REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2008 nr 7 poz. 78

Departament Polityki Zbrojeniowej

DECYZJA Nr 154/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 2 kwietnia 2008 r.

w sprawie Krajowego Dyrektora do Spraw Uzbrojenia

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 11 lit. f oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu realizacji zadań Krajowego Dyrektora do Spraw Uzbrojenia w zakresie współpracy międzynarodowej z Organizacją Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO), Unią Europejską (UE), państwami oraz innymi organizacjami międzynarodowymi w obszarze uzbrojenia, sprzętu wojskowego, badań naukowych oraz prac rozwojowych na rzecz obronności ustala się, co następuje:

1. Funkcję Krajowego Dyrektora do Spraw Uzbrojenia, zwanego dalej „Krajowym Dyrektorem”, pełni Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej do Spraw Uzbrojenia i Modernizacji, jako stojący na czele komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za pozyskiwanie uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz realizację prac rozwojowych i wdrożeniowych w obszarze uzbrojenia i sprzętu wojskowego (UiSW).

2. Krajowy Dyrektor:

1) organizuje i koordynuje współpracę z zagranicą w dziedzinie uzbrojenia, sprzętu wojskowego i modernizacji technicznej;

2) reprezentuje Rzeczpospolitą Polską na forum Konferencji Krajowych Dyrektorów do Spraw Uzbrojenia NATO (Conference of National Armaments Directors, CNAD) oraz Rady Sterującej Europejskiej Agencji Obrony (European Defence Agency, EDA) w formule Krajowych Dyrektorów do Spraw Uzbrojenia;

3) współpracuje z Organizacją/Radą NATO ds. Konsultacji, Dowodzenia i Kierowania (NATO Con-sultation, Command and Control Organisation/ /Board - NC3O, NC3B) za pośrednictwem Departamentu Informatyki i Telekomunikacji.

3. Krajowy Dyrektor wyznaczy odrębną decyzją, zaproponowanych przez dyrektorów (szefów) właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz dowódców rodzajów Sił Zbrojnych, przedstawicieli do współpracy:

1) w ramach grup głównych, grup, podgrup oraz instytucji podległych Konferencji Krajowych Dyrektorów do Spraw Uzbrojenia NATO (CNAD), w tym w szczególności:

a) w porozumieniu z Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w zakresie:

- Grupy Głównej ds. Uzbrojenia Wojsk Lądowych (NATO Army Armaments Group, NAAG - AC/225) - z Dowództwa Wojsk Lądowych,

- Grupy Głównej ds. Uzbrojenia Sił Powietrznych (NATO Air Forces Armaments Group, NAFAG - AC/224) - z Dowództwa Sił Powietrznych,

- Grupy Głównej ds. Uzbrojenia Marynarki Wojennej (NATO Navy Armaments Group, NNAG -AC/141) - z Dowództwa Marynarki Wojennej,

b) w porozumieniu z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej do spraw Społecznych i Profesjonalizacji w zakresie paneli podległych Organizacji do spraw Badań i Technologii NATO (NATO Research and Technology Organisation - RTO);

2) w zakresie kodyfikacji z Grupą Krajowych Dyrektorów NATO ds. Kodyfikacji (NATO Group of Directors of Codification - AC/135) oraz w zakresie standaryzacji z Agencją Standaryzacyjną NATO (NATO Standarisation Agency - NSA);

3) w ramach Organizacji ds. Zabezpieczenia Technicznego i Zaopatrywania NATO (NATO Mainte-nance and Supply Organisation - NAMSO).

4. Funkcje Zastępców Krajowego Dyrektora NATO obszarach zgodnych ze swoimi właściwościami pełnią:

1) Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej;

2) Szef Zarządu Planowania Strategicznego - P5.

5. Zastępcy Krajowego Dyrektora są odpowiedzialni za:

1) prowadzenie i aktualizację, we współpracy z dyrektorami (szefami) komórek i jednostek organizacyjnych, imiennego wykazu przedstawicieli uczestniczących w pracach:

a) poszczególnych grup, podgrup oraz grup doraźnych i roboczych w ramach Konferencji Krajowych Dyrektorów do Spraw Uzbrojenia NATO (CNAD) - Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej,

b) w zakresie grup głównych uzbrojenia -Szef Zarządu Planowania Strategicznego - P5;

2) organizację i funkcjonowanie krajowego punktu kontaktowego oraz bieżącą współpracę z Europejską Agencją Obrony EDA - Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej.

6. W posiedzeniach Rady Sterującej Europejskiej Agencji Obrony w formule Ministrów Obrony, Rzeczpospolitą Polską reprezentuje Minister Obrony Narodowej lub osoba przez niego wyznaczona.

7. Za współpracę z Europejską Agencją Obrony odpowiadają ponadto:

1) w obszarze uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz przemysłu i rynku obronnego - Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej;

2) w obszarze badań, technik i technologii obronnych - Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego;

3) w obszarze zdolności obronnych - Dyrektor Departamentu Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego oraz Szef Zarządu Planowania Strategicznego - P5 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

8. Działania, o których mowa w pkt 7 ppkt 3, koordynuje Zespół Ministerstwa Obrony Narodowej do spraw Uczestnictwa w Procesie Rozwoju Unijnych Zdolności Obronnych, powołany decyzją Nr 156/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie uczestnictwa resortu obrony narodowej w „Procesie Rozwoju Unijnych Zdolności Obronnych” (Dz. Urz. MON Nr 7, poz. 90).

9. Osoby funkcyjne, o których mowa w pkt 7 wyznaczone zostają do udziału i reprezentowania Rzeczypospolitej Polskiej w posiedzeniach Rady Sterującej Europejskiej Agencji Obrony w formule:

1) Krajowych Dyrektorów do Spraw Uzbrojenia -Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej;

2) Dyrektorów Badań i Technologii oraz w innych spotkaniach w formule Dyrektorów ds. Badań i Technologii - Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego;

3) Dyrektorów ds. Zdolności Obronnych - w zależności od tematyki posiedzenia - Dyrektor Departamentu Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego lub Szef Zarządu Planowania Strategicznego - P5 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

10. Zastępcy Krajowego Dyrektora oraz osoby funkcyjne, o których mowa w pkt 7, wyznaczą swoich przedstawicieli do udziału w spotkaniach Komitetów Przygotowawczych do posiedzeń Rady Sterującej EDA.

11. Krajowy Dyrektor może wyznaczyć dodatkowe osoby funkcyjne w celu zapewnienia należytej współpracy w poszczególnych obszarach działalności Konferencji Krajowych Dyrektorów ds. Uzbrojenia NATO (CNAD) oraz Europejskiej Agencji Obrony.

12.Traci moc decyzja Nr 76/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie udziału resortu obrony narodowej w pracach Konferencji Krajowych Dyrektorów do Spraw Uzbrojenia Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (CNAD NATO) (Dz. Urz. MON Nr 4, poz. 49) oraz decyzja Nr 231/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie udziału resortu obrony narodowej w pracach Europejskiej Agencji Obrony (European Defence Agency, EDA) (Dz. Urz. MON Nr 11, poz. 126).

13. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2008-04-28
  • Data wejścia w życie: 2008-04-28
  • Data obowiązywania: 2008-04-28
  • Dokument traci ważność: 2010-03-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA