| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Generalny Zarząd Zasobów Osobowych - P1

DECYZJA Nr 530/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 19 grudnia 2006 r.

w sprawie komisji kwalifikującej kandydatów do wyrażenia uznania przez Ministra Obrony Narodowej

Na podstawie § 1 pkt 7 lit. e oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 26 ust. 4 i § 32 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 września 2002 r. w sprawie wyróżniania żołnierzy (Dz. U. Nr 162, poz. 1341) oraz§ 18 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 września 2002 r. w sprawie wyróżniania pododdziałów i oddziałów wojskowych (Dz. U. Nr 162, poz. 1340 oraz z 2004 r. Nr 175, poz. 1820), ustala się co następuje:

1. W celu kwalifikowania kandydatów zgłoszonych do wyrażenia uznania wpisem do „Księgi Honorowej Ministra Obrony Narodowej" lub nadaniem tytułu honorowego „Zasłużony Pilot Wojskowy" oraz kwalifikowania oddziałów wojskowych do nadania tytułu honorowego „Znak Honorowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej" powołuję komisję kwalifikacyjną, zwaną dalej „komisją".

2. W skład komisji wchodzą:

1) przewodniczący komisji - Podsekretarz Stanu właściwy w zakresie spraw społecznych, zwany dalej „przewodniczącym"

2) zastępca przewodniczącego komisji - I Zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, zwany dalej „zastępcą przewodniczącego"

3) członkowie będący przedstawicielami:

a) Sekretarza Stanu - 1 osoba,

b) podsekretarzy stanu - po 1 osobie, z zastrzeżeniem pkt 3,

c) Dyrektora Generalnego -1 osoba,

d) Dowódcy Wojsk Lądowych - 3 osoby,

e) Dowódcy Sił Powietrznych - 2 osoby,

f) Dowódcy Marynarki Wojennej - 1 osoba,

g) Dowódcy Dowództwa Operacyjnego - 1 osoba,

h) Dowódcy Garnizonu Warszawa - 1 osoba,

i) Dowódcy Wojsk Specjalnych - 1 osoba,

j) Szefa Zarządu Szkolenia - P7 - 1 osoba,

k) Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych - 1 osoba,

l) Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia - 1 osoba,

m) Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej - 1 osoba,

n) Naczelnego Prokuratora Wojskowego - 1 osoba,

o) Dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności - 1 osoba,

p) Dyrektora Departamentu Kadr - 1 osoba,

q) Dyrektora Departamentu Kontroli - 1 osoba,

r) Biskupa Polowego Wojska Polskiego - 1 osoba,

s) Prawosławnego Ordynariusza Wojska Polskiego - 1 osoba,

t) Ewangelickiego Biskupa Wojskowego - 1 osoba,

u) Przewodniczącego Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych - 1 osoba;

4) sekretarz komisji - przedstawiciel Departamentu Wychowania i Promocji Obronności (bez prawa głosu), zwany dalej „sekretarzem".

3. Podsekretarz Stanu sprawujący funkcję przewodniczącego, nie wyznacza swojego przedstawiciela jako członka komisji.

4. Do zadań komisji należy:

1) rozpatrywanie wniosków w sprawach, o których mowa w pkt 1, zgłaszanych przez uprawnionych dowódców (szefów, komendantów);

2) przedkładanie Ministrowi Obrony Narodowej propozycji kandydatur żołnierzy i oddziałów wojskowych, w formie projektów decyzji Ministra Obrony Narodowej, w sprawach:

a) wyrażenia uznania wpisem do „Księgi Honorowej Ministra Obrony Narodowej" i nadania tytułu honorowego „Zasłużony Pilot Wojskowy"

- w terminie do dnia 15 lipca każdego roku,

b) nadania tytułu honorowego „Znak Honorowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej" - w terminie do dnia 15 lutego każdego roku.

5. Posiedzenia komisji odbywają się według porządku określonego w załączniku do decyzji.

6. Do zadań przewodniczącego należy w szczególności:

1) ustalanie terminów posiedzeń komisji w sprawach: a) o których mowa w pkt 4 ppkt 2 lit. a - w terminie do dnia 15 czerwca każdego roku, b)o których mowa w pkt 4 ppkt 2 lit b - w terminie do dnia 5 lutego każdego roku;

2) każdorazowo wyznaczanie członków komisji do dokonania na posiedzeniu - w imieniu wnioskodawców - prezentacji kandydatów do wyrażenia uznania przez Ministra Obrony Narodowej;

3) określanie trybu pracy komisji;

4) kierowanie pracami komisji;

5) zatwierdzanie protokołów z posiedzeń komisji.

7. W przypadku nieobecności przewodniczącego, zadania określone w pkt 6, w całości lub w określonym przez przewodniczącego zakresie, wykonuje zastępca przewodniczącego, a pod jego nieobecność wskazany przez przewodniczącego członek komisji.

8. Do zadań sekretarza należy w szczególności:

1) organizacja i przygotowanie posiedzeń komisji;

2) powiadamianie członków komisji o terminach posiedzeń oraz przekazywanie wyznaczonym członkom komisji materiałów niezbędnych do dokonania prezentacji, o której mowa w pkt 6 ppkt 2; przekazanie materiałów powinno nastąpić w terminie umożliwiającym przygotowanie się do prezentacji;

3) sporządzanie protokołów z posiedzeń komisji;

4) przedkładanie protokołów przewodniczącemu do zatwierdzenia;

5) przygotowywanie oraz koordynacja pracy przy opracowywaniu projektów decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie wyrażenia uznania wpisem do „Księgi Honorowej Ministra Obrony Narodowej" oraz w sprawie nadania tytułów honorowych „Zasłużony Pilot Wojskowy" i „Znak Honorowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej"

9. Dowódcy (szefowie, dyrektorzy), wyznaczający swoich przedstawicieli do składu komisji, zapewnią udział tych osób w jej pracach.

10.Traci moc decyzja Nr369/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie komisji powołanej w celu kwalifikowania do wyrażania uznania i nadawania tytułów honorowych przez Ministra Obrony Narodowej za szczególne osiągnięcia w Siłach Zbrojnych (Dz. Urz. MON Nr 20, poz. 213).

11. Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

Minister Obrony Narodowej: R. Sikorski

Załącznik 1. [PORZĄDEK POSIEDZENIA KOMISJI KWALIFIKUJĄCEJ KANDYDATÓW DO WYRAŻENIA UZNANIA PRZEZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ]

Załącznik do decyzji Nr 530/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 19 grudnia 2006 r.( poz.303)

PORZĄDEK

POSIEDZENIA KOMISJI KWALIFIKUJĄCEJ KANDYDATÓW DO WYRAŻENIA UZNANIA PRZEZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

1. Przewodniczący komisji stwierdza liczbę członków komisji przybyłych na posiedzenie. W przypadku przybycia mniej niż połowy składu komisji przewodniczący odracza posiedzenie i wyznacza jego kolejny termin.

2. Członkowie komisji, w imieniu wnioskodawców, dokonują prezentacji kandydatów do wpisania imienia i nazwiska żołnierza oraz jego zasług do „Księgi Honorowej Ministra Obrony Narodowej" lub do nadania tytułu honorowego „Zasłużony Pilot Wojskowy" jak również prezentacji oddziałów wojskowych do nadania tytułu honorowego „Znak Honorowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej".

3. Przyjęcie kandydatur żołnierzy i oddziałów wojskowych odbywa się w drodze głosowania, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu komisji. Propozycje, które zyskały akceptację komisji podlegają przedłożeniu Ministrowi Obrony Narodowej w formie projektów odpowiednich decyzji.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Michał Kołodziejczyk

Adwokat, ekspert w zakresie sądowego postępowania cywilnego i karnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »