REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2008 nr 12 poz. 128

Zarząd Szkolenia - P7

ZARZĄDZENIE Nr 12/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 23 maja 2008 r.

w sprawie powołania Rady Sportu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18d ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675) ustala się, co następuje:

§ 1. Powołuje się, przy Ministrze Obrony Narodowej, Radę Sportu, zwaną dalej „Radą jako organ opiniodawczo-doradczy w sprawach dotyczących organizacji i koordynacji działań w zakresie kultury fizycznej.

§ 2. W skład Rady wchodzą:

1) Przewodniczący - Zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;

2) Zastępca Przewodniczącego - Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności;

3) Sekretarz Rady - Przedstawiciel Zarządu Szkolenia - P7;

4) członkowie:

a) Dyrektor Departamentu Administracyjnego,

b) Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego,

c) Dyrektor Departamentu Prasowo-Informacyjnego,

d) Szef Zarządu Organizacji i Uzupełnień - P1,

e) Szef Zarządu Szkolenia - P7,

f) Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia,

g) Szef Szkolenia Wojsk Lądowych,

h) Szef Szkolenia Sił Powietrznych,

i) Szef Szkolenia Marynarki Wojennej,

j) Szef Szkolenia Wojsk Specjalnych,

k) Szef Sztabu Inspektoratu Wsparcia,

l) Szef Oddziału Wychowania Fizycznego i Sportu Zarządu Szkolenia - P7.

§ 3. Do zadań Rady należy:

1) wypracowanie propozycji dla Ministra Obrony Narodowej w sprawach:

a) realizacji celów kultury fizycznej w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej w zakresie wychowania fizycznego i sportu powszechnego,

b) określania strategicznych kierunków i zadań w zakresie funkcjonowania sportu kwalifikowanego w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „Siłami Zbrojnymi RP”,

c) funkcjonowania oraz współpracy zespołów i grup sportowych rodzajów Sił Zbrojnych z wojskowymi klubami sportowymi, polskimi związkami sportowymi oraz innymi stowarzyszeniami kultury fizycznej,

d) wzmacniania potencjału sportu wojskowego, pozyskiwania najwybitniejszych zawodników w dyscyplinach sportowych przydatnych dla Sił Zbrojnych RP,

e) programowania kierunków przygotowań zawodników do reprezentowania Sił Zbrojnych RP na arenie międzynarodowej,

f) rozwoju sportu wojskowego i podnoszenia poziomu poszczególnych dyscyplin sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym,

g) uczestnictwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowych programach naukowo-badawczych i rozwojowych w obszarze sportu,

h) rozbudowania i modernizowania wojskowej bazy sportowej w zakresie zabezpieczenia zamierzeń szkoleniowych;

2) ocena:

a) efektywności działalności sportowej i szkoleniowej w Siłach Zbrojnych RP,

b) potencjału sportowego i możliwości realizacji zadań w zakresie współzawodnictwa organizowanego pod patronatem Międzynarodowej Rady Sportu Wojskowego (CISM) oraz w rywalizacji krajowej i międzynarodowej,

c) zasadniczych etapów przygotowań reprezentantów Sił Zbrojnych RP do najważniejszych międzynarodowych imprez sportowych,

d) kierunków współpracy z Polskim Komitetem Olimpijskim, ministerstwem właściwym do spraw sportu, Wojskową Federacją Sportu, polskimi związkami sportowymi oraz innymi podmiotami kultury fizycznej,

e) planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej w zakresie realizacji zadań kultury fizycznej,

f) sprawności fizycznej żołnierzy w świetle zasad i wymogów sprawdzianów z wychowania fizycznego;

3) Przedstawienie opinii, ocen i wniosków w sprawach objętych zakresem działania Rady na każdorazowe zpotrzebowanie Ministra Obrony Narodowej.

§ 4. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć doraźnie zaproszeni eksperci posiadający wiedzę lub doświadczenie zawodowe w zakresie kultury fizycznej. Decyzję o ich zaproszeniu na posiedzenie Rady każdorazowo podejmuje Przewodniczący Rady.

§ 5. Szczegółowe zadania, zasady i sposób działania Rady określa regulamin, przyjęty na pierwszym posiedzeniu Rady i zatwierdzony przez Ministra Obrony Narodowej.

§ 6. Obsługę administracyjno-biurową Rady zapewnia Zarząd Szkolenia - P7. Wydatki związane z obsługą będą pokrywane przez Departament Administracyjny.

§ 7. Traci moc zarządzenie Nr 22/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 października 2005 r. w sprawie powołania Rady Sportu (Dz. Urz. MON Nr 20, poz. 183).

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2008-06-27
  • Data wejścia w życie: 2008-07-12
  • Data obowiązywania: 2008-07-12
  • Dokument traci ważność: 2010-10-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA