REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2007 nr 25 poz. 303

Departament Spraw Socjalnych

DECYZJA NR 137/PS
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 16 listopada 2007 r.

w sprawie uruchomienia III transzy środków na zapomogi dla żołnierzy

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 9 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) oraz w związku z pkt 2 upoważnienia Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 marca 2007 r. dla Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON Nr 6, poz. 85), z uwagi na trudną sytuację materialną i socjalno-bytową części żołnierzy i ich rodzin oraz potrzebę racjonalnego i efektywnego wykorzystania środków na zapomogi dla tych żołnierzy - ustala się, co następuje:

1. Uruchamia się III transzę środków, o których mowa w § 6 pkt 1 i pkt 2 decyzji budżetowej na rok 2007 Nr 60/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lutego 2007 r. (Dz. Urz. MON Nr 2a, poz. 29) w kwocie:

1) 2.125.000 zł - z przeznaczeniem na zapomogi dla żołnierzy zawodowych (członków rodzin żołnierzy);

2) 35.000 zł - z przeznaczeniem na zapomogi dla żołnierzy pełniących nadterminową zasadniczą służbę wojskową (członków rodzin żołnierzy), powołanych do tej służby przed dniem 1 lipca 2004 r.;

3) 43.000 zł - z przeznaczeniem na zapomogi dla żołnierzy pełniących nadterminową zasadniczą służbę wojskową (członków rodzin żołnierzy), powołanych do tej służby po dniu 1 lipca 2004 r.;

4) 50.500 zł - z przeznaczeniem na zapomogi dla pozostałych żołnierzy niezawodowych (członków rodzin żołnierzy).

2. Wysokość środków, o których mowa w pkt 1, dla poszczególnych dysponentów środków budżetowych określa załącznik do decyzji.

3. Pozostawia się w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej kwotę 23.500 zł,z przeznaczeniem na zapomogi dla żołnierzy zawodowych (członków rodzin żołnierzy).

4. Kwotę wymienioną w pkt 3 przeznacza się na:

1) uruchomienie środków na zapomogi dla żołnierzy (członków rodzin żołnierzy) pełniących służbę w pozostałych jednostkach organizacyjnych, będących jednostkami budżetowymi:

a) podporządkowanych osobom zajmującym kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej bądź szefom (dyrektorom) komórek organizacyjnych pozostających w bezpośredniej podległości Ministra Obrony Narodowej lub przyporządkowanych osobom zajmującym kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej,

b) pozostających w strukturach organizacyjnych sądów wojskowych, wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury, Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego oraz Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego

- na podstawie wniosków osób, o których mowa w lit a, oraz osób, którym podporządkowane są jednostki organizacyjne, o których mowa w lit b, o przydzielenie środków na zapomogi, zawierających faktyczną kwotę potrzeb środków, w ujęciu właściwych dysponentów środków budżetowych realizujących wydatki;

2) zapomogi przyznawane dla żołnierzy (członków rodzin żołnierzy) w drodze indywidualnych decyzji Ministra Obrony Narodowej, w tym przyznawane dla żołnierzy pełniących służbę w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, na podstawie indywidualnych wniosków, po uprzednim zaopiniowaniu tych wniosków przez Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych.

5. Zapomogi przyznaje się:

1) żołnierzom zawodowym (członkom rodzin żołnierzy) - według kryteriów określonych przepisami ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 122, poz. 1025, z 2006 r. Nr 104, poz. 711, Nr 191, poz. 1414 i Nr 220, poz. 1600 i 1602 oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242) i rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 października 2005 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom zawodowym (Dz. U. Nr 206, poz. 1718);

2) żołnierzom niezawodowym (członkom rodzin żołnierzy) - według kryteriów określonych przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 693, Nr 153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1363 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1609 i Nr 179, poz. 1750, z 2005 r. Nr 122, poz. 1025 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1242) i rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 października 2005 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym (Dz. U. Nr 206, poz. 1717).

6. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

z upoważnienia
Ministra Obrony Narodowej

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Obrony Narodowej:
J. Kotas

Załącznik 1. [PODZIAŁ ŚRODKÓW NA ZAPOMOGI DLA ŻOŁNIERZY]

Załącznik do decyzji Nr 137/PS Ministra Obrony Narodowej
z dnia 16 listopada 2007 r.(poz.303)

PODZIAŁ ŚRODKÓW NA ZAPOMOGI DLA ŻOŁNIERZY

 

 

(w tys. zł)

Lp.

Dysponent

Limit środków

Żołnierze zawodowi

Żołnierze nadterminowej z.s.w. powołani przed 1.07.2004 r.

Żołnierze nadterminowej z.s.w. powołani po 1.07.2004 r

Pozostali żołnierze niezawodowi

 

1

2

3

4

5

1

Dowódca WL

800

18

22

28

2

Szef Inspektoratu Wsparcia SZ

9351)

9

10

13,5

3

Dowódca MW

200

5

5

5

4

Dowódca GW

100

2

4

2

5

Komendant Główny ŻW

60

1

2

2

6

Dowódca Wojsk Specjalnych

30

-

-

-

 

OGÓŁEM

2.125

35

43

50,5

1) W tym na zapomogi dla żołnierzy zawodowych w Rejonowych Węzłach Łączności i Garnizonowych Węzłach Łączności według dyspozycji Dyrektora Departamentu Informatyki i Telekomunikacji.

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2007-12-31
  • Data wejścia w życie: 2007-12-31
  • Data obowiązywania: 2007-12-31
  • Z mocą od: 2007-11-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA