| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Departament Prawny

DECYZJA Nr 537/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 22 grudnia 2006 r.

w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej

Na podstawie § 2 pkt 4 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 56 i Nr 102, poz. 474, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, Nr 141, poz. 944 i Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2001 r. Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 156, poz. 1301, z 2003 r. Nr 210, poz. 2036 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 711) oraz § 2 statutu Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 160 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej (M.P. Nr 76, poz. 768), ustalam, co następuje:

1. W kierowaniu Ministerstwem Obrony Narodowej w mojej bezpośredniej podległości pozostaje Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:

1) Sekretariat Ministra Obrony Narodowej;

2) Departament Budżetowy;

3) Departament Kadr;

4) Departament Kontroli;

5) Departament Prasowo-Informacyjny;

6) Departament Transformacji;

7) Biuro do Spraw Procedur Antykorupcyjnych.

2. Ministerstwem Obrony Narodowej kieruję, z zastrzeżeniem pkt 1, za pośrednictwem osób zajmujących kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej, z przyporządkowaniem następujących komórek organizacyjnych:

1) Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej:

a) Departament Infrastruktury,

b) Departament Spraw Socjalnych,

c) Departament Polityki Zbrojeniowej,

d) Departament Zaopatrywania Sił Zbrojnych,

e) Biuro do Spraw Budowy Siedziby Ministerstwa Obrony Narodowej;

2) Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego - komórki organizacyjne tworzące Sztab Generalny Wojska Polskiego:

a) Zarząd Organizacji i Uzupełnień - P1,

b) Zarząd Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych -P2,

c) Zarząd Planowania Operacyjnego - P3,

d) Zarząd Planowania Logistyki - P4,

e) Zarząd Planowania Strategicznego - P5,

f) Zarząd Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności - P6,

g) Zarząd Szkolenia - P7,

h) Zarząd Planowania Rzeczowego - P8,

i) Biuro Koordynacyjne;

3) Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej - Panu Bogusławowi WINIDOWI:

a) Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego,

b) Departament Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego,

c) Departament Strategii i Planowania Obronnego,

d) Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych,

e) Departament Wychowania i Promocji Obronności,

f) Biuro Skarg i Wniosków;

4) Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Obrony Narodowej:

a) Departament Administracyjny,

b) Departament Informatyki i Telekomunikacji,

c) Departament Ochrony Informacji Niejawnych,

d) Departament Prawny,

e) Biuro Audytu Wewnętrznego.

3. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej:

1) jest właściwy w zakresie:

a) uczestniczenia - w imieniu Ministra Obrony Narodowej - w posiedzeniach stałego komitetu Rady Ministrów,

b) sprawowania - z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej -bieżącego nadzoru nad:

-WojskowąAgencjąMieszkaniową,

-AgencjąMienia Wojskowego;

2) jest upoważniony do podpisywania pism związanych z przygotowaniem niezbędnych dokumentów na posiedzenie stałego komitetu Rady Ministrów.

4. Podsekretarz Stanu, o którym mowa w pkt 2 ppkt 3:

1) jest właściwy w zakresie bieżącej koordynacji spraw parlamentarnych w Ministerstwie Obrony Narodowej;

2) jest upoważniony do podpisywania pism związanych z uzgadnianiem projektów aktów prawnych w toku uzgodnień międzyresortowych;

3) jest właściwy w zakresie uczestniczenia - w imieniu Ministra Obrony Narodowej - w posiedzeniach Komitetu Integracji Europejskiej i Komitetu Europejskiego Rady Ministrów.

5. Działalność komórek organizacyjnych przyporządkowanych Sekretarzowi Stanu koordynuje Radca Koordynator gen. dyw. Lech STEFANIAK, którego szczegółowy zakres działania określi Sekretarz Stanu.

6. Rzecznik prasowy Ministra Obrony Narodowej ma wyłączne prawo do wypowiadania się - w imieniu Ministra Obrony Narodowej - w sprawach dotyczących Ministerstwa Obrony Narodowej jako urzędu oraz delegowania właściwych osób do wystąpień medialnych. W przypadku niemożliwości wykonywania obowiązków przez rzecznika prasowego Ministra Obrony Narodowej jego funkcje w tym zakresie wykonuje Dyrektor Departamentu Prasowo-Informacyjnego.

7. Niniejsza decyzja nie narusza uregulowań dotyczących etatowego rzecznika prasowego Szefa Sztabu Generalnego WP, w zakresie udzielania przez niego-w porozumieniu z rzecznikiem prasowym Ministra Obrony Narodowej - informacji w sprawach reagowania kryzysowego.

8.Traci moc decyzja Nr325/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON Nr 16, poz. 201, z późn. zm.).

9. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2007 r.

Minister Obrony Narodowej: R. Sikorski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy sp.k.

Wszechstronne usługi dla biznesu, samorządów oraz jednostek administracji publicznej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »