REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2008 nr 2 poz. 9

Wojskowe Centrum Metrolologii

DECYZJA Nr 10/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 18 stycznia 2008 r.

w sprawie działalności metrologicznej w resorcie obrony narodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 6 lit. e i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) oraz w związku z art. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. prawo o miarach (Dz. U. z 2004 roku, Nr 243, poz. 2441, z późn. zm.1) i § 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie jednolitości miar i dokładności pomiarów związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa (Dz. U. Nr 37, poz. 328 i Nr 66, poz. 581 oraz z 2007 r. Nr 90, poz. 597) ustala się, co następuje:

1. Decyzja określa:

1) organy właściwe w sprawach metrologii w resorcie obrony narodowej, których podstawową działalnością jest działalność metrologiczna prowadzona w celu zapewnienia jednolitości miar i dokładności pomiarów związanych z obronnością państwa;

2) strukturę i organizację działalności metrologicznej w resorcie obrony narodowej;

3) miejsce w strukturze organizacyjnej działalności metrologicznej w resorcie obrony narodowej, zakres obowiązków i kompetencji Wojskowego Centrum Metrologii, zwanego dalej „WCM” oraz wojskowych ośrodków metrologii, a także osób funkcyjnych nimi kierujących;

4) zakres obowiązków i kompetencji dyrektorów, komendantów, rektorów jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, w tym przedsiębiorstw państwowych, dla których Minister Obrony Narodowej jest organem założycielskim oraz spółek handlowych w stosunku do których wykonuje uprawnienia majątkowe Skarbu Państwa, których przedmiotem działania jest uzbrojenie i sprzęt wojskowy, gdy realizują one funkcję metrologiczną, w celu zapewnienia jednolitości miar i wymaganej dokładności pomiarów, związanych z obronnością państwa;

5) zakres obowiązków i kompetencji komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej pełniących funkcje gestorów i centralnych organów logistycznych, w obszarze zabezpieczenia metrologicznego uzbrojenia i sprzętu wojskowego zwanego dalej „UiSW”;

6) zakres odpowiedzialności i kompetencji dowódców jednostek wojskowych wchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „jednostkami wojskowymi (JW)”, w obszarze zapewnienia jednolitości miar i wymaganej dokładności pomiarów;

7) zakres obowiązków i kompetencji osób sprawujących bezpośredni nadzór metrologiczny w JW – etatowych lub nieetatowych metrologów JW;

8) grupy przyrządów pomiarowych przeznaczonych na cele obronności państwa, podlegających kontroli metrologicznej;

9) uprawnienia oraz tryb i organizację prowadzenia kontroli przez WCM w jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej, jako uprawnionego wojskowego specjalistycznego organu, o którym mowa w decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie działalności kontrolnej w resorcie obrony narodowej.

2. Użyte w decyzji określenia oznaczają:

1) system zabezpieczenia metrologicznego – ogół przedsięwzięć realizowanych przez jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej w celu zapewnienia jednolitości miar i wymaganej dokładności pomiarów parametrów UiSW, zgodnie z wymaganiami taktyczno-technicznymi i bojowymi, poprzez utrzymywanie w odpowiedniej sprawności technicznej i rzetelności parametrycznej przyrządów pomiarowych oraz ich gotowości prawno-technicznej do wykonywania określonych zadań pomiarowych;

2) działalność metrologiczna (funkcja metrologiczna) – działalność (funkcję) realizowaną przez jednostkę organizacyjną, związana z odpowiedzialnością administracyjną i techniczną za określenie, wdrożenie i utrzymanie systemu zabezpieczenia metrologicznego i wynikające z niej zadania, które mogą być nałożone jako:

a) podstawowe zadania, na powołane w tym celu, wyspecjalizowane komórki metrologiczne, lub

b) dodatkowe zadania, na komórki niemetrologiczne, znajdujące się w obrębie jednostki organizacyjnej;

3) usługa metrologiczna – usługa realizowana przez upoważnione wojskowe ośrodki metrologii lub komórki metrologiczne na rzecz jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, obejmująca w szczególności kalibrację, sprawdzanie i/lub naprawę przyrządów pomiarowych przeznaczonych na cele obronności państwa oraz ekspertyzy metrologiczne i testowanie przyrządów i wyposażenia pomiarowego, a także inne prace związane z oceną i określeniem charakterystyk metrologicznych i technicznych przyrządów pomiarowych;

4) uzbrojenie i sprzęt wojskowy (UiSW) – jest to uzbrojenie i sprzęt wojskowy w rozumieniu decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych;

5) dokładność pomiarów – stopień zgodności wyników pomiarów z wartością rzeczywistą wielkości mierzonej, osiągany poprzez stosowanie przyrządów pomiarowych o wymaganych i potwierdzonych charakterystykach metrologicznych, zgodnie z ustalonymi metodami i procedurami pomiarowymi;

6) jednolitość miar – właściwość pomiarów polegająca na zapewnieniu odtwarzalności i powtarzalności wyników pomiarów wyrażanych w jednostkach miary międzynarodowego układu jednostek miar SI lub jednostkach miary dopuszczonych do stosowania w resorcie obrony narodowej, osiągana poprzez:

a) zapewnienie spójności pomiarowej przyrządów pomiarowych (objęcie ich systemem kontroli metrologicznej w formie kalibracji, sprawdzania lub wzorcowania),

b) stosowanie określonych metod i procedur pomiarowych,

c) zapewnienie określonych warunków wykonywania pomiarów,

d) wykonywanie pomiarów przez przeszkolonych obserwatorów;

7) upoważnienie do kalibracji i/lub sprawdzania oraz naprawy przyrządów pomiarowych przeznaczonych na cele obronności państwa – decyzję Dyrektora WCM – Naczelnego Metrologa Wojska Polskiego uprawniającą wojskowy ośrodek metrologii lub komórkę metrologiczną do wykonywania kalibracji i/lub sprawdzania oraz naprawy przyrządów pomiarowych przeznaczonych na cele obronności państwa w określonych dziedzinach pomiarowych i zakresach możliwości technicznych, wydaną w formie certyfikatu, po sprawdzeniu i potwierdzeniu w procesie rejestracji kompetencji organizacyjnych i technicznych ośrodków oraz komórek metrologicznych w odniesieniu do kryteriów oceny, przedstawionych w wytycznych Dyrektora WCM – Naczelnego Metrologa Wojska Polskiego do działalności wojskowych laboratoriów metrologicznych;

8) jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej – jednostki o których mowa w pkt 1 ppkt 4, określone w decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, oraz pozostałe jednostki wchodzące w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

9) komórka metrologiczna – laboratorium metrologiczne, pracownia metrologiczna, izba pomiarowa, itp. lub inna wyspecjalizowana komórka w której jednostka organizacyjna resortu obrony narodowej, o której mowa w pkt 1 ppkt 4, realizuje swoją funkcję metrologiczną;

10) UiSW, jako przedmiot działania – rodzaj podstawowej działalności jednostek organizacyjnych o których mowa w pkt 1 ppkt 4, określony w ich szczegółowych zakresach działania lub statutach, dla realizacji której niezbędne jest stosowanie sprawnych przyrządów pomiarowych w procesie prowadzenia badań naukowych, prac rozwojowych, testowania lub produkcji UiSW oraz jego remontu czy modernizacji, jak też podczas obsługiwania w czasie eksploatacji, a także w komórkach metrologicznych uczelni wojskowych podczas procesu kształcenia zawodowego;

11) etatowy/nieetatowy metrolog JW – żołnierz zawodowy wyznaczony rozkazem (decyzją) uprawnionego organu lub zatrudniony na stanowisku metrologa pracownik wojska, albo pracownik, któremu pracodawca powierzył obowiązki nieetatowego metrologa – do realizacji ogółu przedsięwzięć związanych z nadzorem jednolitości miar i wymaganej dokładności pomiarów wykonywanych w tej jednostce organizacyjnej resortu obrony narodowej;

12) kontrola (czynności kontrolne) – celowa i zorganizowana działalność zespołu prowadzona w jednostce kontrolowanej, na podstawie imiennego upoważnienia do jej przeprowadzenia;

13) kontrolujący – osoby upoważnione przez właściwy organ do przeprowadzenia kontroli w zakresie zabezpieczenia metrologicznego i działalności metrologicznej w jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej;

14) kierownik jednostki kontrolowanej – dowódca, szef, dyrektor, komendant, rektor lub inna osoba stojącą na czele jednostki organizacyjnej resortu obrony narodowej, która kieruje całokształtem działalności tej jednostki;

15) organy kontroli – organy, o których mowa w decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie działalności kontrolnej w resorcie obrony narodowej oraz uprawnione wojskowe specjalistyczne organy, podległe Ministrowi Obrony Narodowej, których działalność w tym zakresie określona jest w odrębnych przepisach.

3. Instytucją właściwą w sprawach działalności metrologicznej w resorcie obrony narodowej jest Wojskowe Centrum Metrologii, będące jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej, której bezpośrednie podporządkowanie określa decyzja Nr 104/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz. Urz. MON Nr 6, poz. 76, Nr 18, poz. 188, Nr 22, poz. 224 i Nr 24, poz. 247).

4. Strukturę metrologii w Ministerstwie Obrony Narodowej tworzą:

a) Wojskowe Centrum Metrologii z siedzibą w Warszawie (WCM),

b) Centralny Wojskowy Ośrodek Metrologii z siedzibą w Warszawie zwany dalej „CWOM”,

c) 1 Wojskowy Ośrodek Metrologii z siedzibą w Gdyni,

d) 2 Wojskowy Ośrodek Metrologii z siedzibą w Bydgoszczy,

e) 3 Wojskowy Ośrodek Metrologii z siedzibą we Wrocławiu,

f) 4 Wojskowy Ośrodek Metrologii z siedzibą w Radomiu,

g) Specjalistyczny Wojskowy Ośrodek Metrologii z siedzibą w Poznani;

5. Terytorialne obszary działania wojskowych ośrodków metrologii – rejony odpowiedzialności określa załącznik Nr 1 do decyzji.

6. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor WCM – Naczelny Metrolog Wojska Polskiego może zlecić podległym wojskowym ośrodkom metrologii realizację zadań na obszarze innym niż wynikającym z załącznika Nr 1 do decyzji.

7. Etat dla WCM i wojskowych ośrodków metrologii nadaje Minister Obrony Narodowej, na podstawie projektu przedstawionego przez Dyrektora WCM – Naczelnego Metrologa Wojska Polskiego.

8. Wojskowe ośrodki metrologii wykonują usługi metrologiczne na podstawie upoważnienia Dyrektora WCM – Naczelnego Metrologa Wojska Polskiego do kalibracji i/lub sprawdzania oraz naprawy przyrządów pomiarowych przeznaczonych na cele obronności państwa w ustalonym zakresie dziedzin pomiarowych – wydanego w formie certyfikatu.

9. Działalnością WCM i podległych mu wojskowych ośrodków metrologii kieruje Dyrektor WCM – Naczelny Metrolog Wojska Polskiego, który jest przełożonym wszystkich żołnierzy i pracowników wojska WCM i wojskowych ośrodków metrologii oraz przełożonym merytorycznym wszystkich metrologów w resorcie obrony narodowej.

10. Do zakresu kompetencji i obowiązków dyrektora WCM – Naczelnego Metrologa Wojska Polskiego należy:

1) kierowanie działalnością WCM i wojskowych ośrodków metrologii;

2) prognozowanie, kierowanie, koordynowanie i nadzorowanie działalności metrologicznej w resorcie obrony narodowej, prowadzonej w celu zapewnienia jednolitości miar i wymaganej dokładności pomiarów związanych z obronnością państwa;

3) kreowanie polityką metrologii wojskowej w systemie zabezpieczenia metrologicznego techniki wojskowej, które obejmuje przedsięwzięcia związane z utrzymywaniem wymaganej sprawności technicznej i wiarygodności przyrządów pomiarowych zgodnie z potrzebami uzbrojenia i sprzętu wojskowego;

4) opracowywanie i przedstawianie Ministrowi Obrony Narodowej projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów dotyczących szczegółowych zagadnień prowadzenia działalności metrologicznej w resorcie obrony narodowej;

5) regulowanie w formie decyzji i wytycznych zasad funkcjonowania wojskowych ośrodków metrologii i komórek metrologicznych wykonujących kalibracje i/lub sprawdzenia przyrządów pomiarowych przeznaczonych na cele obronności państwa;

6) opiniowanie projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów dotyczących szczegółowych zagadnień działalności i kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych, w tym prawnej kontroli metrologicznej (legalizacji) przyrządów pomiarowych i funkcjonowania krajowej administracji miar;

7) analizowanie i opiniowanie, opracowanych przez jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej oraz instytucje krajowej administracji miar, dokumentów dotyczących lub mogących mieć wpływ na działalność metrologiczną w resorcie obrony narodowej;

8) organizowanie, opracowywanie planów i programów oraz koordynowanie szkolenia kierowników i specjalistów metrologii wojskowych ośrodków metrologii i komórek metrologicznych, a także etatowych (nieetatowych) metrologów JW, w porozumieniu z jednostkami realizującymi szkolenia;

9) określanie specyfikacji wymagań, jakie muszą spełniać wojskowe ośrodki metrologii i komórki metrologiczne, aby uzyskać upoważnienie do prowadzenia działalności w odpowiednim obszarze kalibracji i/lub sprawdzania oraz napraw przyrządów pomiarowych przeznaczonych na cele obronności państwa;

10) udzielanie upoważnień w formie certyfikatu wojskowym ośrodkom metrologii i komórkom metrologicznym jednostek organizacyjnych, o których mowa w w pkt 1 ppkt 4 do prowadzenia działalności w zakresie kalibracji i/lub sprawdzania oraz naprawy przyrządów pomiarowych przeznaczonych na cele obronności państwa, po spełnieniu przez nie określonych przez Dyrektora WCM – Naczelnego Metrologa Wojska Polskiego kryteriów oceny. Wzór certyfikatu określa Dyrektor WCM;

11) nadzór merytoryczny działalności komórek metrologicznych kalibrujących i/lub sprawdzających oraz naprawiających przyrządy pomiarowe jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej;

12) organizowanie i prowadzenie kontroli stanu zabezpieczenia metrologicznego jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej;

13) realizowanie zadań wynikających z decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie wprowadzania na wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz wycofywania uzbrojenia i sprzętu wojskowego nieodpowiadającego wymaganiom wojska;

14) realizowanie zadań gestora i centralnego organu logistycznego, wynikających z decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych uzbrojenia i sprzętu wojskowego i innych dokumentów resortowych, w odniesieniu do wzorców jednostek miar resortu obrony narodowej, przyrządów pomiarowych kontrolnych wojskowych ośrodków metrologii i ruchomych laboratoriów metrologicznych;

15) uzgadnianie wymagań technicznych dla wyposażenia pomiarowego planowanego do zakupu przez jednostki wojskowe wchodzące w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w trybie zakupów centralnych;

16) reprezentowanie Ministra Obrony Narodowej w kontaktach z instytucjami krajowej administracji miar, Polskim Centrum Akredytacji oraz innymi jednostkami metrologicznymi krajowymi a także prowadzenie współpracy z tymi instytucjami;

17) inicjowanie i prowadzenie współpracy zagranicznej z instytucjami metrologicznymi państw-stron Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego zwanego dalej „NATO”, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zadań w dziedzinie metrologii i zabezpieczenia metrologicznego UiSW, wynikających ze zobowiązań umów międzynarodowych wiążących Rzeczpospolitą Polską;

18) zbieranie i przetwarzanie informacji dotyczących funkcjonowania systemu zabezpieczenia metrologicznego jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej;

19) wykonywanie innych zadań określonych przez Ministra Obrony Narodowej w zakresie dotyczącym zapewnienia jednolitości miar i wymaganej dokładności pomiarów związanych z obronnością państwa.

11. Do zakresu kompetencji i obowiązków dyrektorów wojskowych ośrodków metrologii należy:

1) kierowanie działalnością podległego wojskowego ośrodka metrologii;

2) wykonywanie kalibracji i/lub sprawdzeń oraz napraw przyrządów pomiarowych zgłaszanych do ośrodka przez jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej, rozlokowane w terytorialnym obszarze działania ośrodka:

a) w systemie stacjonarnym, w stałej lokalizacji ośrodka,

b) w systemie mobilnym, w ruchomych laboratoriów metrologicznych, stanowiących integralny element organizacyjny i techniczny ośrodka, bezpośrednio w jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej, rozlokowanych w terytorialnym obszarze działania ośrodka;

3) zapewnienie właściwej organizacji pracy i działalności ośrodka w oparciu o system zarządzania zgodny z wymaganiami aktualnego wydania krajowej/międzynarodowej normy dotyczącej działalności laboratoriów wzorcujących oraz aktualnie wydanymi wytycznymi Dyrektora WCM – Naczelnego Metrologa Wojska Polskiego do działalności wojskowych laboratoriów metrologicznych, będących kryteriami oceny;

4) dostosowywanie działalności ośrodka do zapotrzebowania na usługi metrologiczne występujące w terytorialnym obszarze działania oraz doskonalenie działalności ośrodka w tym zakresie;

5) wnioskowanie do Dyrektora WCM – Naczelnego Metrologa Wojska Polskiego o nadanie upoważnienia do kalibracji i/lub sprawdzania oraz naprawy przyrządów pomiarowych, stosownie do występujących potrzeb w terytorialnym obszarze działania oraz posiadanych możliwości i kompetencji technicznych;

6) udział w kontrolach zabezpieczenia metrologicznego jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej funkcjonujących w terytorialnym obszarze działania;

7) współdziałanie z etatowymi/nieetatowymi metrologami JW w zakresie realizacji zadań zabezpieczenia metrologicznego w terytorialnym obszarze działania;

8) prowadzenie doradztwa merytorycznego i technicznego oraz popularyzacja wiedzy metrologicznej w jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej funkcjonujących w terytorialnym obszarze działania;

9) uzgadnianie wymagań technicznych dla wyposażenia pomiarowego planowanego do zakupów realizowanych w trybie niescentralizowanym (decentralnym), przez jednostki wojskowe wchodzące w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, stacjonujące w terytorialnym obszarze działania;

10) zbieranie i przetwarzanie informacji dotyczących nadzorowania i funkcjonowania systemu zabezpieczenia metrologicznego jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej prowadzących działalność w terytorialnym obszarze działania (w tym prowadzenie ewidencji na terytorialnym obszarze działania);

11) współpraca z innymi ośrodkami metrologii oraz komórkami metrologicznymi jednostek organizacyjnych o których mowa w pkt 1 ppkt 4 funkcjonującymi w terytorialnym obszarze działania;

12) wykonywanie innych zadań określonych przez Dyrektora WCM – Naczelnego Metrologa Wojska Polskiego w zakresie dotyczącym zapewnienia jednolitości miar i wymaganej dokładności pomiarów związanych z obronnością państwa.

12. Do zakresu kompetencji i obowiązków dyrektora Centralnego Wojskowego Ośrodka Metrologii, oprócz obowiązków określonych w pkt 7, w szczególności należy:

1) monitorowanie potrzeb występujących w resorcie obrony narodowej w zakresie przygotowania i utrzymywania bazy wojskowych wzorców odniesienia jednostek miary wielkości fizycznych oraz podejmowanie działań w celu wdrożenia w ośrodku nowych stanowisk pomiarowych doskonalących system zabezpieczenia metrologicznego UiSW oraz działań wojsk;

2) utrzymywanie, stosownie do występujących w resorcie obrony narodowej potrzeb, wojskowych wzorców odniesienia jednostek miary wielkości fizycznych i zapewnienie ich spójności pomiarowej w odniesieniu do państwowych wzorców jednostek miary lub wzorców odniesienia Głównego Urzędu Miar oraz laboratoriów akredytowanych, w tym laboratoriów instytucji metrologicznych armii państw NATO;

3) uczestniczenie w porównaniach dwustronnych lub wielostronnych wojskowych wzorców odniesienia z akredytowanymi laboratoriami państwowymi lub laboratoriami instytucji metrologicznych armii państw NATO;

4) kalibracja i naprawa wzorców roboczych jednostek miar wielkości fizycznych i przyrządów pomiarowych należących do wojskowych ośrodków metrologii i komórek metrologicznych jednostek organizacyjnych, o których mowa w pkt 1 ppkt 4;

5) testowanie i ekspertyzy metrologiczne nowych wzorów wyposażenia, systemów i przyrządów pomiarowych, przeznaczonych do realizacji celów związanych z obronnością państwa;

6) opracowywanie i wdrażanie nowatorskich rozwiązań w dziedzinie technik i metod pomiarowych stosowanych do kalibracji i sprawdzania przyrządów pomiarowych przeznaczonych do realizacji celów związanych z obronnością państwa.

13. Do zakresu kompetencji i obowiązków dyrektora Specjalistycznego Wojskowego Ośrodka Metrologii, oprócz obowiązków określonych w pkt 7, w szczególności należy:

1) kalibracja i/lub sprawdzanie oraz naprawa specjalistycznych przyrządów pomiarowych przeznaczonych do obsługi statków powietrznych znajdujących się na wyposażeniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem samolotów F-16, wg wymagań i procedur określonych w programie zabezpieczenia metrologicznego samolotu;

2) zapewnienie spójności pomiarowej posiadanych wzorców roboczych jednostek miar wielkości fizycznych, nie należących do układu SI, poprzez ich kalibrację w CWOM lub innych akredytowanych laboratoriach zapewniających spójność pomiarową.

14. Do zakresu kompetencji i obowiązków komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej pełniących funkcje gestorów UiSW należy uwzględnianie w harmonogramach wdrażania UiSW do eksploatacji w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej pozyskania wyposażenia pomiarowego niezbędnego do zabezpieczenia procesu eksploatacji wdrażanego UiSW;

15. Do zakresu kompetencji i obowiązków komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej pełniących funkcje centralnych organów logistycznych UiSW należy zabezpieczenie w niezbędne wyposażenie pomiarowe procesu eksploatacji UiSW stosowanego w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w tym zakup (pozyskanie) właściwego wyposażenia pomiarowego w miejsce niespełniającego wymagań.

16. Do zakresu kompetencji i obowiązków dyrektorów, komendantów, rektorów jednostek organizacyjnych, o których mowa w pkt 1 ppkt 4, podczas realizacji przedmiotu działania jednostki organizacyjnej należy;

1) zapewnienie jednolitości miar i wymaganej dokładności pomiarów;

2) planowanie oraz poddawanie kalibracji lub sprawdzeniom oraz naprawie przyrządów pomiarowych;

3) zbieranie i przetwarzanie informacji dotyczących nadzorowania i funkcjonowania systemu zabezpieczenia metrologicznego, w tym prowadzenie ewidencji wyposażenia pomiarowego;

4) zapewnienie przestrzegania wymagań aktualnego wydania krajowej/międzynarodowej normy dotyczącej nadzorowania i potwierdzania metrologicznego wyposażenia pomiarowego, przy realizacji funkcji metrologicznej.

17. Ponadto, do zakresu kompetencji i obowiązków dyrektorów, komendantów, rektorów jednostek organizacyjnych, o których mowa w pkt 1 ppkt 4, posiadających komórki metrologiczne, oprócz obowiązków określonych w pkt 16, w szczególności należy:

1) doskonalenie działalności komórki metrologicznej w oparciu o system zarządzania zgodny z wymaganiami aktualnego wydania właściwej krajowej/międzynarodowej normy dotyczącej działalności laboratoriów wzorcujących oraz aktualnie wydanymi wytycznymi dyrektora WCM – Naczelnego Metrologa Wojska Polskiego do działalności wojskowych laboratoriów metrologicznych, będących kryteriami oceny;

2) zapewnienie spójności pomiarowej wzorców roboczych jednostek miary wielkości fizycznych poprzez ich kalibrację w CWOM oraz wojskowych ośrodkach metrologii lub wzorcowanie w krajowych lub zagranicznych akredytowanych laboratoriach wzorcujących,

3) wnioskowanie do dyrektora WCM o nadanie upoważnienia do kalibracji i/lub sprawdzania oraz naprawy przyrządów pomiarowych, stosownie do posiadanych przez laboratorium możliwości i kompetencji technicznych.

18. Komórki metrologiczne jednostek organizacyjnych, o których mowa w pkt 1 ppkt 4, wykonują usługi metrologiczne na podstawie upoważnienia dyrektora WCM do kalibracji i/lub sprawdzania oraz naprawy przyrządów pomiarowych w ustalonym zakresie dziedzin pomiarowych, określonym w formie certyfikatu.

19. Do zakresu kompetencji i obowiązków dowódców i kierowników jednostek wojskowych wchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, będących bezpośrednimi użytkownikami przyrządów pomiarowych, należy:

1) zapewnienie stosowania w procesie bieżącej eksploatacji UiSW oraz w ramach działań wojsk, w tym operacji poza granicami kraju, przyrządów pomiarowych, posiadających ważne potwierdzenie kontroli metrologicznej – kalibracji lub sprawdzenia;

2) kwalifikowanie wyposażenia pomiarowego JW do właściwych form kontroli metrologicznej (kalibracja, sprawdzanie, legalizacja lub wzorcowanie);

3) planowanie i terminowa dostawa/odbiór przyrządów pomiarowych do/z kalibracji lub sprawdzania we właściwych terytorialnie wojskowych ośrodkach metrologii;

4) planowanie i terminowa realizacja legalizacji przyrządów pomiarowych z JW w urzędach krajowej administracji miar lub upoważnionych laboratoriach, w przypadku, gdy zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem, stosowane przyrządy podlegają obowiązkowi prawnej kontroli metrologicznej;

5) planowanie i terminowa realizacja wzorcowania przyrządów pomiarowych w akredytowanych laboratoriach z poza resortu obrony narodowej, w przypadku, gdy ze względów technicznych (brak właściwego odniesienia do wzorca jednostki miary resoru obrony narodowej lub brak zgodności z wymaganiami przepisów metrologii prawnej), przyrządy pomiarowe nie mogą być poddane właściwej formie kontroli metrologicznej (kalibracji, sprawdzaniu lub legalizacji);

6) racjonalna i oszczędna gospodarka oraz zapewnienie ochrony wyposażeniu pomiarowemu JW poprzez zagwarantowanie sprawności wszystkich przyrządów i systemów pomiarowych stosowanych w procesie zabezpieczenia metrologicznego UiSW oraz działań i operacji wojsk, a także rotacja i wycofywanie wyposażenia nie spełniającego wymagań i zabezpieczenie nowych przyrządów pomiarowych, w miejsce wycofywanego wyposażenia, zgodnie z uzasadnionymi potrzebami;

7) uzyskiwanie i uwzględnianie opinii wojskowego ośrodka metrologii właściwego dla rejonu dyslokacji JW w sprawie planowanych decentralnych zakupów wyposażenia pomiarowego i przyrządów pomiarowych;

8) wyznaczanie i zgłaszanie potrzeb przeszkolenia nieetatowego (etatowego) metrologa JW do właściwego terytorialnie ośrodka metrologii i zapewnienie warunków techniczno-organizacyjnych do wykonywania powierzonych zadań, w tym, prowadzenia ewidencji wyposażenia pomiarowego JW w oparciu o właściwy system informatyczny wsparcia działalności metrologicznej;

9) organizowanie i realizowanie szkoleń użytkowników UiSW oraz personelu technicznego JW z zasad obsługi i eksploatacji wyposażenia pomiarowego oraz w zakresie procedur wykonywania pomiarów zgodnie z ustalonym stosowaniem wyposażenia;

10) udzielanie wsparcia specjalistom ruchomego laboratorium metrologicznego wojskowego ośrodka metrologii, skierowanym do wykonywania czynności metrologicznych w miejscu lokalizacji JW, w zakresie zabezpieczenia logistycznego (technicznego i organizacyjnego) wykonywania kontroli metrologicznych wyposażenia pomiarowego JW.

20. Nadzór metrologiczny w JW sprawują etatowi/nieetatowi metrolodzy JW:

1) etatowi/nieetatowi metrolodzy JW w sprawach związanych z wykonywaniem zadań nadzoru metrologicznego, podlegają bezpośrednio dowódcy (kierownikowi, dyrektorowi) jednostki;

2) do wykonywania funkcji etatowego/nieetatowego metrologa JW uprawniony organ wyznacza żołnierza zawodowego lub pracodawca zatrudnia etatowego pracownika wojska, albo powierza zatrudnionemu pracownikowi obowiązki nieetatowego metrologa JW.

Powierzone obowiązki może wykonywać osoba posiadająca:

a) wykształcenie techniczne (średnie lub wyższe),

b) udokumentowaną znajomość zagadnień technicznych związanych z eksploatacją UiSW znajdującego się w wyposażeniu JW,

c) umiejętność przekazywania wiedzy i zdolność współdziałania z personelem obsługującym sprzęt techniczny i bojowy JW,

d) przeszkolenie specjalistyczne właściwe dla metrologów JW, potwierdzone świadectwem ukończenia szkolenia wydanym przez dyrektora WCM lub Komendanta – Rektora Wojskowej Akademii Technicznej;

3) nieetatowi metrolodzy JW powierzone im zadania wykonują jako wykraczające poza podstawowe obowiązki służbowe, czynności o charakterze stałym;

4) za wykonywanie obowiązków nieetatowego metrologa JW żołnierzowi zawodowemu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie naliczane na zasadach określonych w odrębnych przepisach, zaś pracownikowi wojska można podwyższyć wynagrodzenie w sposób, w jaki umożliwiają to obowiązujące przepisy płacowe.

21. Do zakresu kompetencji i obowiązków etatowego/nieetatowego metrologa JW w szczególności należy:

1) prowadzenie i utrzymanie w stałej aktualności ewidencji wyposażenia pomiarowego JW z wykorzystaniem właściwego systemu informatycznego wsparcia działalności metrologicznej;

2) wnioskowanie do dowódcy/kierownika JW o wycofanie wyposażenia pomiarowego – jako mienia nieprzydatnego dla JW;

3) nadzór nad prawidłową eksploatacją przyrządów pomiarowych;

4) korygowanie zapotrzebowań JW na usługi metrologiczne, z wykorzystaniem programu informatycznego uzgodnionego z WCM, i przekazywanie zapotrzebowań do ośrodka metrologii właściwego dla rejonu dyslokacji JW;

5) nadzorowanie przestrzegania w JW, przez użytkowników wyposażenia pomiarowego, terminów realizacji kontroli metrologicznej oraz koordynowanie i wspieranie działań w zakresie dostaw i odbioru przyrządów pomiarowych do i po kontroli metrologicznej;

6) kontrolowanie, według przyjętego planu, przestrzegania przez użytkowników zasad dotyczących właściwego obsługiwania i stosowania wyposażenia pomiarowego oraz utrzymywania go w stanie umożliwiającym rzetelne wykonywanie pomiarów;

7) współudział w prowadzeniu szkoleń dla personelu technicznego (bojowego) JW z zakresu tematyki zabezpieczenia metrologicznego UiSW;

8) współdziałanie z wojskowym ośrodkiem metrologii, właściwym dla dyslokacji JW, w zakresie zagadnień i problemów zabezpieczenia metrologicznego UiSW, w szczególności w zakresie zapewnienia kontroli metrologicznej całego wyposażenia pomiarowego JW, prawidłowości sporządzania planów kontroli szkolenia personelu technicznego (bojowego) JW oraz wsparcia działalności ruchomych laboratoriów metrologicznych ośrodka, wykonujących czynności metrologiczne w miejscu dyslokacji JW;

9) zbieranie i przetwarzanie informacji dotyczącej funkcjonowania systemu zabezpieczenia metrologicznego JW.

22. Przyrządy pomiarowe przeznaczone na cele obronności państwa podlegają kontroli metrologicznej poprzez:

1) kalibrację w upoważnionych wojskowych ośrodkach metrologii lub upoważnionych komórkach metrologicznych;

2) sprawdzanie w upoważnionych wojskowych ośrodkach metrologii lub komórkach metrologicznych;

3) legalizację, w przypadkach, jeżeli zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem, podlegają one prawnej kontroli metrologicznej,

4) wzorcowanie w akredytowanych laboratoriach wzorcujących, w przypadku, gdy z punktu widzenia technicznego (brak właściwych wzorców odniesienia/roboczych lub wdrożonych procedur kalibracji/sprawdzania) przyrządy pomiarowe nie mogą być poddane kalibracji lub sprawdzaniu w upoważnionych wojskowych ośrodkach metrologii lub upoważnionych komórkach metrologicznych

23. Grupy przyrządów pomiarowych przeznaczonych na cele obronności państwa podlegające kontroli metrologicznej określa załącznik Nr 2 do decyzji.

24. Dyrektor WCM – Naczelny Metrolog Wojska Polskiego organizuje i koordynuje proces nadzoru zapewnienia jednolitości miar i wymaganej dokładności pomiarów w jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej, stosując przy tym poniższe zasady i ustalenia:

1) nadzór zapewnienia jednolitości miar i wymaganej dokładności pomiarów, przeprowadzany jest zgodnie z rocznym „Planem przedsięwzięć kontrolnych prowadzonych przez Wojskowego Centrum Metrologii na rok ....” opracowywanym przez Dyrektora WCM – Naczelnego Metrologa Wojska Polskiego i zatwierdzanym przez właściwego przełożonego;

2) kontrolę stanu zabezpieczenia metrologicznego w jednostkach wojskowych wchodzących w skład Sił Zbrojnych RP przeprowadzają Komisje powoływane przez dyrektora WCM;

3) członkowie Komisji przeprowadzający kontrolę stanu zabezpieczenia metrologicznego legitymują się imiennym upoważnieniem, którego wzór przedstawia załącznik Nr 3 oraz wymaganym poświadczeniem bezpieczeństwa. Upoważnienie do kontroli jest ważne wraz z legitymacją służbową lub innym dokumentem tożsamości;

4) kierownik jednostki kontrolowanej informowany jest przez dyrektora WCM – Naczelnego Metrologa Wojska Polskiego o planowanym przeprowadzeniu kontroli nie później niż dwa tygodnie przed terminem jej realizacji;

5) kontrolujący, po przybyciu do jednostki kontrolowanej, zapoznaje jej kierownika z planem przeprowadzenia kontroli w zakresie niezbędnym do realizacji czynności kontrolnych;

6) kontrola stanu zabezpieczenia metrologicznego w szczególności obejmuje:

a) stan spójności pomiarowej wyposażenia pomiarowego posiadanego przez jednostkę kontrolowaną,

b) przestrzeganie przez użytkowników właściwych zasad obsługi i eksploatacji wyposażenia pomiarowego, w tym ustalonych procedur pomiarowych przy obsłudze i eksploatacji UiSW,

c) ukompletowanie jednostki kontrolowanej w wyposażenie pomiarowe właściwe dla posiadanego UiSW lub wymagane dla prowadzonej działalności,

d) właściwe gospodarowanie wyposażeniem pomiarowym, w tym wprowadzanie do eksploatacji nowego wyposażenia pomiarowego i wycofywanie nieprzydatnego do stosowania,

e) działalność nieetatowego (etatowego) metrologa jednostki kontrolowanej;

7) kontrola w szczególności polega na:

a) ustaleniu stanu faktycznego w badanym zakresie i jego udokumentowaniu,

b) porównaniu stwierdzonego stanu ze stanem wymaganym określonym przepisami prawa, decyzjami i wytycznymi Ministra Obrony Narodowej, wytycznymi do działalności metrologicznej w Ministerstwie Obrony Narodowej, normami oraz innymi przepisami odnoszącymi się do działalności jednostki kontrolowanej,

c) określeniu przyczyn i skutków występujących różnic pomiędzy stanem stwierdzonym i wymaganym,

d) wskazaniu sposobu i terminu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;

8) kontrolujący są uprawnieni w szczególności do: a) dostępu do obiektów i pomieszczeń w kontrolowanej jednostce, w zakresie dotyczącym kontrolowanej dziedziny, z zachowaniem wymagań wynikających z przepisów o ochronie informacji niejawnych, o ochronie osób i mienia oraz Regulaminu Ogólnego Sił Zbrojnych RP

b) wglądu do dokumentów związanych z kontrolowaną dziedziną działalności, gromadzenia dowodów i materiałów z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych,

c) zasięgania informacji i wyjaśnień od żołnierzy oraz pracowników jednostki kontrolowanej w zakresie prowadzonej kontroli,

d) wglądu do protokołów, notatek z kontroli prowadzonych przez inne organy kontroli;

9) kierownik jednostki kontrolowanej jest zobowiązany zapewnić kontrolującym warunki i środki niezbędne do realizacji ustalonego programu kontroli;

10) w przypadku ujawnienia w toku kontroli rażących nieprawidłowości w zakresie zapewnienia jednolitości miar i wymaganej dokładności pomiarów, Przewodniczący Komisji może wnioskować do dowódcy (kierownika, dyrektora) jednostki kontrolowanej o wydanie polecenia natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości. W przypadku braku możliwości natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości, wnioskuje o wstrzymanie wykonywania pomiarów w obszarze, w którym stwierdzono nieprawidłowości;

11) z przeprowadzonej kontroli przewodniczący komisji sporządza protokół, który powinien zawierać opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalone nieprawidłowości, ze wskazaniem przyczyn ich powstania i skutków oraz ewentualnie osób odpowiedzialnych, a także wnioski i zalecenia pokontrolne;

12) jeżeli po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem, zgłoszone zostaną umotywowane zastrzeżenia co do faktów zapisanych w protokole, kontrolujący powinien te fakty zbadać i po uznaniu ich zasadności uwzględnić w protokole, w przypadku ich niezasadności powinien omówić to w protokole;

13) protokół kontroli podpisuje kontrolujący (przewodniczący Komisji) i kierownik jednostki kontrolowanej, a w razie jego nieobecności osoba pełniąca jego obowiązki;

14) kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba pełniąca jego obowiązki, może w terminie 14 dni od podpisania protokołu, zgłosić na piśmie umotywowane zastrzeżenia do treści protokołu Dyrektorowi WCM – Naczelnemu Metrologowi Wojska Polskiego;

15) zastrzeżenia nie będą rozpatrywane, jeżeli zostaną zgłoszone przez osobę nieuprawnioną lub po upływie terminu o którym mowa w pkt 14;

16) protokół z kontroli sporządza się po jej zakończeniu w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem dla:

a) Dyrektora WCM – Naczelnego Metrologa Wojska Polskiego,

b) kierownika jednostki kontrolowanej,

c) dowódcy rodzaju sił zbrojnych – innego równorzędnego, Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Dowódcy Garnizonu Warszawa lub Dowódcy Dowództwa Operacyjnego – według właściwości – w przypadku kontroli realizowanych w podporządkowanych im jednostkach organizacyjnych, d) bezpośredniego przełożonego dyrektora (kierownika) jednostki organizacyjnej, o której mowa w pkt 1 ppkt 4; 17) kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 30 dni od otrzymania protokołu – o ile nie określono w nim innego terminu – zawiadamia w formie pisemnej jednostkę nadrzędną oraz informuje Dyrektora WCM – Naczelnego Metrologa Wojska Polskiego o sposobie usunięcia nieprawidłowości i podjęciu działań zmierzających do zapobieżenia ich występowania, a także o przyczynach ewentualnego niewykonania zaleceń z kontroli;

18) Dyrektor WCM – Naczelny Metrolog Wojska Polskiego, w terminie do 15 stycznia i 15 lipca sporządza półroczną, zbiorczą informację do bezpośredniego przełożonego, z przeprowadzonych kontroli.

25. Szczegółowe zasady i sposób wykonywania zadań wynikających z działalności metrologicznej w resorcie obrony narodowej w formie Instrukcji określi Dyrektor Wojskowego Centrum Metrologii zgodnie z obowiązującymi procedurami, w terminie 12 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszej decyzji.

26. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

 

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r., Nr 163, poz. 1362 i Nr 180, poz. 1494, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1834 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238)

Załącznik 1. [Rejony odpowiedzialności wojskowych ośrodków metrologii]

Załączniki do decyzji Nr 10/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 18 stycznia 2008 r. (poz. 9)

Załącznik Nr 1

Rejony odpowiedzialności wojskowych ośrodków metrologii

Lp.

Miejscowość stacjonowania

Wojskowy ośrodek metrologii

1

BEMOWO PISKIE


CENTRALNY WOJSKOWY
OŚRODEK METROLOGII
ul. Radiowa 2
00-908 Warszawa

BOK: tel. 855 696, 855 266, 855 629

Fax: 855 691

2

BEZWOLA

3

BIAŁOBRZEGI

4

BIAŁYSTOK

5

BORZĘCIN

6

CELESTYNÓW

7

CHOTOMÓW

8

CIECHANÓW

9

EŁK

10

GOŁDAP

11

GRÓJEC

12

HAJNÓWKA

13

JANÓWEK

14

KAZUŃ NOWY

15

KSIĄŻENICE

16

LEGIONOWO

17

ŁĘCZYCA

18

ŁOMŻA

19

ŁOWICZ

20

MIŃSK MAZOWIECKI

21

MODLIN

 

Załącznik Nr 1 (cd.)

Lp.

Miejscowość stacjonowania

Wojskowy ośrodek metrologii

22

NOWY DWÓR MAZOWIECKI


CENTRALNY WOJSKOWY
OŚRODEK METROLOGII
ul. Radiowa 2
00-908 Warszawa
BOK: tel. 855 696, 855 266, 855 629
Fax: 855 691

23

ORZYSZ

24

OSTRÓW MAZ.

25

PILAWA

26

POMIECHÓWEK

27

PRZASNYSZ

28

PUSZCZA MARIAŃSKA

29

SIEDLCE

30

SKIERNIEWICE

31

SŁUPNO

32

SOCHACZEW

33

SUWAŁKI

34

WARSZAWA

35

WESOŁA

36

WĘGORZEWO

38

ZAKOPANE

39

ZEGRZE

40

JAROCIN


SPECJALISTYCZNY WOJSKOWY
OŚRODEK METROLOGII
ul. Silniki 1
61-325 Poznań
BOK: tel. 548 638
Fax: 548 640

41

ŁASK

42

MUROWANA GOŚLINA

43

POWIDZ

44

POZNAŃ

45

SKWIERZYNA

46

ŚREM

47

BIESZKOWICE


1 WOJSKOWY
OŚRODEK METROLOGII
ul. Migonie 45
81-103 Gdynia 3
BOK: tel. 267 200
Fax: 267 213

48

DARŁOWO

49

DARŁÓWKO

50

DZIWNÓW

51

GDAŃSK

52

GDYNIA

53

HEL

54

KOŁOBRZEG

55

KOSZALIN

56

LĘBORK

57

PUCK

58

SIEMIROWICE

59

SŁUPSK

60

ŚWINOUJŚCIE

61

USTKA

62

WEJHEROWO

 

Załącznik Nr 1 (cd.)

Lp.

Miejscowość stacjonowania

Wojskowy ośrodek metrologii

63

WŁADYSŁAWOWO

 

64

BARTOSZYCE


2 WOJSKOWY
OŚRODEK METROLOGII
ul. Powstańców Warszawy 2
85-915 Bydgoszcz
BOK: tel. 414 739, 427 280
Fax: 413 932

65

BRANIEWO

66

BRODNICA

67

BYDGOSZCZ

68

CHEŁMNO

69

CHOJNICE

70

CHOSZCZNO

71

CIECHOCINEK

72

CYBOWO

73

CZARNE

74

DOLASZEWO

75

DRAWNO

76

DRAWSKO POM.

77

ELBLĄG

78

GARDEJA

79

GIŻYCKO

80

GRUDZIĄDZ

81

GRUPA

82

INOWROCŁAW

83

KALISZ POMORSKI

84

KOBYLANKA

85

LIDZBARK WARMIŃSKI

86

MAKSYMILIANOWO

87

MALBORK

88

MARCINKOWO


2 WOJSKOWY
OŚRODEK METROLOGII
ul. Powstańców Warszawy 2
85-915 Bydgoszcz
BOK: tel. 414 739, 427 280
Fax: 413 932

89

MIROSŁAWIEC

90

MORĄG

91

MOSTY

92

MRĄGOWO

93

MRZEŻYNO

94

NADARZYCE

95

OLESZNO

96

OLSZTYN

97

OSOWIEC

98

OSTRÓDA

99

PIŁA

100

PRUSZCZ GD.

101

STARGARD SZCZECIŃSKI

102

SZCZECIN

 

Załącznik Nr 1 (cd.)

Lp.

Miejscowość stacjonowania

Wojskowy ośrodek metrologii

103

SZCZYTNO-LIPOWIEC


2 WOJSKOWY
OŚRODEK METROLOGII
ul. Powstańców Warszawy 2
85-915 Bydgoszcz
BOK: tel. 414 739, 427 280
Fax: 413 932

104

SZEROKI BÓR

105

ŚWIDWIN

106

TCZEW

107

TORUŃ

108

TRZEBIATÓW

109

WAŁCZ

110

WOJNOWO

111

ZEGRZE POMORSKIE

112

ZŁOCIENIEC

113

BIELSKO BIAŁA


3 WOJSKOWY
OŚRODEK METROLOGII
ul. Mieszczańska 11
50-984 Wrocław
BOK: tlf. 663410
Fax: 663 400

114

BOLESŁAWIEC

115

BRZEG

116

BYTOM

117

CZERNICA

118

CZERWIEŃSK

119

DOBRE n. KWISĄ

120

GLIWICE

121

GŁOGÓW

122

JASTRZĘBIE Śl.

123

KATOWICE

124

KŁODZKO

125

KOMPRACHCICE

126

KRAPKOWICE

127

KROSNO ODRZAŃSKIE

128

LĄDEK ZDRÓJ

129

LEGNICA

130

LESZNO

131

LUBLINIEC

132

MIĘDZYRZECZ

133

MILICZ

134

NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI

135

OLEŚNICA


3 WOJSKOWY
OŚRODEK METROLOGII
ul. Mieszczańska 11
50-984 Wrocław
BOK: tlf. 663410
Fax: 663 400

136

OPOLE

137

POTOK

138

RADNICA

139

SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

140

SIERADZ

141

SULECHÓW

142

ŚWIĘTOSZÓW

 

Załącznik Nr 1 (cd.)

Lp.

Miejscowość stacjonowania

Wojskowy ośrodek metrologii

143

TARNOWSKIE GÓRY


3 WOJSKOWY
OŚRODEK METROLOGI
ul. Mieszczańska 11
50-984 Wrocław
BOK: tlf. 66341 Fax: 663 400

144

WĘDRZYN

145

WROCŁAW

146

ZIELONA GÓRA

147

ŻAGAŃ

148

DĘBLIN


4 WOJSKOWY
OŚRODEK METROLOGII
ul. Lubelska 150
26-603 Radom
BOK: tel. 511 749
Fax.: 511 602

149

GAŁKÓWEK GLIWICE

150

GLIWICE

151

HRUBIESZÓW

152

JAROSŁAW

153

JAWIDZ

154

KIELCE

155

KŁAJ

156

KRAKÓW

157

KRAKÓW BALICE

158

KRAŚNIK

159

KUTNO

160

LEŹNICA WIELKA

161

LUBLIN

162

LUBOCHNIA

163

ŁÓDŹ

164

NIEDŹWIEDŹ

165

NISKO

166

NOWA DĘBA

167

OŚWIĘCIM

168

PRZEMYŚL

169

RADOM

170

REGNY

171

RZESZÓW

172

SANDOMIERZ

173

SKIERNIEWICE

174

STAWY

175

STĘŻYCA

176

TOMASZÓW MAZOWIECKI

177

ZAMOŚĆ

178

ZGIERZ

179

ŻURAWICA

 

Załącznik 2. [Grupy przyrządów pomiarowych przeznaczonych na cele obronności państwa podlegające kontroli metrologicznej]

Załącznik Nr 2

GRUPY PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH
przeznaczonych na cele obronności państwa podlegające kontroli metrologicznej

Grupa

Identyfikacja przyrządów pomiarowych przeznaczonych
na cele obronności państwa

Formy kontroli
metrologicznej

Grupa I

Wzorce odniesienia, wzorce robocze i przyrządy pomiarowe użytkowe stosowane w procesie kalibracji, sprawdzania i/lub naprawy przyrządów pomiarowych przez upoważnione wojskowe ośrodki metrologii i upoważnione komórki metrologiczne

Okresowo:
kalibracja
sprawdzanie
wzorcowanie

Grupa II

Przyrządy pomiarowe użytkowe i kontrolne stosowane podczas realizacji przedmiotu działania jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, w tym przedsiębiorstw państwowych, dla których Minister Obrony Narodowej jest organem założycielskim oraz spółek handlowych w stosunku do których wykonuje uprawnienia majątkowe Skarbu Państwa, a których przedmiotem działania jest uzbrojenie i sprzęt wojskowy

Okresowo:
kalibracja
sprawdzanie
wzorcowanie

Grupa III

Przyrządy pomiarowe użytkowe i kontrolne stosowane podczas realizacji przedmiotu działania jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, których przedmiotem działania jest remont, modernizacja lub testowanie uzbrojenia i sprzętu wojskowego

Okresowo:
kalibracja
sprawdzanie
wzorcowanie

Grupa IV

Przyrządy pomiarowe użytkowestanowiące integralne wyposażenie (zainstalowane trwale, wbudowane, będące nieodłącznym elementem) uzbrojenia i sprzętu wojskowego

Podczas remontu
UiSW:
kalibracja
sprawdzanie
wzorcowanie

Grupa V

Przyrządy pomiarowe stosowane w procesie obsługi i/lub eksploatacji oraz wycofywania z eksploatacji:

Okresowo:
kalibracja
sprawdzanie
wzorcowanie
legalizacja

5.1

Broni palnej

5.2

Broni artyleryjskiej

5.3

Amunicji do broni palnej i artyleryjskiej

5.4

Granatów, min, bomb, rakiet i pocisków sterowanych oraz urządzeń specjalnie zaprojektowanych do ich obsługi, montażu, demontażu, odpalania oraz wykrywania

5.5

Systemów kierowania ogniem w dzień i w nocy

5.6

Czołgów, pojazdów i samochodów specjalnych

5.7

Urządzeń służących do wykrywania i identyfikacji materiałów chemicznych wysokotoksycznych, biologicznych oraz broni jądrowej oraz środków przeciwdziałających wymienionym materiałom

5.8

Materiałów wybuchowych oraz stałych i płynnych materiałów napędowych skonstruowanych i przeznaczonych do użycia
z UiSW wymienionymi w pp. 5.3, 5.4 i 5.7

5.9

Wyposażenia specjalistycznego okrętów wojennych i związanej z nimi wojskowej techniki morskiej

5.10

Wyposażenia statków powietrznych

5.11

Elektronicznych i optoelektronicznych środków rozpoznania, przeciwdziałania i zwalczania oraz systemu łączności specjalnej

5.12

Sprzętu i środków ochrony indywidualnej i zbiorowej

 

Załącznik Nr 2 (cd.)

Grupa

Identyfikacja przyrządów pomiarowych przeznaczonych
na cele obronności państwa

Formy kontroli metrologicznej

Grupa VI

Przyrządy pomiarowe stosowane w procesie dystrybucji
i testowania:

Okresowo:
kalibracja
sprawdzanie
wzorcowanie
legalizacja

6.1

Materiałów pędnych i smarów

6.2

Przedmiotów zaopatrzenia mundurowego

6.3

Środków zaopatrzenia żywnościowego

Grupa VII

Inne przyrządy pomiarowe przeznaczone na cele obronności państwa

Okresowo:
kalibracja
sprawdzanie
wzorcowanie
legalizacja

Uwaga: Wszystkie przyrządy pomiarowe po naprawie lub adiustacji i przyrządy pomiarowe, które utraciły dowody kontroli metrologicznej lub mają uszkodzona cechę nienaruszalności, podlegają właściwej kontroli metrologicznej

Załącznik 3.

Załącznik Nr 3

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2008-02-19
  • Data wejścia w życie: 2008-03-05
  • Data obowiązywania: 2008-03-05
  • Dokument traci ważność: 2015-06-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA