| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Departament Zaopatrywania Sił Zbrojnych

DECYZJA Nr 141/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 31 marca 2008 r.

zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia procedur realizacji w okresie przejściowym zakupów nowego wzoru uzbrojenia i sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej

Na podstawie § 1 pkt 8 lit. a-d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z pkt 1 ppkt 1 decyzji Nr 274/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 października 2003 r. w sprawie wprowadzania modelu systemu realizacji badań naukowych oraz prac rozwojowych, wdrożeniowych i studyjnych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 16, poz. 174, z 2004 r. Nr 8, poz. 90 oraz z 2005 r. Nr 13, poz. 104) ustala się, co następuje:

1. W decyzji Nr 157/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia procedur realizacji w okresie przejściowym zakupów nowego wzoru uzbrojenia i sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 8, poz. 93 i Nr 25, poz. 290) wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Wprowadza się do użytku „Procedurę zakupów nowego wzoru uzbrojenia i sprzętu wojskowego dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej stanowiącą załącznik Nr 1 do decyzji oraz „Procedurę postępowania komórek i jednostek organizacyjnych podczas realizacji zakupów uzbrojenia i sprzętu wojskowego w ramach pilnej potrzeby operacyjnej”, stanowiącą załącznik Nr 2 do decyzji.

2. Procedury, o których mowa w pkt 1, obowiązują do dnia 31 grudnia 2008 r.”;

2) dotychczasowy załącznik do decyzji otrzymuje Nr 1;

3) w załącznik Nr 1 „Procedura zakupów nowego wzoru uzbrojenia i sprzętu wojskowego dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” do decyzji:

a) w części III pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Procedura obowiązuje do dnia 31 grudnia 2008 r. i dotyczy zakupów nowych wzorów UiSW, dla których nie opracowano wymagań operacyjnych.

2. W przypadku zakupów nowych wzorów UiSW ze względu na pilne potrzeby operacyjne, w szczególności w rejonach działań poza granicami kraju, obowiązuje procedura w zakresie i na zasadach określonych w części VII i załączniku Nr 2 do decyzji.”,

b) w części IV pkt 9 i 10 otrzymują brzmienie:

„9. Decyzja Nr7/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych (Dz. Urz. MON Nr1, poz. 6), zwana dalej „decyzją Nr7/MON z dnia 14 stycznia 2008 r.

10. Decyzja Nr 278/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 13, poz. 149 i Nr 17, poz. 180), zwana dalej „decyzją Nr 278/MON z dnia 19 czerwca 2007 r.”;

4) dodaje się załącznik Nr 2 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej decyzji.

2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

Załącznik 1. [Procedura postępowania komórek i jednostek organizacyjnych podczas realizacji zakupów uzbrojenia i sprzętu wojskowego w ramach pilnej potrzeby operacyjnej]

Załącznik do decyzji Nr 141/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 31 marca 2008 r. (poz. 74)

PROCEDURA

postępowania komórek i jednostek organizacyjnych podczas realizacji zakupów uzbrojenia i sprzętu wojskowego w ramach pilnej potrzeby operacyjnej

1. Gestor uzbrojenia i sprzętu wojskowego, zwanego dalej „UiSW”, występuje do Zamawiającego z projektem wniosku do Ministra Obrony Narodowej uzasadniającym zakup nowego wzoru UiSW, ze względu na pilną potrzebę operacyjną (załącznik Nr A do Procedury).

2. Projekt wniosku musi być uprzednio uzgodniony z Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w zakresie zasadności zakupu nowego wzoru UiSW w ramach pilnej potrzeby operacyjnej.

3. Do wniosku muszą być dołączone wymagania na planowane do zakupu UiSW (załącznik Nr B do Procedury).

UWAGA:

W przypadku, gdy nie jest ustanowiony gestor dla nowego UiSW, dowódca rodzaju Sił Zbrojnych (równoważny) dodatkowo występuje z wnioskiem do Szefa Sztabu Generalnego WP o dokonanie zmiany (ustanawiającej gestora danego wzoru UiSW) w decyzji Nr 46/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 stycznia 2007 r. w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych uzbrojenia i sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 3, poz. 36).

4. Gestor UiSW lub właściwy dowódca rodzaju Sił Zbrojnych jest zobowiązany przesłać do Zamawiającego projekt korekty planu modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (o ile zadanie nie jest ujęte w planie).

UWAGA:

Korekty planu, zgodnie z obowiązującymi zasadami, dokonuje Szef Sztabu Generalnego WP, po uprzedniej akceptacji przez Ministra Obrony Narodowej wniosku, o którym mowa pkt 1.

5. Zamawiający odsyła do gestora UiSW zaopiniowany projekt wniosku, o którym mowa w pkt 1, wraz z wymaganiami oraz równocześnie przesyła do Szefa Zarządu Planowania Rzeczowego - P8 uzgodniony projekt korekty do planu modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP, celem przekazania do dalszego procedowania:

1) o ile gestor UiSW nie określi we wniosku producenta (dostawcy) UiSW oraz sposobu jego pozyskania (jeden lub kilku dostawców), wówczas Zamawiający zobowiązany jest dokonać analizy rynku;

2) w przypadku, gdy wybór trybu o udzielenie zamówienia wymaga decyzji Ministra Obrony Narodowej, wówczas Zamawiający do opinii załącza wniosek o wybór trybu postępowania, o którym mowa w § 26 decyzji Nr 291/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie zasad i trybu zawierania w resorcie obrony narodowej umów, których przedmiotem jest uzbrojenie lub sprzęt wojskowy (Dz. Urz. MON Nr 14, poz. 179).

UWAGA:

Uzgodnienie wniosku następuje przez Zamawiającego, gdy nie jest prowadzona analiza rynku, w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku. W przypadku gdy zaś jest prowadzona analiza rynku - niezwłocznie po otrzymaniu informacji z rynku.

6. Gestor UiSW, po uwzględnieniu ewentualnych uwag Zamawiającego, przesyła w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania opinii Zamawiającego - za pośrednictwem Podsekretarza Stanu do Spraw Uzbrojenia i Modernizacji - do akceptacji Ministrowi Obrony Narodowej projekt wniosku wraz z:

Załącznik do decyzji Nr 141/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 31 marca 2008 r. (poz. 74) (cd.)

1) wymaganiami na planowane do zakupu UiSW;

2) wnioskiem zamawiającego o wybór trybu postępowania, z zastrzeżeniem pkt 5 ppkt 2.

7. Szef Zarządu Planowania Rzeczowego - P8, po akceptacji przez Ministra Obrony Narodowej wniosku, o którym mowa w pkt 1, oraz dokonaniu korekty planu przez Szefa Sztabu Generalnego WP wprowadza - w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku - zadanie do planu modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Załącznik A do Procedury

infoRgrafika

Załącznik B do Procedury

WYMAGANIA

na planowane do zakupu uzbrojenie i sprzęt wojskowy w ramach pilnej potrzeby operacyjnej

1. Wymagania na planowane do zakupu uzbrojenie i sprzęt wojskowy (UiSW) w ramach pilnej potrzeby operacyjnej muszą być opracowane zgodnie z postanowieniami normy obronnej NO-06-A0101.

2. Wymagania, o których mowa w pkt 1, dodatkowo muszą określać informacje w zakresie:

1) potrzeb szkoleniowych, w tym szkolenie obsług (kierowców-mechaników), szkolenie serwisantów (z uprawnieniami np. diagnostów), szkolenie instruktorów;

2) zakupu licencji (uprawnień) serwisowych lub określenie sposobu i zasad serwisowania UiSW;

3) zakupów części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, o ile jest wymagane (gestor wspólnie z centralnym ośrodkiem logistycznym powinni na tym etapie rozstrzygnąć wszystkie kwestie związane z przyszłą eksploatacją UiSW);

4) przeprowadzenia testów sprawdzających zgodność UiSW z wymaganiami lub wskazać inny sposób weryfikacji spełnienia wymagań (w przypadku, gdy wyrób podlega ocenie zgodności OiB w drugim lub trzecim trybie należy rozważyć zasadność prowadzenia testów);

5) danych eksploatacyjnych do oszacowania kosztów „życia” UiSW, w tym docelowych norm eksploatacyjnych, rocznych norm eksploatacyjnych, wymagań w zakresie obsług i napraw;

6) innych danych mających wpływ na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia.

3. Wymagania, o których mowa w pkt 1, nie podlegają akceptacji przez Radę Uzbrojenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Woźniak

Adwokat - ekspert w dziedzinie prawa rodzinnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »