REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2007 nr 7 poz. 89

Zarząd Planowania Rzeczowego - P8

DECYZJA Nr 149/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 29 marca 2007 r.

w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 56, z późn. zm.1)) oraz § 1 pkt 8 lit. a-c oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) ustala się, co następuje:

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Decyzja określa zasady opracowywania, w tym zakres i szczegółowość centralnych planów rzeczowych, a także zasady realizacji tych planów.

§ 2. Użyte w decyzji określenia oznaczają:

1) NATO Security Investment Programme (NSIP) - Program Inwestycji NATO w Dziedzinie Bezpieczeństwa;

2) centralne plany rzeczowe - sporządzane przez Zarząd Planowania Rzeczowego - P8, na zasadach i w trybie określonym w niniejszej decyzji, zbiorcze plany:

a) modernizacji technicznej,

b) zakupu środków materiałowych,

c) inwestycji budowlanych,

d) remontów nieruchomości,

e) inwestycji realizowanych w ramach NSIP

- w zakresie zadań finansowanych z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej (MON) oraz innych źródeł znajdujących się w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej, zwanego dalej Ministrem"

3) zestawienia potrzeb rzeczowych - zestawienia potrzeb w zakresie, o którym mowa w pkt 2, sporządzane na zasadach określonych w niniejszej decyzji, przez dysponentów i dyrektorów (szefów, dowódców) właściwych komórek organizacyjnych MON i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej oraz kierujących innymi instytucjami, których zadania są finansowane z budżetu MON;

4) modernizacja techniczna - obszar zadaniowy, obejmujący:

a) zakupy uzbrojenia i sprzętu wojskowego,

b) modernizację uzbrojenia i sprzętu wojskowego,

c) remonty uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz pozostałego sprzętu,

d) zakupy środków bojowych,

e) prace rozwojowe i wdrożeniowe,

f) zakupy części zamiennych do uzbrojenia i sprzętu wojskowego,

g) zakupy sprzętu dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i jednostek badawczo-rozwojowych wojskowej służby zdrowia, których finansowanie lub dofinansowanie odbywa się w ramach dotacji celowych z budżetu MON,

h) zakupy innych asortymentów sprzętu, niż uznawane za uzbrojenie i sprzęt wojskowy, jeżeli jednostkowa wartość przedmiotu lub zakres rzeczowy zamówienia wskazuje, że finansowanie zakupu będzie się odbywać z limitu wydatków majątkowych, z uwzględnieniem postanowień rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107 poz. 726, Nr 137, poz. 976 i Nr 195, poz. 1443) oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.2)),

i) udział w finansowaniu z budżetu resortu obrony narodowej wspólnych inwestycji NATO, związanych z sojuszniczym programem obserwacji obiektów naziemnych z powietrza (Al-liance Ground Surveillance - AGS) oraz z Powietrznym Systemem Wczesnego Ostrzegania i Kontroli (NATO Airborne EarlyWarni-nig & Control - NAEW&C);

5) zakup środków materiałowych - obszar zadaniowy obejmujący zakup:

a) materiałów pędnych i smarów,

b) przedmiotów zaopatrzenia mundurowego,

c) żywności na zapasy wojenne,

d) produktów leczniczych i wyrobów medycznych;

6) inwestycje budowlane - obszar zadaniowy, obejmujący:

a) inwestycje budowlane wojskowych jednostek budżetowych,

b) inwestycje budowlane:

- resortowych zakładów budżetowych,

- Wojskowej Agencji Mieszkaniowej,

- samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i jednostek badawczo-rozwojowych wojskowej służby zdrowia,

- uczelni wojskowych,

- państwowych instytucji kultury, których organem założycielskim jest Minister

- finansowane lub dofinansowywane z dotacji celowych z budżetu resortu obrony narodowej,

c) udział resortu obrony narodowej w finansowaniu innych inwestycji budowlanych, niż wymienione w lit. a i b;

7) zadanie rzeczowe - zamierzenie, które ze względu na charakterystykę, w tym w szczególności przedmiot zamówienia i przewidywany sposób finansowania, zalicza się do wyznaczonego w niniejszej decyzji zakresu:

a) modernizacji technicznej,

b) zakupu środków materiałowych,

c) inwestycji budowlanych,

d) remontów nieruchomości,

e) inwestycji realizowanych w ramach NSIP;

8) korekta centralnego planu rzeczowego - zmiana parametrów zadania rzeczowego, ujętego w zatwierdzonym przez Ministra centralnym planie rzeczowym, w tym także polegająca na usunięciu zadania z tego planu albo na wprowadzeniu do niego nowego zadania, z zastrzeżeniem § 12 ust. 1-3;

9) decentralne plany rzeczowe - plany sporządzane przez dysponentów środków budżetowych drugiego stopnia, w których dokonują oni podziału zadań rzeczowych zaplanowanych do realizacji decentralnej na dysponentów trzeciego stopnia, których wydatki zostały ujęte w ich planach finansowych;

4) przygotowaniem propozycji zapisów do „Wytycznych Ministra Obrony Narodowej do planowania budżetowego w resorcie obrony narodowej", odnoszących się w szczególności do:

a) podziału limitu wydatków, przydzielonego na zadania ujmowane w centralnych planach rzeczowych,

b) wyboru zadań priorytetowych i określenia hierarchii zadań objętych centralnymi planami rzeczowymi;

5) przygotowaniem, w zakresie swoich kompetencji, propozycji zapisów do informacji o projekcie budżetu MON sporządzanej corocznie dla sejmowej i senackiej komisji obrony narodowej;

6) przygotowaniem propozycji zapisów do decyzji budżetowej Ministra w zakresie dotyczącym limitu wydatków zaplanowanego na zadania ujmowane w centralnych planach rzeczowych;

7) prowadzeniem okresowego przeglądu realizowanych zadań rzeczowych;

8) realokowaniem zadań rzeczowych i odpowiadających im limitów wydatków;

9) opracowaniem okresowych ocen realizacji zadań rzeczowych, przedstawianych Ministrowi;

10) opracowaniem zestawienia wydatków, zaplanowanych na wykonanie zadań objętych centralnymi planami rzeczowymi, które zgodnie z art. 157 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, nie powinny wygasnąć z upływem roku budżetowego;

11) przygotowaniem propozycji systemowych rozwiązań, usprawniających proces planowania i realizacji zadań rzeczowych.

4. Realizując zadania, o których mowa w ust. 3, Szef Zarządu Planowania Rzeczowego - P8 może:

1) wymagać od dyrektorów (szefów, dowódców) właściwych kompetencyjnie komórek organizacyjnych MON i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, przedstawienia informacji i propozycji dotyczących rozpatrywanych spraw;

2) wydawać, w zakresie swoich kompetencji, wytyczne i dyspozycje w zakresie dotyczącym planowania i realizacji zadań rzeczowych;

3) z własnej inicjatywy dokonywać realokacji, w tym wprowadzania i usuwania, zadań rzeczowych w projektach centralnych planów rzeczowych - w szczególności kierując się wymaganiami określonymi w ust. 3 pkt 2, z jednoczesnym uwzględnieniem odrębności proceduralnych w stosunku do zadań z zakresu NSIP oraz, w uzgodnieniu z Dyrektorem Departamentu Budżetowego, niezbędnych przesunięć limitów wydatków w zakresie odpowiadającym tym zmianom;

4) wnioskować do Przewodniczącego Komisji Budżetowej MON lub Przewodniczącego Rady Uzbrojenia w sprawach wymagających dodatkowego rozstrzygnięcia.

§ 4.1. Podstawę do planowania zadań rzeczowy ch stanowią:

1) długoterminowe plany rozwoju Sił Zbrojnych RP, średniookresowe programy rozwoju Sił Zbrojnych RP oraz zatwierdzone przez Ministra plany bieżące;

2) dziedzinowe, specjalistyczne i funkcjonalne plany rozwoju;

3) harmonogramy realizacji zobowiązań sojuszniczych, przyjętych w ramach planowania obronnego NATO, w szczególności w zakresie Celów Sił Zbrojnych NATO i Wymagań Długoterminowych dla Rzeczypospolitej Polskiej;

4) w zakresie NSIP - decyzje upoważnionych organów NATO;

5) zatwierdzone wymagania operacyjne;

6) ustalenia przyjęte na posiedzeniach Kierownictwa MON, Rady Uzbrojenia i Komisji Budżetowej MON;

7) założenia finansowe, wynikające z rządowych dokumentów prognostycznych, podlegające uszczegółowieniu podczas kolejnych etapów planowania;

8) ustalenia podjęte w trakcie organizowanej corocznie gry decyzyjnej Szefa Sztabu Generalnego WP, dotyczącej priorytetów i zadań do działalności Sił Zbrojnych RP w następnym roku budżetowym;

9) „Wytyczne Ministra Obrony Narodowej do planowania budżetowego w resorcie obrony narodowej, wydawane na zasadach i w trybie określonym w decyzji w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej;

10) zobowiązania, wynikające z zawartych umów wieloletnich;

11) zadania dyrektywne (wynikające z aktów prawnych i normatywnych: ustaw, rozporządzeń, zarządzeń, decyzji, rozkazów, wytycznych oraz umów podpisanych na ich podstawie);

12) programy modernizacji realizowane przez gestorów uzbrojenia i sprzętu wojskowego;

13) plany eksploatacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego;

14) obowiązujące normy, normatywy i tabele należności;

15) propozycje zadań niezbędnych dla właściwego funkcjonowania Sił Zbrojnych RP, a nie wynikających z dokumentów i zamierzeń, o których mowa w pkt 1-14.

2. W pierwszym kwartale roku przedplanowego Szef Zarządu Planowania Rzeczowego - P8 inicjuje prace związane ze wstępną identyfikacją i weryfikacją potrzeb na kolejny rok planistyczny w zakresie objętym centralnymi planami rzeczowymi, organizując w tym celu przygotowanie niezbędnych materiałów i narady z udziałem dysponentów oraz przedstawicieli właściwych kompetencyjnie komórek organizacyjnych MON i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej oraz przygotowując założenia do przeprowadzenia gry decyzyjnej, o której mowa w § 3 ust. 3 pkt 3.

3. W terminie określonym przez Szefa Zarządu Planowania Rzeczowego - P8 dysponenci drugiego stopnia i dysponenci trzeciego stopnia ustanowieni przez Ministra oraz Dyrektor Departamentu Administracyjnego (wykonujący funkcje dysponenta głównego, jako dysponenta trzeciego stopnia), przedstawiają mu zestawienia potrzeb rzeczowych na kolejny rok budżetowy, opracowane z uwzględnieniem ust. 1.

4. Zestawienia potrzeb rzeczowych, o których mowa w ust. 3, w zakresie:

1) zakupów uzbrojenia i sprzętu wojskowego;

2) modernizacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego

- na rzecz jednostek podległych dowódcom rodzajów Sił Zbrojnych, opracowują i przedstawiają dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych.

5. Zestawienia potrzeb rzeczowych, o których mowa w ust. 3, w zakresie:

1) zadań realizowanych na rzecz wojskowych biur emerytalnych;

2) wykorzystania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych - wojskowych domów wypoczynkowych oraz wojskowych zespołów wypoczynkowych

- opracowuje zbiorczo i przedstawia Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych.

6. Zestawienia potrzeb rzeczowych, o których mowa w ust. 3, w zakresie:

1) wykorzystania i podziału dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów sprzętu dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz jednostek badawczo-rozwojowych wojskowej służby zdrowia;

2) zakupów produktów leczniczych i wyrobów medycznych;

3) zakupów uzbrojenia i sprzętu wojskowego o przeznaczeniu medycznym;

4) modernizacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego o przeznaczeniu medycznym;

5) prac rozwojowych i wdrożeniowych w dziedzinie medycyny

- opracowuje zbiorczo i przedstawia Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia.

7. Zestawienia potrzeb rzeczowych, o których mowa w ust. 3, opracowują i przedstawiają - stosownie do swoich kompetencji i z zachowaniem zasad określonych w niniejszej decyzji:

1) Naczelny Prokurator Wojskowy;

2) Biskup Polowy Wojska Polskiego;

3) Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego;

4) Naczelny Kapelan Wojskowy Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego;

5) Dyrektor Departamentu Sądów Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości.

8. Sporządzając zestawienia potrzeb rzeczowych Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych uwzględnia w nich potrzeby wynikające z założeń przyjętych przez dowódców rodzajów Sił Zbrojnych do prowadzenia procesu szkolenia, przekazanych Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych ze stosownym wyprzedzeniem.

9. Zestawienia potrzeb rzeczowych, o których mowa w ust. 3, opracowuje się:

1) w pierwszej kolejności ujmując w nich zadania wynikające ze średniookresowych planów rozwoju oraz planów specjalistycznych, dziedzinowych i funkcjonalnych;

2) zestawiając potrzeby według priorytetów, wynikających z planów, o których mowa w pkt 1.

10. Wzory zestawień potrzeb rzeczowych określają załączniki Nr 2-4 do decyzji.

11. W weryfikacji potrzeb rzeczowych, przedstawionych w trybie określonym w ust. 3-9, uczestniczą stosownie do swoich kompetencji:

1) przedstawiciele dysponentów oraz komórek organizacyjnych MON i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, którzy opracowywali i przedstawiali zestawienia potrzeb rzeczowych;

2) przedstawiciele komórek organizacyjnych MON i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, odpowiedzialnych za rozwój poszczególnych systemów funkcjonalnych Sił Zbrojnych RP;

3) przedstawiciele gestorów uzbrojenia i sprzętu wojskowego;

4) przedstawiciele instytucji centralnie realizujących zadania rzeczowe;

5) przedstawiciele komórek organizacyjnych MON i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, a także jednostek nadzorowanych przez Ministra, realizujących funkcję inwestora w zakresie inwestycji budowlanych;

6) przedstawiciele innych komórek organizacyjnych MON i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, zaangażowanych kompetencyjnie w proces przygotowania lub realizacji zadań rzeczowych.

12. W trakcie gry decyzyjnej, o której mowa w § 3 ust. 3 pkt 3, rozpatrzeniu podlegają:

1) wyniki identyfikacji i weryfikacji potrzeb rzeczowych, przeprowadzonej przez Szefa Zarządu Planowania Rzeczowego - P8;

2) priorytety do planowania zadań rzeczowych na kolejny rok budżetowy;

3) zasadnicze zamierzenia inwestycyjne przewidziane do realizacji w kolejnym roku budżetowym

na rzecz poszczególnych rodzajów sił zbrojnych i w wybranych systemach funkcjonalnych;

4) zobowiązania sojusznicze związane z realizacją zadań rzeczowych, powodujące skutki finansowe w kolejnym roku budżetowym;

5) zadania rzeczowe związane z przygotowaniem i zabezpieczeniem udziału wybranych komponentów Sił Zbrojnych RP w misjach zagranicznych;

6) poziom zobowiązań finansowych wynikający z realizacji zawartych umów wieloletnich;

7) kierunki doskonalenia systemu planowania rze-czowo-finansowego na podstawie doświadczeń z realizacji zadań rzeczowych;

8) przewidywane zagrożenia dla realizacji zadań rzeczowych w kolejnym roku budżetowym.

13. Ustalenia z gry decyzyjnej zestawiane są przez Szefa Zarządu Planowania Rzeczowego - P8 w protokole, przedstawianym do zatwierdzenia Szefowi Sztabu Generalnego WP.

14. Szef Zarządu Planowania Rzeczowego - P8 przekazuje zatwierdzony protokół z gry decyzyjnej:

1) Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, zwanemu dalej „Sekretarzem Stanu"

2) Dyrektorowi Departamentu Budżetowego;

3) dysponentom i dyrektorom (szefom, dowódcom) komórek organizacyjnych MON i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, sporządzającym zestawienia potrzeb rzeczowych;

4) dowódcom rodzajów Sił Zbrojnych;

5) dyrektorom (prezesowi) instytucji właściwych do centralnej realizacji zadań rzeczowych;

6) innym uczestnikom gry decyzyjnej, niż wymienieni w pkt 1-5

- do wiadomości i służbowego wykorzystania w trakcie kolejnych etapów planowania.

15. Na podstawie wyników identyfikacji i weryfikacji potrzeb rzeczowych oraz ustaleń z gry decyzyjnej Szef Zarządu Planowania Rzeczowego - P8 sporządzi plany rzeczowe zadań, o ile taka potrzeba wynikać będzie z rozporządzenia Ministra Finansów, o którym mowa w § 2 ust. 15, i przekaże je Dyrektorowi Departamentu Budżetowego, w terminie przez niego określonym.

§ 5.1. W terminie określonym przez Dyrektora Departamentu Budżetowego Szef Zarządu Planowania Rzeczowego - P8, w zakresie swoich kompetencji, przedstawi propozycje zapisów do projektu „Wytycznych Ministra Obrony Narodowej do planowania budżetowego w resorcie obrony narodowej", odnoszące się w szczególności do:

1) priorytetów w zakresie zadań rzeczowych;

2) wstępnego podziału limitu wydatków na poszczególne obszary zadaniowe.

2. W propozycjach, o których mowa w ust. 1, Szef Zarządu Planowania Rzeczowego - P8 uwzględnia:

1) ustalenia z gry decyzyjnej, o której mowa w § 3 ust. 3 pkt 3;

2) ustalenia z weryfikacji potrzeb zgłoszonych przez dysponentów oraz dyrektorów (szefów, dowódców, komendantów) właściwych kompetencyjnie komórek organizacyjnych MON i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, zgłoszone w trybie, o którym mowa w § 4 ust. 3-9.

3. Po ogłoszeniu „Wytycznych Ministra Obrony Narodowej do planowania budżetowego w resorcie obrony narodowej" i „Noty Budżetowej Dyrektora Departamentu Budżetowego, Szef Zarządu Planowania Rzeczowego - P8 opracowuje projekty centralnych planów rzeczowych oraz projekt budżetu w części im odpowiadającej.

4. Projekty centralnych planów rzeczowych sporządzane są z wyodrębnieniem:

1) dysponenta, z którego limitu wydatków finansowane będzie zadanie;

2) rozdziału klasyfikacji wydatków budżetowych;

3) szczegółowego paragrafu klasyfikacji wydatków budżetowych;

4) dysponenta, który realizować będzie zadanie, w przypadku zadań podlegających przekazaniu pomiędzy dysponentami;

5) rodzaju i oznaczenia (numeru) zobowiązania sojuszniczego, którego zadanie dotyczy;

6) zadań związanych z zabezpieczeniem przygotowania i funkcjonowania polskich kontyngentów wojskowych;

7) w odniesieniu do projektów centralnych planów rzeczowych w zakresie modernizacji technicznej i zakupu środków materiałowych dodatkowo:

a) ilości i wartości asortymentu (lub grupy asortymentowej) planowanego do zakupu, z zastrzeżeniem ust. 18 i ust. 19, w podziale na zadania przewidywane do realizacji centralnej i decentralnej, z jednoczesnym wyodrębnieniem wartości wydatków dotyczących realizacji zobowiązań sojuszniczych,

b) numeru umowy wieloletniej lub numeru pozycji przypisanego umowie w centralnym rejestrze umów wieloletnich,

c) kodu CPV i opisu inwestycji (nazwy przedmiotu zamówienia) ze Wspólnego Słownika Zamówień albo pozycji z załącznika Nr 1 do Wytycznych Ministra Obrony Narodowej w sprawie zasad i trybu zawierania w resorcie obrony narodowej umów, których przedmiotem jest uzbrojenie lub sprzęt wojskowy, stanowiących załącznik do decyzji Nr 291/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 2006 r. (Dz. Urz. MON Nr 14, poz. 179),

d) instytucji realizującej;

8) w odniesieniu do projektów centralnych planów rzeczowych w zakresie inwestycji budowlanych i remontów nieruchomości oraz inwestycji realizowanych w ramach NSIP dodatkowo:

a) numeru zadania,

b) lokalizację robót,

c) numeru kompleksu,

d) jawną nazwę użytkownika,

e) informacje wskazujące na charakter robót (np. budowa, remont, modernizacja, adaptacja, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa),

f) jawną nazwę zasadniczego obiektu lub obiektów, których zadanie dotyczy,

g) limity wydatków zaplanowanych z poszczególnych źródeł finansowania,

h) wartość rezerwy ujętej w wartości kosztorysowej oraz wartość pozostałej, niewykorzystanej rezerwy,

i) inwestora,

j) terminu rozpoczęcia zadania,

k) przewidywanego terminu zakończenia zadania,

l) przewidywanego całkowitego kosztu realizacji zadania,

m) wartości wydatków zaplanowanych na realizację zadania w roku planowym,

n) wartości wydatków poniesionych w latach poprzednich,

o) wartości wydatków przewidywanych do poniesienia w latach następnych.

5. Szef Zarządu Planowania Rzeczowego - P8 może podjąć decyzję o zwiększeniu szczegółowości projektów centralnych planów rzeczowych.

6. Projekty centralnych planów rzeczowych, o których mowa w ust. 3, sporządza się z wyodrębnieniem zadań przewidywanych do sfinansowania w ramach:

1) budżetu resortu obrony narodowej;

2) rezerw celowych budżetu państwa;

3) przychodów z prywatyzacji spółek przemysłowego potencjału obronnego, o których mowa w art. 7 ustawy o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP;

4) środków finansowych pochodzących z Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych, o którym mowa w art. 11 ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych RP (z zastrzeżeniem § 9 ust. 1-9);

5) bezzwrotnej pomocy zagranicznej;

6) pożyczek zagranicznych;

7) pozostałych źródeł finansowania zadań rzeczowych.

7. Możliwości finansowania zadań ujętych w projektach centralnych planów rzeczowych ze źródeł finansowania, o których mowa w ust. 6 pkt 1-4, określa się na kolejnych etapach planowania na podstawie szczegółowych prognoz finansowych, przedstawianych Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego - P8 przez Dyrektora Departamentu Budżetowego.

8. Projekty centralnych planów rzeczowych, w części dotyczącej źródeł finansowania, o których mowa w ust. 6 pkt 5-7 opracowuje się:

1) po przekazaniu Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego - P8 przez Dyrektora Departamentu Budżetowego informacji o wysokości przydzielonej pomocy zagranicznej, lub wysokości pożyczek zagranicznych, albo o wystąpieniu innych źródeł finansowania zadań ujmowanych w centralnych planach rzeczowych;

2) w innych terminach i z zastosowaniem odrębnych procedur planistycznych, niż określone w decyzji - w przypadku gdy wynika to ze specyfiki źródeł finansowania.

9. Do dnia 31 lipca roku przedplanowego Szef Zarządu Planowania Rzeczowego - P8 przekazuje, celem uwzględnienia w dalszych pracach planistycznych:

1) Dyrektorowi Departamentu Budżetowego - jeden egzemplarz każdego z projektów centralnych planów rzeczowych;

2) dyrektorom (prezesowi) instytucji centralnie realizujących zadania rzeczowe - projekty centralnych planów rzeczowych - stosownie do właściwości kompetencyjnych;

3) dysponentom i dyrektorom (szefom, dowódcom) komórek organizacyjnych MON i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, którzy sporządzali zestawienia potrzeb rzeczowych (w tym dowódcom rodzajów Sił Zbrojnych) - wyciągi z projektów centralnych planów rzeczowych, w częściach im odpowiadających.

10. Wzory projektów centralnych planów rzeczowych określają załączniki Nr 5-7 do decyzji.

11. Nie później niż do dnia 30 września roku przedplanowego dysponenci i dyrektorzy (szefowie, dowódcy) komórek organizacyjnych MON i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, na rzecz których zaplanowano zadania w projektach centralnych planów rzeczowych (modernizacji technicznej i zakupu środków materiałowych):

1) opracują dane uzupełniające, niezbędne do przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, uwzględniając w nich:

a) wstępne założenia taktyczno-techniczne i wymagania eksploatacyjno-techniczne, opracowane przez gestorów uzbrojenia i sprzętu wojskowego, na zasadach określonych w decyzji, o której mowa w § 2 pkt 16,

b) specyfikacje techniczne na inny asortyment sprzętu, niż uznawany za uzbrojenie i sprzęt wojskowy;

2) uzgodnią dane uzupełniające, o których mowa w pkt 1, z dyrektorami (prezesem) instytucji właściwych do centralnej realizacji zadań rzeczowych - pod rygorem usunięcia zadań z projektów centralnych planów rzeczowych;

3) pozostawią jeden egzemplarz uzgodnionych danych uzupełniających do dyspozycji instytucji właściwych do centralnej realizacji zadań rzeczowych.

12. W celu właściwej realizacji zadań, o których mowa w ust. 11, dyrektorzy (prezes) instytucji właściwych do centralnej realizacji zadań rzeczowych do dnia 31 lipca roku przedplanowego określą wymagania dotyczące zawartości, w tym zakresu i szczegółowości, danych uzupełniających, niezbędnych do przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

13. Do dnia 28 października roku przedplanowego Szef Zarządu Planowania Rzeczowego - P8:

1) uwzględni w projektach centralnych planów rzeczowych:

a) wnioski dyrektorów (prezesa) instytucji właściwych do centralnej realizacji zadań rzeczowych, odnoszące się do stopnia wykonania zadań, o których mowa w ust. 11, związanych z dokumentacyjnym przygotowaniem procedur zamówień,

b) wyniki okresowego przeglądu zadań realizowanych w roku przedplanowym, o którym mowa w § 14 ust. 18-23;

2) uzgodni projekty centralnych planów rzeczowych z dyrektorami (prezesem) instytucji centralnie realizujących zadania rzeczowe oraz Dyrektorem Departamentu Budżetowego;

3) przedstawi projekty centralnych planów rzeczowych do akceptacji Szefowi Sztabu Generalnego WP.

14. Do dnia 31 października roku przedplanowego Szef Sztabu Generalnego WP przedstawi zaakceptowane projekty centralnych planów rzeczowych, za pośrednictwem Sekretarza Stanu, do zatwierdzenia Ministrowi.

15. Po zatwierdzeniu i przekazaniu projektów centralnych planów rzeczowych przez Ministra, Szef Zarządu Planowania Rzeczowego - P8 przesyła:

1) Sekretarzowi Stanu oraz Dyrektorowi Departamentu Budżetowego - po jednym egzemplarzu projektu każdego centralnego planu rzeczowego;

2) dyrektorom (prezesowi) instytucji centralnie realizujących zadania rzeczowe - wyciągi z projektów centralnych planów rzeczowych - stosownie do właściwości kompetencyjnych;

3) dysponentom, którzy sporządzali zestawienia potrzeb rzeczowych, dowódcom rodzajów Sił Zbrojnych, Dyrektorowi Departamentu Spraw Socjalnych oraz Szefowi Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia - wyciągi z projektów centralnych planów rzeczowych, w częściach ich dotyczących;

4) dyrektorom (szefom, dowódcom) komórek organizacyjnych MON i jednostek organizacyjnych resortu, na rzecz których planowane są zadania w obszarze infrastruktury - wyciągi z projektów centralnych planów: inwestycji budowlanych, remontów nieruchomości i inwestycji realizowanych w ramach NSIP, w częściach ich dotyczących.

16. Na podstawie wyciągów, o których mowa w ust. 15, dysponenci drugiego stopnia:

1) opracują projekty decentralnych planów rzeczowych, dokonując w nich podziału zadań zaplanowanych do realizacji decentralnej na dysponentów trzeciego stopnia, których wydatki zostały ujęte w projektach ich planów finansowych;

2) niezwłocznie prześlą dysponentom, o których mowa w pkt 1, stosowne informacje, umożliwiające rozpoczęcie procedur zamówień.

17. Projekty centralnych planów rzeczowych (lub wyciągi z tych planów), o których mowa w ust. 15, oraz projekty decentralnych planów rzeczowych, o których mowa w ust. 16, stanowią podstawę do rozpoczęcia procedur zamówień, z tym, że podpisanie umów na realizację zadań rzeczowych może nastąpić nie wcześniej, niż dnia 1 stycznia roku planowego.

18. Zadania rzeczowe dotyczące Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego mogą być ujmowane w projektach centralnych planów rzeczowych (i centralnych planach rzeczowych) w sposób zagregowany, jeżeli dotyczą zadań realizowanych decentral-nie, z zachowaniem szczegółowości niezbędnej do opracowania projektu budżetu MON - stosownie do wniosków przedstawionych Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego - P8 przez szefów tych służb.

19. W zakresie zadań, o których mowa w § 2 pkt 4 lit. g, dotyczących zakupu sprzętu dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i jednostek badawczo-rozwojowych wojskowej służby zdrowia, których finansowanie lub dofinansowanie odbywa się w ramach dotacji celowych z budżetu resortu obrony narodowej, w projekcie centralnego planu rzeczowego (i centralnym planie rzeczowym) ujmuje się:

1) nazwę podmiotu, dla którego zaplanowano dotację;

2) ogólną wartość zaplanowanej dotacji;

3) pełną specyfikację asortymentową i ilościową sprzętu planowanego do pozyskania w ramach dotacji (bez podawania wartości jednostkowej) - z zastrzeżeniem ust. 20.

20. Zmiany w sposobie przeznaczenia dotacji, w tym także polegające na rozszerzeniu lub ograniczeniu zakresu asortymentowego i zmianie ilości sprzętu, o którym mowa w ust. 19, dokonywane po zatwierdzeniu centralnego planu rzeczowego przez Ministra, są wprowadzane w trybie przewidzianym dla korekt centralnych planów rzeczowych.

§ 6.1. Do ogłoszenia decyzji budżetowej projekty centralnych planów rzeczowych poddawane są weryfikacji, uszczegółowieniom i korektom, prowadzonym w szczególności w aspekcie:

1) wdrożenia założeń finansowych, przyjętych przez Radę Ministrów do opracowania projektu ustawy budżetowej i wynikających z nich skutków dla resortu obrony narodowej;

2) uwzględnienia wyników realizacji zadań rzeczowych w roku przedplanowym;

3) zagwarantowania limitu wydatków na realizację umów wieloletnich.

2. Po wystąpieniu zmian w uwarunkowaniach finansowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, Dyrektor Departamentu Budżetowego przekaże Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego - P8 stosowne informacje w tej sprawie.

3. Szef Zarządu Planowania Rzeczowego - P8 przekaże właściwym dysponentom i dyrektorom (szefom, dowódcom) komórek organizacyjnych MON i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, informacje o zmianach wprowadzonych w projektach centralnych planów rzeczowych wraz z wytycznymi do dokonania zmian w zaplanowanych zadaniach i limitach wydatków, z tym, że:

1) zmiany dotyczące zadań przewidzianych do realizacji centralnej dokonywane są w uzgodnieniu z dyrektorami (prezesem) instytucji właściwych do realizacji tych zadań;

2) zmiany dotyczące zadań przewidzianych do realizacji decentralnej dokonywane są po zasięgnięciu opinii właściwych dysponentów.

4. Informacje, o których mowa w ust. 3, stanowią podstawę do skorygowania projektów decentralnych planów rzeczowych przez sporządzających je dysponentów.

5. Ewentualne wnioski w sprawie konieczności wprowadzenia zmian w projektach centralnych planów rzeczowych w zakresie zadań przewidzianych do realizacji centralnej, właściwi dysponenci i dyrektorzy (szefowie, dowódcy) komórek organizacyjnych MON i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej przedstawiają Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego - P8 po ich uzgodnieniu z dyrektorami (prezesem) instytucji właściwych do realizacji tych zadań.

6. Wraz z wnioskami, o których mowa w ust. 5, dotyczącymi wprowadzenia nowych zadań do projektu centralnego planu rzeczowego, dysponenci i dyrektorzy (szefowie, dowódcy) właściwych komórek organizacyjnych MON i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej przesyłają dyrektorom (prezesowi) instytucji centralnie realizujących zadania rzeczowe dane uzupełniające, niezbędne do przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla wprowadzanych zadań.

7. Do czasu ogłoszenia decyzji budżetowej, Szef Zarządu Planowania Rzeczowego - P8 co miesiąc, do 10 dnia każdego miesiąca, począwszy od stycznia roku planowego - o ile wprowadzano zmiany do projektów centralnych planów rzeczowych, przekazuje:

1) dyrektorom (prezesowi) instytucji centralnie realizujących zadania rzeczowe i Dyrektorowi Departamentu Budżetowego - zaktualizowane projekty centralnych planów rzeczowych;

2) dysponentom, dyrektorom (szefom, dowódcom) komórek organizacyjnych MON i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, których potrzeby uwzględniono w projektach centralnych planów rzeczowych oraz dowódcom rodzajów Sił Zbrojnych - wyciągi z centralnych planów rzeczowych, w częściach ich dotyczących

- sporządzone według stanu na ostatni dzień poprzedniego miesiąca.

§ 7.1. Do dnia 1 grudnia roku przedplanowego dysponenci drugiego stopnia, dysponenci trzeciego stopnia ustanowieni przez Ministra, Dyrektor Departamentu Administracyjnego oraz dyrektorzy (szefowie, dowódcy) właściwych komórek organizacyjnych MON i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, przedstawią Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego - P8 projekty planów finansowych w zakresie wydatków, które w projektach centralnych planów rzeczowych zostały przewidziane do realizacji decentralnej, opracowane na zasadach określonych w decyzji Ministra w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej, zgodne wartościowo z projektami centralnych planów rzeczowych.

2. Po otrzymaniu planów finansowych, o których mowa w ust. 1, Szef Zarządu Planowania Rzeczowego - P8 poddaje je weryfikacji, sporządza zbiorczy plan finansowy w zakresie wydatków objętych centralnymi planami rzeczowymi i do dnia 15 grudnia roku przedplanowego przekazuje go Dyrektorowi Departamentu Budżetowego, celem uwzględnienia w projekcie decyzji budżetowej.

§ 8.1. W terminie 12 dni roboczych od dnia ogłoszenia decyzji budżetowej Ministra, Szef Zarządu Planowania Rzeczowego - P8:

1) uzgodni centralne plany rzeczowe (merytorycznie zgodne z postanowieniami decyzji budżetowej) z instytucjami centralnie realizującymi zadania rzeczowe oraz Dyrektorem Departamentu Budżetowego;

2) przedstawi centralne plany rzeczowe do akceptacji Szefowi Sztabu Generalnego WP.

2. W terminie 14 dni roboczych od dnia ogłoszenia decyzji budżetowej Szef Sztabu Generalnego WP przedstawi zaakceptowane plany, o których mowa w ust. 1, za pośrednictwem Sekretarza Stanu, Ministrowi do zatwierdzenia.

3. W terminie 14 dni od zatwierdzenia centralnych planów rzeczowych przez Ministra, Szef Zarządu Planowania Rzeczowego - P8 przesyła:

1) Sekretarzowi Stanu oraz Dyrektorowi Departamentu Budżetowego - po jednym egzemplarzu każdego centralnego planu rzeczowego;

2) dyrektorom (prezesowi) instytucji właściwych do centralnej realizacji zadań rzeczowych - wyciągi z centralnych planów rzeczowych, stosownie do właściwości kompetencyjnych;

3) dysponentom, dyrektorom (szefom, dowódcom) komórek organizacyjnych MON i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, którzy przedstawiali zestawienia potrzeb rzeczowych oraz dowódcom rodzajów Sił Zbrojnych - wyciągi z centralnych planów rzeczowych, w częściach ich dotyczących;

4) dyrektorom (szefom, dowódcom) komórek organizacyjnych MON i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, na rzecz których planowane są zadania w obszarze infrastruktury - wyciągi z centralnych planów rzeczowych: inwestycji budowlanych, remontów nieruchomości i inwestycji realizowanych w ramach NSIP, w częściach ich dotyczących.

4. Po otrzymaniu wyciągów, o których mowa n ust. 3 pkt 2, dysponenci drugiego stopnia opracowują decentralne plany rzeczowe w szczegółowości dysponentów trzeciego stopnia, których wydatki zostały uję-te w ich planach finansowych i przesyłają tym dysponentom stosowne informacje o zadaniach ujętych n planach rzeczowych, w częściach ich dotyczących.

5. Niezależnie od wyciągów, o których mowa n ust. 3 pkt 2, Szef Zarządu Planowania Rzeczowego - P8 umożliwi dyrektorom (prezesowi) instytucji właściwych do centralnej realizacji zadań rzeczowych otrzymanie centralnych planów rzeczowych, na wniosek skierowany w tej sprawie w trybie doraźnym.

§ 9.1. Szef Zarządu Planowania Rzeczowego - P8 opracuje projekt planu wykorzystania środków finansowych z Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych i w terminie do 14 dni roboczych od dnia ogłoszenia decyzji budżetowej:

1) uzgodni ten plan z Dyrektorem Departamentu Budżetowego oraz dyrektorami (prezesem) instytucji centralnie realizujących zadania rzeczowe;

2) przedstawi ten plan Szefowi Sztabu Generalnego WP do akceptacji (łącznie z centralnymi planami rzeczowymi).

2. Projekt planu, o którym mowa w ust. 1, sporządza się w układzie i szczegółowości przewidzianej dla projektów centralnych planów rzeczowych, z podziałem na części właściwe dla poszczególnych obszarów zadaniowych.

3. Projekt planu, o którym mowa w ust. 1, sporządza się z zastosowaniem zasady finansowania zadań rzeczowych wyłącznie z jednego źródła finansowania - łączenie różnych źródeł finansowania w odniesieniu do pojedynczego zadania stosuje się jedynie n szczególnie uzasadnionych przypadkach.

4. W projekcie planu, o którym mowa w ust. 1, ujmuje się wyłącznie zadania bezpośrednio związane z wyposażaniem Sił Zbrojnych RP w nowoczesne uzbrojenie i sprzęt wojskowy oraz rozbudową infrastruktury wojskowej, adekwatnie do kierunków przyjętych w średniookresowych programach rozwoju Sił Zbrojnych RP oraz planach specjalistycznych, funkcjonalnych i dziedzinowych.

5. Szef Sztabu Generalnego WP przedstawia projekt planu wykorzystania środków finansowych z Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych, za pośrednictwem Sekretarza Stanu, do zatwierdzenia Ministrowi.

6. Po zatwierdzeniu projektu planu, o którym mowa w ust. 1, przez Ministra, Szef Zarządu Planowania Rzeczowego - P8 przesyła kopię planu Dyrektorowi Departamentu Budżetowego oraz wyciągi z tego planu:

1) dyrektorom (prezesowi) instytucji właściwych do realizacji zadań wynikających z planu, w częściach ich dotyczących;

2) dysponentom i dyrektorom (szefom, dowódcom) komórek organizacyjnych MON i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, na rzecz których zaplanowano zadania, w częściach ich dotyczących.

7. Zmian w planie, o którym mowa w ust. 1, po jego zatwierdzeniu, dokonuje się wyłącznie po zatwierdzeniu przez Ministra stosownego wniosku, przygotowanego i przedstawianego z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 2-6.

8. W przypadku wystąpienia ponadplanowych przychodów Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych lub pozostałości środków Funduszu z okresów poprzednich, Szef Zarządu Planowania Rzeczowego - P8, przygotowuje i przedstawia dodatkowy projekt planu ich wykorzystania - z zastosowaniem zasad określonych w ust. 1-7.

9. Zatwierdzony wniosek o dokonanie zmian w planie wykorzystania przychodów Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych, o którym mowa w ust. 7, stanowi dla Dyrektora Departamentu Budżetowego podstawę do przygotowania projektu wniosku Ministra do sejmowej komisji właściwej do spraw budżetu, o ile zmiany dotyczą zakresu określonego w art. 151 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

10. Szef Zarządu Planowania Rzeczowego - P8 opracowuje wykazy priorytetowych zadań dodatkowych nie ujętych w centralnych planach rzeczowych i nie mających pokrycia finansowego w budżecie MON lub innych źródłach finansowania, które będą mogły zostać sfinansowane w przypadku wystąpienia ponadplanowych możliwości budżetowych w roku planowym, w szczególności z oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia oraz w związku z wystąpieniem zadań niemożliwych do realizacji, i w terminie do 30 dni od zatwierdzenia centralnych planów rzeczowych przez Ministra:

1) uzgadnia te wykazy z Dyrektorem Departamentu Budżetowego oraz dyrektorami (prezesem) instytucji centralnie realizujących zadania rzeczowe;

2) przedstawia te wykazy Szefowi Sztabu Generalnego WP do akceptacji.

11. Wartość zadań ujętych w wykazach, o których mowa w ust. 10, wynosić będzie:

1) w zakresie modernizacji technicznej - nie mniej niż 30% wartości limitu wydatków budżetowych, zaplanowanych dla tego obszaru zadaniowego;

2) w zakresie pozostałych centralnych planów rzeczowych - nie mniej niż 15% wartości odpowiedniego limitu wydatków budżetowych z tym, że nie sporządza się wykazu dla inwestycji realizowanych w ramach NSIP.

12. Wykazy, o których mowa w ust. 10, sporządza się:

1) w układzie i szczegółowości przewidzianej dla centralnych planów rzeczowych;

2) określając czas niezbędny na realizację ujmowanych zadań;

3) w pierwszej kolejności umieszczając w nich zadania wynikające ze średniookresowych planów rozwoju i odpowiednich planów specjalistycznych.

13. W wykazach, o których mowa w ust. 10, ujmuje się zadania przygotowane w stopniu gwarantującym ich realizację (rzeczową i finansową) w trakcie roku budżetowego, z tym, że w zakresie inwestycji budowlanych i remontów nieruchomości dopuszcza się wydzielenie limitu wydatków na:

1) dofinansowanie zadań rzeczowych, które zostały ujęte w centralnych planach rzeczowych, lecz nie posiadają pełnego zabezpieczenia finansowego;

2) finansowanie dokumentacyjnego przygotowania zadań;

3) realizację zadań przygotowanych dokumentacyjnie, z terminem realizacji wykraczającym poza rok budżetowy, pod warunkiem zabezpieczenia możliwości ich dalszego finansowania po roku planowym w stosownych średniookresowych planach specjalistycznych.

14. Wykazy, o których mowa w ust. 10, Szef Sztabu Generalnego WP przedstawia, za pośrednictwem Sekretarza Stanu, Ministrowi do zatwierdzenia.

15. W terminie do 14 dni od zatwierdzenia wykazów, o których mowa w ust. 10, przez Ministra, Szef Zarządu Planowania Rzeczowego - P8 przesyła kopie wykazów:

1) Sekretarzowi Stanu i Dyrektorowi Departamentu Budżetowego;

2) dyrektorom (prezesowi) instytucji właściwych do realizacji zadań z nich wynikających, w częściach ich dotyczących;

3) dysponentom i dyrektorom (szefom, dowódcom) komórek organizacyjnych MON i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, na rzecz których zaplanowano zadania, w częściach ich dotyczących.

16. Wprowadzenie zadań wynikających z wykazów, o których mowa w ust. 10, do właściwych centralnych planów rzeczowych:

1) odbywa się z zachowaniem zasad i trybu, ustalonego dla korygowania centralnych planów rzeczowych;

2) może nastąpić, jeżeli z kalkulacji czasu, w tym analizy przepisów Prawa zamówień publicznych wynika, że po zatwierdzeniu korekty centralnego planu rzeczowego będzie istniała możliwość pełnej ich realizacji rzeczowej i finansowej.

17. W terminie 21 dni od dnia otrzymania wykazów, o których mowa w ust. 10, dysponenci i dyrektorzy (szefowie, dowódcy) komórek organizacyjnych MON i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, na rzecz których zaplanowano zadania, przekażą dyrektorom (prezesowi) instytucji centralnie realizujących zadania rzeczowe dane uzupełniające, niezbędne do przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

18. Niedotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 17, stanowi podstawę do wykreślenia zadań, dla których niemożliwe jest sporządzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z wykazów, o których mowa w ust. 10.

19. Rezygnacji z zadań, o których mowa w ust. 18, dokonuje się na wniosek dyrektora (prezesa) instytucji centralnie realizującej zadania rzeczowe, skierowany do Szefa Zarządu Planowania Rzeczowego - P8.

Rozdział 3

Zasady realizacji centralnych planów rzeczowych, w tym sposób dokonywania w nich korekt

§ 10.1. Zadania, które w świetle postanowień decyzji zalicza się do zakresu modernizacji technicznej, zakupu środków materiałowych, inwestycji budowlanych, remontów nieruchomości albo inwestycji NSIP, mogą być realizowane wyłącznie w sposób określony w niniejszej decyzji z tym, że nie dotyczy to zakupów asortymentów żywności ujmowanych w centralnym planie rzeczowym, realizowanych z limitu wydatków wydzielonego na bieżące żywienie wojsk.

2. Ostateczny termin podpisywania umów dotyczących:

1) inwestycji budowlanych i remontów nieruchomości;

2) zadań rzeczowych z zakresu modernizacji technicznej i zakupu środków materiałowych, które są realizowane centralnie w ramach budżetu resortu

- upływa z dniem 31 października roku planowego.

3. Przedłużenie terminu, o którym mowa w ust. 2, może nastąpić wyłącznie za zgodą Sekretarza Stanu.

4. Dyrektorzy (prezes) instytucji centralnie realizujących zadania rzeczowe przedstawiają Sekretarzowi Stanu - w terminie do dnia 25 października roku planowego, bądź w innym terminie, doraźnie ustalonym przez Sekretarza Stanu - uzgodnione z Szefem Zarządu Planowania Rzeczowego - P8 wnioski wraz z uzasadnieniem w sprawie przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 8.

5. Wnioski, o których mowa w ust. 4, przed ich przedstawieniem do uzgodnienia Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego - P8, wymagają uzgodnienia z Dyrektorem Departamentu Budżetowego.

6. Dyrektorzy (prezes) instytucji centralnie realizujących zadania rzeczowe zapewnią umieszczenie w umowach, o których mowa w ust. 2, klauzul, gwarantujących, że ostateczny termin realizacji zamówień w zakresie zadań rzeczowych finansowanych z budżetu resortu obrony narodowej, upływa z dniem 10 grudnia roku planowego.

7. Postanowień ust. 2 i ust. 6 nie stosuje się w odniesieniu do zadań wprowadzonych do centralnych planów rzeczowych:

1) z wykorzystaniem wykazów, o których mowa w § 9 ust. 10;

2) w ramach korekt dokonanych w drugim półroczu roku budżetowego.

8. Wnioski wraz z uzasadnieniem w sprawie przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 2, które dotyczą inwestycji budowlanych i remontów nieruchomości:

1) są sporządzane przez inwestorów i przesyłane Sekretarzowi Stanu za pośrednictwem instytucji sprawujących nad nimi merytoryczny nadzór;

2) nie wymagają uzgodnienia z Dyrektorem Departamentu Budżetowego i Szefem Zarządu Planowania Rzeczowego - P8.

9. Wartość umów wieloletnich, zawieranych w związku z realizacją zadań rzeczowych z obszaru modernizacji technicznej i zakupu środków materiałowych, nie może przekraczać 70% wartości limitu wydatków przydzielonego na zadania ujmowane w odpowiednich centralnych planach rzeczowych.

10. W celu utrzymania wskaźnika udziału umów wieloletnich na poziomie, o którym mowa w ust. 9, dyrektorzy (prezes) instytucji centralnie realizujących zadania rzeczowe uzgadniają z Szefem Zarządu Planowania Rzeczowego - P8 możliwość zawarcia umowy wieloletniej oraz aneksowania umowy wieloletniej, jeżeli wprowadzane aneksem zmiany spowodują zmianę jej wartości.

§ 11.1. Szef Zarządu Planowania Rzeczowego - P8 opracowuje projekty korekt centralnych planów rzeczowych:

1) z własnej inicjatywy;

2) na wniosek dysponentów drugiego stopnia, dysponentów trzeciego stopnia ustanowionych przez Ministra, Dyrektora Departamentu Administracyjnego lub dyrektorów (szefów, dowódców) komórek organizacyjnych MON i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, o których mowa w § 4 ust. 3-7.

2. Dysponenci oraz dyrektorzy (szefowie, dowódcy) komórek organizacyjnych MON i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przesyłają Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego - P8, wnioski w sprawie dokonania korekt w centralnych planach rzeczowych, po uprzednim uzgodnieniu tych wniosków z dyrektorami (prezesem) instytucji centralnie realizujących zadania rzeczowe, o ile wniosek dotyczy zadań realizowanych przez te instytucje.

3. Szef Zarządu Planowania Rzeczowego - P8 przedstawia projekty korekt centralnych planów rzeczowych do akceptacji Szefowi Sztabu Generalnego WP.

4. Przed przedstawieniem Szefowi Sztabu Generalnego WP projektów korekt centralnych planów rzeczowych, o których mowa w ust. 1, Szef Zarządu Planowania Rzeczowego - P8:

1) w zakresie zadań realizowanych centralnie - uzgadnia je z dyrektorami (prezesem) instytucji realizujących plany, w obrębie których dokonywane są zmiany (w przypadkach, gdy projekty korekt dotyczą zadań innych, niż ujęte we wnioskach, o których mowa w ust. 2, uprzednio uzgodnionych z instytucjami realizującymi plany);

2) w zakresie zadań realizowanych decentralnie, wprowadzanych z własnej inicjatywy - zasięga opinii właściwych dysponentów, przy czym z chwilą otrzymania informacji o rozpoczęciu procedury korekty dysponent jest zobowiązany do wstrzymania realizacji korygowanych zadań rzeczowych;

3) uzgadnia je z Dyrektorem Departamentu Budżetowego.

5. Do wniosków, o których mowa w ust. 2 i projektów korekt, o których mowa w ust. 3, załącza się uzasadnienie dla proponowanych zmian.

6. Ostateczny termin przesyłania Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego - P8 wniosków, o których mowa w ust. 2, upływa:

1) w zakresie korekt, skutkujących zmianami w układzie wykonawczym budżetu bądź jego podziale - z dniem 30 listopada roku planowego;

2) w zakresie pozostałych korekt - z dniem 10 grudnia roku planowego.

7. W uzasadnionych przypadkach Szef Sztabu Generalnego WP może, na wniosek Szefa Zarządu Planowania Rzeczowego - P8 lub z własnej inicjatywy, podjąć decyzję o zmianie terminu, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, na późniejszy.

8. Korekty centralnych planów rzeczowych, skutkujące zmianą wartości wydatków majątkowych, mogą być dokonane wyłącznie za zgodą Ministra i po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw finansów.

9. W celu wprowadzenia korekt, o których mowa w ust. 8, Szef Zarządu Planowania Rzeczowego - P8:

1) opracowuje wnioski dotyczące konieczności wprowadzenia korekt i uzgadnia je z Dyrektorem Departamentu Budżetowego;

2) przedstawia wnioski, o których mowa w pkt 1, Szefowi Sztabu Generalnego WP, który podejmuje decyzję o ewentualnym przekazaniu tych wniosków Ministrowi.

10. Po akceptacji korekt przez Szefa Sztabu Generalnego WP, Szef Zarządu Planowania Rzeczowego - P8 przekazuje:

1) Dyrektorowi Departamentu Budżetowego - zaakceptowane korekty;

2) dysponentom i dyrektorom (szefom, dowódcom) komórek organizacyjnych MON i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, o których mowa w § 4 ust. 3-7, wyciągi z korekt w częściach ich dotyczących;

3) dyrektorom (prezesowi) instytucji centralnie realizujących zadania rzeczowe - wyciągi z korekt w częściach ich dotyczących.

11. Zatwierdzona korekta centralnego planu rzeczowego:

1) musi zawierać bilans zmian finansowych w podziale na: dysponentów realizujących, rozdziały, paragrafy oraz szczegółowe paragrafy klasyfikacji wydatków budżetowych;

2) stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu bądź jego podziale lub w załącznikach do decyzji budżetowej.

12. Zmian, o których mowa w ust. 11 pkt 2, dokonuje Dyrektor Departamentu Budżetowego, na zasadach i w trybie określonym w decyzji Ministra w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej.

13. Wyciągi, o których mowa w ust. 10, stanowią podstawę do wprowadzenia przez dysponentów drugiego stopnia zmian w decentralnych planach rzeczowych, o których mowa w § 8 ust. 4.

14. Wzory projektów korekt, o których mowa w ust. 1, stanowiących jednocześnie wzory wniosków, o których mowa w ust. 2, określają odpowiednio załączniki Nr 8-10 do decyzji.

15. Przedstawiając do uzgodnienia dyrektorom (prezesowi) instytucji centralnie realizujących zadania rzeczowe wnioski, o których mowa w ust. 2, dotyczące wprowadzenia nowych zadań, dysponenci i dyrektorzy (szefowie, dowódcy) właściwych komórek organizacyjnych MON i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej załączają do tych wniosków dane uzupełniające, niezbędne do przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

16. W przypadku zadań rzeczowych niemożliwych do realizacji w roku planowym, ale zaawansowanych proceduralnie, dopuszcza się ich pozostawienie w centralnych planach rzeczowych bez przydzielonego limitu wydatków (w pozycji „wartość" umieszczając liczbę „0"), celem zakończenia procedur zamówień w roku planowym i sfinansowania zadania w kolejnym roku budżetowym.

17. W sytuacjach szczególnych (m.in. związanych z koniecznością pilnej realizacji zadań rzeczowych w celu wyposażenia polskich kontyngentów wojskowych) dopuszcza się umieszczenie w centralnych planach rzeczowych zadań bez przydzielonego limitu wydatków (w pozycji „wartość" umieszczając liczbę „0"), celem przeprowadzenia procedur zamówień w roku planowym i sfinansowania zadań w kolejnym roku budżetowym.

18. Decyzję o zastosowaniu trybu, o którym mowa w ust. 16 i 17, podejmuje Szef Zarządu Planowania Rzeczowego - P8, gwarantując jednocześnie wydzielenie limitu wydatków na realizację zaakceptowanych zadań rzeczowych (umieszczając zadania w projektach centralnych planów rzeczowych na następny rok budżetowy).

§ 12.1. Nie stanowią korekty centralnego planu rzeczowego:

1) niezbędne przesunięcia w pozycjach tego planu, dokonywane przez instytucje realizujące zadania rzeczowe w systemie scentralizowanym i dysponentów realizujących je decentralnie, a mające pokrycie finansowe w oszczędnościach uzyskanych w wyniku realizacji lub kontraktacji zamówień, jeżeli:

a) ich wartość nie przekracza 20% pierwotnej wartości zadania, na które przesuwany jest limit wydatków (ograniczenia tego nie stosuje się w odniesieniu do inwestycji budowlanych i remontów nieruchomości),

b) nie naruszają priorytetów ustalonych przez Szefa Sztabu Generalnego WP,

c) nie powodują zmian w układzie wykonawczym budżetu bądź jego podziale,

d) nie powodują zmniejszenia ilości asortymentu planowanego do zakupu w ramach centralnych planów rzeczowych,

e) w zakresie inwestycji budowlanych i remontów nieruchomości - nie powodują przekroczenia wartości kosztorysowej zadania;

2) zmiany wprowadzane przez Szefa Zarządu Planowania Rzeczowego - P8 w celu usunięcia ewentualnych błędów redakcyjnych i edytorskich, które nie mają wpływu na rozpoczęte procedury zamówień.

2. Niezależnie od postanowień ust.1, nie stanowi korekty centralnego planu modernizacji technicznej:

1) zmiana numeru umowy zamówienia;

2) zmiana numeru kodu CPV lub opisu inwestycji (nazwy przedmiotu zamówienia) ze Wspólnego Słownika Zamówień lub pozycji z załącznika Nr 1 do Wytycznych Ministra Obrony Narodowej w sprawie zasad i trybu zawierania w resorcie obrony narodowej umów, których przedmiotem jest uzbrojenie lub sprzęt wojskowy, stanowiących załącznik do decyzji Nr 291/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 2006 r.

3. Niezależnie od postanowień ust. 1, nie stanowi korekty centralnego planu zakupu środków materiałowych:

1) zmniejszenie ilości asortymentu albo grupy asortymentowej, w przypadku, gdy w wyniku rozstrzygnięcia procedury o udzielenie zamówienia, wartość brutto tego asortymentu wynikająca z najkorzystniejszej oferty przekracza wartość zaplanowaną w centralnym planie rzeczowym (z zachowaniem procedur określonych w prawie zamówień publicznych);

2) zmiana normy lub dokumentacji techniczno-technologicznej dla dowolnej pozycji planu;

3) zmiana numeru kodu CPV.

4. Przesunięć i zmniejszeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 1, dokonuje się po uzyskaniu akceptacji Szefa Zarządu Planowania Rzeczowego - P8.

5. O dokonaniu przesunięć i zmniejszeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 1, dyrektorzy (prezes) instytucji centralnie realizujących zadania rzeczowe i dysponenci decentralnie realizujący te zadania powiadamiają Szefa Zarządu Planowania Rzeczowego - P8.

6. Dyrektorzy (prezes) instytucji centralnie realizujących zadania rzeczowe są obowiązani do niezwłocznego powiadamiania właściwych dysponentów oraz Dyrektora Departamentu Budżetowego o dokonanych przesunięciach i zmianach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 1.

7. Wnioski w sprawie zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 2, sporządzają instytucje, które zgodnie z centralnym planem rzeczowym są odpowiedzialne za realizację zadań objętych zmianami i przesyłają je Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego - P8, z zastrzeżeniem ust. 8 -10.

8. Wnioski, o których mowa w ust. 7, przed ich przekazaniem Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego - P8 uzgadniane są z instytucją, która po wprowadzeniu zmian w centralnym planie rzeczowym powinna przejąć realizację zadań.

9. Do wniosków, o których mowa w ust. 7, przesyłanych do uzgodnienia przez instytucję, która powinna przejąć realizację zadań, załącza się dane uzupełniające, niezbędne do przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

10. W przypadku rozbieżności skutkujących brakiem uzgodnienia, o którym mowa w ust. 8, Sekretarz Stanu wskaże instytucję właściwą do realizacji zadania rzeczowego.

11. Szef Zarządu Planowania Rzeczowego - P8 przekaże informacje o zmianach wprowadzonych w trybie określonym w ust. 1 pkt 2, niezwłocznie po ich wprowadzeniu:

1) dyrektorom (prezesowi) instytucji centralnie realizujących zadania rzeczowe, o ile zmiany dotyczą zadań realizowanych centralnie;

2) dysponentom i dyrektorom (szefom, dowódcom) komórek organizacyjnych MON i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, których zmiany te dotyczą.

§ 13.1. Do dnia 7 listopada roku planowego dysponenci drugiego stopnia, dysponenci trzeciego stopnia ustanowieni przez Ministra, Dyrektor Departamentu Administracyjnego oraz dyrektorzy (szefowie, dowódcy) komórek organizacyjnych MON i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, o których mowa w § 4 ust. 3-7, przekazują Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego - P8 wnioski dotyczące wydatków zaplanowanych na zadania rzeczowe, które zgodnie z ustawą o finansach publicznych, nie powinny wygasnąć z upływem roku budżetowego.

2. Do wykazów, o których mowa w ust. 1, załącza się część opisową, zawierającą szczegółowe uzasadnienie oraz wyjaśnienie przyczyn niezrealizowania wydatków.

3. Do dnia 15 listopada roku planowego Szef Zarządu Planowania Rzeczowego - P8 przedstawi Dyrektorowi Departamentu Budżetowego zweryfikowany, zbiorczy wykaz wydatków, o których mowa w ust. 1, załączając szczegółowe uzasadnienie.

Rozdział 4

Okresowe oceny realizacji centralnych planów rzeczowych

§ 14.1. Dyrektorzy (prezes) instytucji właściwych do centralnej realizacji zadań rzeczowych oraz dysponenci decentralnie realizujący zadania rzeczowe, są obowiązani do sporządzania okresowych informacji o realizacji zadań ujętych w centralnych planach rzeczowych, z zastrzeżeniem ust. 3-6.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, przedstawia się Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego - P8:

1) w odniesieniu do dwóch pierwszych kwartałów roku planowego - w terminie 25 dni od zakończenia kwartału;

2) informacje roczne - do 28 lutego za ubiegły rok budżetowy.

3. Informacje, o których mowa w ust. 1, w zakresie realizacji centralnego planu zakupu środków materiałowych, w części dotyczącej zakupu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, przedstawia się Szefowi Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia, który zestawia je zbiorczo i przekazuje Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego - P8.

4. Okresowe informacje i sprawozdania, dotyczące realizacji centralnych planów: inwestycji budowlanych, remontów nieruchomości oraz inwestycji realizowanych w ramach NSIP są przedstawiane Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego - P8 przez inwestorów - na zasadach i w trybie określonym w § 38 ust. 1-7 z tym, że informacje te przekazuje się za pośrednictwem instytucji sprawujących merytoryczny nadzór nad działalnością inwestorów.

5. Informacje, o których mowa w ust. 1, za wojskowe biura emerytalne oraz w zakresie wykorzystania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych - wojskowych domów wypoczynkowych oraz wojskowych zespołów wypoczynkowych, opracowuje zbiorczo i przedstawia Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych.

6. Informacje, o których mowa w ust. 1, w zakresie wykorzystania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów sprzętu dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz jednostek badawczo-rozwojowych wojskowej służby zdrowia opracowuje zbiorczo i przedstawia Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia.

7. Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych, Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia, Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej, Dyrektor Departamentu Zaopatrywania Sił Zbrojnych oraz Prezes Agencji Mienia Wojskowego przed przekazaniem informacji, o których mowa w ust. 1, uzgadniają je z Dyrektorem Departamentu Budżetowego.

8. Dane o finansowej realizacji centralnych planów rzeczowych, zawarte w informacjach, o których mowa w ust. 1, sporządzane w terminach, o których mowa w ust. 2:

1) w zakresie realizacji centralnej przygotowuje się na podstawie informacji przekazanych - ze stosownym wyprzedzeniem - przez Dyrektora Departamentu Budżetowego;

2) w zakresie realizacji decentralnej - muszą być zgodne z odpowiednimi sprawozdaniami finansowymi, przedstawianymi w odrębnym trybie Dyrektorowi Departamentu Budżetowego i uzgodnione z głównym księgowym dysponenta realizującego zadania wynikające z centralnych planów rzeczowych.

9. Na podstawie informacji i sprawozdań, o których mowa w ust. 1 i 4, Szef Zarządu Planowania Rzeczowego - P8 opracowuje informacje zbiorcze, umożliwiające wykonanie przez Ministra zadań związanych z kontrolą i nadzorem, w zakresie, o którym mowa w art. 153 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

10. Informacje zbiorcze, o których mowa w ust. 9, Szef Zarządu Planowania Rzeczowego - P8 przedstawia Szefowi Sztabu Generalnego WP do akceptacji.

11. Po akceptacji informacji, o których mowa w ust. 9, Szef Sztabu Generalnego WP przedstawia je, za pośrednictwem Sekretarza Stanu, Ministrowi:

1) informacje kwartalne, w odniesieniu do dwóch pierwszych kwartałów roku planowego - do 45 dni po zakończeniu kwartału;

2) informację roczną - do dnia 31 marca za miniony rok budżetowy.

12. Do informacji, o których mowa w ust. 1 i 9, załącza się część opisową, odnoszącą się do:

1) stopnia realizacji centralnych planów rzeczowych;

2) liczby wprowadzonych zmian, z podziałem na zmiany wprowadzane na podstawie zatwierdzonych korekt oraz w wyniku przesunięć, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 1;

3) czynników utrudniających realizację planu;

4) przyczyn niezrealizowania zadań;

5) przewidywanych zagrożeń dla terminowej realizacji zadań;

6) wniosków i propozycji.

13. Podstawą do opracowania zbiorczych informacji z realizacji centralnego planu zakupu środków materiałowych, o których mowa w ust. 9, w zakresie zakupu produktów leczniczych i wyrobów medycznych są informacje przekazane Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego - P8, nie później, niż po upływie 7 dni od terminów określonych w ust. 2, przez Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia.

14. Wzór części tabelarycznej informacji z realizacji centralnych planów: zakupu środków materiałowych oraz inwestycji budowlanych i remontów nieruchomości określają załączniki Nr 11 i 12 do decyzji, natomiast informacje z centralnego planu rzeczowego w zakresie modernizacji technicznej sporządza się w układzie określonym w § 19, a w zakresie inwestycji realizowanych w ramach NSIP w układzie przewidzianym dla sprawozdania rocznego.

15. Niezależnie od informacji przekazywanych na zasadach i w trybie określonym w ust. 1-8, dyrektorzy (prezes) instytucji centralnie realizujących zadania rzeczowe oraz dysponenci realizujący te zadania decentralnie, mają obowiązek niezwłocznie, w trybie doraźnym, informować Szefa Zarządu Planowania Rzeczowego - P8, o problemach i zagrożeniach dotyczących realizacji zadań wynikających z tych planów, w tym także zgłaszać propozycje dokonania korekt.

16. Dyrektorzy (prezes) instytucji centralnie realizujących zadania rzeczowe przedstawiają dysponentom drugiego stopnia i dysponentom trzeciego stopnia ustanowionym przez Ministra oraz Dyrektorowi Departamentu Administracyjnego, a także dowódcom rodzajów Sił Zbrojnych wyciągi z informacji, o których mowa w ust. 1, w częściach ich dotyczących, nie później, niż w terminie 14 dni od dnia przekazania tych informacji Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego - P8.

17. Niezależnie od informacji przekazywanych na zasadach i w trybie określonym w ust. 1-8, dyrektorzy (prezes) instytucji centralnie realizujących zadania rzeczowe oraz dysponenci, o których mowa w ust. 1, a także Dyrektor Departamentu Administracyjnego mają obowiązek przekazywać, do 10 dnia kolejnego miesiąca, z wyjątkiem września, Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego - P8, syntetyczne informacje o rozpoczętych postępowaniach o udzielenie zamówienia oraz umowach zawartych w związku z realizacją zadań ujętych w centralnych planach rzeczowych, sporządzone według wzoru określonego w załączniku Nr 13 do decyzji.

18. Niezależnie od informacji przekazywanych na zasadach i w trybie określonym w ust. 1-8, dyrektorzy (szefowie, dowódcy) komórek organizacyjnych MON i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej oraz dysponenci, o których mowa w ust. 1, w terminie do 18 września roku planowego przekazują Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego - P8 informacje umożliwiające dokonanie okresowego przeglądu realizowanych zadań rzeczowych.

19. Informacje, o których mowa w ust. 18, sporządza się według stanu na dzień 31 sierpnia roku planowego.

20. W informacjach, o których mowa w ust. 18, umieszcza się:

1) dane statystyczne w układzie i szczegółowości przewidzianych dla informacji, o których mowa w ust. 1;

2) szczegółowe dane o ilości rozpoczętych postępowań o udzielenie zamówienia oraz umowach zawartych w związku z realizacją zadań ujętych w centralnych planach rzeczowych;

3) listę zadań niemożliwych do realizacji i zagrożonych niewykonaniem, ze szczegółowym wyjaśnieniem przyczyn oraz z ewentualnymi propozycjami realokacji;

4) dane dotyczące liczby wprowadzonych zmian, z podziałem na zmiany wprowadzane na podstawie zatwierdzonych korekt oraz w wyniku przesunięć, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 1;

5) opis czynników utrudniających realizację planu;

6) informacje o przewidywanych zagrożeniach dla terminowej realizacji zadań;

7) wnioski i propozycje w zakresie usunięcia ewentualnych problemów i trudności.

21. Szef Zarządu Planowania Rzeczowego - P8 organizuje prace związane z okresowym przeglądem zadań rzeczowych, poddając ocenie:

1) zaawansowanie proceduralne;

2) rzeczywiste zaangażowanie finansowe w stosunku do nakładów planowanych;

3) możliwość realizacji zadania do końca roku budżetowego;

4) możliwość zmiany zakresu zadania;

5) możliwość przyspieszenia realizacji zadania;

6) możliwość rezygnacji z zadania;

7) możliwość wprowadzenia nowych zadań, z uwzględnieniem wykazów zadań dodatkowych, o których mowa w § 9 ust. 10.

22. W okresowym przeglądzie zadań rzeczowych, stosownie do potrzeb określonych przez Szefa Zarządu Planowania Rzeczowego - P8, uczestniczą:

1) przedstawiciele dysponentów oraz komórek organizacyjnych MON i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, których dotyczą zadania ujęte w centralnych planach rzeczowych;

2) przedstawiciele komórek organizacyjnych MON i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, odpowiedzialnych za rozwój poszczególnych systemów funkcjonalnych Sił Zbrojnych RP;

3) przedstawiciele gestorów uzbrojenia i sprzętu wojskowego;

4) przedstawiciele instytucji centralnie realizujących zadania rzeczowe;

5) przedstawiciele innych komórek organizacyjnych MON i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, zaangażowanych kompetencyjnie w proces przygotowania lub realizacji zadań rzeczowych.

23. Do dnia 28 września Szef Zarządu Planowania Rzeczowego - P8 opracuje i przekaże Dyrektorowi Departamentu Budżetowego informację o wynikach okresowego przeglądu realizowanych zadań rzeczowych, w celu uwzględnienia w zbiorczej informacji z przeglądu wykonania budżetu MON, przygotowywanej na zasadach i w trybie określonym w decyzji w sprawie planowania i wykonywania budżetu.

24. Na podstawie wyników okresowego przeglądu realizowanych zadań rzeczowych oraz podjętych w tej sprawie ustaleń Komisji Budżetowej MON Szef Zarządu Planowania Rzeczowego - P8 przygotuje niezbędne projekty korekt centralnych planów rzeczowych.

Rozdział 5

Szczegółowe ustalenia w zakresie opracowywania i realizacji centralnego planu modernizacji technicznej

§ 15.1. Dysponenci oraz dyrektorzy (szefowie, dowódcy) komórek organizacyjnych MON i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, opracowujący zestawienia potrzeb rzeczowych w zakresie modernizacji technicznej, przyporządkowują zadania rzeczowe do odpowiednich podprogramów, w szczegółowości przyjętej w średniookresowych programach rozwoju Sił Zbrojnych RP i właściwych planach specjalistycznych, bądź określonej w odrębnym trybie przez Szefa Zarządu Planowania Rzeczowego - P8.

2. Zestawiając potrzeby rzeczowe związane z wdrażaniem lub zakupem nowych systemów uzbrojenia i sprzętu wojskowego, dysponenci oraz dyrektorzy (szefowie, dowódcy) komórek organizacyjnych MON i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, o których mowa w ust. 1, zobowiązani są jednocześnie do wykazania potrzeb generowanych w zakresie środków bojowych (w tym amunicji szkolnej i ćwiczebnej), części zamiennych, specjalistycznych narzędzi, przyrządów pomiarowych, urządzeń diagnostyczno-remontowych i obsługowych oraz sprzętu szkoleniowego, w stopniu co najmniej zabezpieczającym prowadzenie procesu szkolenia.

§ 16.1. W zakresie modernizacji technicznej do realizacji centralnej, prowadzonej przez Departament Zaopatrywania Sił Zbrojnych, Departament Polityki Zbrojeniowej, Agencję Mienia Wojskowego lub inną wyznaczoną przez Ministra instytucję (stosownie do kompetencji określonych odrębnymi aktami prawnymi), planuje się zadania rzeczowe:

1) dotyczące programów modernizacji Sił Zbrojnych RP, na które - stosownie do postanowień art. 5 ust. 2 ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych RP - można zawierać umowy wieloletnie;

2) wynikające z innych, niż wymienione w pkt 1, wieloletnich programów rządowych;

3) dotyczące realizacji prac rozwojowych i wdrożeniowych, bez względu na wartość;

4) dotyczące importu uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz części zamiennych;

5) dotyczące zagranicznych zamówień w zakresie remontów uzbrojenia i sprzętu wojskowego;

6) dotyczące zakupu uzbrojenia, rakiet, amunicji wszystkich rodzajów, w tym ćwiczebnej oraz środków bojowych, minersko-saperskich i środków ochrony przed skażeniami;

7) dotyczące zakupu części zamiennych i usług remontowych uzbrojenia i sprzętu wojskowego;

8) inne, niż wymienione w pkt 1-6, jeżeli wartość netto asortymentu przewidzianego do ujęcia w centralnym planie rzeczowym przekracza 60 tys. euro

- z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Do realizacji decentralnej planuje się:

1) remonty odtworzeniowe uzbrojenia i sprzętu wojskowego;

2) zakup części zamiennych do zabezpieczenia remontów bieżących, realizowanych przez wojskowe bazy obsługowo-remontowe;

3) zakup specjalistycznego uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz pozostałego sprzętu, niezależnie od wartości, dla Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

3. W odniesieniu do zadań rzeczowych, które ze względu na specyfikę nie mogą być przyporządkowane do trybu określonego w ust. 1 albo ust. 2, ostateczną decyzję o sposobie realizacji zadania podejmuje Szef Zarządu Planowania Rzeczowego - P8:

1) na wniosek właściwego dysponenta lub dyrektora (szefa, dowódcy) komórki organizacyjnej MON oraz jednostki organizacyjnej resortu obrony narodowej, opracowującej projekt planu rzeczowego;

2) na wniosek dyrektora (prezesa) instytucji centralnie realizującej zadania rzeczowe;

3) z własnej inicjatywy;

4) w zakresie zadań dotyczących MON - w uzgodnieniu z Dyrektorem Generalnym.

§ 17.1. W projektach centralnych planów rzeczowych, w zakresie prac rozwojowych i wdrożeniowych, w pierwszej kolejności ujmuje się kontynuację zadań rozpoczętych.

2. W odniesieniu do zadań, dla których:

1) zakończono etap pracy rozwojowej;

2) zakończenie etapu pracy rozwojowej zaplanowano na rok przedplanowy

- w projektach centralnych planów rzeczowych obligatoryjnie ujmuje się zadania związane z wdrożeniem efektów pracy rozwojowej.

3. Nie planuje się etapu wdrażania w odniesieniu do zadań, dla których w roku planowym przewidziany został etap pracy rozwojowej.

4. Pozytywne zakończenie pracy wdrożeniowej, potwierdzone odpowiednią decyzją Rady Uzbrojenia, odnoszącej się do uzbrojenia i sprzętu wojskowego, skutkować musi ujęciem w projektach centralnych planów rzeczowych, odpowiednich zakupów tego uzbrojenia i sprzętu wojskowego.

5. Szef Zarządu Planowania Rzeczowego - P8 może podjąć decyzję o ujęciu w projektach centralnych planów rzeczowych, zadań rzeczowych zaplanowanych w trybie odmiennym od określonego w ust. 1-4:

1) w wykonaniu ustaleń z posiedzeń Kierownictwa MON, Rady Uzbrojenia lub Komisji Budżetowej MON;

2) na wniosek właściwego dysponenta lub dyrektora (szefa, dowódcy) komórki organizacyjnej MON oraz jednostki organizacyjnej resortu obrony narodowej, którego dotyczy zadanie rzeczowe;

3) w zakresie, o którym mowa w ust. 3 - na wniosek Dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej;

4) z własnej inicjatywy.

§ 18. Wprowadzając zmiany do projektu centralnego planu modernizacji technicznej, zatwierdzonego przez Ministra, zachowuje się zgodność z numeracją pozycji przyjętą w tym projekcie.

§ 19. 1.W ramach informacji, o których mowa w § 14 ust. 1, w zakresie centralnego planu modernizacji technicznej przedstawia się tabelaryczne zestawienia ilościowe i wartościowe:

1) opracowane w szczegółowości, określonej w ust. 2;

2) uzgodnione z głównym księgowym dysponenta i podpisane przez dyrektora (szefa, dowódcę) komórki organizacyjnej MON oraz jednostki organizacyjnej resortu obrony narodowej, opracowującej te informacje.

2. Część statystyczna informacji, o których mowa w ust. 1, powinna zawierać:

1) ocenę przebiegu realizacji zadań, uwzględniającą wszystkie źródła finansowania, z wyszczególnieniem zamierzeń planowanych w ramach przyjętych zobowiązań sojuszniczych - sporządzoną według wzoru określonego w załączniku Nr 14 do decyzji;

2) wykaz zmian w centralnym planie modernizacji technicznej, które nie stanowiły jego korekt, wprowadzonych stosownie do postanowień § 12 ust. 1, wraz z określeniem stanu na koniec okresu sprawozdawczego - którego wzór został określony w załączniku Nr 15 do decyzji;

3) wykaz oszczędności uzyskanych w trakcie realizacji zadań - którego wzór został określony w załączniku Nr 16 do decyzji;

4) wykaz zadań niemożliwych do realizacji - z podaniem przyczyn (oraz - stosownie do potrzeb - propozycji wykorzystania środków finansowych planowanych na realizację tych zadań) - sporządzony według wzoru określonego w załączniku Nr 17 do decyzji.

Rozdział 6

Szczegółowe ustalenia w zakresie opracowywania i realizacji centralnego planu zakupu środków materiałowych

§ 20.1. W zestawieniach potrzeb rzeczowych i centralnym planie zakupu środków materiałowych ujmowane są:

1) materiały pędne i smary, w asortymencie zgodnym z obowiązującymi normami oraz wymaganiami jakościowymi;

2) przedmioty zaopatrzenia mundurowego przeznaczone na indywidualne wyposażenie żołnierzy, których stosowanie wynika z norm należności, ustanowionych przez Ministra;

3) żywność na zapasy wojenne oraz na użytek bieżący, jeżeli zgodnie z obowiązującymi normami dany asortyment żywności powinien być utrzymywany także w zapasach wojennych;

4) produkty lecznicze i wyroby medyczne, a także środki materiałowe stosowane w działalności bieżącej, wykorzystywane w profilaktyce zdrowotnej żołnierzy, w tym również szczepionek i testów.

2. Zakup środków materiałowych, o których mowa w ust. 1, planuje się do realizacji centralnej, prowadzonej stosownie do kompetencji, przez Agencję Mienia Wojskowego - z wyjątkiem zakupu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, który planuje się wyłącznie do realizacji przez Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej.

3. W terminie do dnia 28 lutego roku przedplanowego Szef Zarządu Planowania Rzeczowego - P8 (w uzgodnieniu, stosownie do kompetencji, z Szefem Zarządu Planowania Logistycznego - P4, Szefem Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia i Szefem Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych) określi szczegółowy asortyment (grupy asortymentowe) dla poszczególnych rodzajów środków materiałowych, przewidzianych do ujęcia w centralnym planie zakupu środków materiałowych.

4. Zakup innych materiałów pędnych i smarów, niż wymienione w ust. 1 pkt 1, w szczególności przeznaczonych na zabezpieczenie realizacji zadań wykonywanych poza granicami kraju, a także czynności obsługowych i napraw gwarancyjnych oraz tankowania w trasie umieszcza się w centralnym planie zakupu środków materiałowych w ujęciu wartościowym, jako zakup realizowany decentralnie.

5. Realizacji decentralnej podlegać może także zakup środków materiałowych, dla których planowana wartość netto jednego asortymentu, rozpatrywana w odniesieniu do całego centralnego planu rzeczowego, nie przekracza kwoty, określonej w Prawie zamówień publicznych, poniżej której nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych.

6. W systemie decentralnym, niezależnie od wartości asortymentu, realizuje się również zakup środków materiałowych o szczególnym (specyficznym) przeznaczeniu (w tym zakup specjalistycznego wyposażenia dla jednostek wojsk specjalnych, Służby Wywiadu Wojskowego oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego).

7. Ostateczną decyzję o formie realizacji zakupu danego asortymentu środków materiałowych w systemie centralnym lub decentralnym podejmuje Szef Zarządu Planowania Rzeczowego - P8:

1) z własnej inicjatywy;

2) na wniosek dysponenta lub dyrektora (szefa, dowódcy) komórki organizacyjnej MON oraz jednostki organizacyjnej resortu obrony narodowej, którego dotyczą zadania ujęte w projekcie centralnego planu rzeczowego;

3) na wniosek dyrektora (prezesa) instytucji centralnie realizującej zadania rzeczowe;

4) w zakresie zadań dotyczących MON - w uzgodnieniu z Dyrektorem Generalnym.

8. W centralnym planie zakupu środków materiałowych nie ujmuje się zakupu przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, w tym odzieży ochronnej i roboczej, która nie występuje w normach należności dla żołnierzy, innych niż wymienione w ust. 1 pkt 2, w szczególności przeznaczonych dla pracowników resortu obrony narodowej, z wyjątkiem przedmiotów zaopatrzenia mundurowego przeznaczonych dla wewnętrznych służb ochrony, oraz na wyposażenie magazynów, kancelarii i innych obiektów wojskowych, planując je do realizacji decentralnej w ramach budżetów właściwych dysponentów.

9. W centralnym planie zakupów środków materiałowych nie ujmuje się:

1) zakupu produktów leczniczych i wyrobów medycznych stosowanych w działalności bieżącej, w celu zabezpieczenia ukompletowania apteczek pierwszej pomocy medycznej - zgodnie z przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wyposażenia ambulatoriów i izb chorych w produkty lecznicze - stosownie do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych ratujących życie (Dz. U. Nr 236, poz. 2000 oraz z 2006 r. Nr 204, poz. 1509) - planowanych do realizacji decentralnej;

2) zakupu leków OTC żołnierzom służby zasadniczej - wynikającego z rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych oznaczonych symbolem OTC i wyrobów medycznych wydawanych bezpłatnie (Dz. U. Nr 61, poz. 542);

3) zakupu świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych z budżetu resortu obrony narodowej na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie warunków otrzymywania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych żołnierzom w służbie czynnej i pracownikom wojska (Dz. U. Nr 208, poz. 1740).

§ 21.1. Do określenia wartości brutto poszczególnych pozycji centralnego planu zakupu środków materiałowych przyjmuje się:

1) w zakresie środków materiałowych, które podlegały zakupowi w roku przedplanowym - jednostkowe ceny zakupu z roku przedplanowego;

2) w zakresie środków materiałowych, które nie podlegały zakupowi w roku przedplanowym - średnie ceny rynkowe albo jednostkowe ceny ostatniego zakupu

- powiększone o wskaźniki średniorocznego wzrostu cen towarów i usług, ogłaszane przez Główny Urząd Statystyczny w kolejnych latach.

2. Wartości brutto pozycji centralnego planu zakupu środków materiałowych i jednostkowe ceny zakupu obejmują wartość podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. z 2006 r. Nr 72 poz. 500, Nr 99, poz. 688 i Nr 243, poz. 1766).

3. Przy planowaniu zadań rzeczowych stosuje się zasadę, że dostawy środków materiałowych realizowane są nie wcześniej, niż od dnia 1 marca roku planowego (z wyłączeniem zadań, których realizacja wynikać będzie z zawartych lub przewidzianych do zawarcia umów wieloletnich).

4. Planowanie dostaw w terminie wcześniejszym, niż określony w ust. 4, może mieć miejsce wyłącznie w sytuacjach szczególnych, w których realizacja dostaw środków materiałowych jest niezbędnym warunkiem wykonania realizowanych zadań.

§ 22.1. Do dnia 30 września roku przedplanowego Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej przedstawi Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego - P8 wykaz ustanowionych norm, dokumentacji techniczno-technologicznej i regulacji dotyczących wymagań jakościowo-użytkowych, w zakresie środków materiałowych przyjętych do stosowania w Siłach Zbrojnych RP.

2. Asortyment środka materiałowego zgłaszany do ujęcia w centralnym planie zakupu środków materiałowych, musi być zgodny pod względem nazewnictwa z ustanowionymi normami (obronnymi, państwowymi i międzynarodowymi), dokumentacją techniczno-technologiczną lub porozumieniami standaryzacyjnymi NATO.

3. Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody zgodne z zasadami określonymi w Prawie zamówień publicznych.

4. Ujęcie nazwy handlowej środka materiałowego, przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub jego pochodzenia, w centralnym planie zakupu środków materiałowych, może mieć miejsce wyłącznie w sytuacjach określonych w Prawie zamówień publicznych.

5. W sytuacji, o której mowa w ust. 4, przedstawiając potrzeby do ujęcia w centralnym planie zakupu środków materiałowych podaje się podstawę stosowania konkretnego produktu (rodzaj, pełną nazwę i numer oraz datę wydania aktu normatywnego).

§ 23.1. Po otrzymaniu wyciągów, o których mowa w § 5 ust. 15 pkt 2, dysponenci, Prezes Agencji Mienia Wojskowego i dyrektorzy (szefowie, dowódcy) innych komórek organizacyjnych MON i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, właściwych do realizacji zadań rzeczowych, sporządzają harmonogramy realizacji planu, w częściach ich dotyczących, ujmując w nich planowane terminy rozpoczęcia i zakończenia procedur udzielania zamówień oraz przewidywane terminy podpisania umów i terminy dostaw, w odniesieniu do poszczególnych pozycji planu.

2. Harmonogramy, o których mowa w ust. 1, przesyłane są Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego - P8 oraz właściwym dysponentom w terminie 30 dni od dnia otrzymania wyciągu, o którym mowa w § 5 ust. 15 pkt 2.

§ 24. Do informacji z realizacji centralnego planu zakupu środków materiałowych, o których mowa w § 14 ust. 1, załącza się:

1) wykaz oszczędności uzyskanych w procesie realizacji planu, według wzoru określonego w załączniku Nr 18 do decyzji;

2) wykaz zmian, które nie stanowiły korekt, wprowadzonych stosownie do postanowień § 12 ust. 1 pkt 1, wraz z określeniem stanu na koniec okresu sprawozdawczego, według wzoru określonego w załączniku Nr 19 do decyzji;

3) dodatkowo, w drugim kwartale - wykaz zadań niemożliwych do realizacji, z podaniem przyczyn i ewentualnych propozycji wykorzystania środków finansowych pierwotnie zaplanowanych na te zadania, według wzoru określonego w załączniku Nr 20 do decyzji.

Rozdział 7

Szczegółowe ustalenia w zakresie opracowywania i realizacji centralnych planów inwestycji budowlanych, remontów nieruchomości oraz inwestycji realizowanych w ramach NSIP

§ 25.1. Postanowienia decyzji stosuje się do:

1) narodowych inwestycji budowlanych;

2) inwestycji realizowanych w ramach NSIP;

3) remontów nieruchomości, których wartość kosztorysowa przekracza równowartość 100 tys. euro, finansowanych w całości lub w części z budżetu resortu obrony narodowej, lub innego źródła znajdującego się w dyspozycji Ministra i odnoszących się do nieruchomości, będących w trwałym zarządzie Ministra albo jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, bądź wykorzystywanych przez te jednostki na podstawie innego tytułu prawnego, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W zakresie inwestycji realizowanych w ramach NSIP:

1) postanowienia decyzji mają zastosowanie wyłącznie do zasad opracowywania centralnego planu rzeczowego, wprowadzania zmian w tym planie, finansowania zadań oraz sprawozdawczości z realizacji inwestycji;

2) tryb i zasady identyfikowania potrzeb, przygotowania zadań do realizacji, realizacji inwestycji, procedur zatwierdzania i zmian wartości kosztorysowej inwestycji oraz zasad końcowego ich rozliczenia określają przepisy NATO.

3. Określone w decyzji zasady sporządzania i zatwierdzania programów organizacyjno-użytkowych, programów inwestycji oraz akceptacji zestawień kosztów zadań, stosuje się odpowiednio w odniesieniu do zadań finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu resortu obrony narodowej, a dotyczących:

1) samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i jednostek badawczo-rozwojowych wojskowej służby zdrowia, dla których organem założycielskim jest Minister;

2) funkcjonujących w resorcie obrony narodowej wojskowych domów wypoczynkowych oraz wojskowych zespołów wypoczynkowych;

3) uczelni wojskowych.

4. Tryb planowania i przygotowania do realizacji remontów nieruchomości o wartości kosztorysowej

nie przekraczającej równowartości 100 tys. euro, określa Instrukcja o zasadach utrzymania nieruchomości wojska".

5. Dyrektorzy (szefowie, komendanci) samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz funkcjonujących w resorcie obrony narodowej wojskowych domów wypoczynkowych i wojskowych zespołów wypoczynkowych, użytkujących nieruchomości będące w trwałym zarządzie Ministra, powiadamiają właściwego terytorialnie zarządcę nieruchomości zamiarze rozpoczęcia remontu nieruchomości (nie później niż na 30 dni przed dniem jego rozpoczęcia).

6. Wprowadza się „Słownik podstawowych pojęć i terminów w zakresie działalności inwestycyjno-remontowej", określony w załączniku Nr 21 do decyzji.

§ 26. Nie finansuje się inwestycji budowlanych z limitu wydatków przydzielonego na realizację remontów nieruchomości, albo remontów nieruchomości z limitu wydatków przydzielonego na realizację inwestycji budowlanych oraz nie zaciąga się zobowiązań finansowych, przekraczających wartościowo limit wydatków, przydzielony na realizację zadania rzeczowego w odpowiednim centralnym planie rzeczowym.

§ 27.1. W zależności od rodzaju infrastruktury, organami właściwymi do pełnienia obsługi inwestorskiej w zakresie inwestycji budowlanych i remontów nieruchomości są:

1) rejonowe (Wojskowy, Stołeczny) zarządy infrastruktury - w zakresie infrastruktury ogólnej, szkoleniowej i komunikacyjnej, w tym również w zakresie zadań dotyczących systemów zabezpieczeń i urządzeń alarmowych oraz wewnętrznych instalacji teletechnicznych;

2) terenowe oddziały lotniskowe oraz Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu - w zakresie infrastruktury lotniskowej;

3) rejonowe zarządy infrastruktury w Gdyni i Szczecinie - w zakresie infrastruktury morskiej;

4) Centrum Zarządzania Systemami Teleinformatycznymi - w zakresie infrastruktury informatyki i telekomunikacji oraz adaptacji budowlanej pomieszczeń przeznaczonych do montażu sprzętu;

5) Stołeczny Zarząd Infrastruktury w Warszawie oraz rejonowe zarządy infrastruktury w Bydgoszczy i Wrocławiu - w zakresie infrastruktury obronnej;

6) Departament Administracyjny - w zakresie obiektów, w których rozmieszczone są komórki organizacyjne MON, z wyjątkiem zadań w zakresie infrastruktury informatyki i telekomunikacji;

7) Zakład Budżetowy „Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego" - w zakresie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach NSIP;

8) oddziały regionalne Wojskowej Agencji Mieszkaniowej - w zakresie zadań wynikających ze statutowej działalności Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

2. Obsługa inwestorska, o której mowa w ust. 1 pkt 1-6 i pkt 8, sprawowana jest nieodpłatnie.

3. Instytucje, o których mowa w ust. 1 pkt 1-6, w przypadku posiadania odpowiednich możliwości organizacyjnych mogą, na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych, nieodpłatnie pełnić funkcję inwestora zastępczego na rzecz innych, niż wojskowe jednostki budżetowe, podmiotów (jednostek) w resorcie obrony narodowej zaliczonych do sektora finansów publicznych, podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych oraz na rzecz Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

4. Umowa, o której mowa w ust. 3:

1) nie może powodować przejmowania zobowiązań finansowych inwestora przez inwestora zastępczego;

2) dotyczyć może wyłącznie podjęcia działań w imieniu i na koszt inwestora zawierającego tę umowę.

5. Zawarcie umowy o pełnienie funkcji inwestora zastępczego w zakresie zadań podejmowanych przez podmioty (jednostki), o których mowa w ust. 3, z organami innymi, niż wymienione w ust. 1 pkt 1-6, wymaga zgody osoby funkcyjnej, której bezpośrednio podporządkowano te jednostki.

6. Dla zadań złożonych technicznie lub wysokospecjalistycznych organy, o których mowa w ust. 1 pkt 1-6, mogą, za zgodą organu nadrzędnego, zlecić pełnienie funkcji inwestora inwestorowi zastępczemu.

§ 28.1. Inwestycja budowlana bądź remont nieruchomości, inicjowane są:

1) w odniesieniu do inwestycji, o których mowa w § 5 pkt 1 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa - opracowaniem programu inwestycji;

2) w odniesieniu do inwestycji innych, niż wymienione w pkt 1 - opracowaniem programu organizacyjno-użytkowego;

3) dla remontów nieruchomości - opracowaniem programu organizacyjno-użytkowego

- z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Opracowanie programów, o których mowa w ust. 1, poprzedzane jest sporządzeniem wymagań, które zawierają wyspecyfikowane dane wynikające z minimalnych wojskowych wymagań organizacyjno--użytkowych lub innych uwarunkowań, wynikających z odrębnych przepisów.

3. Wymagania sporządzają, stosownie do kompetencji, użytkownik lub jednostka nadrzędna użytkownika - z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Dla zadań nie zgłoszonych przez użytkownika bądź jego jednostkę nadrzędną w zestawieniu potrzeb rzeczowych, o którym mowa w § 34 ust. 1, a których potrzeba realizacji wynika ze stanu technicznego infrastruktury, wymagania sporządza inwestor.

5. Sporządzający wymagania, o których mowa w ust. 3, przedkłada je do zatwierdzenia - stosownie do kompetencji, przez Dowódcę Wojsk Lądowych, Dowódcę Sił Powietrznych, Dowódcę Marynarki Wojennej, Dowódcę Wojsk Specjalnych, Dowódcę Garnizonu Warszawa, Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia, Szefa Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P2, Szefa Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności - P6, Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Szefa Służby Wywiadu Wojskowego, Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, Dyrektora Departamentu Informatyki i Telekomunikacji, Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych, Dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności, Dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej, Dyrektora Departamentu Sądów Wojskowych w Ministerstwie Sprawiedliwości, Naczelnego Prokuratora Wojskowego, Biskupa Polowego Wojska Polskiego, Prawosławnego Ordynariusza Wojska Polskiego, Naczelnego Kapelana Wojskowego Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego oraz właściwych komendantów uczelni wojskowych.

6. Zatwierdzone wymagania, o których mowa w ust. 5:

1) w terminie do dnia 30 czerwca roku przedplanowego sporządzający przesyła, pod rygorem nie-ujęcia zadań przewidywanych do rozpoczęcia w roku planowym w projekcie centralnego planu rzeczowego, do właściwego inwestora, o którym mowa w § 27 ust. 1 pkt 1-6, celem uwzględnienia w programie organizacyjno-użytkowym lub programie inwestycji;

2) stają się integralną częścią programu organizacyjno-użytkowego lub programu inwestycji.

7. Podstawę opracowywania programów, o których mowa w ust. 1, stanowią:

1) średniookresowy, specjalistyczny plan inwestycji budowlanych;

2) centralne plany inwestycji budowlanych i centralne plany remontów nieruchomości lub projekty tych planów;

3) zadania dyrektywne, w tym normujące proces wdrażania uzbrojenia i sprzętu na wyposażenie Sił Zbrojnych RP;

4) wnioski i zalecenia wynikające z okresowych kontroli stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej, ekspertyz technicznych i zagrożeń bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych;

5) resortowe plany dotyczące zamierzeń organizacyjnych i dyslokacyjnych;

6) doraźne decyzje lub polecenia Ministra, dotyczące realizacji zadań niezbędnych dla funkcjonowania Sił Zbrojnych RP;

7) wymagania, o których mowa w ust. 2.

8. Programy organizacyjno-użytkowe i programy inwestycji mogą być sporządzane przez:

1) inwestora;

2) projektanta na zlecenie inwestora.

9. Przy opracowywaniu programu organizacyjno-użytkowego oraz programu inwestycji uwzględnia się wytyczne w zakresie programowania, wydawane na podstawie decyzji Ministra regulującej zasady i zakres prowadzenia prac typizacyjnych w budownictwie służącym obronności państwa, realizowanym na terenach zamkniętych.

10. Do programu organizacyjno-użytkowego oraz programu inwestycji dla zadania odnoszącego się do istniejącego obiektu, zarządca nieruchomości lub inwestor - w przypadku, gdy inwestorem jest samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, wojskowy dom wypoczynkowy lub wojskowy zespół wypoczynkowy - załącza kopie protokołów z ostatniej rocznej i pięcioletniej kontroli stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej tego obiektu, a w przypadku zadań dotyczących infrastruktury łączności i informatyki - sporządzający program załącza protokół stanu technicznego infrastruktury kablowej, sprzętu komutacyjnego, transmisyjnego i zasilającego.

11. Przed zatwierdzeniem programu organizacyjno-użytkowego oraz programu inwestycji, odnoszącego się do zadania, którego wartość przekracza 1,0 mln euro, inwestor zwołuje posiedzenie Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych i Remontowych, zwanej dalej „Komisją", z udziałem przedstawicieli:

1) inwestora;

2) użytkownika;

3) jednostki nadrzędnej użytkownika;

4) organu, który zatwierdził minimalne wojskowe wymagania organizacyjno-użytkowe do programu, na podstawie których opracowano ten program;

5) zarządcy nieruchomości.

12. Inwestor może zwołać posiedzenie, o którym mowa w ust. 11, w celu dokonania oceny programu organizacyjno-użytkowego zadania oraz programu inwestycji, którego wartość nie przekracza 1,0 mln euro.

13. Do składu Komisji dodatkowo powołuje się przedstawicieli:

1) okręgów wojskowych oraz korpusów obrony powietrznej - gdy przedmiotem rozpatrzenia przez Komisję będą zadania przewidziane do realizacji w jednostkach im podległych;

2) wojskowych ośrodków medycyny prewencyjnej - gdy przedmiotem rozpatrzenia przez Komisję będą wymagania określone przez Ministra Zdrowia w odniesieniu do zadań realizowanych w resortowych zakładach opieki zdrowotnej.

14. W trakcie posiedzenia, o którym mowa w ust. 11, Komisja dokonuje oceny zadania w aspekcie:

1) celowości realizacji zadania;

2) spełniania minimalnych wojskowych wymagań organizacyjno-użytkowych i pozostałych wymagań określonych dla zadania;

3) poprawności zaplanowanego zakresu rzeczowego;

4) wartości zaplanowanych kosztów;

5) możliwości wykonania zadania etapami;

6) poprawności kwalifikowania zadania, jako inwestycji budowlanej albo remontu nieruchomości.

15. Programy organizacyjno-użytkowe oraz programy inwestycji zatwierdzane są przez inwestorów, z zastrzeżeniem ust. 16.

16. Uprawnienia do zatwierdzania programów organizacyjno-użytkowych oraz programów inwestycji, a także akceptacji zestawień kosztów zadań, posiadają:

1) Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia - w zakresie zadań dotyczących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i jednostek badawczo-rozwojowych wojskowej służby zdrowia, dla których organem założycielskim jest Minister;

2) Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych - w zakresie zadań dotyczących wojskowych biur emerytalnych, wojskowych domów wypoczynkowych oraz wojskowych zespołów wypoczynkowych;

3) Szef Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności - P6 - w zakresie obiektów kierowania i dowodzenia szczebla strategicznego;

4) Dyrektor Departamentu Informatyki i Telekomunikacji - w zakresie zadań dotyczących infrastruktury informatyki i telekomunikacji.

17. W uzasadnionych przypadkach Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia może upoważnić dyrektorów (komendantów) samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i jednostek badawczo-rozwojowych wojskowej służby zdrowia, dla których organem założycielskim jest Minister, do zatwierdzania programów organizacyjno-użytkowych w zakresie zadań, o których mowa w ust. 16 pkt 1.

18. Program organizacyjno-użytkowy zatwierdza się na określony w nim zakres rzeczowy oraz szacunkowy koszt, a w przypadku programu inwestycji - na określony w nim zakres rzeczowy i wartość kosztorysową.

19. Dla inwestycji budowlanych:

1) charakteryzujących się wariantowością możliwych rozwiązań lub lokalizacji;

2) obejmujących systemy do wykorzystania ponad-lokalnego;

3) dotyczących kompleksowych przedsięwzięć

- wykonuje się koncepcje programowo-przestrzenne, które stanowią element dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania.

20. Zasady sporządzania koncepcji programowo--przestrzennych oraz opracowań studialnych określa załącznik Nr 22 do decyzji.

21. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podstawie programu organizacyjno-użytkowego i programu inwestycji winno rozpocząć się nie później niż w ciągu 2 lat od dnia jego zatwierdzenia.

22. Za kwalifikację zadania do kategorii inwestycji lub remontu na etapie sporządzania programu organizacyjno-użytkowego lub programu inwestycji odpowiada inwestor.

23. Programy organizacyjno-użytkowe dotyczące zadań inwestycyjnych oraz programy inwestycji, przed ich zatwierdzeniem przesyła się do zaopiniowania dyrektorom (szefom, dowódcom) komórek organizacyjnych MON i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, na rzecz których przewiduje się realizację tych zadań, przy czym brak stanowiska w terminie 21 dni od dnia otrzymania programu traktuje się jako jego akceptację.

24. Programy organizacyjno-użytkowe dotyczące zadań remontowych, po ich zatwierdzeniu, przesyła się dyrektorom (szefom, dowódcom) komórek organizacyjnych MON i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, na rzecz których przewiduje się realizację tych zadań, do wiadomości i służbowego wykorzystania.

25. W przypadku pełnienia funkcji inwestora przez organy inne, niż wymienione w § 27 ust. 1 pkt 1-6, programy, o których mowa w ust. 23 i 24, podlegają zaopiniowaniu przez właściwego terytorialnie zarządcę nieruchomości na zasadach określonych w ust. 23.

26. Wzory programów organizacyjno-użytkowych oraz wymagań, o których mowa w ust. 2, określają odpowiednio załączniki Nr 23-26 do decyzji.

27. Tryb i zasady sporządzania oraz zatwierdzania programów organizacyjno-użytkowych, programów inwestycji oraz zestawień kosztów zadań w zakresie zadań planowanych przez Wojskową Agencję Mieszkaniową określi Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

§ 29.1. Każdemu zadaniu inwestycyjnemu i remontowemu inwestor nadaje nazwę i numer identyfikacyjny.

2. Inwestor prowadzi ewidencję nadanych nazw i numerów identyfikacyjnych.

3. Zadaniom realizowanym przez organy inne, niż wyszczególnione w § 27 ust. 1, numery nadaje Szef Zarządu Planowania Rzeczowego - P8.

4. Zasady nadawania numerów identyfikacyjnych i nazw zadaniom inwestycyjnym i remontowym określa załącznik Nr 27 do decyzji.

§ 30.1. Planowany łączny koszt zadania rzeczowego (inwestycyjnego lub remontowego), stanowiący jego wartość kosztorysową, określa się w zestawieniu kosztów zadania, sporządzanym w ramach opracowywanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

2. Wzór zestawienia kosztów zadania określa załącznik Nr 28 do decyzji.

3. Do zestawienia kosztów zadania dotyczącego inwestycji, załącza się analizę porównawczą wskaźników kosztów jednostkowych, sporządzoną według zasad określonych w załączniku Nr 29 do decyzji;

4. Po otrzymaniu pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, bez względu na wartość kosztorysową zadania, inwestor zwołuje posiedzenie Komisji z udziałem przedstawicieli, o których mowa w § 28 ust. 11 i 13, przedstawicieli wyspecjalizowanych służb lub instytucji, w celu dokonania oceny przedstawionej dokumentacji.

5. Komisja dokonuje oceny dokumentacji w aspekcie:

1) poprawności opracowanej dokumentacji, umożliwiającej jej przekazanie, wraz z zestawieniem kosztów zadania, do organu akceptującego to zestawienie, w szczególności w zakresie:

a) zgodności dokumentacji z programem organizacyjno-użytkowym, programem inwestycji, programem funkcjonalno-użytkowym i złożonym zamówieniem,

b) poprawności, kompletności i zgodności sporządzonego programu inwestycji z wymogami określonymi w § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa,

c) poprawności opracowania kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót oraz ich zgodności z dokumentacją techniczną;

2) uchybień w opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uniemożliwiających akceptację tej dokumentacji, w tym zestawienia kosztów zadania;

3) oceny kosztów zadania wynikającej z analizy porównawczej kosztów jednostkowych zadania z kosztami jednostkowymi uzyskanymi dla innych, porównywalnych zadań lub określonymi w specjalistycznych publikacjach;

4) poprawności kwalifikacji zadania do kategorii inwestycji budowlanej lub remontu nieruchomości.

6. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który podlega zatwierdzeniu przez inwestora.

7. W przypadku negatywnej oceny, o której mowa w ust. 5, dokonanej przez Komisję, po otrzymaniu informacji o usunięciu stwierdzonych uchybień zwołuje się ponownie posiedzenie Komisji, w celu dokonania powtórnej oceny dokumentacji.

8. Inwestor przesyła kopię protokołu z posiedzenia Komisji, w terminie 14 dni od dnia jego zatwierdzenia, organom, których przedstawiciele uczestniczyli w posiedzeniu oraz dodatkowo - dyrektorom (szefom, dowódcom) komórek organizacyjnych MON i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, na rzecz których przewiduje się realizację zadania - analizę porównawczą wskaźników kosztów jednostkowych zadania, którego ten protokół dotyczy.

9. Elementy składowe protokołu z posiedzenia Komisji, określa załącznik Nr 30 do decyzji.

10. Zatwierdzony protokół, w którym dokonano pozytywnej oceny programu organizacyjno-użytkowego, programu inwestycji lub dokumentacji, jest podstawą do:

1) zatwierdzenia programu organizacyjno-użytkowego oraz programu inwestycji w przypadkach, gdy programy te wymagały oceny przez Komisję;

2) akceptacji przez inwestora:

a) projektu budowlanego,

b) zestawienia kosztów zadania - z zastrzeżeniem § 28 ust. 16;

3) weryfikacji rodzaju planu rocznego, w ramach którego będzie przebiegać dalsze finansowanie zadania.

11. Jeżeli inwestycja podlega zaliczeniu do inwestycji wieloletnich, o których mowa w art. 115 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zwanych dalej „inwestycjami wieloletnimi", program takiej inwestycji wymaga uzyskania przez dyrektorów (szefów, dowódców) komórek organizacyjnych MON i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, na rzecz których przewiduje się realizację tych zadań oraz Szefa Służby Wywiadu Wojskowego i Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego uzgodnienia z Szefem Zarządu Planowania Rzeczowego - P8.

12. Uzgodnienie programu inwestycji wieloletniej przez Szefa Zarządu Planowania Rzeczowego - P8 jest podstawą do wystąpienia przez dyrektorów (szefów, dowódców) komórek organizacyjnych MON i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej do Ministra o jego akceptację, z tym, że projekt wystąpienia podlega uzgodnieniu z Sekretarzem Stanu.

13. Każda zmiana programu inwestycji wieloletniej, powodująca wzrost wartości limitu wydatków budżetowych zaplanowanych na jej finansowanie, wymaga akceptacji Ministra, na zasadach określonych w ust. 12 i 13, z uwzględnieniem art. 114 ustawy o finansach publicznych oraz § 20 i 21 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa.

14. Akceptacja projektu budowlanego i zestawienia kosztów zadania oraz zatwierdzenie programu inwestycji, wymagają umieszczenia adnotacji:

1) „Zatwierdzam" - na stronie tytułowej programu inwestycji oraz „Akceptuję" na stronie tytułowej zestawienia kosztów zadania;

2) „Stwierdzam, że projekt budowlany spełnia wymagania określone w programie inwestycji" - na projekcie budowlanym inwestycji.

15. Przy adnotacjach umieszcza się stanowisko służbowe, stopień, imię i nazwisko osoby podpisującej, opatrzone podpisem z datą podpisania oraz stosowną pieczęcią.

16. Po akceptacji zestawienia kosztów zadania inwestorzy niezwłocznie powiadamiają dyrektorów (szefów, dowódców) komórek organizacyjnych MON i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, na rzecz których przewiduje się realizację tych zadań oraz szefów instytucji sprawujących merytoryczny nadzór nad działalnością inwestorów o zaakceptowanej wartości kosztorysowej zadania, a także o dacie jej akceptacji - z uwzględnieniem § 28 ust. 16.

17. W przypadku akceptacji aktualizacji zestawienia kosztów zadania, ust. 16 stosuje się odpowiednio.

18. Dla zadań remontowych, których zakres rzeczowy, przewidywana technologia robót oraz uwarunkowania wynikające z Prawa zamówień publicznych, umożliwiają opracowanie niezbędnej dokumentacji i realizację robót budowlanych w ramach jednego roku budżetowego, dopuszcza się możliwość ujęcia tych zadań w centralnym planie rzeczowym z limitem wydatków zapewniającym sfinansowanie przygotowania i realizacji zadania w jednym roku budżetowym.

§ 31.1. Inwestor dokonuje uaktualnienia wartości kosztorysowej zadania:

1) po podpisaniu umowy z wykonawcą - przesyłając niezwłocznie zaktualizowane zestawienie kosztów zadania organom, o których mowa w § 30 ust. 16;

2) w kolejnych latach realizacji zadania - w przypadkach wymagających uwzględnienia zwiększenia kosztów robót pozostałych do zrealizowania w latach następnych, wynikającego z prognozowanego wskaźnika zmiany cen dóbr inwestycyjnych oraz towarów i usług budowlano-montażowych, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, na podstawie stosownego wyciągu z projektu centralnego planu rzeczowego na następny rok, uwzględniającego tą prognozę;

3) w przypadku zaistnienia konieczności zwiększenia wartości kosztorysowej inwestycji w trakcie jej realizacji, w celu uwzględnienia przewidywanego wzrostu kosztów robót budowlanych w kolejnych latach, kalkulowanej w sposób odmienny, niż przy zastosowaniu wskaźnika, o którym mowa w pkt 2 - po uzyskaniu akceptacji wniosku skierowanego w tej sprawie przez inwestora, za pośrednictwem szefa instytucji sprawującej nad nim merytoryczny nadzór, do Szefa Zarządu Planowania Rzeczowego - P8;

4) z przyczyn innych, niż wymienione w pkt 1-3, z uwzględnieniem art. 114 ustawy o finansach publicznych oraz § 21 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa oraz art. 35 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

2. Zaakceptowana aktualizacja wartości kosztorysowej zadania stanowi podstawę do opracowania wniosku o dokonanie korekty w centralnym planie rzeczowym.

3. Termin składania wniosków, o których mowa w ust. 1 pkt 3, upływa z dniem 10 października roku przedplanowego.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, inwestor załącza szczegółowe uzasadnienie.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, powinien zawierać informacje określone w § 21 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa oraz zaktualizowane wartości rezerwy, ujętej w wartości kosztorysowej inwestycji i rezerwy dotychczas niewykorzystanej.

6. Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania, wynikające wyłącznie z uwzględnienia wskaźnika, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie wymaga ponownej akceptacji zestawienia kosztów zadania.

7. Zwiększenie wartości kosztorysowej inwestycji, w okresie jej realizacji, która jest w części lub całości finansowana z dotacji celowej, przyznanej z budżetu resortu obrony narodowej lub innego źródła znajdującego się w dyspozycji Ministra, wynikające z:

1) rozszerzenia zakresu rzeczowego inwestycji;

2) zmian w dokumentacji projektowej;

3) wydłużenia okresu realizacji inwestycji albo zwiększenia wartości kosztorysowej z innych przyczyn, niż w wyniku wzrostu cen dóbr inwestycyjnych

- nie stanowi podstawy do zwiększenia wartości przyznanej dotacji celowej.

8. Wniosek o zmianę zakresu rzeczowego zadania w trakcie jego realizacji, w stosunku do zakresu zaakceptowanego w dokumentacji projektowej, która powodować będzie przekroczenie wartości zadania, określonej w zestawieniu kosztów zadania, może być złożony, wraz z propozycją stosownej korekty centralnego planu rzeczowego, z uwzględnieniem art. 114 ustawy o finansach publicznych, przez dyrektora (szefa, dowódcę) komórki organizacyjnej MON lub jednostki organizacyjnej resortu obrony narodowej, na rzecz której zadanie jest realizowane, Szefa Służby Wywiadu Wojskowego i Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego albo przez szefa instytucji sprawującej merytoryczny nadzór nad inwestorem, wyłącznie na podstawie:

1) aneksów do wymagań, programu inwestycji oraz programu organizacyjno-użytkowego, które podlegają opracowaniu, opiniowaniu i uzgadnianiu na zasadach i w trybie obowiązującym dla tych dokumentów;

2) protokołu konieczności sporządzonego przez inwestora.

9. Podstawą do zwiększenia wartości kosztorysowej zadania jest uwzględnienie wniosku, o którym mowa w ust. 8, w zatwierdzonej korekcie właściwego centralnego planu rzeczowego.

10. Po akceptacji aktualizacji zestawienia kosztów zadania z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4, inwestor niezwłocznie powiadamia organ, który zatwierdził minimalne wojskowe wymagania organizacyjno--użytkowe, o wprowadzonych zmianach i dacie ich akceptacji - z zastrzeżeniem § 28 ust. 16.

11. Zaktualizowana wartość kosztorysowa zadania w trakcie jego realizacji, w związku ze zmianą zakresu rzeczowego zadania, powinna zawierać rezerwę w wysokości:

1) dla inwestycji budowlanych - 10% wartości pozostałych do zrealizowania robót objętych projektem;

2) dla remontów nieruchomości - 15% wartości pozostałych do zrealizowania robót objętych projektem.

12. Niewykorzystaną rezerwę, w kolejnych latach realizacji zadania, waloryzuje się prognozowanym wskaźnikiem zmiany cen towarów i usług, ogłaszanym w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej.

§ 32.1. Finansowanie realizacji zadania przez inwestora odbywa się do wysokości wartości kosztorysowej zadania, ujętej w centralnym planie rzeczowym, pomniejszonej o rezerwę.

2. W przypadku konieczności uruchomienia rezerwy, inwestor przedstawia informację w tej sprawie wraz z uzasadnieniem i wnioskiem o dokonanie stosownej korekty w centralnym planie rzeczowym, szefom instytucji sprawującym merytoryczny nadzór nad jego działalnością oraz - do wiadomości - dyrektorom (szefom, dowódcom) komórek organizacyjnych MON i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, na rzecz których przewiduje się realizację tych zadań.

3. Podstawą do uruchomienia rezerwy lub jej części, są dokumenty, o których mowa w § 31 ust. 8.

§ 33.1. W centralnym planie inwestycji budowlanych, centralnym planie remontów nieruchomości i centralnym planie inwestycji realizowanych w ramach NSIP, jednostkowo wyszczególnia się, podając numery identyfikacyjne i nazwy:

1) inwestycje budowlane, niezależnie od ich wartości kosztorysowej (za wyjątkiem zadań dotyczących Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, które ujmuje się w kwotach zbiorczych) - z zastrzeżeniem § 5 ust. 18;

2) remonty o wartości kosztorysowej przekraczającej 100 tys. euro.

2. Remonty o wartości kosztorysowej nie przekraczającej 100 tys. euro, ujmuje się w dokumentach planistycznych, o których mowa w ust. 1, w kwotach zbiorczych, w podziale na dysponentów i rozdziały klasyfikacji wydatków.

§ 34.1. W terminie do dnia 31 stycznia roku przed-planowego, użytkownicy lub ich jednostki nadrzędne, przesyłają do właściwych inwestorów, o których mowa w § 27 ust. 1 pkt 1-6, zestawienia potrzeb rzeczowych, dotyczące nowych zadań inwestycyjnych i remontowych, proponowanych do rozpoczęcia w roku planowym (sporządzone według wzoru określonego w załączniku Nr 4 do decyzji) - wraz z uzasadnieniem oraz określeniem dla nich wstępnych wymagań.

2. Inwestorzy, o których mowa w ust. 1:

1) weryfikują otrzymane zestawienia w aspekcie szacunkowych kosztów zadań, niezbędnych limitów wydatków, terminów realizacji oraz wstępnie kwalifikują zgłaszane potrzeby do właściwego rodzaju centralnego planu - inwestycji budowlanych albo remontów nieruchomości;

2) uzupełniają otrzymane zestawienia o potrzeby nie ujęte w otrzymanych zestawieniach, wynikające ze stanu technicznego infrastruktury;

3) sporządzają zbiorcze zestawienia potrzeb rzeczowych w podziale na inwestycje budowlane i remonty nieruchomości, wraz z ich uzasadnieniem i opisem skutków realizacji inwestycji budowlanych i remontów nieruchomości w przyszłych kosztach utrzymania obiektu;

4) w terminie do dnia 28 lutego roku przedplanowego przesyłają zestawienia, o których mowa w pkt 3, celem dalszej weryfikacji:

- Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych i dowódcom rodzajów Sił Zbrojnych, w częściach ich dotyczących,

- pozostałym właściwym dyrektorom (szefom, dowódcom) komórek organizacyjnych MON i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, o których mowa w § 28 ust. 5, na rzecz których zadania zostały zgłoszone.

3. Dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych przedstawiają Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych opinię dotyczącą potrzeb ujętych w zestawieniach, przesłanych im przez inwestorów.

4. W terminie do dnia 30 marca roku przedpla-nowego Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, dyrektorzy (szefowie, dowódcy) komórek organizacyjnych MON i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, z wyjątkiem dowódców rodzajów Sił Zbrojnych, przesyłają Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego - P8 zweryfikowane zestawienia potrzeb, o których mowa w ust. 1.

§ 35.1. Inwestorzy wskazani w centralnym planie inwestycji budowlanych, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wyciągów z tego planu, sporządzają i przesyłają, za pośrednictwem szefów instytucji sprawujących nad nimi merytoryczny nadzór, dyrektorom (szefom, dowódcom) komórek organizacyjnych MON i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, na rzecz których zadania są realizowane:

1) „Spisy zadań inwestycyjnych"

2) „Plany rzeczowo-finansowe zadań" ,odrębnie dla każdego zadania

- w odniesieniu do inwestycji wieloletnich.

2. Wzory „Spisu zadań inwestycyjnych" oraz „Planu rzeczowo-finansowego zadania" określają odpowiednio załączniki Nr 31 i 32 do decyzji.

3. W przypadku pełnienia obsługi inwestorskiej przez organy wymienione w § 27 ust. 1 pkt 1-6, na podstawie zawartej umowy cywilno-prawnej o pełnienie funkcji inwestora zastępczego, postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio.

§ 36.1. Propozycje dotyczące korekt w centralnym planie inwestycji budowlanych lub centralnym planie remontów nieruchomości, które dotyczą wprowadzenia do planu nowego zadania, mogą zgłaszać Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego - P8 szefowie instytucji sprawujących merytoryczny nadzór nad inwestorami oraz dyrektorzy (szefowie, dowódcy) komórek organizacyjnych MON i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, na rzecz których zadania są realizowane oraz Szef Służby Wywiadu Wojskowego i Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

2. Do propozycji należy dołączyć uzasadnienie wraz z informacją o formalnoprawnym stanie przygotowania zadania do realizacji oraz część tabelaryczną, właściwą dla korekty planu.

3. Propozycje dotyczące korekt w centralnym planie inwestycji budowlanych lub centralnym planie remontów nieruchomości, przedstawianych Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego - P8 przez dyrektorów (szefów, dowódców) komórek organizacyjnych MON i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, na rzecz których zadanie jest planowane oraz Szefa Służby Wywiadu Wojskowego i Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego wymagają uprzedniego uzgodnienia z właściwymi inwestorami.

4. Warunkiem ujęcia w centralnym planie inwestycji budowlanych nowego zadania, wynikającego z wymagań wojskowych, jest uprzednie przedłożenie właściwemu inwestorowi zatwierdzonych minimalnych wojskowych wymagań organizacyjno-użytkowych dla tego zadania, z jednoczesnym powiadomieniem Szefa Zarządu Planowania Rzeczowego - P8 o ich przedłożeniu.

5. W przypadku, gdy z kalkulacji czasu wynika, że regulacja zobowiązań finansowych za zlecone prace projektowe może nastąpić dopiero w następnym roku budżetowym, dopuszcza się ujęcie zadań we właściwym centralnym planie rzeczowym bez przydzielonego limitu wydatków.

§ 37. W terminie 14 dni od dnia otrzymania wyciągów z korekt wprowadzonych, na zasadach i w trybie określonym w § 11, w centralnym planie inwestycji budowlanych dotyczących inwestycji wieloletnich, inwestorzy sporządzają skorygowane „Spisy zadań inwestycyjnych" oraz „Plany rzeczowo-finansowe zadań", które przesyłają do wiadomości - za pośrednictwem szefów instytucji sprawujących nad nimi merytoryczny nadzór - dyrektorom (szefom, dowódcom) komórek organizacyjnych MON i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, na rzecz których realizowane są zadania.

§ 38.1. Organy wskazane we właściwych centralnych planach rzeczowych jako inwestorzy, przedstawiają szefom instytucji sprawującym nad nimi merytoryczny nadzór, Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego - P8, szefom (dyrektorom, dowódcom) komórek organizacyjnych MON i jednostek organizacyjnych resortu, na rzecz których realizowane są zadania oraz Szefowi Służby Wywiadu Wojskowego i Szefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego sprawozdania z realizacji centralnych planów inwestycji budowlanych i remontów nieruchomości:

1) w pierwszym półroczu roku planowego - kwartalnie, w terminie 15 dni po zakończeniu kwartału;

2) począwszy od sierpnia roku planowego - miesięcznie, w terminie 15 dni po zakończeniu okresu sprawozdawczego;

3) sprawozdanie roczne - do dnia 21 stycznia kolejnego roku budżetowego.

2. Wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik Nr 33 do decyzji.

3. W przypadku sprawowania obsługi inwestorskiej przez organy, wymienione w § 27 ust. 1 pkt 1-6, na podstawie zawartej umowy cywilno-prawnej o pełnienie funkcji inwestora zastępczego, postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio.

4. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, składają się z:

1) statystycznych części tabelarycznych, zawierających rozliczenie poniesionych wydatków (nakładów) w podziale na poszczególne zadania i rodzaje infrastruktury oraz rozliczenie stanu zakontraktowania zadań;

2) części opisowej, zawierającej:

a) opis stanu realizacji planu rocznego,

b) opis przypadków zadań o niskiej - w stosunku do upływu czasu - realizacji wydatków i informacje o wyciągniętych z tego tytułu wnioskach i podejmowanych działaniach,

c) informację o rozpoczętych bądź planowanych do rozpoczęcia postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, zawierającą w szczególności odniesienie się do występujących i przewidywanych zagrożeń w tym zakresie (w odniesieniu do poszczególnych zadań),

d) wykaz uzyskanych efektów rzeczowych,

e) ocenę rzeczywistego spływu środków finansowych w ramach otrzymanych limitów wydatków,

f) w drugiej połowie roku - dodatkowo prognozę wykonania zadań oraz występujące zagrożenia wykonania planu,

g) w sprawozdaniu rocznym - dodatkowo wykaz zadań, na których nie zrealizowano pełnego zakresu rzeczowego bądź finansowego, wraz z wyjaśnieniem przyczyn niepełnej realizacji.

5. Sprawozdania roczne, o których mowa w ust. 1, zawierają dodatkowo informacje o inwestycjach wieloletnich, które zostały zakończone w poprzednim roku budżetowym oraz o inwestycjach wieloletnich, które nie zostały zakończone w planowanym terminie, w szczegółowości wynikającej z § 17 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa.

6. W zakresie inwestycji mieszkaniowych sprawozdanie sporządza, na zasadach określonych w ust. 1, 4 i 5, Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

7. Instytucje sprawujące merytoryczny nadzór nad inwestorami, na podstawie sprawozdań, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, sporządzają informację, zawierającą zbiorcze zestawienia tabelaryczne poniesionych wydatków w podziale na komórki organizacyjne MON i jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej, na rzecz których realizowane są zadania, Służbę Wywiadu Wojskowego i Służbę Kontrwywiadu Wojskowego oraz rozliczenie stanu zakontraktowania zadań, według wzoru określonego w załączniku Nr 33 do decyzji, a także ocenę stanu zadań realizowanych przez nadzorowanych inwestorów, które przesyłają Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego - P8 wraz z zaakceptowanymi sprawozdaniami podległych inwestorów, w terminach:

1) w odniesieniu do dwóch pierwszych kwartałów roku planowego - 25 dni po zakończeniu kwartału;

2) w drugim półroczu - miesięcznie, w terminie 25 dni po zakończeniu okresu sprawozdawczego - z zastrzeżeniem § 14 ust. 18;

3) informacje roczne - do dnia 28 lutego za ubiegły rok budżetowy.

8. Postanowienia ust. 7 stosuje się także w odniesieniu do informacji o inwestycjach wieloletnich, które zostały zakończone w poprzednim roku budżetowym i o inwestycjach wieloletnich, które nie zostały zakończone w planowanym terminie, którą wraz z wnioskami wynikającymi z jej analizy, w terminie do dnia 25 marca:

1) Szef Zarządu Planowania Rzeczowego - P8 przedstawia do akceptacji Szefowi Sztabu Generalnego WP;

2) Szef Sztabu Generalnego WP przedstawia, za pośrednictwem Sekretarza Stanu, do zatwierdzenia Ministrowi.

9. Minister, przekazuje informację, o której mowa w ust. 8, ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego - w terminie do dnia 31 marca.

§ 39.1. W terminie do dnia 31 stycznia, szefowie instytucji sprawujących merytoryczny nadzór nad działalnością inwestorów, przesyłają Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego - P8 informację o dokonanych w poprzednim roku budżetowym zwiększeniach wartości kosztorysowej inwestycji budowlanych, w szczegółowości wynikającej z § 22 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do tego rozporządzenia.

2. Na podstawie informacji, o których mowa w ust. 1, Szef Zarządu Planowania Rzeczowego - P8, sporządza zbiorczą informację o dokonanych w poprzednim roku budżetowym zwiększeniach wartości kosztorysowej inwestycji budowlanych za resort obrony narodowej, którą w terminie do dnia 20 lutego:

1) Szef Zarządu Planowania Rzeczowego - P8 przedstawia do akceptacji Szefowi Sztabu Generalnego WP;

2) Szef Sztabu Generalnego WP przedstawia, za pośrednictwem Sekretarza Stanu, do zatwierdzenia Ministrowi.

3. Minister, przekazuje informację, o której mowa w ust. 2, ministrowi właściwemu do spraw budżetu oraz ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego - w terminie do dnia 28 lutego.

§ 40.1. Po zakończeniu i przekazaniu do użytku każdego zadania inwestycyjnego oraz remontowego, inwestor sporządza jego rozliczenie na zasadach określonych w § 16 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do tego rozporządzenia.

2. W terminie 60 dni od końcowego odbioru zadania inwestor przesyła rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, szefom instytucji sprawującej nad nim merytoryczny nadzór oraz dyrektorom (szefom, dowódcom) komórek organizacyjnych MON i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, na rzecz których realizował zadania.

3. W rozliczeniu, o którym mowa w ust. 1, inwestor dodatkowo przedstawia kalkulację uzyskanych wskaźników kosztów jednostkowych, charakterystycznych dla zakresu rzeczowego zadania.

4. Wskaźniki kosztów jednostkowych oraz porównanie kosztów zadania po zmianach dokonanych w trakcie realizacji zadania, z wielkościami zaplanowanymi przy jego rozpoczęciu, określa się w cenach roku, w którym zadanie zakończono.

5. Do kalkulacji cen, o których mowa w ust. 4, przyjmuje się zmiany cen mające wpływ na kształtowanie się wartości kosztorysowych, które określa załącznik Nr 34 do decyzji, oraz prognozy zmiany cen towarów i usług, określane corocznie przez Ministra Finansów w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, a także wskaźniki faktycznych zmian cen towarów i usług, ogłaszane przez Główny Urząd Statystyczny.

6. Niezależnie od rozliczenia inwestor sporządza pełny elaborat rozliczeniowy zadania, zawierający wszystkie podstawowe dokumenty dotyczące jego

realizacji, z wyjątkiem dokumentacji z przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia (gromadzonej odrębnie, poza elaboratem rozliczeniowym zadania).

7. Jeżeli inwestycja wieloletnia nie została zakończona w terminie określonym w wykazie, o którym mowa w art. 115 ustawy o finansach publicznych, inwestor sporządza rozliczenie nie później niż w ciągu 50 dni od upływu tego terminu.

8. Inwestor sporządza rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, także w przypadku, gdy realizacja inwestycji budowlanej została zaniechana albo przejściowo wstrzymana.

9. Do dokonania rozliczeń zobowiązany jest inwestor zastępczy, jeśli obsługę inwestorską sprawował, na podstawie zawartej umowy cywilno-prawnej o pełnienie funkcji inwestora zastępczego, jeden z organów wymienionych w § 27 ust. 1 pkt 1-6.

10. Inwestor zastępczy przesyła rozliczenia organom wymienionym w ust. 2, za pośrednictwem inwestora.

§ 41.1. W przypadku, gdy organ sprawujący obsługę inwestorską zadania nie jest jednocześnie zarządcą nieruchomości, której zadanie dotyczyło, po oddaniu nieruchomości do użytkowania, organ ten niezwłocznie przekazuje zarządcy nieruchomości dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą zrealizowanego zadania.

2. Zarządca nieruchomości przechowuje dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą przez okres istnienia obiektu, jako materiały archiwalne kategorii „A".

3. Zarządca nieruchomości przekazuje terenowemu organowi infrastruktury, obsługującemu użytkownika obiektu, drugi komplet dokumentacji powykonawczej lub jej kopię, która jest przechowywana przez ten organ przez okres istnienia obiektu jako materiały archiwalne kategorii „A".

4. Dokumentacja kosztowa zadania, jako dokumentacja niearchiwalna kategorii „B", podlega przekazaniu do archiwum według odrębnych przepisów.

Rozdział 8

Postanowienia końcowe

§ 42. Przeliczenia wartości wyrażonych w decyzji w euro dokonuje się, stosując średni kurs złotego w stosunku do euro, określony rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów, o którym mowa w art. 35 ust. 3 Prawa zamówień publicznych.

§ 43.1. Traci moc decyzja Nr 347/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych (nieogłoszona) - zmieniona decyzją Nr 253/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 2005 r. zmieniająca decyzję w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych, decyzją Nr 192/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 maja 2006 r. zmieniająca decyzję w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych, decyzją Nr348/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 września 2006 r. zmieniająca decyzję w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych - z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Do czasu przejęcia przez Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych zadań określonych w „Zakresie działania Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych" od:

1) dowódców rodzajów Sił Zbrojnych;

2) Departamentu Infrastruktury

- zadania te wykonują, stosownie do kompetencji, dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych oraz Dyrektor Departamentu Infrastruktury.

§ 44. Decyzja wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: A. Szczygło

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 474, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2001 r. Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 156, poz. 1301, z 2003 r. Nr 210, poz. 2036 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 711.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230, poz. 1922, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 137, poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, poz. 1957, Nr 217, poz. 2124 i Nr 223, poz. 2218, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 121, poz. 1262, Nr 123, poz. 1291, Nr 146, poz. 1546, Nr 171, poz. 1800, Nr 210, poz. 2135 i Nr 254, poz. 2533, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 57, poz. 491, Nr 78, poz. 684, Nr 143, poz. 1199, Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1419 i 1420, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 107, poz. 723, Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119, Nr 183, poz. 1353, Nr 217, poz. 1589 i Nr 251, poz. 1847.

Załącznik 1. [RAMOWY HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ DOTYCZĄCYCH OPRACOWANIA I REALIZACJI CENTRALNYCH PLANÓW RZECZOWYCH]

Załącznik nr 1

RAMOWY HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ DOTYCZĄCYCH OPRACOWANIA I REALIZACJI CENTRALNYCH PLANÓW RZECZOWYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 5. [Wzór centralnego planu modernizacji technicznej]

Załącznik nr 5

Wzór centralnego planu modernizacji technicznej

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 7. [PROJEKTY CENTRALNYCH PLANÓW/CENTRALNE PLANY RZECZOWE W ZAKRESIE INWESTYCJI BUDOWLANYCH I REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI RESORTU OBRONY NARODOWEJ]

Załącznik nr 7

PROJEKTY CENTRALNYCH PLANÓW/CENTRALNE PLANY RZECZOWE W ZAKRESIE INWESTYCJI BUDOWLANYCH I REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI RESORTU OBRONY NARODOWEJ

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 10.
Załącznik 11.
Załącznik 12.
Załącznik 13.
Załącznik 14.
Załącznik 15.
Załącznik 16.
Załącznik 17.
Załącznik 18.
Załącznik 19.
Załącznik 20.
Załącznik 21. [SŁOWNIK PODSTAWOWYCH POJĘĆ I TERMINÓW PLANISTYCZNYCH W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNO-REMONTOWEJ]

Załącznik nr 21

SŁOWNIK PODSTAWOWYCH POJĘĆ I TERMINÓW PLANISTYCZNYCH W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNO-REMONTOWEJ

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 22. [ZASADY SPORZĄDZANIA KONCEPCJI PROGRAMOWO-PRZESTRZENNYCH ORAZ OPRACOWAŃ STUDIALNYCH]

Załącznik nr 22

ZASADY SPORZĄDZANIA KONCEPCJI PROGRAMOWO-PRZESTRZENNYCH ORAZ OPRACOWAŃ STUDIALNYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 23.
Załącznik 24. [WZÓR WYMAGAŃ DLA ZADANIA OBJĘTEGO OCHRONĄ INFORMACJI NIEJAWNYCH]

Załącznik nr 24

WZÓR WYMAGAŃ DLA ZADANIA OBJĘTEGO OCHRONĄ INFORMACJI NIEJAWNYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 25. [WZÓR PROGRAMU ORGANIZACYJNO-UŻYTKOWEGO DLA ZADANIA NIE OBJĘTEGO OCHRONĄ INFORMACJI NIEJAWNYCH]

Załącznik nr 25

WZÓR PROGRAMU ORGANIZACYJNO-UŻYTKOWEGO DLA ZADANIA NIE OBJĘTEGO OCHRONĄ INFORMACJI NIEJAWNYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 26. [WZÓR PROGRAMU ORGANIZACYJNO-UŻYTKOWEGO DLA ZADANIA OBJĘTEGO OCHRONĄ INFORMACJI NIEJAWNYCH]

Załącznik nr 26

WZÓR PROGRAMU ORGANIZACYJNO-UŻYTKOWEGO DLA ZADANIA OBJĘTEGO OCHRONĄ INFORMACJI NIEJAWNYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 27. [ZASADY NADAWANIA NUMERÓW IDENTYFIKACYJNYCH I NAZW ZAMIERZENIOM INWESTYCYJNYM I REMONTOWYM]

Załącznik nr 27

ZASADY NADAWANIA NUMERÓW IDENTYFIKACYJNYCH I NAZW ZAMIERZENIOM INWESTYCYJNYM I REMONTOWYM

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 28. [ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA INWESTYCYJNEGO/REMONTOWEGO (ZKZ)]

Załącznik nr 28

ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA INWESTYCYJNEGO/REMONTOWEGO (ZKZ)

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 29. [Wzór analizy porównawczej wskaźników jednostkowych kosztów obliczonych na podstawie ZKZ z wskaźnikami jednostkowych kosztów uzyskanymi na zrealizowanych wcześniej zadaniach lub z wskaźnikami określonymi w publikacjach]

Załącznik nr 29

Wzór analizy porównawczej wskaźników jednostkowych kosztów obliczonych na podstawie ZKZ z wskaźnikami jednostkowych kosztów uzyskanymi na zrealizowanych wcześniej zadaniach lub z wskaźnikami określonymi w publikacjach.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 30. [ELEMENTY SKŁADOWE PROTOKÓŁU KOMISJI OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH (KOPIiR)]

Załącznik nr 30

ELEMENTY SKŁADOWE PROTOKÓŁU KOMISJI OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH (KOPIiR)

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 31.
Załącznik 32.
Załącznik 33. [WZÓR CZĘŚCI TABELARYCZNYCH SPRAWOZDANIA INWESTORA Z REALIZACJI INWESTYCJI BUDOWLANYCH / REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI]

Załącznik nr 33

WZÓR CZĘŚCI TABELARYCZNYCH SPRAWOZDANIA INWESTORA Z REALIZACJI INWESTYCJI BUDOWLANYCH / REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 34. [ŚREDNIOROCZNE WSKAŹNIKI WZROSTU CEN NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH DO ZASTOSOWANIA PRZY PORÓWNYWANIU KOSZTÓW ZADANIA FAKTYCZNIE PONIESIONYCH DO WIELKOŚCI PLANOWANYCH PRZY JEGO ROZPOCZYNANIU, W ROZLICZENIACH ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH]

Załącznik nr 34

ŚREDNIOROCZNE WSKAŹNIKI WZROSTU CEN NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH DO ZASTOSOWANIA PRZY PORÓWNYWANIU KOSZTÓW ZADANIA FAKTYCZNIE PONIESIONYCH DO WIELKOŚCI PLANOWANYCH PRZY JEGO ROZPOCZYNANIU, W ROZLICZENIACH ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2007-04-30
  • Data wejścia w życie: 2007-05-15
  • Data obowiązywania: 2007-05-15
  • Dokument traci ważność: 2008-02-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA