REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2007 nr 5 poz. 70

Departament Wychowania i Promocji Obronności

DECYZJA Nr 99/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 5 marca 2007 r.

w sprawie zmian organizacyjnych dotyczących Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 8 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.1)) oraz w związku z § 1 zarządzenia Nr 2/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni (Dz. Urz. MON Nr 2, poz. 17) ustala się, co następuje:

1. W związku ze zmianą formy organizacyjno--prawnej Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, zwanego dalej „Muzeum", którego organizatorem jest Minister Obrony Narodowej:

1) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego wyda dokumenty etatowe w sprawie zmian organizacyjnych związanych z tworzeniem Muzeum, jako państwowej instytucji kultury;

2) Dowódca Marynarki Wojennej, w uzgodnieniu z Dyrektorem Departamentu Wychowania i Promocji Obronności przedstawia Szefowi Sztabu

Generalnego Wojska Polskiego propozycje zmian organizacyjno-etatowych w Muzeum;

3) Dyrektor Departamentu Infrastruktury dokona na rzecz Muzeum cesji umów, dotyczących jego funkcjonowania, których stroną jest obecnie Skarb Państwa;

4) Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności:

a) sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem przekształcenia Muzeum w państwową instytucję kultury,

b) uzgadnia z Dowódcą Marynarki Wojennej propozycje zmian organizacyjno-etatowych w Muzeum,

c) pełni funkcję pełnomocnika organizatora, w rozumieniu § 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 17 lutego 1992 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru instytucji kultury (Dz. U. Nr 20, poz. 80),

d) dokona zmiany w rejestrze instytucji kultury, których organizatorem jest Minister Obrony Narodowej, stosownie do art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

e) przygotuje wniosek o dokonanie zmian w Państwowym Rejestrze Muzeów na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.2)),

f) w imieniu Ministra Obrony Narodowej zawrze z Muzeum umowę o udzielenie dotacji podmiotowej,

g) w terminie do dnia 31 marca 2007 r. złoży w Departamencie Kontroli informację o wykonaniu niniejszej decyzji;

5) Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej uwzględni zmiany wynikające z niniejszej decyzji przy opracowywaniu obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych oraz decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych.

2. Właściwi gestorzy mienia ruchomego będącego dotychczas na wyposażeniu Muzeum, przekażą nieodpłatnie to mienie Muzeum, jako niezbędne do jego funkcjonowania, zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Do pracowników dotychczas zatrudnionych w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, mają zastosowanie przepisy art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm3)).

4. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: A. Szczygło

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1658.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565.

3) miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127, i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2007-03-26
  • Data wejścia w życie: 2007-03-26
  • Data obowiązywania: 2007-03-26
  • Z mocą od: 2007-03-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA