REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2007 nr 5 poz. 68

Departament Polityki Zbrojeniowej

DECYZJA Nr 96/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 27 lutego 2007 r.

w sprawie wprowadzenia do użytku w resorcie obrony narodowej „Procedury rozpatrzenia sprawy przez Radę Uzbrojenia w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk"

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 8 lit. b i c oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu ujednolicenia zasad działania komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się do użytku w resorcie obrony narodowej „Procedurę rozpatrzenia sprawy przez Radę Uzbrojenia w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk", stanowiącą załącznik do decyzji.

2. Do postępowań wszczętych przed dniem 1 stycznia 2007 r., a niezakończonych do dnia wejścia w życie decyzji, stosuje się przepisy obowiązujące w dniu wszczęcia tych postępowań.

3. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: A. Szczygło

Załącznik 1. [Procedura rozpatrzenia sprawy przez Radę Uzbrojenia w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk]

Załącznik do decyzji Nr 96/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 27 lutego 2007 r. (poz. 68)

Procedura rozpatrzenia sprawy przez Radę Uzbrojenia w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk

I. Tytuł:

Procedura rozpatrzenia sprawy przez Radę Uzbrojenia w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk.

II. Cel:

Celem procedury jest:

1) przedstawienie sposobu postępowania osób wchodzących w skład Rady Uzbrojenia, zwanej dalej „Radą", zgodnie z pkt 2 decyzji Nr 56/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie powołania Rady Uzbrojenia (Dz. Urz. MON Nr 5, poz. 36 i Nr 13, poz. 104, z 2006 r. Nr 11, poz. 140 i Nr 12, poz. 151 oraz z 2007 r. Nr 2, poz. 24), przy rozpatrywaniu sprawy, będącej w kompetencji Rady, w okresie między jej posiedzeniami w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk;

2) zmniejszenie ilości spraw przewidywanych do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady o te, których ranga oraz terminowość powoduje konieczność ich rozpatrzenia między posiedzeniami Rady.

III. Zakres obowiązywania:

1. Procedura swoim zakresem obejmuje wszystkie osoby wchodzące w skład Rady, o których mowa w pkt 2 decyzji Nr 56/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie powołania Rady Uzbrojenia, gestorów uzbrojenia i sprzętu wojskowego, o których mowa w decyzji Nr 46/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 stycznia 2007 r. w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych uzbrojenia i sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 3, poz. 36), niebędących członkami Rady oraz szefów (dyrektorów) innych komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, jeżeli przedmiot i ranga zgłoszonej przez nich sprawy wymaga rozpatrzenia przez Radę.

2. Procedura obejmuje rozpatrywanie spraw będących w zakresie kompetencji Rady, określonych w Regulaminie Rady, stanowiącym załącznik do decyzji Nr 56/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie powołania Rady Uzbrojenia.

IV. Kompetencje w zakresie procedury osób wymienionych w części III pkt 1:

1. Przewodniczący Rady - podejmuje ostateczną decyzję dotyczącą rozpatrywanej sprawy.

2. Zastępca Przewodniczącego Rady - Krajowy Dyrektor do spraw Uzbrojenia - podejmuje decyzję o wyrażeniu zgody na realizację procedury rozpatrywania sprawy w drodze korespondencyjnego uzgadniania stanowisk.

3. Zgłaszający - przygotowuje i prowadzi pod względem merytorycznym i formalnym sprawę przewidzianą do rozpatrzenia przez Radę w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk oraz sporządza notatkę decyzyjną zgodnie z procedurą.

4. Opiniujący - opiniuje, pod względem merytorycznym i formalnym, sprawę rozpatrywaną przez Radę w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk.

5. Sekretarz Rady - odpowiada za przeprowadzenie procedury rozpatrzenia sprawy przez Radę w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk, w zakresie objętym procedurą.

V. Dokumenty formalno-prawne:

Dokumenty formalno-prawne związane z procedurą:

1. Decyzja Nr 56/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie powołania Rady Uzbrojenia.

2. Decyzja Nr 57/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji w sprawie realizacji prac rozwojowych i wdrożeniowych w dziedzinie techniki wojskowej oraz testowania gotowych, nowych wzorów uzbrojenia i sprzętu wojskowego (UiSW) w resorcie obrony narodowej" (Dz. Urz. MON Nr 5, poz 37 i Nr 13, poz. 104).

3. Decyzja Nr 75/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie trybu wprowadzania do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz wycofywania uzbrojenia i sprzętu nieodpowiadającego wymaganiom wojska (Dz. Urz. MON Nr 6, poz. 44 oraz z 2006 r. Nr 19, poz. 251).

4. Decyzja Nr 46/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 stycznia 2007 r. w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych uzbrojenia i sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej.

5. Decyzja Nr 537/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON Nr 23, poz. 307).

VI. Opis działań objętych procedurą:

1. Sposób postępowania podmiotów objętych procedurą przedstawia schemat „Procedura rozpatrzenia sprawy przez Radę Uzbrojenia w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk", stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej procedury.

2. Realizację przedsięwzięć objętych niniejszą procedurą wszczyna „Wniosek o wyrażenie zgody na rozpatrzenie sprawy przez Radę Uzbrojenia w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk", którego wzór określa załącznik Nr 2 do niniejszej procedury, zwany dalej „wnioskiem", z zastrzeżeniem pkt 7.

3. Zgłaszający składa wniosek do Zastępcy Przewodniczącego Rady, za pośrednictwem Sekretariatu Rady.

4. Do wniosku załącza się dokumentację dotyczącą rozpatrywanej sprawy.

5. Do składania wniosków są uprawnieni:

1) członkowie Rady;

2) gestorzy uzbrojenia i sprzętu wojskowego, o których mowa w decyzji Nr 46/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 stycznia 2007 r. w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych uzbrojenia i sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej, niebędący członkami Rady;

3) szefowie innych komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, jeżeli przedmiot i ranga zgłoszonej przez nich sprawy wymaga rozpatrzenia przez Radę.

6. Rozpatrzony przez Zastępcę Przewodniczącego Rady wniosek odsyłany jest do Zgłaszającego, wraz z adnotacją o wyrażeniu lub niewyrażeniu zgody na realizację procedury rozpatrywania sprawy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk.

7. W sprawach wymagających obligatoryjnej akceptacji Rady lub uzgodnienia z członkami Rady, wynikających z innych dokumentów, w tym w szczególności:

1) akceptacji wymagań operacyjnych lub wstępnych studiów wykonalności;

2) akceptacji lub uzgodnień wstępnych założeń taktyczno-technicznych;

3) akceptacji propozycji wprowadzenia lub wycofania uzbrojenia i sprzętu wojskowego;

4) uzgodnienia oceny projektu koncepcyjnego i założeń taktyczno-technicznych;

5) akceptacji etapu wdrożenia - pkt 2-6 nie stosuje się.

8. Zgłaszający przesyła do członków Rady projekt dokumentu dotyczącego sprawy rozpatrywanej w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk, zwanego dalej „projektem", wraz z dołączoną kopią zaakceptowanego wniosku, w celu zaopiniowania.

9. Opiniujący przeprowadza analizę projektu, wypracowuje stanowisko i przesyła je Zgłaszającemu w terminie nie dłuższym niż czternaście dni od dnia otrzymania tego projektu.

10. W sprawach złożonych, wymagających zaangażowania większej liczby specjalistów, Opiniujący może wystąpić do Zgłaszającego o wydłużenie terminu zajęcia stanowiska, jednak nie dłużej niż do trzydziestu dni, określając datę zajęcia stanowiska.

11. W sprawach szczególnych, wymagających pilnego zajęcia stanowiska przez Opiniującego, Zgłaszający może określić krótszy termin, jednak nie krótszy niż siedem dni, podając w uzasadnieniu przyczyny skrócenia tego terminu. 

12. Wypracowane przez Opiniującego stanowisko powinno zawierać:

1) uwagi ogólne i szczegółowe;

2) propozycje zmian;

3) dokładne uzasadnienie proponowanych zmian.

13. Uwzględnienie w projekcie przez Zgłaszającego wszystkich uwag i propozycji zgłoszonych przez Opiniującego jest równoznaczne z uzgodnieniem tego projektu, o ile Opiniujący nie zastrzegł inaczej.

14. Zawarcie w stanowisku zastrzeżenia określonego w pkt 13 musi zostać szczegółowo uzasadnione przez Opiniującego.

15. Niezgłoszenie przez Opiniującego uwag i propozycji zmian do projektu w terminie określonym odpowiednio w pkt 9-11, jest równoznaczne z jego uzgodnieniem.

16. Uwzględnione przez Zgłaszającego uwagi i propozycje Opiniującego wprowadza się do projektu i przesyła go, wraz z notatką decyzyjną do Sekretariatu Rady w terminie pięciu dni od dnia upływu terminów określonych odpowiednio w pkt 9-11, w celu niezwłocznego przekazania Przewodniczącemu Rady.

17. Notatka decyzyjna powinna zawierać informację o stanowiskach zajętych przez Opiniujących oraz, w przypadku nieuwzględnienia przez Zgłaszającego uwag i propozycji zgłoszonych do projektu, arkusz rozbieżności.

18. W oparciu o informacje określone w pkt 17, Przewodniczący Rady akceptuje lub nie akceptuje projekt i przekazuje go Sekretarzowi Rady.

19. Sekretarz Rady przekazuje kopię notatki decyzyjnej wszystkim osobom wchodzącym w skład Rady i przygotowuje na posiedzenie Rady pisemną informację o rozpatrzeniu sprawy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk.

VII. Wprowadzanie zmian do procedury:

1. Propozycje zmian, wynikające z oceny funkcjonowania procedury i potrzeby jej doskonalenia, Zgłaszający przesyła w celu zajęcia stanowiska do wszystkich osób wchodzących w skład Rady, z wyłączeniem Przewodniczącego Rady.

2. Propozycje zmian powinny zawierać:

1) projekt zmian;

2) uzasadnienie;

3) termin wprowadzenia.

3. Regulacje zawarte w części VI pkt 8-19 stosuje się odpowiednio.

4. Informację o dokonaniu zmian w procedurze Sekretarz Rady przedstawia wszystkim osobom wchodzącym w skład Rady.

Załącznik Nr 1 - Schemat: Procedura rozpatrzenia sprawy przez Radę Uzbrojenia w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk".

Załącznik Nr 2 - Wzór wniosku o wyrażenie zgody na rozpatrzenie sprawy przez Radę Uzbrojenia w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk.

Załącznik Nr 1

SCHEMAT: PROCEDURA ROZPATRZENIA SPRAWY PRZEZ RADĘ UZBROJENIA W DRODZE KORESPONDENCYJNEGO UZGODNIENIA STANOWISK

infoRgrafika

Załącznik Nr 2

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2007-03-26
  • Data wejścia w życie: 2007-03-26
  • Data obowiązywania: 2007-03-26
  • Z mocą od: 2007-02-27
  • Dokument traci ważność: 2007-06-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA