REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2006 nr 22 poz. 293

Generalny Zarząd Logistyki - P4

DECYZJA Nr 503/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 6 grudnia 2006 r.

w sprawie wdrożenia programu pilotażowego oddzielenia w wojskowych jednostkach budżetowych funkcji finansowo-gospogarczych od operacyjno-szkoleniowych

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 8 lit. a i § 2 pkt 4 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu stworzenia warunków do oddzielenia w wojskowych jednostkach budżetowych funkcji finansowo-gospodarczych od operacyjno-szkoleniowych ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się z dniem 1 stycznia 2008 r. program pilotażowy oddzielenia w wojskowych jednostkach budżetowych funkcji finansowo-gospodarczych od operacyjno-szkoleniowych, zwany dalej „programem pilotażowym".

2. Programem pilotażowym obejmuje się wytypowane jednostki wojskowe stacjonujące w garnizonach:

1) Wędrzyn;

2) Międzyrzecz;

3) Wrocław;

4) Bielsko-Biała;

5) Gliwice;

6) Dęblin;

7) Dęblin Twierdza;

8) Ustka;

9) Wicko Morskie oraz w garnizonach pobliskich.

3. Program pilotażowy realizuje się poprzez utworzenie wojskowych jednostek budżetowych:

1) 1 Wojskowy Oddział Gospodarczy z siedzibą w Wędrzynie;

2) 2 Wojskowy Oddział Gospodarczy z siedzibą we Wrocławiu;

3) 3 Wojskowy Oddział Gospodarczy z siedzibą w Bielsku-Białej;

4) 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy z siedzibą w Gliwicach.

5) 5 Wojskowy Oddział Gospodarczy z siedzibą w Dęblinie;

6) 6 Wojskowy Oddział Gospodarczy z siedzibą w Ustce.

4. Ogólne zakresy zadań realizowanych przez wojskowe oddziały gospodarcze, o których mowa w pkt 3, na rzecz jednostek wojskowych wytypowanych do programu pilotażowego, określa załącznik do decyzji.

5. Szef Sztabu Generalnego WP:

1) określi, w terminie do dnia 31 stycznia 2007 r.:

a) jednostki wojskowe biorące udział w programie pilotażowym,

b) zadania dla szefów komórek organizacyjnych Sztabu Generalnego WP oraz dowódców rodzajów Sił Zbrojnych, wynikające z niniejszej decyzji,

c) harmonogram przeprowadzenia programu pilotażowego;

2) przedstawi, w terminie do dnia 2 marca 2007 r., projekt zmian w zarządzeniu Ministra Obrony Narodowej w sprawie określenia nazw stanowisk służbowych, ich liczby wraz z zaszeregowaniem do określonego stopnia etatowego, grupy uposażenia oraz korpusu osobowego i grupy osobowej, dla żołnierzy zawodowych SZ RP;

3) wyda, w terminie do dnia 30 maja 2007 r., dokumenty organizacyjno-etatowe umożliwiające realizację programu pilotażowego;

4) obejmie nadzorem realizację programu pilotażowego.

6. Dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, Dowódca Garnizonu Warszawa i Dyrektor Departamentu Infrastruktury:

1) przedstawią Szefowi Sztabu Generalnego WP, w terminie do dnia 26 stycznia 2007 r., wykaz jednostek wojskowych przejmowanych na zaopatrzenie przez wojskowe oddziały gospodarcze wraz z wykazami zadań mobilizacyjnych tych oddziałów i opracują nowe plany przydziałów gospodarczych;

2) przedstawią, w terminie do 15 marca 2007 r., w trybie określonym w przepisach w sprawie działalności kompetencyjnej i organizacyjno-etatowej w resorcie obrony narodowej, wnioski organizacyjno-etatowe:

a) dowódca Wojsk Lądowych - na utworzenie wojskowych oddziałów gospodarczych wymienionych w pkt 3 ppkt 1-4 oraz na zmiany w etatach podległych jednostek przejmowanych na zaopatrzenie przez wojskowe oddziały gospodarcze,

b) dowódca Sił Powietrznych - na utworzenie wojskowego oddziału gospodarczego wymienionegow pkt 3 ppkt 5 oraz na zmiany w etatach podległych jednostek przejmowanych na zaopatrzenie przez wojskowe oddziały gospodarcze,

c) dowódca Marynarki Wojennej - na utworzenie wojskowego oddziału gospodarczego wymienionego w pkt 3 ppkt 6 oraz na zmiany w etatach podległych jednostek przejmowanych na zaopatrzenie przez wojskowe oddziały gospodarcze,

d) Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej - dotyczące zmian w etatach podległych jednostek przejmowanych na zaopatrzenie przez wojskowe oddziały gospodarcze,

e) Dowódca Garnizonu Warszawa - dotyczące zmian w etatach podległych jednostek przejmowanych na zaopatrzenie przez wojskowe oddziały gospodarcze,

f) Dyrektor Departamentu Infrastruktury - dotyczące zmian w etatach podległych jednostek organizacyjnych infrastruktury w odniesieniu do zadań realizowanych przez wojskowe oddziały gospodarcze;

3) uzgodnią między sobą, na etapie prac nad wytycznymi Ministra Obrony Narodowej do planowania budżetowego w resorcie obrony narodowej na 2008 rok, wnioski w sprawie zmiany systemu zaopatrzenia podległych im jednostek, które będą zaopatrywane przez wojskowe oddziały gospodarcze;

4) przedstawią Dyrektorowi Departamentu Budżetowego wnioski, o których mowa w ppkt 3;

5) uzgodnią z szefem jednostki organizacyjnej resortu obrony narodowej właściwej do spraw służby zdrowia, na etapie opracowywania wniosków organizacyjno-etatowych, określonych w pkt 2, rozwiązania organizacyjne dotyczące zabezpieczenia medycznego jednostek wojskowych przejmowanych na zaopatrzenie przez wojskowe oddziały gospodarcze;

6) sformują (przeformują) w terminie do dnia 1 września 2007 r. jednostki, o których mowa w ppkt 2;

7) ustanowią, do dnia 20 grudnia 2007 r., wojskowe oddziały gospodarcze dysponentami środków budżetowych trzeciego stopnia i przekażą im stosowne plany finansowe do realizacji w 2008 r.;

8) zlikwidują, z dniem 31 grudnia 2007 r., funkcje dysponentów środków budżetowych trzeciego stopnia, których zadania przejmą wojskowe oddziały gospodarcze oraz zapewnią dodatkowe środki finansowe na wypłatę wynagrodzeń pracownikom pozostałym w byłych wojskowych jednostkach budżetowych w celu zakończenia ich działalności pod względem sprawozdawczo-księgowym;

9) spowodują przyjęcie na zaopatrzenie z dniem 1 stycznia 2008 r. przez wojskowe oddziały gospodarcze, jednostek wojskowych zgodnie z wykazem, o którym mowa w pkt 6 ppkt 1.

7. Dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych oraz Dowódca Garnizonu Warszawa - zabezpieczą w 2007 r. funkcjonowanie wojskowych oddziałów gospodarczych poprzez przydzielenie ich na zaopatrzenie finansowe i logistyczne podległym wojskowym jednostkom budżetowym.

8. Dyrektor Departamentu Budżetowego:

1) uwzględni w pracach nad projektem budżetu resortu obrony narodowej na 2008 r. wnioski, o których mowa w pkt 6 ppkt 3;

2) obejmie nadzorem realizację zadań w zakresie zabezpieczenia finansowego w jednostkach uczestniczących w programie pilotażowym.

9. Dyrektor Departamentu Kontroli uwzględni w „Planie zasadniczych przedsięwzięć Departamentu Kontroli", przedsięwzięcia kontrolne wynikające z realizacji niniejszej decyzji.

10. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: R. Sikorski

Załącznik 1. [Ogólne zakresy zadań wojskowych oddziałów gospodarczych realizujących zadania finansowo-gospodarcze na rzecz jednostek wojskowych wytypowanych do programu pilotażowego]

Załącznik do decyzji Nr 503/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 6 grudnia (poz. 293)

OGÓLNE ZAKRESY ZADAŃ

wojskowych oddziałów gospodarczych realizujących zadania finansowo-gospodarcze na rzecz jednostek wojskowych wytypowanych do programu pilotażowego

1) gotowość bojowa i mobilizacyjna (w zakresie dotyczącym wyłącznie Wojskowego Oddziału Gospodarczego i jednostek nowo formowanych);

2) zabezpieczenie materiałowe;

3) zabezpieczenie techniczne;

4) zabezpieczenie medyczne;

5) zabezpieczenie finansowe (wraz z realizacją zamówień publicznych);

6) infrastruktura wraz z zabezpieczeniem ppoż.;

7) zabezpieczenie geograficzne i hydrometeorologiczne;

8) zabezpieczenie sprzętu łączności i informatyki;

9) ochrona i obrona obiektów;

10) obsługa administracyjno-biurowa;

11) zabezpieczenie obiektów szkoleniowych oraz kulturalno-oświatowych;

12) bezpieczeństwo i higiena pracy;

13) zadania wynikające z obowiązku państwa gospodarza (HNS);

14) współpraca z instytucjami i środowiskami cywilnymi;

15) obsługa rodzin;

16) zabezpieczenie działalności duszpasterstwa wojskowego;

17) zabezpieczenie transportowe jednostek wojskowych;

18) obsługa prawna;

19) zabezpieczenie logistyczne jednostek łączności stacjonarnej w garnizonach.

Szczegółowe zakresy zadań wojskowych oddziałów gospodarczych zostaną określone w dokumentach kompetencyjnych, z uwzględnieniem miejsca dyslokacji, podporządkowania, oraz specyfiki realizowanych zadań.

Dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych w porozumieniu z Komendantem Głównym Żandarmerii Wojskowej, Dowódcą Garnizonu Warszawa, Dyrektorem Departamentu Infrastruktury i Szefem jednostki organizacyjnej resortu obrony narodowej właściwej do spraw służby zdrowia mogą, w zależności od potrzeb, zmieniać lub wyłączać zadania podległych wojskowych oddziałów gospodarczych.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA