REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2008 nr 3 poz. 17

Departament Informatyki i Telekomunikacji

DECYZJA Nr 50/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 6 lutego 2008 r.

zmieniająca decyzję w sprawie przestrzegania w resorcie obrony narodowej zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie elektromagnetyczne

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 8 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) i w związku z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833, z 2005 r. Nr 212, poz. 1769 oraz z 2007 r. Nr 161, poz. 1142), jak również w związku z przyjęciem dokumentu standaryzacyjnego NATO (Stanag 2345/med.) „Ocena i kontrola personelu narażonego na działanie pól elektromagnetycznych od 3 kHz do 300 GHz" - w celu ochrony żołnierzy oraz pracowników resortu obrony narodowej, zwanych dalej „pracownikami wojska", narażonych na promieniowanie elektromagnetyczne występujące w środowisku służby i pracy oraz w trakcie realizacji zadań poza granicami państwa, postanawia się, co następuje:

1. W decyzji Nr 98/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie przestrzegania w resorcie obrony narodowej zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie elektromagnetyczne (Dz. Urz. MON Nr 6, poz. 65) wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 1 ppkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dyrektorzy (szefowie) komórek organizacyjnych oraz dowódcy (szefowie, komendanci, dyrektorzy) jednostek organizacyjnych, zwani dalej „kierownikami jednostek (komórek) organizacyjnych", w których działają urządzenia - obowiązani są przestrzegać przepisów określonych w załączniku Nr 2, część E do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833, z 2005 r. Nr 212, poz. 1769, oraz z 2007 r. Nr 161 poz. 1142) lub w przypadkach nieuwzględniających specyfiki uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz specyficznych warunków prowadzenia działań bojowych przestrzegać przepisów określonych w dokumencie standaryzacyjnym NATO (Stanag 2345/med.) Ocena i kontrola personelu narażonego na działanie pól elektromagnetycznych od 3 kHz do 300 GHz."

2) w pkt 2 ppkt 2 i 3 otrzymuje brzmienie:

„2) przestrzegać, aby żołnierze i pracownicy wojska przebywający w strefach ochronnych bezpieczeństwa i higieny pracy w polach elektromagnetycznych, obsługujący urządzenia, poddawani byli badaniom lekarskim, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332, z 1997 r. Nr 60, poz. 375, z 1998 r. Nr 159, poz. 1057 oraz z 2001 r. Nr 37, poz. 451 i Nr 128 poz. 1405);

3) nie dopuszczać żołnierzy i pracowników wojska przebywających w strefach ochronnych bezpieczeństwa i higieny pracy w polach elektromagnetycznych, do pracy przy urządzeniach, bez aktualnego orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy w zasięgu promieniowania elektromagnetycznego;"

3) pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Urządzenia poddaje się następującym pomiarom natężeń pól elektromagnetycznych:

1) okresowym;

2) kontrolnym;

3) kwalifikacyjnym;

4) do atestu elektromagnetycznego.

4. Pomiary natężeń pól elektromagnetycznych wykonują:

1) pomiary okresowe i kontrolne - ekipy pomiarów promieniowania elektromagnetycznego wojskowych ośrodków medycyny prewencyjnej oraz Zakład Ochrony Mikrofalowej Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii;

2) pomiary kwalifikacyjne i dodatkowe - Zakład Ochrony Mikrofalowej Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii oraz laboratoria pomiarowe posiadające akredytację na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 267, poz. 2258);

3) dopuszcza się wykonywanie pomiarów do atestu elektromagnetycznego przez producentów lub dostawców urządzeń, jeżeli posiadają odpowiednie wyposażenie pomiarowe oraz personel kompetentny do wykonywania takich pomiarów;

4) w przypadku pomiarów okresowych i kontrolnych, jeżeli ekspozycja na pola elektromagnetyczne jest niejednorodna i występują przekroczenia natężeń wielkości pól elektromagnetycznych, wprowadza się pomiary prądów indukowanych. Jeżeli wielkości prądów indukowanych nie przekraczają wielkości dopuszczalnych, na ich podstawie określa się warunki bezpieczeństwa i higieny pracy w polach elektromagnetycznych."

4) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia:

1) prowadzi nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie żołnierzy i pracowników wojska przed promieniowaniem elektromagnetycznym i organizuje przedsięwzięcia w tym zakresie w jednostkach (komórkach) organizacyjnych resortu obrony narodowej poprzez Wojskową Inspekcję Sanitarną i Zakład Ochrony Mikrofalowej Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii;

2) inicjuje badania naukowe, prace rozwojowe, wdrożeniowe i studyjne, związane z ochroną przed promieniowaniem elektromagnetycznym w resorcie obrony narodowej."

5) w pkt 10 ppkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) opracowują dla Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia informacje o narażeniu żołnierzy i pracowników wojska na promieniowanie elektromagnetyczne w resorcie obrony narodowej.".

2. W „Wytycznych Ministra Obrony Narodowej w sprawie szczegółowego trybu przestrzegania w resorcie obrony narodowej zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie elektromagnetyczne" stanowiących załącznik do decyzji Nr 98/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie przestrzegania w resorcie obrony narodowej zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie elektromagnetyczne (Dz. Urz. MON Nr 6, poz. 65) wprowadza się następujące zmiany:

1) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Pomiary kwalifikacyjne natężeń pól elektromagnetycznych wykonuje się w celu dopuszczenia nowowprowadzanych typów urządzeń na wyposażenie jednostek (komórek) organizacyjnych resortu obrony narodowej, określenia typu ekspozycji (jednorodna lub niejednorodna) oraz określenia warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w polach elektromagnetycznych dla tych typów urządzeń. Do określenia warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w polach elektromagnetycznych stosuje się następujące przepisy:

1) przy ekspozycji jednorodnej - zasady zawarte w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833, z 2005 r. Nr 212, poz. 1769 oraz z 2007 r. Nr 161 poz. 1142);

2) przy ekspozycji niejednorodnej - zasady zgodne z dokumentem standaryzacyjnym NATO Stanag 2345/med. Jeżeli występują przekroczenia natężeń wielkości pól elektromagnetycznych, wprowadza się pomiary prądów indukowanych. Jeżeli wielkości prądów indukowanych nie przekraczają wielkości dopuszczalnych, na ich podstawie określa się warunki bezpieczeństwa i higieny pracy w polach elektromagnetycznych.".

3. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2008-03-12
  • Data wejścia w życie: 2008-02-06
  • Data obowiązywania: 2008-02-06
  • Dokument traci ważność: 2017-11-14

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA