REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2007 nr 25 poz. 289

Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego

DECYZJA Nr 632/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 31 grudnia 2007 r.

zmieniająca decyzję w sprawie kształcenia i egzaminowania ze znajomości języków obcych w resorcie obrony narodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 9 lit. e i f oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), ustala się, co następuje:

1. W decyzji Nr 403/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 października 2006 r. w sprawie kształcenia i egzaminowania ze znajomości języków obcych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 19, poz. 249) wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „Siłami Zbrojnymi”, dyrektorzy (szefowie) komórek (jednostek) organizacyjnych resortu obrony narodowej oraz Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, Dowódca Garnizonu Warszawa i komendanci szkół wojskowych, uwzględniając wymogi wynikające z celu Sił Zbrojnych w zakresie umiejętności językowych, zapewnią podległym żołnierzom oraz pracownikom resortu obrony narodowej możliwość nauki i podnoszenia kwalifikacji w zakresie znajomości języków obcych.”;

2) w pkt 5 w ppkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem oraz dodaje ppkt 5 w brzmieniu:

„5) centrach szkolenia.”;

3) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6. W przypadku braku możliwości kształcenia w etatowych ośrodkach językowych resortu obrony narodowej, o których mowa w pkt 5, za zgodą dowódców rodzajów Sił Zbrojnych, Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, Dowódcy Garnizonu Warszawa można

organizować szkolenia językowe w jednostkach (instytucjach) wojskowych oraz cywilnych szkołach (ośrodkach) językowych na poziomach 1 i 2, o których mowa w pkt 9 ppkt 1 i 2.”;

4) w pkt 14 po wyrazie: „opracowywanie” dodaje się wyrazy „i uaktualnianie”;

5) pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15. Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego ustala harmonogram kursów stacjonarnych, egzaminów pokursowych i egzaminów eksternistycznych na kolejny rok szkolny, do końca czerwca każdego roku kalendarzowego.”;

6) po pkt 15 dodaje się pkt 15a. w brzmieniu:

„15a. Egzamin eksternistyczny mogą składać osoby nie posiadające świadectwa znajomości języka obcego; w takim przypadku:

1) osoba zdająca egzamin sama określa poziom egzaminu (pkt 9 ppkt 1-5);

2) nie obowiązuje wymóg wcześniejszego złożenia egzaminu na poziomie niższym.”;

7) w pkt 16:

a) ppkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) Ośrodek Doskonalenia Znajomości Języków Obcych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych;”,

b) dodaje się ppkt 10 w brzmieniu:

„10) Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu.”;

8) po pkt 18 dodaje się pkt 18a-18d w brzmieniu:

„18a. W przypadku zagubienia lub zniszczenia świadectwa potwierdzającego znajomość języka obcego, osoba zainteresowana zwraca się o wydanie duplikatu świadectwa do organu, który powołał komisję egzaminacyjną. Podstawą wydania duplikatu jest protokół z przeprowadzonego egzaminu na określonym poziomie. Wydający duplikaty prowadzą ewidencję duplikatów świadectw. Wzór duplikatu określa załącznik Nr 3 do decyzji.

18b. Jeżeli organ powołujący komisję egzaminacyjną, o którym mowa w pkt 18a, nie posiada protokołu z przeprowadzonego egzaminu, kieruje wniosek o wydanie duplikatu świadectwa do Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego.

18c. Nie wydaje się duplikatu świadectwa w razie braku protokołu egzaminacyjnego z przeprowadzonego egzaminu. W takim przypadku zainteresowany jest zobowiązany do powtórnego złożenia egzaminu na danym poziomie.

18d. Nie pobiera się opłaty za wystawianie duplikatu świadectwa.”;

9) pkt 19 otrzymuje brzmienie:

„19. Kandydatów na eksternistyczne sesje egzaminacyjne zgłaszają do CKEJO MON dyrektorzy (szefowie) komórek (jednostek) organizacyjnych resortu obrony narodowej lub osoby przez nich upoważnione. Przewodniczący CKEJO informuje pisemnie organ zgłaszający o zakwalifikowaniu kandydatów na poszczególne sesje egzaminacyjne.”;

10) pkt 21 otrzymuje brzmienie:

„Dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, Dowódca Garnizonu Warszawa oraz komendanci akademii i szkół wojskowych powołują na potrzeby wewnętrzne komisje egzaminacyjne do prowadzenia egzaminów z języków obcych na poziomach 1 i 2, o których mowa w pkt 9.”;

11) pkt 25 otrzymuje brzmienie:

„25. Podstawą do wydania świadectwa, o którym mowa w pkt 11, są dyplomy ukończenia krajowych i zagranicznych studiów językowych pierwszego i drugiego stopnia, dyplomy dwujęzycznych studiów lingwistycznych oraz dyplomy ukończenia studiów zagranicznych, trwających nie krócej niż jeden rok.”;

12) pkt 29-32 otrzymują brzmienie:

„29. Komendant Wojskowego Studium Nauczania Języków Obcych - Przewodniczący Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Języków Obcych MON:

1) przygotowuje materiały egzaminacyjne na potrzeby prowadzonych w rodzajach Sił Zbrojnych, Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych, Żandarmerii Wojskowej, jednostkach Dowództwa Garnizonu Warszawa i uczelniach wojskowych pokursowych sesji egzaminacyjnych z języka angielskiego na poziomie 2;

2) przygotowuje i przeprowadza raz w roku szkolenie egzaminatorów w celu doskonalenia procedur egzaminacyjnych na 2 i 3 poziomie, na potrzeby ośrodków kształcenia językowego resortu obrony narodowej;

3) udostępnia organizatorom kształcenia językowego w resorcie obrony narodowej programy kształcenia językowego oraz wykazy literatury bazowej.

30. Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego:

1) kieruje żołnierzy zawodowych, żołnierzy nadterminowej zasadniczej służby wojskowej i żołnierzy zasadniczej służby wojskowej oraz pracowników resortu obrony narodowej - w uzgodnieniu z dowódcami rodzajów Sił Zbrojnych, Szefem Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Komendantem Głównym Żandarmerii Wojskowej, Dowódcą Garnizonu Warszawa, dyrektorami (szefami) komórek (jednostek) organizacyjnych resortu obrony narodowej, a w odniesieniu do członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w Ministerstwie Obrony Narodowej, w uzgodnieniu z Dyrektorem Generalnym MON - do placówek edukacyjnych, o których mowa w pkt 5 ppkt 1 i 3, w ramach przydzielonej dotacji budżetowej, uwzględniając wymogi celu Sił Zbrojnych w zakresie umiejętności językowych;

2) prowadzi postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do osób kierowanych na kursy językowe organizowane dla komórek (jednostek) organizacyjnych resortu obrony narodowej;

3) nadzoruje system kształcenia i egzaminowania językowego w resorcie obrony narodowej;

4) prowadzi, według potrzeb, kontrolę egzaminów, o których mowa w pkt 16 i 21;

5) przyznaje nagrody pieniężne, o których mowa w pkt 39.

31. Dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, Dowódca Garnizonu Warszawa:

1) organizują naukę języków obcych dla żołnierzy zawodowych, żołnierzy nadterminowej zasadniczej służby wojskowej i żołnierzy zasadniczej służby wojskowej oraz pracowników resortu obrony narodowej;

2) prowadzą postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do osób kierowanych na kursy językowe do placówek edukacyjnych, o których mowa w ppkt 3;

3) kierują osoby, o których mowa w ppkt 1, na kursy językowe do:

a) podległych ośrodków doskonalenia językowego,

b) cywilnych instytucji językowych z którymi zostały podpisane umowy na nauczanie języków obcych,

c) WSNJO, akademii wojskowych, w uzgodnieniu z Dyrektorem Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego;

4) zgłaszają do Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego kandydatów na kursy, o których mowa w ppkt 3 lit. c, w terminie 30 dni przed rozpoczęciem kursu;

5) uzupełnią plany szkolenia realizowane w jednostkach wojskowych o doskonalenie języka angielskiego w zakresie terminologii wojskowej;

6) uwzględnią w programach kształcenia podoficerów oraz szkolenia specjalistycznego oficerów młodszych, podoficerów i szeregowych zawodowych problematykę dotyczącą doskonalenia znajomości terminologii wojskowej, o której mowa w pkt 3 ppkt 3;

7) przekazują Dyrektorowi Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego kwartalne sprawozdania o stanie znajomości języka angielskiego przez żołnierzy zawodowych pełniących służbę w jednostkach wojskowych objętych celem Sił Zbrojnych w zakresie umiejętności językowych. Wzór sprawozdania określa załącznik Nr 4 do decyzji.

32. Komendanci (rektorzy) akademii i wyższych szkół wojskowych:

1) zapewnią w trakcie studiów w podległych placówkach nauczanie języka angielskiego, tak aby absolwenci studiów magisterskich opanowali znajomość języka angielskiego na poziomie SPJ 3333;

2) uwzględnią w programach specjalistycznych studiów i kursów doskonalenia zawodowego żołnierzy, potrzeby doskonalenia znajomości terminologii wojskowej, o której mowa w pkt 3 ppkt 1.”;

13) w pkt 36 dodaje się zdanie w brzmieniu: „W przypadku zaliczenia testu, o którym mowa w pkt 35 ppkt 2, o przyjęciu decyduje ilość uzyskanych punktów, aż do wyczerpania limitu miejsc.”;

14) pkt. 42 otrzymuje brzmienie:

„42. W celu potwierdzenia umiejętności językowych żołnierz zawodowy występuje drogą służbową z wnioskiem do przewodniczącego CKEJO, który wyznacza termin egzaminu, umożliwiający potwierdzenie znajomości języka obcego po upływie czterech, a przed upływem pięciu lat od zdania egzaminu z pierwszej sprawności na danym poziomie”;

15) w pkt 44 skreśla się wyrazy: „oraz świadectwa znajomości języków obcych”;

16) dodaje się załączniki Nr 3 i 4, w brzmieniu określonym odpowiednio w załącznikach Nr 1 i 2.

17) użyte w pkt 8, 17, 22, 27 i 35 w różnych przypadkach wyrazy „dyrektor departamentu właściwego do spraw szkolnictwa wojskowego” zastępuje się, użytymi w odpowiednim przypadku, wyrazami „Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego”;

2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

Załącznik 1.

Załącznik Nr 3 do decyzji Nr 632/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 31 grudnia 2007 r.(poz. 289)

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik Nr 4 do decyzji Nr 632/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 31 grudnia 2007 r.(poz. 289)


infoRgrafika

infoRgrafika


 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2007-12-31
  • Data wejścia w życie: 2007-12-31
  • Data obowiązywania: 2007-12-31
  • Z mocą od: 2007-12-31
  • Dokument traci ważność: 2009-01-03

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA