REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2008 nr 8 poz. 83

Zarząd Organizacji i Uzupełnień - P1

ZARZĄDZENIE Nr 9/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 11 kwietnia 2008 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym Sił Powietrznych statutu jednostki budżetowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 21 ust. 2 i art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 10/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym Sił Powietrznych statutu jednostki budżetowej (Dz. Urz. MON Nr 12, poz. 142 i z 2007 r. Nr 23, poz. 235) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) uchyla się pkt 20,

b) w pkt 39 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 40 w brzmieniu:

„40) 31 Bazie Lotnictwa Taktycznego -w brzmieniu określonym w załączniku Nr 40 do zarządzenia."

2) załącznik Nr 40 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.*

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2008 r.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 1832, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984.

* Załącznik do zarządzenia został rozesłany do zainteresowanych adresatów poza Dziennikiem Urzędowym.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2008-05-15
  • Data wejścia w życie: 2008-05-15
  • Data obowiązywania: 2008-05-15
  • Z mocą od: 2008-01-01
  • Dokument traci ważność: 2010-08-06

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA