REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2008 nr 2 poz. 10

Departament Informatyki i Telekomunikacji

DECYZJA Nr 11/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 18 stycznia 2008 r.

w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw utrzymania, rozwoju i integracji finansowych systemów informatycznych

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 8 lit. a oraz § 2 pkt 4 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania finansowych systemów informatycznych eksploatowanych w resorcie obrony narodowej ustala się, co następuje:

1. Powołuje się zespół zadaniowy do spraw utrzymania, rozwoju i integracji finansowych systemów informatycznych, zwany dalej „zespołem”.

2. W skład zespołu wchodzą:

1) przewodniczący – dyrektor Departamentu Informatyki i Telekomunikacji;

2) zastępca przewodniczącego – dyrektor Departamentu Budżetowego;

3) sekretarz – przedstawiciel Departamentu Informatyki i Telekomunikacji;

4) członkowie – przedstawiciele wyznaczeni przez dyrektorów komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, reprezentujący:

a) Departament Budżetowy,

b) Departament Spraw Socjalnych,

c) Departament Kadr,

d) Departament Informatyki i Telekomunikacji,

e) Departament Administracyjny,

f) Departament Transformacji,

g) Sztab Generalny Wojska Polskiego.

3. Dyrektorzy komórek organizacyjnych, wymienionych w pkt 2 ppkt 4, przekazują przewodniczącemu imienne wykazy członków – przedstawicieli zespołu w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej decyzji oraz zapewniają ich uczestnictwo w pracach zespołu.

4. Przewodniczący zespołu zwołuje pierwsze posiedzenie zespołu w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej decyzji.

5. Przewodniczący zespołu:

1) organizuje pracę zespołu;

2) określa tematykę posiedzeń zespołu;

3) informuje Ministra Obrony Narodowej o pracach zespołu, w formie comiesięcznych meldunków.

6. Zespół kieruje się w swoich pracach harmonogramem ustalanym na posiedzeniu zespołu.

7. Sekretarz zespołu sporządza po każdym posiedzeniu protokół z posiedzenia zespołu.

8. Do podstawowych zadań zespołu należy:

1) ocena stanu aktualnie funkcjonujących w resorcie obrony narodowej finansowych systemów informatycznych;

2) monitorowanie bieżącego stanu w zakresie eksploatacji dotychczas użytkowanych finansowych systemów informatycznych w obszarach:

a) płace i uposażenia,

b) ewidencja ilościowo-wartościowa,

c) emerytury i renty,

d) rachunkowość i sprawozdawczość;

3) informowanie Ministra Obrony Narodowej o możliwości wystąpienia potencjalnych zagrożeń w zakresie eksploatacji systemów informatycznych w obszarach wspomnianych w ppkt 2;

4) wypracowanie kierunków działań umożliwiających utrzymanie, rozwój i integrację systemów informatycznych w komórkach finansowych resortu obrony narodowej;

5) opracowanie szczegółowego harmonogramu realizacji przedsięwzięć związanych z zabezpieczeniem bieżącej pracy eksploatowanych systemów informatycznych;

6) dokonanie analizy kosztów realizacji harmonogramu z ppkt 5 oraz propozycji finansowania zadania;

7) opracowanie wymagań funkcjonalnych i organizacyjnych (założeń analitycznych) budowy podsystemu finansowego w ramach implementacji „Zintegrowanego Wieloszczeblowego Systemu Informatycznego Logistyki, Finansów i Kadr Resortu Obrony Narodowej”;

8) opracowanie szczegółowego harmonogramu budowy rozwiązania przeznaczonego dla służb finansowych (podsystemu finansowego), będącego elementem docelowego „Zintegrowanego Wieloszczeblowego Systemu Informatycznego Logistyki, Finansów i Kadr Resortu Obrony Narodowej”;

9) dokonanie analizy kosztów realizacji harmonogramu z ppkt 8 oraz propozycji finansowania projektu;

10) sprawowanie merytorycznego nadzoru nad implementacją i wdrożeniem podsystemu finansowego „Zintegrowanego Wieloszczeblowego Systemu Informatycznego Logistyki, Finansów i Kadr Resortu Obrony Narodowej”

9. Dysponenci środków budżetowych drugiego stopnia oraz Dyrektor Departamentu Administracyjnego zapewniają w kolejnych planach finansowych, stosownie do swoich kompetencji, środki finansowe niezbędne do zabezpieczenia procesu bieżącej eksploatacji systemów informatycznych w obszarze finansów.

10. Przewodniczący rozwiązuje zespół do spraw utrzymania, rozwoju i integracji finansowych systemów informatycznych po wdrożeniu „Zintegrowanego Wieloszczeblowego Systemu Informatycznego Logistyki, Finansów i Kadr Resortu Obrony Narodowej”.

11. Dyrektor Departamentu Budżetowego:

1) dokonuje oceny aktualnie eksploatowanych systemów informatycznych, we właściwym obszarze kompetencyjnym, pod względem:

a) zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami,

b) funkcjonalności,

c) ergonomii;

2) opracowuje model funkcjonowania systemu księgowo-sprawozdawczego resortu obrony narodowej na potrzeby budowy podsystemu finansowego „Zintegrowanego Wieloszczeblowego Systemu Informatycznego Logistyki, Finansów i Kadr Resortu Obrony Narodowej”;

3) sprawuje nadzór merytoryczny nad procesem specyfikacji wymagań na potrzeby podsystemu finansowego „Zintegrowanego Wieloszczeblowego Systemu Informatycznego Logistyki, Finansów i Kadr Resortu Obrony Narodowej”;

4) sprawuje merytoryczny nadzór nad procesem przechodzenia od obecnie eksploatowanych, w obszarze finansów, systemów informatycznych do systemu zintegrowanego, w szczególności z zachowaniem istniejących powiązań informacyjnych oraz z zapewnieniem utrzymania reżimów pracy komórek finansowych pod względem sprawozdawczości.

12. Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych:

1) dokonuje oceny aktualnie eksploatowanych systemów informatycznych, w obszarze emerytur i rent, pod względem:

a) zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami,

b) funkcjonalności,

c) ergonomii;

2) opracowuje model funkcjonowania systemu świadczeń socjalnych oraz systemu emerytalnego i rentowego resortu obrony narodowej na potrzeby budowy podsystemu finansowego „Zintegrowanego Wieloszczeblowego Systemu Informatycznego Logistyki, Finansów i Kadr Resortu Obrony Narodowej”;

3) sprawuje nadzór merytoryczny nad procesem specyfikacji wymagań, w obszarze emerytur i rent oraz świadczeń socjalnych, na potrzeby budowy „Zintegrowanego Wieloszczeblowego Systemu Informatycznego Logistyki, Finansów i Kadr Resortu Obrony Narodowej”;

4) zabezpiecza, w uzgodnieniu z Dyrektorem Departamentu Informatyki i Telekomunikacji, proces specjalistycznego szkolenia oraz dystrybucję wymaganej dokumentacji organizacyjno-użytkowej „Zintegrowanego Wieloszczeblowego Systemu Informatycznego Logistyki, Finansów i Kadr Resortu Obrony Narodowej” dla użytkowników i osób funkcyjnych odpowiedzialnych za eksploatację systemu w obszarze płac i uposażeń oraz emerytur i rent.

13. Dyrektor Departamentu Kadr:

1) dokonuje oceny aktualnie eksploatowanych systemów informatycznych, we właściwym obszarze kompetencyjnym, pod względem:

a) zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami,

b) funkcjonalności,

c) ergonomii;

2) opracowuje model funkcjonowania systemu uposażeń i płac resortu obrony narodowej na potrzeby budowy podsystemu finansowego „Zintegrowanego Wieloszczeblowego Systemu Informatycznego Logistyki, Finansów i Kadr Resortu Obrony Narodowej”;

3) sprawuje nadzór merytoryczny nad procesem specyfikacji wymagań w obszarze płac i uposażeń na potrzeby budowy „Zintegrowanego Wieloszczeblowego Systemu Informatycznego Logistyki, Finansów i Kadr Resortu Obrony Narodowej”;

4) zabezpiecza, w uzgodnieniu z Dyrektorem Departamentu Informatyki i Telekomunikacji, proces specjalistycznego szkolenia oraz dystrybucję wymaganej dokumentacji organizacyjno-użytkowej „Zintegrowanego Wieloszczeblowego Systemu Informatycznego Logistyki, Finansów i Kadr Resortu Obrony Narodowej” dla użytkowników i osób funkcyjnych odpowiedzialnych za eksploatację systemu w obszarze płac i uposażeń oraz emerytur i rent.

14. Dyrektor Departamentu Informatyki i Telekomunikacji:

1) opracowuje, w wybranej metodyce, model funkcjonowania „Zintegrowanego Wieloszczeblowego Systemu Informatycznego Logistyki, Finansów i Kadr Resortu Obrony Narodowej” w obszarach:

a) płac i uposażenia,

b) ewidencji ilościowo-wartościowej,

c) emerytur i rent,

d) rachunkowości i sprawozdawczości;

2) sprawuje nadzór nad budową, wdrażaniem i funkcjonowaniem podsystemu finansowego „Zintegrowanego Wieloszczeblowego Systemu Informatycznego Logistyki, Finansów i Kadr Resortu Obrony Narodowej”;

3) planuje i organizuje proces szkolenia użytkowników „Zintegrowanego Wieloszczeblowego Systemu Informatycznego Logistyki, Finansów i Kadr Resortu Obrony Narodowej”;

4) określa i uzgadnia specyfikacje wymaganych technologii informatycznych (sprzętu komputerowego i oprogramowania systemowego) w zakresie architektury technicznej budowanego systemu, zgodnie z „Wykazem obowiązujących i zalecanych standardów technologii informatycznych do stosowania w resorcie obrony narodowej na lata 2006-2007”.

15. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

Metryka

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA