REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2006 nr 23 poz. 295

Centrum Informacyjne MON

ZARZĄDZENIE Nr 41/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 22 grudnia 2006 r.

w sprawie nadania Redakcji Wojskowej z siedzibą w Warszawie statutu jednostki budżetowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 21 ust. 2 i art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104, z późn. zm.1)) zarządza się co następuje:

§ 1.
Redakcji Wojskowej z siedzibą w Warszawie nadaje się statut jednostki budżetowej w brzmieniu określonym w załączniku zarządzenia.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2007 r.

Minister Obrony Narodowej: R. Sikorski

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218 i Nr 187, poz. 1381.

Załącznik 1. [STATUT REDAKCJI WOJSKOWEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE]

Załącznik do zarządzenia Nr 41/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 22 grudnia 2006 r. (poz. 295)

STATUT
REDAKCJI WOJSKOWEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Redakcja Wojskowa z siedzibą w Warszawie, zwana dalej „Redakcją", sformowana na podstawie zarządzenia Nr 22/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie utworzenia Redakcji Wojskowej z siedzibą w Warszawie (Dz. Urz. MON Nr 14, poz. 176), jest jednostką budżetową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)1), zwanej dalej „ustawą".

§ 2. Redakcja jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej, bezpośrednio podporządkowaną Dyrektorowi Departamentu Prasowo-Informacyjnego.

§ 3. Nadzór nad działalnością Redakcji sprawuje Dyrektor Departamentu Prasowo-Informacyjnego.

§ 4. Siedzibą Redakcji jest m. st. Warszawa.

§ 5. Obszarem działania Redakcji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6. Redakcja używa pieczęci okrągłej z pełną nazwą Redakcji.

§ 7.1. Redakcja działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. 179, poz. 1750, z późn. zm.)2);

3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.)3);

4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658);

5) niniejszego statutu.

2. Redakcja pozostaje na zaopatrzeniu logistycznym i finansowym Dowódcy Garnizonu Warszawa, jako dysponent finansowy III stopnia w zakresie ograniczonym do spraw wydawniczych.

3. Redakcja może zawierać umowy, w tym reklamowe i barterowe, na udostępnianie stron w tytułach wydawanych przez Redakcję.

Rozdział 2

Zadania Redakcji

§ 8.1. Zadaniem Redakcji jest zapewnienie żołnierzom zawodowym, pracownikom oraz osobom związanym z obronnością niezbędnej wiedzy specjalistycznej, a także informacji z zakresu funkcjonowania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz podejmowanych przez Ministra Obrony Narodowej decyzji.

2. Podstawową działalnością Redakcji jest wydawanie w resorcie obrony narodowej:

1) tygodnika „Polska Zbrojna"

2) miesięcznika „Przegląd Sił Zbrojnych"

3) kwartalnika „Myśl Wojskowa"

4) periodyku „Myśl Wojskowa - niejawna" w wersji elektronicznej;

5) gazety internetowej;

6) Biuletynu Informacyjnego Sztabu Generalnego WP.

3. Redakcja może prowadzić działalność wykraczającą poza zakres działalności podstawowej, polegającą w szczególności na:

1) wydawaniu czasopism przeznaczonych na rynek cywilny;

2) prowadzeniu działalności reklamowej;

3) świadczeniu usług informacyjno-szkoleniowych;

4) podejmowaniu innych zadań wynikających z polityki informacyjnej resortu obrony narodowej.

4. Redakcja może uzyskiwać dochody z działalności, o której mowa w ust. 3, a także z innych źródeł, na zasadach określonych w art. 22 ustawy.

Rozdział 3

Organy Redakcji i ich kompetencje

§ 9. Działalnością Redakcji kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz Dyrektor - Redaktor Naczelny, który w szczególności:

1) podejmuje samodzielnie decyzje dotyczące funkcjonowania Redakcji oraz realizacji jej zadań i ponosi za nie odpowiedzialność;

2) wykonuje swoje zadania samodzielnie oraz przy pomocy podległych mu osób funkcyjnych, zgodnie z zakresem ich obowiązków;

3) jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej, w tym za wykonanie określonych ustawą obowiązków w zakresie kontroli finansowej;

4) w swojej działalności kieruje się obowiązującymi przepisami prawa.

§ 10. 1. Dyrektor - Redaktor Naczelny, o którym mowa w § 9, kieruje Redakcją przy pomocy:

1) zastępcy dyrektora;

2) głównego księgowego;

3) szefa oddziału;

4) szefów wydziałów i sekcji oraz kierowników wydziałów.

2. Strukturę organizacyjną Redakcji określa etat jednostki organizacyjnej „Redakcja Wojskowa z siedzibą w Warszawie".

3. Zakres kompetencji i zadań osób funkcyjnych określają dokumenty kompetencyjne opracowane i nadane według odrębnych przepisów.

§ 11. 1. Organem doradczo-konsultacyjnym Redakcji jest Rada Programowa powoływana przez Ministra Obrony Narodowej.

2. Rada Programowa liczy od 10 do 12 osób.

3. W skład Rady Programowej wchodzą przedstawiciele Ministra Obrony Narodowej, komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niezależni eksperci.

4. Skład Rady Programowej jest powoływany co dwa lata, w oparciu o propozycje Dyrektora Departamentu Prasowo-Informacyjnego.

5. Rada Programowa działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Dyrektora Departamentu Prasowo-Informacyjnego.

Rozdział 4

Zasady gospodarki finansowej

§ 12. Redakcja prowadzi gospodarkę finansową według obowiązujących przepisów o finansach publicznych.

§ 13. Rachunkowość Redakcji prowadzona jest według obowiązujących przepisów o rachunkowości.

Rozdział 5

Postanowienia końcowe

§ 14. W sprawach nieuregulowanych w statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechne obowiązujące.

§ 15. Zmiany w statucie dokonuje się według procedur obowiązujących dla jego nadania.

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 187, poz. 1381.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 122, poz. 1025 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 711, Nr 191, poz. 1414 i Nr 220, poz. 1600 i 1602.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-12-29
  • Data wejścia w życie: 2006-12-29
  • Data obowiązywania: 2007-05-01
  • Z mocą od: 2007-01-01
  • Dokument traci ważność: 2007-11-22

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA