REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2008 nr 8 poz. 109

Departament Prasowo-Informacyjny

DECYZJA Nr 198/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 18 kwietnia 2008 r.

zmieniająca decyzję w sprawie służby prasowej w resorcie obrony narodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 3 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji i zadań rzeczników prasowych w urzędach organów administracji rządowej (Dz. U. Nr4, poz. 36) - w celu wykonywania zadań nałożonych na organy państwowe przez art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.1)) oraz przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.2)), ustala się, co następuje:

1.W decyzji Nr 298/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 sierpnia 2006 r. w sprawie służby prasowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 15, poz. 185 oraz z 2007 r. Nr 8, poz. 97) wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Szczegółowy wykaz zadań służby prasowej oraz zakres obowiązków rzecznika prasowego i oficera prasowego, określa załącznik Nr 1 do decyzji." ;

2) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Etatową służbę prasową stanowią:

1) Departament Prasowo-Informacyjny, zwany dalej „DPI"

2) Zespół Prasowy Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;

3) wydziały prasowe:

a) dowództw rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „Siłami Zbrojnymi",

b) Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych, zwanego dalej „Dowództwem Operacyjnym",

c) Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych,

d) Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej,

e) Dowództwa Garnizonu Warszawa;

4) sekcje prasowe:

a) okręgów wojskowych,

b) flotylli,

c) dywizji,

d) skrzydeł lotniczych;

5) personel służby prasowej podporządkowany dowódcy (komendantowi, szefowi):

a) Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia,

b) Inspektoratu Ministerstwa Obrony Narodowej do spraw Bezpieczeństwa Lotów,

c) baz lotniczych, baz lotnictwa taktycznego i transportowego,

d) Dowództwa 2 Korpusu Zmechanizowanego,

e) brygad,

f) akademii i wyższych szkół oficerskich,

g) centrów szkolenia rodzajów Sił Zbrojnych,

h) szkół podoficerskich Wojsk Lądowych,

i) szkół podoficerskich Sił Powietrznych,

j) wojewódzkich sztabów wojskowych,

k) 36 specjalnego pułku lotnictwa transportowego;

6) personel służby prasowej polskich kontyngentów wojskowych, zwanych dalej „PKW"."

3) w pkt 19 skreśla się wyrazy „lub asystenci"

4) uchyla się pkt 12;

5) pkt 13 i 14 otrzymują brzmienie:

„13. Kandydaci do służby i pracy na stanowiskach służby prasowej powinni posiadać w szczególności:

1) wykształcenie humanistyczne;

2) predyspozycje w zakresie komunikacji interpersonalnej;

3) umiejętność łatwego i rzeczowego wypowiadania się w formie ustnej i pisemnej w języku polskim oraz znajomość języka obcego;

14. DPI zapewnia szkolenie z zakresu komunikacji społecznej i kontaktów z mediami dla żołnierzy (pracowników) pełniących służbę (zatrudnionych) na stanowiskach służby prasowej oraz dla kandydatów do służby (pracy) na tych stanowiskach, w tym w szczególności w PKW."

6) uchyla się pkt 15;

7) pkt 19 otrzymuje brzmienie:

„19. Rzecznicy i oficerowie prasowi, o których mowa w pkt 18, uwzględniają w swojej działalności, wytyczne i zalecenia Dyrektora DPI, o których mowa w pkt 16 ppkt 4, obejmujące stanowisko resortu i informacje na temat istotnych dla funkcjonowania Sił Zbrojnych decyzji kierownictwa resortu oraz oficjalne stanowisko rzecznika prasowego Ministra Obrony Narodowej, zwanego dalej „rzecznikiem prasowym MON", w odniesieniu do bieżących spraw dotyczących funkcjonowania resortu."

8) pkt 23 otrzymuje brzmienie:

„23. Dowódcy zapewniają właściwe warunki pracy podległej służbie prasowej, w szczególności przez:

1) udostępnienie:

a) pomieszczeń do pracy;

b) niezbędnych urządzeń informatycznych zgodnie z zatwierdzonym w danym roku przez Dyrektora Departamentu Informatyki i Telekomunikacji „Wykazem obowiązujących standardów technologii informatycznych do stosowania w resorcie obrony narodowej"

c) niezbędnego wyposażenia i sprzętu, w tym urządzeń łączności telefonicznej, faksowej i internetowej, zgodnie z wykazem określonym w załączniku Nr 3 do decyzji.

2) zapewnienie finansowych warunków realizacji zadań."

9) w pkt 24:

a) ppkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) sytuacjach szczególnych na terenie kraju związanych z funkcjonowaniem Sił Zbrojnych, w szczególności o utracie życia i zdrowia żołnierzy oraz wypadkach i katastrofach z udziałem wojska - gdy sytuacja lub wydarzenie wykracza poza kompetencje jednego rodzaju Sił Zbrojnych lub jednostki (komórki) organizacyjnej resortu lub dotyczy więcej niż jednego rodzaju Sił Zbrojnych;",

b) po ppkt 4 dodaje się ppkt 5 w brzmieniu:

„6) elementach programowania rozwoju i modernizacji Sił Zbrojnych."

10) po pkt 28 dodaje się pkt 28a w brzmieniu:

„28a. Do obsady etatowych komórek prasowych PKW oraz komórek prasowo-informacyjnych przy dowództwach Sojuszu Północnoatlantyckiego kierowani są - po akceptacji dyrektora DPI - żołnierze zawodowi i pracownicy resortu posiadający doświadczenie w służbie lub pracy na stanowiskach służby prasowej w kraju."

11) pkt 32 otrzymuje brzmienie:

„32. Meldunki, o których mowa w pkt 31, są przesyłane przez rzeczników i oficerów prasowych, o których mowa w pkt 18, zgodnie z podległością służbową jednostek (komórek) organizacyjnych resortu, według następujących zasad:

1) szef Zespołu Prasowego Sztabu Generalnego WP oraz szefowie wydziałów prasowych: dowództw rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Operacyjnego, Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej oraz Dowództwa Garnizonu Warszawa określają harmonogram przesyłania meldunków przez podległe komórki prasowe oraz przesyłają opracowane na ich podstawie własne meldunki do Dyrektora DPI, do końca każdego miesiąca;

2) Dyrektor DPI w comiesięcznych analizach tendencji medialnych uwzględnia informacje zawarte w meldunkach, w formie wniosków i rekomendacji dla kierownictwa resortu;

3) rzecznicy prasowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Operacyjnego, Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej oraz Dowództwa Garnizonu Warszawa, przesyłają do zatwierdzenia Dyrektorowi DPI, raz na 6 miesięcy (do dnia 15 czerwca oraz do dnia 15 grudnia), półroczny wykaz planowanych przedsięwzięć, w ramach których przewidywana jest obsługa medialna."

12) pkt 39 otrzymuje brzmienie:

„39. Dysponenci etatów, o których mowa w pkt 4 ppkt 2-5, zrealizują wymienione niniejszą decyzją zamierzenia organizacyjno-etatowe, w ramach limitów zatrudnienia i wydatków pozostających w ich dyspozycji."

13) pkt 41 otrzymuje brzmienie:

„41. Osobą odpowiedzialną za wykonanie decyzji - do dnia 1 października 2008 r. - jest Dyrektor DPI."

14) ujęte w pkt 18-23 oraz 31 i 32 w różnych przypadkach wyrazy „rzecznicy, oficerowie i asystenci prawni" zastępuje się ujętymi w odpowiednim przypadku wyrazami „rzecznicy i oficerowie prasowi"

15) załączniki Nr 1 i Nr 2 do decyzji otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załączniku Nr 1 i załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji.

2. Właściwi gestorzy uzbrojenia i sprzętu wojskowego uwzględnią w odpowiednich normach należności wykaz wyposażenia i sprzętu, ujęty w załączniku Nr 3 do niniejszej decyzji.

3. Dysponenci etatów, w porozumieniu z Dyrektorem Departamentu Prasowo-Informacyjnego, w terminie do dnia 30 września 2008 r., przedstawią

Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, propozycje zmian organizacyjno-etatowych w podległych jednostkach (komórkach) organizacyjnych, wynikające z niniejszej decyzji i uwzględniające przydzielone limity stanowisk etatowych oraz bezpośrednie podporządkowanie struktur służby prasowej dowódcom poszczególnych szczebli dowodzenia.

4. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

1) Zmiany niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, poz. 187, z 1990 r. Nr 29, poz. 173, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 90, poz. 999, z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 111, poz. 1181, z 2005 r. Nr 39, poz. 377 oraz z 2007 r. Nr 89, poz. 590.

2) Zmiany niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110.4) doświadczenie lub specjalistyczną wiedzę z zakresu public relations, dziennikarstwa, nauk społecznych

Załącznik 1. [Szczegółowy wykaz zadań służby prasowej]

Załączniki do decyzji Nr 198/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 18 kwietnia 2008 r.(poz. 109)

Załącznik Nr 1

Szczegółowy wykaz zadań służby prasowej

1. Zadania personelu służby prasowej obejmują koordynowanie i realizację polityki informacyjnej resortu w odniesieniu do reprezentowanych jednostek (komórek) organizacyjnych resortu.

2. Zadania, o których mowa w pkt 1, realizowane są w szczególności, poprzez:

1) organizowanie obsługi prasowej, radiowej i telewizyjnej imprez, uroczystości i ćwiczeń wojskowych;

2) współdziałanie z przedstawicielami środków masowego przekazu, służbami prasowymi organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych;

3) inspirowanie dziennikarzy do podejmowania tematyki Sił Zbrojnych i obronności;

4) organizowanie kontaktów (w szczególności: konferencji prasowych, spotkań, wywiadów itp.) przedstawicieli mediów krajowych i zagranicznych z osobami zajmującymi kierownicze stanowiska w Ministerstwie Obrony Narodowej, dowódcami oraz innymi przedstawicielami resortu;

5) przedstawianie mediom informacji na temat reprezentowanych jednostek (komórek) organizacyjnych resortu oraz wypowiadanie się do mediów w imieniu ich dowódców;

6) opracowywanie i upowszechnianie informacji w formie komunikatów i oświadczeń, a także udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące obronności państwa i działalności resortu, w zakresie swoich kompetencji;

7) informowanie dowódców jednostek (komórek) organizacyjnych resortu - zgodnie z podległością służbową - o publikacjach prasowych dotyczących Sił Zbrojnych i spraw obronności oraz wypracowywanie koncepcji działań podejmowanych w tym zakresie;

8) niezwłoczne informowanie rzecznika prasowego MON i nadrzędnego szefa etatowej komórki prasowej, po uzgodnieniu z właściwym dowódcą, o zdarzeniach, które mogą mieć istotny wpływ na wizerunek resortu oraz wymagają podjęcia działań przez rzecznika prasowego MON;

9) informowanie Redakcji Wojskowej o najważniejszych aktywnościach reprezentowanych jednostek (komórek) organizacyjnych;

10) prowadzenie korespondencji z przedstawicielami środków masowego przekazu i przygotowywanie odpowiedzi (polemik, sprostowań) na krytykę lub publikacje o charakterze interwencyjnym;

11) współdziałanie i wymianę doświadczeń - stosownie do kompetencji - ze służbami prasowymi Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oraz sił zbrojnych innych państw;

12) redagowanie, stosownie do kompetencji, internetowych serwisów informacyjnych lub podstron tych serwisów;

13) udział w planowaniu, organizowaniu i prowadzeniu ćwiczeń wojskowych w zakresie obsługi medialnej;14) przekazywanie wiedzy z zakresu komunikacji społecznej i kontaktów z mediami żołnierzom i pracownikom resortu właściwej jednostki (komórki) organizacyjnej;

15) informowanie wewnętrzne, w tym redagowanie i publikowanie biuletynów informacyjnych;

16) tworzenie bazy fotograficznej właściwej jednostki.

3. DPI, Zespół Prasowy Sztabu Generalnego WP oraz wydziały prasowe Dowództwa Operacyjnego, dowództw rodzajów Sił Zbrojnych i Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych są ponadto odpowiedzialne za:

1) organizowanie i koordynację wizyt dziennikarzy w jednostkach (komórkach) organizacyjnych resortu;

2) analizowanie publikacji o tematyce wojskowo-obronnej i polityczno-militarnej.

4. Zespół Reporterski Wydziału Prasowego Dowództwa Operacyjnego, w razie potrzeby we współpracy z wydziałami prasowymi dowództw rodzajów Sił Zbrojnych oraz Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, jest odpowiedzialny za realizację materiałów filmowych prezentujących działania wojska podczas misji zagranicznych, ćwiczeń wojskowych oraz szkoleń. Autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do materiałów filmowych Zespołu Reporterskiego Wydziału Prasowego Dowództwa Operacyjnego posiada Ministerstwo Obrony Narodowej, w tym DPI, który posiada prawo:

1) zwielokrotniania i utrwalania każdą techniką, w tym technikami poligraficznymi, fotograficznymi, cyfrowo, zapisu magnetycznego;

2) publicznego udostępnienia (publikacji) na portalu www.mon.gov.pl oraz przekazywania materiałów mediom, a także innym podmiotom realizującym materiały filmowe we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej.

5. Wydziały prasowe Dowództwa Operacyjnego, dowództw rodzajów Sił Zbrojnych, Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej oraz Dowództwa Garnizonu Warszawa odpowiadają, w sytuacji gdy instytucja, która reprezentują jest głównym organizatorem ćwiczeń wojskowych, za organizację centrów prasowych podczas tych ćwiczeń.

6. W przypadku ćwiczeń międzynarodowych, w tym poza granicami kraju, jednostki wymienione w pkt 5 delegują, w razie potrzeby, na wniosek instytucji odpowiedzialnej za udział strony polskiej w tych ćwiczeniach, personel do udziału w pracy centrów prasowych tych ćwiczeń.

Zakres obowiązków rzecznika prasowego i oficera prasowego

1. Kształtowanie pozytywnego wizerunku wojska w oczach opinii publicznej poprzez aktywne i bieżące informowanie opinii publicznej za pośrednictwem mediów i serwisów internetowych o sprawach związanych z funkcjonowaniem jednostki (komórki) organizacyjnej (w zakresie swoich kompetencji).

2. Prowadzenie bieżących oraz okresowych analiz mediów na potrzeby dowódców oraz formowanie wniosków i propozycji dotyczących postrzegania wojska w mediach.

3. Inspirowanie dziennikarzy do informowania o najważniejszych przedsięwzięciach realizowanych w jednostce (komórce) organizacyjnej.

4. Organizowanie briefingów i spotkań z dziennikarzami oraz przygotowywanie dowódców do tych spotkań.

5. Organizowanie pobytu dziennikarzy na terenie jednostek i udzielanie im pomocy w tym zakresie.

6. Udzielanie odpowiedzi na pytania dziennikarzy.

7. Reagowanie na krytykę prasową.

8. Reprezentowanie dowódców wobec mediów.

9. Aktualizacja podstron serwisów internetowych rodzajów Sił Zbrojnych o informacje dotyczące reprezentowanej jednostki (komórki) organizacyjnej.

10. Przygotowywanie materiałów informacyjnych dotyczących szkoleń poligonowych i ćwiczeń wojskowych.

11. Organizacja informowania wewnętrznego obejmująca informowanie dowódców, żołnierzy oraz pracowników resortu danej jednostki (komórki) organizacyjnej o działaniach podejmowanych w resorcie, rodzaju Sił Zbrojnych RP, w tym przede wszystkim o decyzjach kierownictwa resortu mających wpływ na warunki pracy i służby, na podstawie informacji uzyskanych od nadrzędnej komórki prasowej.

12.Tworzenie bazy fotograficznej jednostki (komórki) organizacyjnej.

13. Szkolenie żołnierzy i pracowników resortu właściwej jednostki (komórki) organizacyjnej w zakresie kontaktów z mediami, w tym w szczególności personelu uczestniczącego w ćwiczeniach wojskowych.

14. Tworzenie centrów prasowych ćwiczeń wojskowych, w tym międzynarodowych na bazie personelu służby prasowej.

15. W razie możliwości wydawanie biuletynów informacyjnych kolportowanych w środowiskach lokalnych.

16. Współpraca (przygotowywanie informacji) z Redakcją Wojskową.

17. Udział w systemie komunikacji kryzysowej.

18. Bieżąca współpraca z DPI, w tym przesyłanie miesięcznych meldunków na temat aktualnego stanu współpracy z mediami.

Załącznik 2. [Typowa struktura stanowisk etatowych służby prasowej Sił Zbrojnych RP]

Załącznik Nr 2

Typowa struktura stanowisk etatowych służby prasowej Sił Zbrojnych RP

1. Zespół Prasowy Sztabu Generalnego Wojska Polskiego - 4 stanowiska:

1) szef zespołu - główny specjalista - rzecznik prasowy - pułkownik/komandor;

2) starszy specjalista - podpułkownik/komandor porucznik;

3) podoficer;

4) pracownik resortu.

2. Wydział Prasowy Dowództwa Operacyjnego - 8 stanowisk:

1) szef wydziału - rzecznik prasowy - podpułkownik/komandor porucznik;

2) zastępca szefa wydziału - zastępca rzecznika prasowego - major/komandor podporucznik;

3) specjalista - major/komandor podporucznik;

4) pracownik resortu;

Zespół Reporterski Wydziału Prasowego Dowództwa Operacyjnego:

5) podoficer - 4 stanowiska.

3. Wydział Prasowy Dowództwa Wojsk Lądowych - 6 stanowisk:

1) szef wydziału - rzecznik prasowy - podpułkownik;

2) zastępca szefa wydziału - zastępca rzecznika prasowego - major;

3) specjalista - major;

4) młodszy specjalista - kapitan;

5) podoficer;

6) pracownik resortu.

4. Wydział Prasowy Dowództwa Sił Powietrznych - 6 stanowisk:

1) szef wydziału - rzecznik prasowy - podpułkownik;

2) zastępca szefa wydziału - zastępca rzecznika prasowego - major;

3) specjalista - major;

4) młodszy specjalista - kapitan;

5) podoficer;

6) pracownik resortu.

5. Wydział Prasowy Dowództwa Marynarki Wojennej - 5 stanowisk:

1) szef wydziału - rzecznik prasowy - komandor porucznik;

2) zastępca szefa wydziału - zastępca rzecznika prasowego - komandor podporucznik;

3) specjalista - komandor podporucznik;

4) podoficer;

5) pracownik resortu.

6. Wydział Prasowy Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych - 6 stanowisk:

1) szef wydziału - rzecznik prasowy - podpułkownik;

2) specjalista - major;

3) młodszy specjalista - kapitan;

4) podoficer - 2 stanowiska;

5) pracownik resortu.

7. Wydział prasowy Dowództwa Wojsk Specjalnych - 3 stanowiska:

1) szef wydziału - rzecznik prasowy - podpułkownik/komandor porucznik;

2) specjalista - major/komandor podporucznik;

3) pracownik resortu.

8. Wydział prasowy Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej - 4 stanowiska:

4) szef wydziału - rzecznik prasowy - podpułkownik/komandor porucznik;

5) specjalista - major/komandor podporucznik;

6) podoficer;

7) pracownik resortu.

9. Wydział prasowy Dowództwa Garnizonu Warszawa - 3 stanowiska:

1) szef wydziału - rzecznik prasowy - podpułkownik;

2) podoficer;

3) pracownik resortu.

10. Sekcje prasowe okręgów wojskowych, flotylli - 3 stanowiska:

1) szef sekcji - oficer prasowy - major/komandor podporucznik;

2) młodszy specjalista - kapitan/kapitan marynarki;

3) podoficer.

11. Sekcje prasowe dywizji - 4 stanowiska:

1) szef sekcji - oficer prasowy - major;

2) młodszy specjalista - kapitan;

3) oficer - porucznik;

4) podoficer.

12. Sekcje prasowe skrzydeł lotniczych - 3 stanowiska:

1) szef sekcji - oficer prasowy - major;

2) oficer - porucznik;

3) podoficer.

13. Personel służby prasowej podporządkowany szefowi Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia - 1 stanowisko:

st. specjalista - rzecznik prasowy - podpułkownik.

14. Personel służby prasowej podporządkowany szefom Inspektoratu Ministerstwa Obrony Narodowej do spraw Bezpieczeństwa Lotów oraz wojewódzkich sztabów wojskowych - 1 stanowisko:

rzecznik prasowy - pracownik resortu.

15. Personel służby prasowej podporządkowany dowódcy baz lotniczych, baz lotnictwa taktycznego i transportowego - 2 stanowiska:

1) młodszy specjalista - oficer prasowy - kapitan;

2) pracownik resortu.

16. Personel służby prasowej podporządkowany dowódcy 2 Korpusu Zmechanizowanego - 2 stanowiska:

1) specjalista - oficer prasowy - major;

2) młodszy specjalista - kapitan.

17. Personel służby prasowej podporządkowany dowódcy (komendantowi) brygad, centrów szkolenia Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych, z zastrzeżeniem pkt 18 i 19 - 1 stanowisko:

młodszy specjalista - oficer prasowy - kapitan.

18. Personel służby prasowej podporządkowany dowódcy 6 Brygady Desantowo-Szturmowej im. gen. bryg. Stanisława Franciszka Sosabowskiego, 25 Brygady Kawalerii Powietrznej im Księcia Józefa Poniatowskiego, 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej im. Kazimierza Wielkiego, 10 Opolskiej Brygady Logistycznej im. Piotra Wysockiego - 2 stanowiska:

1) młodszy specjalista - oficer prasowy - kapitan;

2) oficer - porucznik.

19. Personel służby prasowej podporządkowany dowódcy (komendantowi) Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej im. Komandora por. pil. Karola Trzaski-Durskiego oraz Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej - 1 stanowisko:

specjalista - oficer prasowy - komandor podporucznik.

20. Personel służby prasowej podporządkowany komendantowi akademii i wyższych szkół oficerskich - 1 stanowisko:

specjalista - oficer prasowy - major/komandor podporucznik, tworzone w:

1) Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni;

2) Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu;

3) Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.

21. Personel służby prasowej włączony w strukturę organizacyjną Wojskowej AkademiiTechnicznej w Warszawie oraz Akademii Obrony Narodowej w Warszawie - 1 stanowisko:

rzecznik prasowy - pracownik resortu.

22. Personel służby prasowej podporządkowany komendantowi szkół podoficerskich Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych - 1 stanowisko:

podoficer - rzecznik prasowy.

23. Personel służby prasowej podporządkowany dowódcy 36 specjalnego pułku lotnictwa transportowego - 1 stanowisko:

młodszy specjalista - oficer prasowy - kapitan.

Załącznik 3. [Wykaz minimalnego wyposażenia i sprzętu komórek służby prasowej resortu obrony narodowej]

Załącznik Nr 3

Wykaz minimalnego wyposażenia i sprzętu komórek służby prasowej resortu obrony narodowej

1. Komórka prasowa dysponuje liczbą zestawów komputerowych (komputer, monitor, oprogramowanie) odpowiadających liczbie stanowisk etatowych w danej komórce prasowej, w tym:

a) co najmniej 1 komputer z dostępem do sieci niejawnej;

b) co najmniej 1 komputer z łączem internetowym o prędkości minimalnej 512 KB;

c) 1 komputer przenośny typu LAPTOP;

d) oprogramowanie podstawowe oraz oprogramowanie do obróbki materiału filmowo-zdjęciowego;

e) drukarka.

2. Rzecznikowi, oficerowi i asystentowi prasowemu przysługuje służbowy telefon komórkowy z limitem przydzielonym na podstawie odrębnych wytycznych.

3. Komórkom prasowym liczącym od 2 osób wzwyż przysługują co najmniej 2 telefony wojskowe:

1) telefon/fax z pełnymi uprawnieniami oraz limitem przydzielonym na podstawie odrębnych wytycznych,

2) telefon z uprawnianymi lokalnymi z limitem przydzielonym na podstawie odrębnych wytycznych.4. Rzecznikowi i asystentowi prasowemu przysługuje 1 telefon/fax wojskowy z pełnymi uprawnieniami oraz limitem przydzielonym na podstawie odrębnych wytycznych.

5. Dowódcy, w ramach przydzielonych im środków mogą zwiększać liczbę telefonów oraz ich limity.

6. Komórka prasowa wyposażona jest w:

1) kamerę cyfrową ze statywem;

2) profesjonalny aparat fotograficzny (cyfrowy z lampą błyskową i dodatkowym teleobiektywem);

3) skaner;

4) odbiornik TV z nagrywarką DVD wraz z zestawem do odbioru telewizji satelitarnej (możliwość) odbioru TVN-24);

5) radiomagnetofon;

6) dyktafon cyfrowy;

7) MP-3 player z radiem;

8) elektroniczny nośnik danych PEN-DRIVE min 2 GB - odpowiadających liczbie stanowisk etatowych w danej komórce prasowej;

9) niszczarkę na dokumenty;

10) płyty DVD, CD oraz kasety do kamery.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2008-05-15
  • Data wejścia w życie: 2008-05-15
  • Data obowiązywania: 2008-05-15
  • Z mocą od: 2008-04-18
  • Dokument traci ważność: 2011-07-13

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA