznicowym, w tym uroczystości związanych z upamiętnianiem bohaterskich walk lotników i spadochroniarzy polskich;

5) troski o zapewnienie właściwej opieki i pomocy rodzinom żołnierzy poległych śmiercią lotnika, a także znajdującym się w trudnych warunkach socjalno-bytowych;

6) ochrony czci, godności i honoru żołnierza polskiego oraz integrowania środowiska żołnierskiego.

§ 2. Stowarzyszenie zobowiązuje się do:

1) konsultowania z resortem obrony narodowej przedsięwzięć będących w kręgu zainteresowania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz inicjatyw legislacyjnych;

2) współdziałania w organizowaniu ogólnokrajowych i regionalnych zawodów sportowo-obron-nych oraz popularyzowania i wspierania szkolenia sportowo-obronnego wśród młodzieży;

3) upowszechniania patriotycznych postaw oraz historii i tradycji oręża polskiego, między innymi poprzez nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów ze szkołami i uczelniami wojskowymi;

4) tworzenia sal tradycji Wojska Polskiego, a także środowiskowych miejsc rozwoju kulturalnego i upowszechniania wiedzy historycznej;

5) przekazywania pamiątek i eksponatów o charakterze patriotycznym muzeom i salom tradycji;

6) udziału w uroczystościach patriotyczno-rocznicowych, a także pokazach i ćwiczeniach wojskowych, szczególnie organizowanych przez Siły Powietrzne oraz jednostki spadochronowe;

7) współpracy z organizacjami byłych żołnierzy zawodowych;

8) ubezpieczania od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej wszystkich cywilnych uczestników przedsięwzięć organizowanych na terenach i w obiektach wojskowych oraz przy użyciu pojazdów i urządzeń wojskowych.

§ 3. Resort obrony narodowej udzieli Stowarzyszeniu pomocy w prowadzeniu działalności statutowej poprzez:

1) bezpłatne użyczenie nieruchomości, pomieszczeń, sprzętu i środków łączności - w miarę posiadanych możliwości - na podstawie umów cywilnoprawnych, zawartych zgodnie z następującymi zasadami:

a) użyczone mienie może być wykorzystane wyłącznie do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz planu, o którym mowa w § 4,

b) Stowarzyszenie ponosi zwykłe koszty użyczonego mienia albo refunduje jednostce wojskowej poniesione z tego tytułu wydatki,

c) wszelkie zawinione straty zaistniałe w użyczonym mieniu Stowarzyszenie pokrywa z własnych środków;

2) popularyzowanie statutowej działalności Stowarzyszenia - w miarę możliwości - w publikacjach resortu obrony narodowej;

3) umożliwienie żołnierzom nadterminowej zasadniczej służby wojskowej i zasadniczej służby wojskowej przynależności do Stowarzyszenia i uczestnictwa w jego pracach na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

4) obejmowanie przez instytucje i jednostki wojskowe patronatu nad przedsięwzięciami Stowarzyszenia;

5) udostępnianie wydawnictw i materiałów poglądowych resortu obrony narodowej.

§ 4. Stowarzyszenie i upoważniona komórka organizacyjna Ministerstwa Obrony Narodowej będą uzgadniać, do dnia 30 czerwca każdego roku, plan wspólnych przedsięwzięć na rzecz obronności państwa oraz będą corocznie dokonywać oceny efektów współdziałania.

§ 5. 1. Prezesi terenowych oddziałów Stowarzyszenia, w celu realizacji postanowień niniejszego porozumienia, nawiążą kontakt z dowódcami jednostek Sił Powietrznych oraz powietrznodesantowych.

2. Dowódcy, komendanci, szefowie jednostek (instytucji) wojskowych oraz właściwe terenowe władze Stowarzyszenia ustalają wspólne przedsięwzięcia.

§ 6. Strony porozumienia nie ponoszą wobec siebie odpowiedzialności cywilnej i innej za zdarzenia, które wystąpią podczas lub w związku z realizacją porozumienia, z zastrzeżeniem § 3 pkt 1 lit. c.

§ 7. Porozumienie nie powoduje dodatkowych wydatków z budżetu resortu obrony narodowej.

§ 8. Stowarzyszenie zobowiązuje się do informowania Ministra Obrony Narodowej o wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na realizację porozumienia.

§ 9. W sprawach nie uregulowanych w porozumieniu mają zastosowanie postanowienia decyzji Nr 257/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 września 2003 r. w sprawie określenia zasad i trybu współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi (Dz. Urz. MON Nr 15, poz. 166).

§ 10. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem postanowień porozumienia Strony będą rozstrzygały w drodze negocjacji, dążąc do ich polubownego zakończenia. We wszystkich sprawach, w których polubowne zakończenie sporu nie będzie możliwe do osiągnięcia, Strony poddadzą spór rozpoznaniu przez właściwy dla m. st. Warszawy sąd powszechny.

§ 11. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony z możliwością jego rozwiązania przez każdą ze Stron, z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia i ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego

lub w trybie natychmiastowym, bez wypowiedzenia, w razie rażącego naruszenia przez Stowarzyszenie postanowień porozumienia.

§ 12. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

§ 13. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14. Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

Z upoważnienia
Ministra Obrony Narodowej:

W imieniu Stowarzyszenia: Prezes Zarządu T. Zemuła

Sekretarz Stanu w MON: A. M. Szczygło

 

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA