REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2006 nr 22 poz. 294

Departament Administracyjny

DECYZJA Nr 504/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 6 grudnia 2006 r.

w sprawie wdrożenia w Ministerstwie Obrony Narodowej systemu BlackBerry

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), ustala się co następuje:

1. Użyte w decyzji określenia oznaczają:

1) system BlackBerryT - sprzęt i oprogramowanie dostarczające usługę bezprzewodowej komunikacji głosowej, tekstowej i graficznej z obsługą poczty elektronicznej z wykorzystaniem dedykowanego urządzenia mobilnego („terminala BlackBerryT") i zapewniającej odbieranie wiadomości poczty elektronicznej w sposób automatyczny („push-mail");

2) terminal BlackBerryT - dedykowane urządzenie mobilne (terminale BlackBerryT, „BlackBerry build-in", „BlackBerry connect");

3) administrator - osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie elementów systemu BlackBerryT;

4) użytkownik systemu BlackBerryT lub użytkownik - osoba wyznaczona przez kierownika komórki organizacyjnej urzędu Ministra Obrony Narodowej lub wskazana przez Dyrektora Departamentu Informatyki i Telekomunikacji, której wydaje się terminal BlackBerryT.

2. Wprowadza się do eksploatacji w Ministerstwie Obrony Narodowej system BlackBerryT .

3. Zasady użytkowania, w tym prawa i obowiązki administratorów i użytkowników systemu BlackBerry T określa Instrukcja użytkowania systemu BlackBerryT " stanowiąca załącznik do decyzji.

4. Dyrektor Departamentu Informatyki i Telekomunikacji:

1) pełni funkcję organizatora systemu BlackBerryT w Ministerstwie Obrony Narodowej;

2) wyznaczy administratorów, z uwzględnieniem rozdziału obowiązków dotyczących administrowania serwerem BlackBerryT i administrowania serwerem poczty elektronicznej w domenie mon.gov.pl;

3) do dnia 31 marca 2007 r. zakończy wdrażanie terminali BlackBerryT dla pracowników i żołnierzy zawodowych zajmujących kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej - do szczebla szefa oddziału włącznie;

4) w uzasadnionych przypadkach, w tym na wniosek kierownika komórki organizacyjnej ma prawo przydzielić terminal BlackBerryT osobom innym niż wymienionym w ppkt. 3;

5) wydaje niezbędne w tym zakresie decyzje, wytyczne i instrukcje;

6) zapewni szkolenie administratorów i użytkowników systemu BlackBerryT;

7) zapewni środki finansowe na rozwój systemu BlackBerryT.

5. Szef Centralnego Węzła Łączności:

1) wyznaczy administratora systemu telefonii komórkowej;

2) sprawuje bezpośredni nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez administratora systemu telefonii komórkowej;

3) zapewni sprawną organizację dystrybucji terminali BlackBerryT do osób, o których mowa w pkt 4 ppkt 3 i 4.

6. Odpowiedzialnym za realizację decyzji jest Dyrektor Departamentu Informatyki i Telekomunikacji.

7. Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku.

Minister Obrony Narodowej: R. Sikorski

Załącznik 1. [INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SYSTEMU BLACKBERRYT]

Załącznik do decyzji Nr 504/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 6 grudnia 2006 r (poz. 294)

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SYSTEMU BLACKBERRYT

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

1. W systemie BlackBerryT prowadzi się wymianę informacji z wykorzystaniem komunikacji głosowej, tekstowej i graficznej.

2. Zabrania się w systemie BlackBerryT wymiany informacji stanowiących tajemnice prawnie chronione, w szczególności informacji naruszających tajemnicę państwową i służbową lub naruszających dobra osobiste osób trzecich.

3. Usługi w systemie BlackBerryT są aktywowane na standardowej karcie SIM.

4. System BlackBerryT zapewnia realizację dwóch podstawowych usług, tj.: usługi głosowej i usługi transmisji danych.

5. Świadczone usługi oraz funkcjonalność systemu BlackBerryT zapewnia użytkownikom między innymi:

1) połączenia telefoniczne;

2) przesyłanie wiadomości SMS/MMS;

3) przesyłanie wiadomości poczty elektronicznej wraz z obsługą konta pocztowego i synchronizacją kontaktów i kalendarza;

4) obsługę plików sformatowanych w popularnych aplikacjach biurowych (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Adobe) oraz wyświetlanie plików graficznych.

Rozdział 2

Architektura systemu BlackBerryT

6. Architekturę systemu BlackBerryT tworzą następujące komponenty:

1) serwer BlackBerryT (BlackBerry Enterprise Se-rver-BES);

2) serwer poczty elektronicznej (Microsoft Exchan-ge Enterprise);

3) terminale BlackBerryT;

4) serwery usług sieciowych oraz serwery aplikacyjne;

5) urządzenia i oprogramowanie sieciowe oraz zapewniające bezpieczny dostęp do systemu BlackBerryT.

Rozdział 3

Obowiązki użytkownika systemu BlackBerryT

7. Użytkownik systemu BlackBerryT ma obowiązek:

1) stosować się do instrukcji eksploatacji mu przekazanych oraz bieżących poleceń administratora serwera BlackBerryT;

2) bezzwłocznie powiadamiać administratora systemu telefonii komórkowej w przypadku kradzieży lub zagubienia terminala BlackBerryT, karty SIM lub kodu do karty SIM;

3) nie udostępniać innym osobom terminala BlackBerryT oraz karty SIM;

4) nie udostępniać innym osobom kodów PIN i PUK do karty SIM oraz haseł dostępowych do terminala BlackBerryT;

5) nie instalować samodzielnie oprogramowania na terminalach BlackBerryT;

6) nie dołączać do terminala BlackBerryT żadnych urządzeń, z wyłączeniem ładowarki zasilającej terminal za pośrednictwem łącza USB terminala BlackBerryT.

Rozdział 4

Obowiązki administratora serwera BlackBerryT

8. Administrator serwera BlackBerryT ma obowiązek:

1) instalować i konfigurować sprzęt i oprogramowanie niezbędne do niezawodnej pracy serwera;

2) zarządzać kontami użytkowników systemu BlackBerryT;

3) tworzyć kopie zapasowe określonych zasobów systemowych;

4) utrzymywać na wymaganym poziomie zasoby systemu niezbędne do prawidłowej pracy serwera (przestrzeń dyskowa, wydajność serwera itp.);

5) aktualizować oprogramowanie serwera;

6) instruować użytkowników systemu BlackBerryT w zakresie eksploatacji i przestrzegania zasad bezpieczeństwa;

7) konsultować wszelkie zmiany konfiguracyjne w serwerze BlackBerryT z administratorem serwera pocztowego;

8) współpracować z administratorem systemu telefonii komórkowej;

9) stosować zasady podnoszące bezpieczeństwo eksploatacji systemu BlackBerryT, w szczególności:

a) nie udostępniać osobom nieuprawnionym informacji uzyskanych z racji wykonywanych obowiązków,

b) nie udostępniać nieuprawnionym osobom żadnych zasobów zgromadzonych na serwerze BlackBerryT,

c) stosować wymagania budowy i przechowywania haseł;

d) zdalnie usuwać wszelkie informacje przechowywane na terminalu w przypadku otrzymania informacji o zagubieniu lub kradzieży terminala BlackBerryT,

e) podejmować czynności w celu wyjaśniania wszelkich zaobserwowanych nieprawidłowości w działaniu serwera lub któregokolwiek z terminali BlackBerryT.

9. Administrator systemu BlackBerryT ma prawo:

1) instalować oprogramowanie na terminalach BlackBerryT;

2) aktywnie administrować terminalami BlackBerryT;

3) egzekwować przestrzeganie przez użytkowników systemu BlackBerryT postanowień niniejszej instrukcji oraz stosować w tym zakresie środki dyscyplinujące, w szczególności:

a) zwrócić uwagę i poinformować użytkownika o obowiązujących zasadach pracy w systemie BlackBerryT,

b) ograniczyć uprawnienia dostępu włącznie z zablokowaniem dostępu do systemu BlackBerryT,

c) wnioskować o wyciągnięcie konsekwencji służbowych w stosunku do osób naruszających postanowienia niniejszej instrukcji.

Rozdział 5

Obowiązki administratora serwera pocztowego

10. Administrator serwera pocztowego ma obowiązek:

1) nadzorować zakładanie kont pocztowych użytkowników systemu BlackBerryT;

2) instalować i konfigurować aplikacje działające na serwerze pocztowym;

3) archiwizować dane zgromadzone w skrzynkach pocztowych;

4) chronić przed niepowołanym dostępem i zniszczeniem dane przechowywane w skrzynkach pocztowych;

5) uzgadniać wszystkie zmiany w konfiguracji serwera pocztowego z administratorem serwera BlackBerryT z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym;

6) nie udostępniać osobom nieuprawnionym informacji uzyskanych z racji wykonywanych obowiązków.

Rozdział 6

Obowiązki administratora systemu telefonii komórkowej

11. Administrator systemu telefonii komórkowej ma obowiązek:

1) dystrybuować terminale BlackBerryT zgodnie z bieżącymi poleceniami;

2) przeprowadzać podstawowe szkolenie użytkownika systemu BlackBerryT w czasie wydania terminala BlackBerryT;

3) uczestniczyć w opracowywaniu materiałów szkoleniowych dla użytkowników systemu BlackBerryT;

4) współpracować z operatorami sieci komórkowej;

5) zapewnić aktywację lub deaktywację usług głosowych i transmisji danych u operatora telefonii komórkowej dla terminali BlackBerryT w przypadkach tego wymagających;

6) informować administratora serwera BlackBerryT oraz serwera pocztowego o zmianach w świadczonych usługach głosowych oraz transmisji danych dla użytkowników systemu BlackBerryT;

7) współpracować z administratorem serwera BlackBerryT oraz serwera pocztowego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-12-22
  • Data wejścia w życie: 2007-01-01
  • Data obowiązywania: 2007-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA