REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2007 nr 5 poz. 71

Departament Wychowania i Promocji Obronności

DECYZJA Nr 100/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 5 marca 2007 r.

w sprawie zmian organizacyjnych dotyczących Pomorskiego Muzeum Wojskowego w Bydgoszczy

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 8 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.1)) oraz w związku z § 1 zarządzenia Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie Pomorskiego Muzeum Wojskowego w Bydgoszczy (Dz. Urz. MON Nr 2, poz. 18) ustala się, co następuje:

1. W związku ze zmianą formy organizacyjno--prawnej Pomorskiego Muzeum Wojskowego w Bydgoszczy, zwanego dalej „Muzeum", którego organizatorem jest Minister Obrony Narodowej:

1) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego wyda dokumenty etatowe w sprawie zmian organizacyjnych związanych z tworzeniem Muzeum jako państwowej instytucji kultury;

2) Dowódca Wojsk Lądowych, w porozumieniu z Dyrektorem Departamentu Wychowania i Promocji Obronności, przedstawi Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego propozycje zmian organizacyjno-etatowych w Muzeum;

3) Dyrektor Departamentu Infrastruktury dokona na rzecz Muzeum cesji umów, dotyczących jego funkcjonowania, których stroną jest obecnie Skarb Państwa;

4) Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności:

a) sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem przekształcenia Muzeum w państwową instytucję kultury,

b) dokona zmiany w rejestrze instytucji kultury, których organizatorem jest Minister Obrony Narodowej, stosownie do art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

c) pełni funkcję pełnomocnika organizatora, w rozumieniu § 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 17 lutego 1992 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru instytucji kultury (Dz. U. Nr 20, poz. 80),

d) przygotuje wniosek o dokonanie zmian w Państwowym Rejestrze Muzeów na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.2)),

e) w imieniu Ministra Obrony Narodowej zawrze z Muzeum umowę o udzielenie dotacji podmiotowej,

f) w terminie do dnia 31 marca 2007 r. złoży w Departamencie Kontroli informację o wykonaniu niniejszej decyzji;

5) Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej uwzględni zmiany wynikające z niniejszej decyzji przy opracowywaniu obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych oraz decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych.

2. Właściwi gestorzy mienia ruchomego będącego dotychczas na wyposażeniu Pomorskiego Muzeum Wojskowego w Bydgoszczy, przekażą nieodpłatnie to mienie Muzeum, jako niezbędne do jego funkcjonowania, zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Do pracowników dotychczas zatrudnionych w Pomorskim Muzeum Wojskowym w Bydgoszczy, mają zastosowanie przepisy art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.3)).

4. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: A. Szczygło

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1658.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565.

3) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127, i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2007-03-26
  • Data wejścia w życie: 2007-03-26
  • Data obowiązywania: 2007-03-26
  • Z mocą od: 2007-03-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA