REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2008 nr 7 poz. 80

Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego

DECYZJA Nr 161/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 9 kwietnia 2008 r.

w sprawie działalności racjonalizatorskiej w resorcie obrony narodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 14 i 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), oraz w związku z art. 3 ust. 2 i art. 7 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm. 1), ustala się, co następuje:

1. Właściwość organów wojskowych w sprawach działalności racjonalizatorskiej, zasady i tryb postępowania z projektami racjonalizatorskimi, określenia jakie i przez kogo dokonane rozwiązania będą uważane za projekty racjonalizatorskie oraz zasady wynagradzania twórców tych projektów, określa „Regulamin działalności racjonalizatorskiej w resorcie obrony narodowej”, stanowiący załącznik do niniejszej decyzji.

2. W celu realizacji postanowień niniejszej decyzji i załączonego do niej regulaminu działalności racjonalizatorskiej w resorcie obrony narodowej, polecam:

1) Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, na podstawie wniosków przedstawionych do dnia 30 maja 2008 r. przez dowódców rodzajów Sił Zbrojnych, Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia, Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych, Dowódcy Garnizonu Warszawa, Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, wydać dokumenty etatowe;

2) dowódcom rodzajów Sił Zbrojnych, w terminie do dnia 30 czerwca 2008 r., utworzyć w ramach przyznanego planowanego zatrudnienia pracowników zatrudnionych w części 29 budżetu - Obrona Narodowa, Sekretariaty Komisji do Spraw Działalności Racjonalizatorskiej w składzie: Szef Sekretariatu do Spraw Działalności Racjonalizatorskiej - starszy specjalista (pracownik zatrudniony w części 29 budżetu - Obrona Narodowa), sekretarz Komisji - pracownik zatrudniony w części 29 budżetu - Obrona Narodowa;

3) Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych oraz Szefowi Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia w terminie do dnia 30 czerwca 2008 r. utworzyć, w ramach własnych limitów zatrudnienia żołnierzy zawodowych lub przyznanego planowanego zatrudnienia pracowników wojska zatrudnionych w części 29 budżetu - Obrona Narodowa, Sekretariaty Komisji do Spraw Działalności Racjonalizatorskiej w składzie: Szef Sekretariatu do Spraw Działalności Racjonalizatorskiej - starszy specjalista (żołnierz zawodowy - stopień etatowy podpułkownik), sekretarz Komisji - pracownik zatrudniony w części 29 budżetu - Obrona Narodowa;

4) Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych, Dowódca Garnizonu Warszawa, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej oraz dowódcy okręgów wojskowych, korpusów, dywizji, brygad, flotylli, w zależności od potrzeb, w terminie do dnia 30 czerwca 2008 r. utworzą w ramach przyznanego planowanego zatrudnienia pracowników wojska, etatowe lub nieetatowe Sekretariaty Komisji do Spraw Działalności Racjonalizatorskiej, w składzie: Szef Sekretariatu do Spraw Działalności Racjonalizatorskiej - sekretarz Komisji - pracownik zatrudniony w części 29 budżetu - Obrona Narodowa, Inspektor do spraw działalności racjonalizatorskiej - pracownik zatrudniony w części 29 budżetu - Obrona Narodowa.

3. Do projektów racjonalizatorskich zgłoszonych przed dniem wejścia w życie niniejszej decyzji stosuje się dotychczasowe przepisy.

4. Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, w terminie do dnia 28 listopada 2008 r., przedstawi Ministrowi Obrony Narodowej informację o wykonaniu postanowień decyzji.

5.Traci moc decyzja: Nr 218/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie działalności racjonalizatorskiej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 14, poz. 146 oraz z 2004 r. Nr 11,poz. 116).

6. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 108, poz. 945, z 2004 r. Nr 33, poz. 286, z 2005 r. Nr 10 poz. 68, Nr 163, poz.1362 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz.1218 i Nr 208, poz. 1539, oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 662, Nr 136, poz. 958 i Nr 136, poz. 958.

Załącznik 1. [REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RACJONALIZATORSKIEJ W RESORCIE OBRONY NARODOWEJ]

Załącznik do decyzji Nr 161/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 9 kwietnia 2008 r. (poz. 80)

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RACJONALIZATORSKIEJ
W RESORCIE OBRONY NARODOWEJ

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa jakie i przez kogo dokonane rozwiązania uznaje się w resorcie obrony narodowej za projekty racjonalizatorskie, a także: zasady, tryb postępowania z projektami racjonalizatorskimi, zasady wynagradzania twórców tych projektów.

2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1) Urząd Patentowy - Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej;

2) ustawa - ustawę z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn zm.)1;

3) projekt - projekt racjonalizatorski;

4) twórca - osobę fizyczną lub prawną, która opracowała i zgłosiła projekt, posiadającą obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej;

5) wynagrodzenie - należność finansową przysługującą twórcy za korzystanie z jego projektu;

6) wdrożenie projektu - zespół czynności niezbędnych do zapewnienia praktycznego zastosowania projektu w jednostce wojskowej;

7) kompetencje wdrożeniowe - uprawnienia gestora w zakresie Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego (UiSW), Centralnego Organu Logistycznego, dowódcy jednostki wojskowej, wynikające z kompetencji oraz możliwości finansowych przyjęcia do praktycznego zastosowania projektu;

8) rozpowszechnienie projektu - czynności zapewniające zastosowanie projektu poza jednostką wojskową, w której został wdrożony;

9) resort - dział administracji rządowej, w skład którego wchodzą: Minister Obrony Narodowej, Ministerstwo jako urząd, jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, w tym przedsiębiorstwa państwowe, dla których jest on organem założycielskim oraz Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej;

10) SWOT - technikę analityczną służącą do porządkowania informacji o projekcie. S (Strengths) - mocne strony (wszystko to co stanowi atut, przewagę, zaletę projektu w stosunku do poprzedniego rozwiązania; W (Weaknesses) - słabe strony (wszystko to co stanowi słabość, barierę, wadę projektu w stosunku do poprzedniego rozwiązania); O (Opportunities) - szanse (wszystko to co stwarza dla projektu szansę korzystnej zmiany w stosunku do poprzedniego rozwiązania; T (Threats) Zagrożenia - (wszystko to co stwarza dla projektu niebezpieczeństwo, zmiany niekorzystne w stosunku do poprzedniego rozwiązania;

11) wynalazek - nowe rozwiązanie problemu o charakterze technicznym, posiadające poziom wynalazczy (tzn. nie wynikający w sposób oczywisty ze stanu techniki) nadające się do przemysłowego stosowania i podlegające opatentowaniu;

12) wzór użytkowy - nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy i zestawienia przedmiotu o trwałej postaci, przy czym użyteczność takiego rozwiązania wyraża się możliwością osiągnięcia celu mającego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobu o cechach wzoru użytkowego;

13) wzór przemysłowy - nową i posiadającą indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadaną mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację. Wytworem jest każdy przedmiot wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy, obejmujący w szczególności opakowanie, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wyłączeniem programów komputerowych;

14) topografia układu scalonego - rozwiązanie polegające na przestrzennym rozplanowaniu elementów, z których co najmniej jeden jest elementem aktywnym, oraz wszystkich lub części połączeń układu scalonego;

15) szkolenie - działania i czynności związane z uzupełnieniem i podnoszeniem kwalifikacji w zakresie działalności racjonalizatorskiej.

Rozdział 2

Organy właściwe w sprawach działalności racjonalizatorskiej w resorcie obrony narodowej

3. Organami właściwymi w sprawach działalności racjonalizatorskiej w resorcie obrony narodowej, każdy w zakresie swego działania, są:

1) Minister Obrony Narodowej;

2) osoby zajmujące kierownicze stanowiska w Ministerstwie Obrony Narodowej;

3) dyrektorzy (szefowie, komendanci, kierownicy, prezesi) komórek i jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem podmiotów posiadających osobowość prawną;

4) dowódcy odpowiednich rodzajów Sił Zbrojnych, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia;

5) Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych, Dowódca Garnizonu Warszawa, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, dowódcy: okręgów wojskowych, korpusów, dywizji, brygad, flotylli;

6) dowódcy jednostek wojskowych.

4. Działalnością racjonalizatorską w resorcie obrony narodowej kieruje Sekretarz Stanu do Spraw Społecznych i Profesjonalizacji.

5. Organem wykonawczym Sekretarza Stanu w sprawach działalności racjonalizatorskiej jest Komisja do Spraw Działalności Racjonalizatorskiej Ministerstwa Obrony Narodowej, zwana dalej „Komisją”, w składzie:

1) Przewodniczący - Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego;

2) Sekretariat - komórka wewnętrzna Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, właściwa w zakresie działalności racjonalizatorskiej;

3) członkowie - upoważnieni przedstawiciele komórek organizacyjnych i jednostek wojskowych, imiennie zapraszani przez Przewodniczącego Komisji w zależności od tematyki rozpatrywanych projektów;

4) eksperci oraz rzecznicy patentowi zapraszani przez Przewodniczącego Komisji.

6. Do zadań Komisji należy:

1) rozpatrywanie propozycji postanowień wydawanych przez Ministra Obrony Narodowej, w sprawach projektów;

2) omawianie projektów decyzji w sprawach wynagradzania twórców;

3) rozpatrywanie środków odwoławczych, o których mowa w pkt 50 oraz skarg dotyczących działalności racjonalizatorskiej, wniesionych do Ministra Obrony Narodowej;

4) rozpatrywanie meldunków, informacji, a także rocznego sprawozdania dla Ministra Obrony Narodowej, dotyczącego działalności racjonalizatorskiej w resorcie obrony narodowej;

5) organizowanie tematycznych konkursów racjonalizatorskich i wyłanianie zwycięzców;

6) monitorowanie realizacji wdrażania i rozpowszechniania projektów;

7) udział w opracowywaniu, aktualizowaniu i wydawaniu resortowych przepisów prawnych z zakresu działalności racjonalizatorskiej.

7. Pracami Komisji kieruje jej Przewodniczący.

8. Do zadań Przewodniczącego należy:

1) koordynowanie działalności racjonalizatorskiej w resorcie obrony narodowej, sprawowanie ogólnej kontroli w tym zakresie oraz przedstawianie Komisji stosownych wniosków;

2) planowanie środków finansowych na działalność racjonalizatorską i szkoleniową w resorcie obrony narodowej i przedstawianie Komisji planu do zatwierdzania;

3) wyznaczanie terminów posiedzeń Komisji oraz ich prowadzenie;

4) parafowanie dokumentów przygotowywanych na posiedzenie Komisji przez Sekretariat Komisji;

5) określenie zakresu, sposobu i terminu realizacji zadań dla członków Komisji oraz koordynowanie i nadzorowanie ich wykonawstwa;

6) nadzorowanie prawidłowego sporządzania dokumentów, w tym ich zgodności z regulaminem;

7) informowanie Komisji o problemach związanych z działalnością racjonalizatorską w resorcie obrony narodowej.

9. Do zadań Sekretariatu należy:

1) przygotowywanie na posiedzenie Komisji, projektów postanowień wydawanych przez Ministra Obrony Narodowej;

2) przygotowywanie projektów decyzji w sprawach wynagradzania twórców;

3) zlecanie ekspertyz w sprawach dotyczących działalności racjonalizatorskiej w resorcie obrony narodowej;

4) przygotowywanie uzasadnień do postanowień oraz rozpatrywanie skarg dotyczących działalności racjonalizatorskiej, wniesionych do Ministra Obrony Narodowej albo osób zajmujących kierownicze stanowiska w Ministerstwie;

5) ewidencjonowanie projektów;

6) udzielanie informacji i porad twórcom projektów oraz osobom zainteresowanym działalnością racjonalizatorską;

7) prowadzenie szkoleń dla osób zajmujących się działalnością racjonalizatorską w resorcie obrony narodowej;

8) zbieranie materiałów i opinii dotyczących projektów przedłożonych Ministrowi Obrony Narodowej, osobom zajmującym kierownicze stanowiska w Ministerstwie lub dyrektorom (szefom, komendantom, kierownikom, prezesom) komórek organizacyjnych, o których mowa w pkt 3, ppkt 3, zgłoszonych do Sekretariatu oraz przygotowywanie propozycji stanowiska, co do ich przydatności w resorcie obrony narodowej, sposobu wdrożenia i rozpowszechnienia;

9) przygotowanie dla Przewodniczącego meldunków, informacji i sprawozdań dotyczących działalności racjonalizatorskiej;

10) udział w procesie planowania środków finansowych na działalność racjonalizatorską w resorcie obrony narodowej na podstawie zgłoszeń Komisji do Spraw Działalności Racjonalizatorskiej wymienionej w pkt 10;

11) monitorowanie realizacji wdrażania i rozpowszechniania projektów.

10. Organem wykonawczym dowódców rodzajów Sił Zbrojnych w sprawach działalności racjonalizatorskiej jest Komisja do Spraw Działalności Racjonalizatorskiej rodzajów Sił Zbrojnych zaś Szefów Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych i Wojskowej Służby Zdrowia jest Komisja do Spraw Działalności Racjonalizatorskiej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych (Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia) w składzie:

1) Przewodniczący - powołany rozkazem dowódcy rodzaju Sił Zbrojnych lub Szefa właściwego Inspektoratu;

2) Sekretariat - komórka etatowa, utworzona z zasobów dowódcy rodzaju Sił Zbrojnych lub Szefa właściwego Inspektoratu;

3) członkowie - szefowie samodzielnych komórek dowództwa rodzaju Sił Zbrojnych lub właściwego Inspektoratu (w zależności od potrzeb);

4) specjaliści i eksperci powołani doraźnie, stosownie do potrzeb i tematyki rozpatrywanych projektów.

11. Komisję, o której mowa w pkt 10, powołuje dowódca odpowiedniego rodzaju Sił Zbrojnych lub Szef właściwego Inspektoratu.

12. Pracami Komisji, o której mowa w pkt 10, kieruje jej przewodniczący.

13. Do zadań Komisji, o której mowa w pkt 10, należy:

1) rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów postanowień wydawanych przez dowódcę odpowiedniego rodzaju Sił Zbrojnych lub Szefa właściwego Inspektoratu;

2) omawianie i zatwierdzanie projektów rozkazów w sprawach wynagrodzeń twórców;

3) omawianie i zatwierdzanie planowanych środków finansowych na działalność racjonalizatorską i szkoleniową, podział przyznanych środków dla jednostek wojskowych podległych dowódcom Rodzajów Sił Zbrojnych (w porozumieniu z Inspektoratem Wsparcia Sił Zbrojnych) lub Szefowi właściwego Inspektoratu oraz nadzór nad ich wykorzystaniem;

4) organizowanie tematycznych konkursów racjonalizatorskich w jednostkach podległych dowódcom Rodzajów Sił Zbrojnych, Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych lub Szefowi Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia i wyłanianie zwycięzców;

5) rozpatrywanie harmonogramów wdrażania i rozpowszechniania projektów w jednostkach wojskowych podległych dowódcom Rodzajów Sił Zbrojnych, Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych lub Szefowi Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia;

6) monitorowanie wdrażania i rozpowszechniania projektów wdrożonych i rozpowszechnionych postanowieniami właściwego dowódcy Rodzaju Sił Zbrojnych, Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych lub Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia;

7) rozpatrywanie odwołań i skarg dotyczących działalności racjonalizatorskiej, wniesionych do właściwego dowódcy Rodzaju Sił Zbrojnych, Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych lub Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia.

14. Sekretariat podlega bezpośrednio szefowi sztabu - zastępcy dowódcy rodzaju Sił Zbrojnych, Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych lub Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia.

15. Do zadań Przewodniczącego Komisji, o której mowa w pkt 10, należy:

1) przedstawianie dowódcom Rodzajów Sił Zbrojnych, Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych lub Szefowi Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia stosownych wniosków w sprawach działalności racjonalizatorskiej w jednostkach wojskowych im podległych;

2) wyznaczanie terminów posiedzeń Komisji oraz ich prowadzenie;

3) zatwierdzanie dokumentów przygotowywanych na posiedzenie Komisji przez sekretariat Komisji;

4) określenie zakresu, sposobu i terminu realizacji zadań członków Komisji oraz koordynowanie i nadzorowanie ich wykonawstwa;

5) nadzorowanie prawidłowego sporządzania dokumentów, w tym ich zgodności z regulaminem;

6) informowania Komisji o problemach związanych z działalnością racjonalizatorską.16. Do zadań Sekretariatu Komisji, o której mowa w pkt 10, należy:

1) sprawowanie ogólnej kontroli oraz merytorycznego nadzoru w zakresie działalności racjonalizatorskiej;

2) przygotowywanie postanowień w sprawach projektów, wydawanych przez dowódców Rodzajów Sił Zbrojnych, Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych lub Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia;

3) zbieranie materiałów i opinii dotyczących projektów przedłożonych dowódcy właściwego rodzaju Sił Zbrojnych, Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych lub Szefowi Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia lub projektów, o których mowa w pkt 30, ppkt 2 lit a i b, zgłoszonych do Komisji, o której mowa w pkt 10 oraz przygotowywanie propozycji oceny ich przydatności, sposobu wdrożenia i rozpowszechnienia;

4) ewidencjonowanie projektów;

5) monitorowanie realizacji wdrażania i rozpowszechniania projektów w jednostkach wojskowych podległych dowódcom Rodzajów Sił Zbrojnych, Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych lub Szefowi Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia;

6) organizowanie i prowadzenie szkoleń z etatowymi sekretarzami oraz nieetatowymi inspektorami do spraw działalności racjonalizatorskiej;

7) udzielanie informacji i porad twórcom projektów oraz osobom zainteresowanym działalnością racjonalizatorską;

8) współuczestniczenie w opracowaniu planu wydatków budżetowych na cele działalności racjonalizatorskiej i szkoleniowej, podział przyznanych środków finansowych oraz nadzór nad ich wykorzystaniem;

9) popularyzowanie na łamach prasy wojskowej dokonań racjonalizatorskich, twórców najbardziej wartościowych projektów oraz organizatorów ruchu racjonalizatorskiego;

10) opracowywanie oraz przesyłanie do Komisji do Spraw Działalności Racjonalizatorskiej Ministerstwa Obrony Narodowej rocznych sprawozdań z działalności racjonalizatorskiej w Rodzajach Sił Zbrojnych, Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych i Inspektoracie Wojskowej Służby Zdrowia;

11) przygotowanie meldunków, informacji i rocznego sprawozdania z działalności racjonalizatorskiej i studyjnej.

17. Organem wykonawczym Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych, Dowódcy Garnizonu Warszawa, Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, dowódców: okręgów wojskowych, korpusów, dywizji, brygad, flotylli w sprawach działalności racjonalizatorskiej jest Komisja do Spraw Działalności Racjonalizatorskiej w składzie:

1) Przewodniczący - powołany rozkazem właściwego dowódcy;

2) Sekretariat - komórka etatowa/nieetatowa, utworzona, w zależności od potrzeb, z zasobów właściwego dowódcy wymienionego w pkt 17;

3) członkowie - szefowie samodzielnych komórek (w zależności od potrzeb);

4) specjaliści i eksperci powołani doraźnie, stosownie do potrzeb i tematyki rozpatrywanych projektów.

18. Komisję do Spraw Działalności Racjonalizatorskiej powołuje właściwy dowódca wymieniony w pkt 17.

19. Sekretariat podlega bezpośrednio dowódcy.

20. Pracami Komisji do Spraw Działalności Racjonalizatorskiej kieruje jej przewodniczący.

21. Do zadań Komisji do Spraw Działalności Racjonalizatorskiej należy:

1) rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów postanowień wydawanych przez dowódcę;

2) omawianie i parafowanie projektów rozkazów w sprawach wynagrodzeń twórców;

3) omawianie i zatwierdzanie planu wydatków budżetowych na działalność racjonalizatorską i szkoleniową, podział przyznanych środków finansowych oraz nadzór nad ich wykorzystaniem;

4) organizowanie tematycznych konkursów racjonalizatorskich w jednostkach podległych dowódcy i wyłanianie zwycięzców;

5) omawianie harmonogramów wdrażania i rozpowszechniania projektów w jednostkach wojskowych podległych dowódcy;

6) monitorowanie realizacji wdrażania i rozpowszechniania projektów;

7) rozpatrywanie odwołań i skarg dotyczących działalności racjonalizatorskiej, wniesionych do dowódcy.

22. Do zadań Przewodniczącego Komisji do Spraw Działalności Racjonalizatorskiej należy:

1) przedstawianie dowódcy stosownych wniosków w sprawach działalności racjonalizatorskiej w jednostkach wojskowych podległych;

2) przedstawianie Komisji propozycji harmonogramów wdrażania i rozpowszechniania projektów w jednostkach podległych;

3) wyznaczanie terminów posiedzeń Komisji oraz ich prowadzenie;

4) zatwierdzanie dokumentów przygotowywanych na posiedzenie Komisji przez Sekretariat Komisji;

5) określenie zakresu, sposobu i terminu realizacji zadań członków Komisji oraz koordynowanie i nadzorowanie ich wykonawstwa;

6) nadzorowanie prawidłowego sporządzania dokumentów, w tym ich zgodności z regulaminem;

7) informowanie Komisji o problemach związanych z działalnością racjonalizatorską;

8) przedstawianie Komisji opinii i ekspertyz.

23. Do zadań Sekretariatu Komisji do Spraw Działalności Racjonalizatorskiej należy:

1) sprawowanie ogólnej kontroli oraz merytorycznego nadzoru w zakresie działalności racjonalizatorskiej;

2) zbieranie materiałów i opinii dotyczących zgłaszanych projektów oraz przygotowywanie propozycji stanowisk co do ich przydatności, sposobu wdrożenia oraz rozpowszechnienia;

3) przygotowanie propozycji postanowień w sprawach rozpatrywanych projektów;

4) przygotowanie propozycji rozkazów w sprawach wynagrodzeń twórców;

5) przygotowanie propozycji harmonogramów wdrażania i rozpowszechniania projektów;

6) udział w rozpatrywaniu odwołań i skarg związanych z działalnością racjonalizatorską oraz przygotowywanie Komisji propozycji stanowiska dowódcy w tych sprawach;

7) ewidencjonowanie projektów;

8) udzielanie informacji i porad twórcom projektów oraz osobom zainteresowanym działalnością racjonalizatorską;

9) organizowanie i prowadzenie szkoleń z nieetatowymi inspektorami do spraw działalności racjonalizatorskiej w jednostek wojskowych podległych dowódcy;

10) współuczestniczenie w opracowywaniu planu wydatków budżetowych na cele działalności racjonalizatorskiej, podział przyznanych środków finansowych oraz nadzór nad ich wykorzystaniem;

11) dokonywanie bieżących i okresowych analiz stanu działalności racjonalizatorskiej w jednostkach wojskowych podległych dowódcy;

12) przygotowywanie dla dowódców szczebla nadrzędnego projektów rocznych sprawozdań, meldunków oraz informacji z realizacji działalności racjonalizatorskiej;

13) wdrażanie w jednostkach wojskowych podległych dowódcy rozkazów, wytycznych i ustaleń dotyczących działalności racjonalizatorskiej i szkoleniowej;

14) współpraca z Sekretariatem Komisji do Spraw Działalności Racjonalizatorskiej szczebla nadrzędnego.

24. Osoby zajmujące kierownicze stanowiska w Ministerstwie Obrony Narodowej, dyrektorzy (szefowie, komendanci, kierownicy, prezesi) komórek organizacyjnych oraz dowódcy wymienieni w pkt 3, mogą powołać w zależności od potrzeb nieetatowego inspektora do spraw działalności racjonalizatorskiej, zwanego dalej „Inspektorem” spośród żołnierzy zawodowych lub pracowników wojska.

25. Inspektor jest organizatorem działalności racjonalizatorskiej oraz organem wykonawczym dowódcy.

26. Do zadań Inspektora należy:

1) opracowywanie propozycji postanowień dowódcy jednostki wojskowej w sprawach projektów;

2) prowadzenie ewidencji projektów zgłoszonych do dowódcy jednostki wojskowej;

3) przesyłanie Komisji do Spraw Działalności Racjonalizatorskiej szczebla nadrzędnego projektów, których ocena i wdrożenie wymaga postanowienia dowódcy wyższego szczebla;

4) monitorowanie wdrażania projektów w jednostce wojskowej;

5) współpraca z Szefem Sekretariatu Komisji do Spraw Działalności Racjonalizatorskiej szczebla nadrzędnego, w zakresie:

a) planowania przedsięwzięć i środków finansowych na: wdrażanie i rozpowszechnianie projektów racjonalizatorskich, nagrody konkursowe, nagrody dla organizatorów działalności racjonalizatorskiej (nieetatowych Inspektorów) i osób współuczestniczących we wdrażaniu (rozpowszechnianiu) projektów racjonalizatorskich, szkolenia,

b) udziału w szkoleniach z zakresu działalności racjonalizatorskiej,

c) informowania o wdrożonych projektach i składania rocznego sprawozdania z działalności racjonalizatorskiej;

6) opracowywanie rocznego sprawozdania dla szczebla nadrzędnego oraz okresowych meldunków z działalności racjonalizatorskiej;

7) udzielanie porad merytorycznych twórcom;

8) szkolenie i popularyzowanie działalności racjonalizatorskiej w jednostce wojskowej;

9) dokonywanie selekcji i przesyłanie najbardziej wartościowych projektów na konkursy ogłaszane przez Komisję szczebla nadrzędnego.

Rozdział 3

Projekty racjonalizatorskie

27. Projektem racjonalizatorskim jest każde rozwiązanie w resorcie obrony narodowej w zakresie optymalizacji:

1) organizacji szkolenia, logistyki, stanowisk pracy, świadczenia usług, procedur, przepływu materiałów i wyrobów;

2) twórczego przystosowania znanego rozwiązania do potrzeb jednostki wojskowej;

3) poprawy warunków bezpieczeństwa, higieny pracy (bhp) i ochrony środowiska;

4) programów do maszyn cyfrowych.

28. Za projekty racjonalizatorskie nie mogą być uznane:

1) wynalazki podlegające opatentowaniu, wzory użytkowe, wzory przemysłowe lub topografia układu scalonego;

2) rozwiązania, których dokumentacja nie pozwala na podjęcie jednoznacznego postanowienia co do ich wdrożenia;

3) rozwiązania polegające jedynie na propozycji prostego zastosowania ogólnodostępnych urządzeń, materiałów i nie wnoszące elementów innowacyjności;

4) rozwiązania o charakterze wyłącznie estetycznym;

5) rozwiązania dokonane w ramach badań naukowych, prac rozwojowych i studyjnych.

29. Projekt racjonalizatorski uważa się za nowy, jeżeli nie był zgłoszony przez inną osobę.

Rozdział 4

Tryb zgłaszania projektów racjonalizatorskich

30.Twórcy zgłaszają projekt do:

1) dowódcy macierzystej jednostki wojskowej lub jednostki wojskowej, w której go dokonali - zawiadamiając o tym fakcie dowódcę macierzystej jednostki wojskowej, do nieetatowego Inspektora lub właściwych sekretariatów wymienionych w pkt 10 i pkt 17;

2) sekretariatu wymienionego w pkt 5:

a) dokonane przez twórcę/ów spoza resortu obrony narodowej, mogące znaleźć zastosowanie w resorcie obrony narodowej;

b) dotyczące zmian w zasadniczym uzbrojeniu i sprzęcie wojskowym, albo których wdrożenie (rozpowszechnienie) wymaga nakładów inwestycyjnych, specjalnej bazy technicznej, prac rozwojowych lub podjęcia badań naukowych dotyczących zmian technologii.

31.Twórcy zgłaszają projekt zgodnie ze wzorem określonym w załączniku Nr 1 do regulaminu.

32. W zgłoszeniu rozwiązania (załącznik Nr 1) twórcy podają:

1) tytuł projektu;

2) dziedzinę, której projekt dotyczy;

3) dane personalne osoby (osób) zgłaszających projekt;

4) zwięzły i jasny opis - istotę rozwiązania;

5) propozycje przeznaczenia i zastosowania rozwiązania wraz z uzasadnieniem zawierającym analizę SWOT;

6) przewidywane przez zgłaszającego korzyści ekonomiczne przewidywane do uzyskania w wyniku wdrożenia projektu;

7) oświadczenie o niezgłoszeniu projektu w innej jednostce wojskowej i poza wojskiem oraz o przekazaniu majątkowych praw autorskich podmiotowi przyjmującemu projekt do wdrożenia i rozpowszechnienia;

8) inne niezbędne dane do rozpatrzenia projektu;

9) opis techniczny/organizacyjny projektu (schematy, rysunki, zdjęcia, wykresy, obliczenia), modele, o ile są niezbędne do zrozumienia istoty rozwiązania.

33. Zgłoszony projekt wpisuje się do ewidencji w terminie siedmiu dni od daty zgłoszenia, w której ujmuje się datę zgłoszenia, tytuł projektu, dziedzinę, dane personalne osoby/osób zgłaszających projekt.

34. Jeżeli zgłaszający nie jest twórcą rozwiązania, powinien w zgłoszeniu wskazać twórcę rozwiązania i podstawę swego prawa do projektu.

35. W przypadku gdy rozwiązanie zostało opracowane grupowo, w zgłoszeniu należy wymienić wszystkich współtwórców oraz określić ich procentowy udział w jego opracowaniu.

36. Twórcy mogą wycofać zgłoszone rozwiązanie, przed wydaniem przez dowódcę jednostki wojskowej postanowienia, o którym mowa w pkt 37.

Rozdział 5

Rozpatrywanie zgłoszonych projektów racjonalizatorskich

37. Dowódca jednostki wojskowej, Inspektor lub właściwy Sekretariat Komisji do spraw Działalności Racjonalizatorskiej do którego zgłoszono projekt, jest obowiązany ocenić jego przydatność dla jednostki wojskowej i wydać postanowienie, którego wzór określa załącznik Nr 2 do regulaminu, w terminie:

1) trzech miesięcy - dyrektorzy (szefowie, komendanci, kierownicy, prezesi) komórek organizacyjnych, dowódca odpowiedniego rodzaju Sił Zbrojnych, Szef właściwego Inspektoratu, Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych, Dowódca Garnizonu Warszawa, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, dowódcy: okręgów wojskowych, korpusów, dywizji, brygad, flotylli, dowódca jednostki wojskowej;

2) sześciu miesięcy - Minister Obrony Narodowej, osoby zajmujące kierownicze stanowiska w Ministerstwie Obrony Narodowej.

38.Termin, o którym mowa w pkt 37, biegnie od dnia następującego po dniu, w którym projekt zgłoszenia wpłynął do organu wymienionego w ppkt 1 i 2.

39. Jeżeli dowódca jednostki wojskowej, do którego zgłoszono projekt, nie wydał postanowienia w terminie określonym w pkt 37, zobowiązany jest poinformować twórców o przyczynach zwłoki i określić termin rozpatrzenia zgłoszonego projektu.

40. Dowódca jednostki wojskowej przesyła projekt nadający się do rozpowszechnienia (szerszego zastosowania) do dowódcy szczebla nadrzędnego lub uprawnionego gestora sprzętu.

41. Dowódca jednostki wojskowej na wniosek Komisji lub nieetatowego Inspektora, w celu zapewnienia obiektywności oceny projektu, zleca sporządzenie, w miarę możliwości dwóch niezależnych opinii (ekspertyz) specjalistów lub specjalnie powołanego na wniosek właściwych sekretariatów Komisji (nieetatowego Inspektora) zespołu do uzasadnienia propozycji postanowienia dowódcy, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do regulaminu.

42. W przypadku dwóch przeciwstawnych opinii (ekspertyz), dowódca jednostki wojskowej na wniosek przewodniczącego Komisji/nieetatowego Inspektora może zlecić przygotowanie trzeciej opinii.

43. Opinia (ekspertyza) może być wykonana przez specjalistę lub specjalnie powołany zespół, na wniosek sekretariatu Komisji (nieetatowego Inspektora).

44. Osoby wydające opinię (ekspertyzę) lub wchodzące w skład zespołu, nie mogą być członkami Komisji.

45. Postanowienie, o którym mowa w pkt 37, zawiera:

1) nazwę i Nr ewidencyjny zgłoszonego projektu;

2) informację o uznaniu rozwiązania za projekt racjonalizatorski, za projekt racjonalizatorski wymagający uzupełnienia i dokonania poprawek, nie uznaniu za projekt racjonalizatorski;

3) informację o kwalifikacji rozwiązania;

4) zakres zastosowania projektu (szczebel dowodzenia na którym będzie wdrożony lub rozpowszechniony);

5) sposób, termin i osobę odpowiedzialną za wdrożenie lub rozpowszechnienie projektu;

6) zobowiązanie twórców do zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia z użytkownikami rozwiązania;

7) wysokość wynagrodzenia przyznanego twórcy za korzystanie z projektu oraz warunki jego wypłaty;

8) uzasadnienie kwalifikacji rozwiązania w oparciu o analizę SWOT i opinie (ekspertyzy);

9) pouczenie o prawie, terminie i trybie wniesienia odwołania od postanowienia.

46. Postanowienie przesyła się niezwłocznie twórcy.

47. Dowódca jednostki wojskowej nie posiadający kompetencji wdrożeniowych lub możliwości sfinansowania zgłoszonego projektu albo rozpowszechnienia projektu, niezwłocznie przesyła go do dowódcy szczebla nadrzędnego lub sekretariatu Komisji, o której mowa pkt 30, ppkt 2, powiadamiając o tym twórców.

48. Wraz z projektem, o którym mowa w pkt 47,

dowódca jednostki wojskowej przesyła własną opinię co do celowości wdrożenia lub rozpowszechnienia projektu.

49. Rozwiązania zgłaszane przez dowódcę jednostki wojskowej ocenia dowódca szczebla nadrzędnego i wydaje postanowienie, w terminie określonym w pkt 37.

50. Od postanowienia o odmowie uznania rozwiązania za projekt racjonalizatorski twórcy przysługuje prawo:

1) odwołania się do przełożonego wyższego szczebla, w stosunku do dowódcy który wydał postanowienie;

2) zwrócenia się do Ministra Obrony Narodowej o ponowne rozpatrzenie sprawy, jeżeli postanowienie wydał Minister Obrony Narodowej lub osoby wskazane pkt 3, ppkt 2-5.

51. Środek odwoławczy, o którym mowa w pkt 50, wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia.

52. Twórcy, którego projekt nie został rozpatrzony w terminie określonym w pkt 37, ppkt 1, przysługuje prawo zgłoszenia tego projektu do dowódcy szczebla nadrzędnego.

53. W przypadku, o którym mowa w pkt 50, twórca w zgłoszeniu projektu podaje również okoliczności uzasadniające przesłanie go bezpośrednio do dowódcy szczebla nadrzędnego.

54. Do spraw związanych z rozpatrywaniem zgłoszonych projektów i wydawanych postanowień o których mowa w pkt 37, nie stosuje się przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

55. Skargi w zakresie projektów (w rozumieniu działu VII K.p.a.) winny być rozpatrywane w porozumieniu z komórkami organizacyjnymi poszczególnych szczebli, właściwymi do rozpatrywania skarg i wniosków, w porozumieniu z właściwymi sekretariatami Komisji do Spraw Działalności Racjonalizatorskiej.

Rozdział 6

Wdrażanie projektów racjonalizatorskich

56. Organem właściwym w sprawach związanych z wdrożeniem projektu lub jego rozpowszechnieniem jest dowódca jednostki wojskowej, który wydał postanowienie, o którym mowa w pkt 37.

57. Wstrzymanie lub zaprzestanie wdrażania projektu albo jego rozpowszechniania, następuje na podstawie postanowienia dowódcy, o którym mowa w pkt 37 i jest dopuszczalne w przypadkach:

1) wystąpienia trudności finansowych uniemożliwiających wdrażanie lub rozpowszechnianie projektu;

2) wprowadzenia zmian organizacyjnych lub eksploatacyjno-technicznych wykluczających celowość wdrażania lub rozpowszechniania projektu.

58. Dokumentacja wdrożonego projektu podlega archiwizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie zasad i trybu postępowania z materiałami i inną dokumentacją w resorcie obrony narodowej.

Rozdział 7

Wynagrodzenia za projekty racjonalizatorskie

59. Twórcom projektu przysługuje wynagrodzenie za korzystanie z projektu wdrożonego w jednostce wojskowej, z zastrzeżeniem:

1) wynagrodzenie za korzystanie z projektu, którego zastosowanie przynosi wymierne korzyści ekonomiczne, oblicza się na podstawie arkusza efektów ekonomicznych oraz tabeli obliczania wysokości wynagrodzenia, stanowiącej załącznik Nr 4 do regulaminu;

2) wynagrodzenie, o którym mowa w ppkt 1, wypłaca się w całości w okresie do 3 miesięcy od daty obliczenia wymiernych efektów ekonomicznych, obliczonych za okres wdrożenia i korzystania z projektu, nie dłuższym jednak niż 1 rok;

3) wynagrodzenie za korzystanie z projektu, którego zastosowanie przynosi korzyści niewymierne, określa się na podstawie tabeli obliczania wynagrodzenia, stanowiącej załącznik Nr 5 do regulaminu;

4) Wynagrodzenie, o którym mowa w ppkt 3, wypłaca się jednorazowo najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od dnia wdrożenia projektu;

5) Twórca projektu przynoszącego efekty ekonomiczne obliczone w sposób przybliżony lub szacunkowy, otrzymuje połowę wynagrodzenia, o którym mowa w ppkt 1;

6) Jeżeli z powodu braku odpowiednich warunków, projekt nie może być wdrożony bezpośrednio po wydaniu postanowienia, o którym mowa w pkt 37, w okresie do 3 miesięcy od daty jego wydania, twórca ma prawo do wynagrodzenia częściowego w wysokości 1/3 wynagrodzenia ustalonego w oparciu o przewidywane efekty ekonomiczne;

7) W przypadku wdrożenia projektu, o którym mowa w ppkt 6, wynagrodzenie twórcy zmniejsza się o kwotę wynagrodzenia częściowego;

8) Jeżeli projekt, o którym mowa w ppkt 6, nie został wdrożony, wynagrodzenie częściowe nie podległa zwrotowi.

60.Twórcom przysługuje wynagrodzenie za rozpowszechnienie projektu, jeżeli w ciągu 2 lat od dnia wdrożenia projektu w jednostce wojskowej, został on zastosowany także w innej jednostce wojskowej.

61. Wynagrodzenie za rozpowszechnienie projektu oblicza się z uwzględnieniem odliczenia wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 59, ppkt 1 i 3.

62. Wypłaty wynagrodzenia za rozpowszechnienie projektu dokonuje organ finansowy jednostki wojskowej, której dowódca wydał postanowienie o rozpowszechnieniu projektu.

63. Efekty ekonomiczne oraz korzyści niewymierne, o których mowa w pkt 59 wykazuje się w rocznych sprawozdaniach z działalności racjonalizatorskiej.

Rozdział 8

Zasady finansowania działalności racjonalizatorskiej

64. Wydatki związane z działalnością racjonalizatorską obejmują:

1) wynagrodzenia dla twórców;

2) wdrażanie i rozpowszechnianie projektów racjonalizatorskich;

3) koszty opinii/ekspertyz;

4) nagrody konkursowe;

5) nagrody dla organizatorów działalności racjonalizatorskiej (nieetatowych Inspektorów) i osób współuczestniczących we wdrażaniu (rozpowszechnianiu) projektów racjonalizatorskich, przyznawanych zgodnie z zasadami określonymi odrębnymi przepisami.

6) szkolenia.

65. Wydatki związane z działalnością racjonalizatorską są pokrywane:

1) w jednostkach budżetowych - ze środków budżetowych planowanych na ten cel w budżecie resortu obrony narodowej;

2) w gospodarstwach pomocniczych:

a) z uzyskanych przychodów własnych,

b) w przypadku, gdy projekt realizowany jest dla jednostki budżetowej, koszty pokrywa ta jednostka;

3) w zakładach budżetowych - w ramach kosztów własnych.

66. Dowódcy jednostek wojskowych, w terminie do końca kwietnia roku przedplanowego, zgłaszają potrzeby finansowe w zakresie, o którym mowa w pkt 64 do dowódców jednostek nadrzędnych (sekretariatów Komisji wymienionych w pkt 17).

67. Dowódcy wymienieni w pkt 17, w terminie do dnia 15 maja roku przedplanowego, zgłaszają potrzeby finansowe w zakresie, o którym mowa w pkt 64 do właściwego dowódcy rodzaju Sił Zbrojnych (Szefa właściwego Inspektoratu) lub sekretariatu Komisji wymienionego w pkt 10.

68. Szef Inspektoratu Wsparcia, Szef Inspektoratu Wojskowej Służby oraz dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych (w porozumieniu z Inspektoratem Wsparcia Sił Zbrojnych jako dysponentem środków budżetowych)

w terminie do końca maja roku przedplanowego zgłaszają potrzeby finansowe w zakresie, o którym mowa w pkt 1, do Komisji do Spraw Działalności Racjonalizatorskiej Ministerstwa Obrony Narodowej (sekretariatu Komisji).

69. Przewodniczący Komisji, o której mowa w pkt 5, w terminie określonym przez Dyrektora Departamentu Budżetowego, przygotuje i przedstawi propozycje zapisów do projektu „Wytycznych Ministra Obrony Narodowej do planowania budżetowego” w zakresie działalności racjonalizatorskiej w resorcie obrony narodowej.

Załączniki do „Regulaminu
działalności racjonalizatorskiej
w resorcie obrony narodowej”

 

 

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 108, poz. 945, z 2004 r. Nr 33, poz. 286, z 2005 r. Nr 10 poz. 68, Nr 163, poz.1362 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz.1218 i Nr 208, poz. 1539, oraz .z 2007 r. Nr 99, poz. 662, Nr 136, poz. 958 i Nr 136, poz. 958

Załącznik Nr 1

infoRgrafika

Załącznik Nr 1 (cd.)

infoRgrafika

Załącznik Nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik Nr 3

infoRgrafika

Załącznik Nr 4

TABELA

obliczania wysokości wynagrodzenia za projekty racjonalizatorskie, w których określono efekty ekonomiczne

L.p.

Uzyskane, wymierne korzyści ekonomiczne (w tys. zł)

Sposób obliczania wynagrodzenia (W)

1

do 1

(0.4 A) x grupa uposażenia 1

2

pow. 1 - 3

(0.15+0.15A) x grupa uposażenia 1

3

pow. 3-15

(0.25+0.10A) x grupa uposażenia 1

4

pow. 15-50

(0.35+0.08A) x grupa uposażenia 1

5

pow. 50-150

(0.60+0.06A) x grupa uposażenia 1

6

pow. 150- 350

(1.85+0.04A) x grupa uposażenia 1

7

pow. 350 - 450

(4.40+0.02A) x grupa uposażenia 1

8

pow. 450- 1500

(6.95+0.01 A) x grupa uposażenia 1

9

pow. 1 500 - 2 500

(10.00+0.005A) x grupa uposażenia 1

10

pow. 2 500 - 4 500

(13.90+0.002A) x grupa uposażenia 1

11

pow. 4 500 - 20 000

(15.40+0.001 A) x grupa uposażenia 1

12

ponad 20 000

26 x grupa uposażenia 1

 

A - współczynnik określenia wynagrodzenia.

W - wysokość wynagrodzenia

Wzór obliczenia współczynnika wynagrodzenia:

 

uzyskane wymierne korzyści ekonomiczne

A =

grupa uposażenia 1 - stawka uposażenia zasadniczego dla grupy uposażenia 1 określona w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

Przykład obliczania wynagrodzenia należnego według Ip. 4 tabeli:

Wymierne korzyści ekonomiczne wynoszą - 37 500.00 zł.

Grupa uposażenia 1 na dzień 23 lutego 2007 r. wynosi - 1 820.00 zł.

A =

37 500.00

= 20.60

1 820.00

 

W = (0.35 + 0.08 x 20.60) x gr. uposażenia 1 = (0.35 +1.648) x 1 820.00 = 1.998 x 1 820.00 = 3 636.36 zł

Załącznik Nr 5

TABELA

obliczania wynagrodzenia za projekty racjonalizatorskie, których stosowanie przynosi korzyści niewymierne

 

 

Kwalifikacja rozwiązania

Wielkość wynagrodzenia maksymalnego krotność grupy uposażenia 1 - stawka uposażenia zasadniczego dla grupy uposażenia 1 określona w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzu zawodowych

Szczebel powstania korzyści niewymiernych

Jednostka Wojskowa

ZT

OW, Korpus, DO SZ, DGW, KGŻW

RSZ/
/Inspektoraty

Centralny

Wycinkowe, częściowe rozwiązanie problemu (zagadnienia) do 50% dziedziny, której dotyczy

do 0.75

do 1.5

do 2

do 2.5

do 3

Znaczne usprawnienia, rozwiązanie problemu (zagadnienia) powyżej 50% do 75% dziedziny, której dotyczy

do 2

do 3

do 4.5

do 6

do 8

Całkowita zmiana systemowa rozwiązania problemu (zagadnienia)

do 3

do 4.5

do 6

do 8

do 12

Przykład dokonania obliczenia wysokości wynagrodzenia:

Projekt został zakwalifikowany na szczeblu RSZ jako znaczne usprawnienie.

Grupa uposażenia 1 na dzień 27 lutego 2007 r. wynosi - 1 820.00 zł.

Maksymalne wynagrodzenie jakie można wypłacić w tym przypadku wynosi: 6 x grupa uposażenia 1 = 6 x 1 820.00 = 10 920.00 zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2008-04-28
  • Data wejścia w życie: 2008-04-28
  • Data obowiązywania: 2008-07-11
  • Dokument traci ważność: 2017-12-13

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA