REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2008 nr 8 poz. 89

Zarząd Szkolenia - P7

DECYZJA Nr 169/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 9 kwietnia 2008 r.

w sprawie Grupy Negocjacyjnej oraz warunków i trybu odpłatnego udostępniania wojskom obcym poligonów i obiektów wojskowych będących w trwałym zarządzie lub w posiadaniu na podstawie innego tytułu prawnego Ministra Obrony Narodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 14 i 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium (Dz. U. Nr 93, poz. 1063, Nr 60, poz. 536 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 172, poz. 1805) - w celu określenia warunków i trybu odpłatnego udostępniania na potrzeby szkolenia wojsk obcych poligonów i obiektów wojskowych będących w trwałym zarządzie lub w posiadaniu na podstawie innego tytułu prawnego Ministra Obrony Narodowej oraz ustalenia szczegółowych zasad odpowiedzialności za przygotowanie i realizację tych przedsięwzięć, ustala się, co następuje:

1. Decyzja określa zakres działania Grupy Negocjacyjnej, zwanej dalej „Grupą" oraz zasady i tryb postępowania komórek oraz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, właściwych w sprawach udostępniania na potrzeby szkolenia wojsk obcych poligonów i obiektów wojskowych będących w trwałym zarządzie lub w posiadaniu na podstawie innego tytułu prawnego Ministra Obrony Narodowej, zwanych dalej „poligonami i obiektami wojskowymi".

2. Całokształt spraw związanych z przygotowywaniem oraz realizacją odpłatnego udostępniania na potrzeby szkolenia wojsk obcych poligonów i obiektów wojskowych nadzoruje i koordynuje Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

3. W terminie do dnia 30 czerwca każdego roku Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego przedstawia Ministrowi Obrony Narodowej do zatwierdzenia „Plan szkolenia wojsk obcych na poligonach i obiektach wojskowych wykorzystywanych przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej (ćwiczenia odpłatne) na następny rok kalendarzowy", zwany dalej „Planem".

4. Warunki i miejsce szkolenia wojsk obcych dotyczące poszczególnych przedsięwzięć ujętych w Planie

uzgadniane są w trakcie negocjacji pomiędzy przedstawicielami wojsk obcych a Grupą, w składzie:

1) Przewodniczący Grupy - Szef Zarządu Szkolenia - P7, zwany dalej Przewodniczącym"

2) Szef Zespołu Koordynacyjnego Grupy, zwany dalej „Szefem Zespołu" powołany przez Przewodniczącego;

3) Członkowie - przedstawiciele wyznaczeni przez dyrektorów (szefów, dowódców, komendantów) komórek oraz jednostek organizacyjnych, o których mowa w pkt 1.

5. Przewodniczący powołuje Zespół Koordynacyjny Grupy, wykonujący obsługę techniczno-organizacyjną jej działalności, zwany dalej „Zespołem". Pracami Zespołu kieruje Szef Zespołu. Zespół składa się z żołnierzy zawodowych i pracowników Zarządu Szkolenia - P7 i podlega bezpośrednio Przewodniczącemu.

6. Środki finansowe niezbędne do działalności Zespołu, zapewnia i pokrywa ze swego budżetu Departament Administracyjny.

7. Przewodniczący ma prawo:

1) występować do dyrektorów (szefów, dowódców, komendantów) komórek oraz jednostek organizacyjnych, o których mowa w pkt 1 o oddelegowanie osób do uczestnictwa w pracach Grupy;

2) zapraszać do udziału w pracach Grupy przedstawicieli administracji rządowej, władz samorządowych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorstw, zwanych dalej „innymi polskimi uczestnikami konferencji planistycznych"

3) dokonywać, na wniosek upoważnionych przedstawicieli wojsk obcych, korekt w Planie.

8. Do obowiązków Przewodniczącego należy:

1) koordynowanie całokształtu spraw związanych z odpłatnym szkoleniem wojsk obcych na poligonach i obiektach wojskowych;

2) organizowanie działalności i kierowanie pracami Grupy oraz Zespołu;

3) przewodniczenie konferencjom planistycznym, z udziałem członków Grupy i przedstawicieli wojsk obcych, dotyczących szkolenia wojsk obcych na danych poligonach i obiektach wojskowych;

4) opracowanie i uzgodnienie - z dowódcami rodzajów Sił Zbrojnych oraz Szefem Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych - projektu Planu;

5) akceptowanie - w uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z dowódcami rodzajów Sił Zbrojnych oraz Szefem Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych - zmiany terminów przedsięwzięć szkoleniowych ujętych w Planie;

6) przekazanie - w terminie do dnia 30 października

każdego roku poprzedzającego planowane przedsięwzięcia szkoleniowe, za pośrednictwem Dyrektora Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych - oficjalnych powiadomień do ministerstw obrony zainteresowanych państw o sposobie rozpatrzenia złożonych wcześniej wniosków.

9. W kwestiach spornych powstałych między Członkami Grupy oraz innymi polskimi uczestnikami konferencji planistycznych decyzje Przewodniczącego są wiążące.

10. Do obowiązków Szefa Zespołu należy:

1) zbieranie i opracowywanie wniosków o przeprowadzenie szkolenia wojsk obcych na danych poligonach i obiektach wojskowych oraz o przeprowadzenie konferencji planistycznych i rekonesansów z udziałem przedstawicieli Grupy, dotyczących tego szkolenia;

2) organizowanie konferencji planistycznych, o których mowa w pkt 8 ppkt 3:

a) wstępnej, w celu negocjowania kwestii określonych w pkt 23,

b) głównej, w celu negocjowania kwestii określonych w pkt 24,

c) końcowej, w celu negocjowania kwestii określonych w pkt 25;

3) sporządzanie - w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku - wstępnego projektu Planu na rok następny;

4) rozsyłanie - w terminie do dnia 15 czerwca każdego roku na rok następny - do ostatecznego uzgodnienia projektu Planu, do przedstawicieli dowództw rodzajów Sił Zbrojnych i Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, właściwych do spraw szkolenia, oraz stosownych wyciągów z projektu Planu do przedstawicieli wojsk obcych;

5) przedstawianie projektu Planu do akceptacji Przewodniczącemu, a po jego zatwierdzeniu przez Ministra Obrony Narodowej, rozesłanie go do zainteresowanych komórek i jednostek organizacyjnych, o których mowa w pkt 1 oraz stosownych wyciągów z Planu do przedstawicieli wojsk obcych nie później niż do 30 października każdego roku;

6) koordynowanie przedsięwzięć ujętych w Planie i organizowanie technicznej obsługi działalności Grupy, związanej z ich realizacją;

7) przygotowanie, we współpracy z komórkami oraz jednostkami organizacyjnymi, o których mowa w pkt 1, projektu porozumienia, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium, zwanego dalej ,,Porozumieniem", a także - w razie potrzeby - jego bieżące uaktualnianie.

11. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki wykonuje Szef Zespołu.

12. Członkowie Grupy i inni polscy uczestnicy konferencji planistycznych zobowiązani są do:

1) przestrzegania przepisów dotyczących pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) zapoznawania się z Planem zatwierdzonym przez Ministra Obrony Narodowej;

3) uzgadniania wspólnego stanowiska przed zaprezentowaniem go przedstawicielom wojsk obcych.

13. Grupa oraz inni polscy uczestnicy konferencji planistycznych w toku prowadzonych negocjacji uwzględniają:

1) interes Rzeczypospolitej Polskiej, w tym jako priorytet - zabezpieczenie potrzeb szkoleniowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

2) zobowiązania Rzeczypospolitej Polskiej i wymogi, wynikające z porozumień o kontroli zbrojeń, rozbrojeniu oraz środkach budowy zaufania i bezpieczeństwa;

3) wytyczne i ustalenia kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej oraz dowódców rodzajów Sił Zbrojnych i Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych dotyczące udostępniania poligonów i obiektów wojskowych wojskom obcym;

4) możliwości poligonów i obiektów wojskowych.

14. Dyrektorzy (szefowie, dowódcy, komendanci) komórek oraz jednostek organizacyjnych, o których mowa w pkt 1 oraz jednostek im podległych udzielają, zgodnie z ich zakresami działania, pomocy Przewodniczącemu przy realizacji jego zadań.

15. Dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych oraz Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych zapewnią:

1) warunki do realizacji szkolenia wojsk obcych na podległych poligonach i obiektach wojskowych, zgodnie z treścią zawartego Porozumienia;

2) opracowanie dla każdego poligonu i obiektu wojskowego, udostępnianego wojskom obcym instrukcji zawierającej:

a) opisy:

- dyslokacji, przeznaczenia i jego możliwości szkoleniowych,

- infrastruktury wojskowej, bazy logistycznej i medycznej, z uwzględnieniem rejonów zastrzeżonych,- warunków bezpieczeństwa podczas szkolenia, wraz z organizacją systemu ochrony i obrony obiektów,

- systemu ochrony przeciwpożarowej,

- wymagań w zakresie ochrony środowiska,

b) wykaz obowiązujących aktów prawnych, regulujących proces szkolenia wojsk, rozliczenia finansowego oraz ochronę środowiska naturalnego w trakcie ćwiczeń,

c) dopuszczalne terminy udostępnienia i terminy ograniczeń dla prowadzonych szkoleń,

d) uprawnienia polskich komendantów (dowódców) w stosunku do szkolących się wojsk,

e) wykaz punktów kontaktowych w sprawie realizacji szkoleń oraz likwidacji szkód wyrządzonych przez jednostki ćwiczące,

f) tryb przyjęcia i przekazania obiektów infrastruktury wojskowej,

g) wewnętrzną organizację ruchu i stacjonowania wojsk,

h) opis lokalnego systemu zaopatrywania materiałowego szkolących się wojsk,

i) cenniki na towary i usługi zamówione przez wojska obce w trakcie konferencji planistycznych,

j) wzory wymaganych dokumentów dla organów państwa wysyłającego, ubiegających się o udzielenie wsparcia w zakresie zadań związanych z prowadzonym szkoleniem, wraz z określeniem trybu i terminów ich składania.

16. Komórka organizacyjna, o której mowa w pkt 8 ppkt 6 przekazuje Przewodniczącemu - zgłoszone pisemnie przez ministerstwa obrony zainteresowanych państw - wnioski o umożliwienie szkolenia wojsk obcych na poligonach i obiektach wojskowych.

17. Wnioski, o których mowa w pkt 16, winny być zgłaszane do dnia 30 marca roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym ma się odbyć szkolenie.

18. Każdy wniosek, o którym mowa w pkt 16, powinien zawierać szczegółowe informacje w zakresie potrzeb z podaniem: kryptonimu, terminu, miejsca i celu ćwiczenia, planowanej działalności ogniowej, maksymalnej liczby uczestników ćwiczenia, rodzaju i ilości sprzętu wojskowego, terminów przybycia grup przygotowawczych i wyjazdu grup likwidacyjnych.

19. Szkolenie wojsk obcych na poligonach i obiektach wojskowych reguluje się odpowiednimi Porozumieniami, które nie stanowią umów międzynarodowych w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1824).

20. Projekt Porozumienia, o którym mowa w pkt 19, opracowywany jest w trakcie negocjacji, o których mowa w pkt 4.

21. Uzgodnienie Porozumienia w trakcie negocjacji traktowane jest jako uzgodnienie umowy z partnerem zagranicznym zgodnie z wytycznymi Ministra Obrony Narodowej w sprawie opracowywania projektów aktów prawnych oraz wydawania tych aktów w resorcie obrony narodowej, stanowiącymi załącznik do decyzji nr 232/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 1999 r. w sprawie wytycznych dotyczących opracowywania projektów aktów prawnych oraz wydawania tych aktów w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2005 r. Nr 8, poz. 63, Nr 20, poz. 196, z 2007 r. Nr 5, poz. 58 oraz Nr 16, poz. 167).

22. Porozumienie powinno być podpisane przez ministrów obrony lub osoby przez nich upełnomocnione, w terminie co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem ćwiczenia.

23. Wstępna konferencja planistyczna winna odbyć się co najmniej 150 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia i ma na celu:

1) zapoznanie przedstawicieli państwa wnioskującego z rejonem planowanego szkolenia;

2) przedstawienie szczegółowych możliwości szkoleniowych danego poligonu lub obiektu wojskowego;

3) określenie potencjalnych potrzeb w zakresie dostępu do wojskowego systemu telekomunikacyjnego (w tym również dostępu do sieci operatorów publicznych);

4) wstępne opracowanie i uzgodnienie zapisów projektu Porozumienia do ćwiczenia - zawierającego między innymi:

a) cel szkolenia,

b) podstawowe definicje,

c) przebieg szkolenia,

d) status personelu,

e) procedury utrzymania porządku i dyscypliny wojskowej,

f) zasady bezpieczeństwa,

g) sposób przekraczania granicy państwowej,

h) wysokość opłat i procedury ich wnoszenia przez wojska obce z tytułu udostępniania im poligonu (obiektu wojskowego),

i) zasady przemieszczania wojsk i ładunków wojskowych,

j) możliwości i zasady wykorzystania infrastruktury wojskowej oraz bazy logistycznej na potrzeby ćwiczenia,

k) zasady opieki medycznej i dentystycznej,

l) zasady rozpatrywania szkód i wzajemnych roszczeń,

m) procedury rozwiązywania sporów,

n) postanowienia końcowe, a w tym: wejście w życie, uaktualnienia i wygaśnięcie.

24. Główna konferencja planistyczna winna odbyć się co najmniej 90 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia i ma na celu opracowanie oraz uzgodnienie ostatecznego projektu Porozumienia do ćwiczenia.

25. Końcowa konferencja planistyczna winna odbyć się co najmniej 45 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia i ma na celu uzgodnienie:

1) zagadnień związanych z obsługą medialną;

2) organizacji dnia dostojnych gości oraz obserwacji ćwiczenia;

3) innych spraw nie uregulowanych w trakcie wcześniejszych konferencji.

26. Udział przedstawicieli wojsk obcych w konferencjach planistycznych oraz rekonesansach organizuje się na wniosek i koszt właściwego organu państwa, do którego należą te wojska.

27. Przyjęcie oraz zwrot udostępnionych poligonów i obiektów wojskowych przez wojska obce będzie każdorazowo poprzedzane oceną ich stanu, dokonywaną przez wspólną komisję, powoływaną przez komendantów poligonów lub dowódców obiektów wojskowych.

28. Państwo inicjujące proces negocjacyjny przekazuje Przewodniczącemu, nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem rekonesansu lub konferencji planistycznej, informacje zawierające następujące dane dotyczące członków delegacji:

1) nazwę państwa, które reprezentuje strona wnioskująca;

2) cel wizyty;

3) termin i miejsca pobytu;

4) skład delegacji (stopień wojskowy, imię i nazwisko, numer dokumentu tożsamości, datę urodzenia).

29. Przewodniczący, za pośrednictwem komórki organizacyjnej, o której mowa w pkt 8 ppkt 6, powiadomi przedstawicieli ministerstw obrony zainteresowanych szkoleniem wojsk o wydaniu niniejszej decyzji nie później niż w okresie 30 dni od dnia jej wejścia w życie.

30. Traci moc decyzja Nr 381/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie Nieetatowej Grupy Negocjacyjnej oraz warunków i trybu odpłatnego udostępniania wojskom obcym poligonów i obiektów wojskowych będących w trwałym zarządzie lub w posiadaniu na podstawie innego tytułu prawnego Ministra Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON Nr 22, poz. 206).

31. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2008-05-15
  • Data wejścia w życie: 2008-05-30
  • Data obowiązywania: 2008-05-30
  • Dokument traci ważność: 2014-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA