REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2008 nr 12 poz. 146

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

między

MINISTREM OBRONY NARODOWEJ

i

OGÓLNOPOLSKIM ZWIĄZKIEM REPRESJONOWANYCH POLITYCZNIE ŻOŁNIERZY BATALIONÓW BUDOWLANYCH

zawarte w Warszawie w dniu 4 czerwca 2008 r.

Tekst pierwotny

Minister Obrony Narodowej, potwierdzając historyczną więź Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z żołnierzami zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w batalionach budowlanych w latach 1949-1959, i Ogólnopolski Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Batalionów Budowlanych,

wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073044,

● reprezentowany przez Prezesa Zarządu Krajowego Henryka Kujawę oraz Wiceprezesa Zarządu Krajowego Zbigniewa Dworka,

zawierają porozumienie następującej treści:

§ 1. Komórki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej, a także jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane, zwane dalej „resortem obrony narodowej”, oraz Ogólnopolski Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Batalionów Budowlanych, zwany dalej „Związkiem”, będą współpracować ze sobą w celu:

1) krzewienia patriotyzmu wśród młodego pokolenia i kształtowania aktywnej postawy służącej dobru Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli;

2) upowszechniania wiedzy historycznej o zastępczej służbie wojskowej w batalionach budowlanych w latach 1949-1959;

3) rozwijania w środowisku wojskowym poczucia więzi międzypokoleniowej z byłymi żołnierzami batalionów budowlanych.

§ 2. 1. Związek zobowiązuje się do podejmowania przedsięwzięć służących realizacji niniejszego porozumienia, w szczególności:

1) otoczenia opieką i pomocą byłych żołnierzy batalionów budowlanych oraz ich rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej;

2) organizowania spotkań z młodzieżą, popularyzowania idei obronności i służby wojskowej;

3) upowszechniania wiedzy o żołnierzach batalionów budowlanych, tradycji i historii oręża polskiego, między innymi w działalności wydawniczej i publicystycznej Związku;

4) wzbogacania o nowe formy istniejącej współpracy z wojskowymi komendami uzupełnień, komendami garnizonów oraz jednostkami wojskowymi;

5) przekazywania wojskowym muzeom i salom tradycji posiadanych pamiątek dokumentujących historię i losy żołnierzy batalionów budowlanych;

6) organizowania izb pamięci, odsłaniania tablic upamiętniających losy żołnierzy batalionów budowlanych i sprawowania opieki nad miejscami pamięci narodowej;

7) udostępniania studentom i pracownikom naukowym posiadanych materiałów i dokumentów historycznych;

8) organizowania uroczystości upamiętniających losy żołnierzy batalionów budowlanych, uczestnictwa w państwowych i wojskowych uroczystościach patriotycznych.

2. Związek będzie przekazywał do właściwej komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej do dnia 31 marca każdego roku pełną informację o realizacji porozumienia w roku poprzednim w celu dokonania przez tę komórkę oceny wyników współdziałania.

3. Związek będzie zgłaszał do właściwej komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej do dnia 30 czerwca każdego roku propozycje do „Planu przedsięwzięć na rzecz obronności państwa podejmowanych przez organizacje pozarządowe we współpracy z resortem obrony narodowej” na następny rok kalendarzowy.

§ 3. Minister Obrony Narodowej będzie wspierał - w miarę posiadanych możliwości -działalność statutową Związku w zakresie związanym z obronnością, w szczególności przez:

1) wystawianie wojskowej asysty honorowej podczas uroczystości patriotyczno-religijnych w miejscach upamiętniających historię żołnierzy batalionów budowlanych;

2) przekazywanie wydawnictw i materiałów promocyjnych o problematyce obronnej i dziejach oręża polskiego;

3) udostępnianie nieruchomości, pomieszczeń, sprzętu, środków łączności na podstawie umów cywilnoprawnych, zawartych przez właściwych zarządców i dysponentów tego mienia, na wniosek dowódców jednostek wojskowych, zgodnie z następującymi zasadami:

a) bezpłatnie udostępnione mienie może być wykorzystane wyłącznie do celów statutowych Związku oraz przedsięwzięć określonych w planie, o którym mowa w § 2 ust. 3,

b) Związek ponosi wydatki niezbędne do funkcjonowania udostępnionego mienia lub refunduje zarządcy tego mienia poniesione z tego tytułu wydatki,

c) wszelkie zawinione straty i szkody zaistniałe w udostępnionym mieniu Związek pokrywa z własnych środków.

§ 4. Porozumienie nie powoduje dodatkowych wydatków w budżecie resortu obrony narodowej.

§ 5. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o zdarzeniach i okolicznościach istotnych ze względu na przedmiot i zakres porozumienia.

§ 6. Związek zobowiązuje się, że w ramach wykonywania niniejszego porozumienia nie będą prowadzone żadne działania o charakterze promocji wykonawców i osób działających na ich rzecz, realizujących zamówienia na rzecz jednostek resortu obrony narodowej lub starających się o takie zamówienia albo ze względu na charakter prowadzonej działalności mogących się starać o takie zamówienia, ani ich znaków towarowych, produkowanych przez nie wyrobów czy świadczonych usług.

§ 7. Związek oświadcza, że w jego władzach nie zasiadają osoby będące wykonawcami ani członkami organów zarządzających lub nadzorczych wykonawców, ani pełnomocnikami lub prokurentami wykonawców realizujących zamówienia na rzecz jednostek resortu obrony narodowej lub starających się o takie zamówienia albo ze względu na charakter prowadzonej działalności mogących się starać o takie zamówienia. Związek zobowiązuje się, że takie osoby nie będą zasiadać we władzach Związku w czasie realizacji niniejszego porozumienia.

§ 8. W sprawach nie uregulowanych w porozumieniu mają zastosowanie postanowienia ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) oraz decyzji Nr 257/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 września 2003 r. w sprawie określenia zasad i trybu współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi (Dz. Urz. MON Nr 15, poz. 166).

§ 9. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem postanowień porozumienia Strony będą rozstrzygały w drodze negocjacji, dążąc do ich polubownego zakończenia. We wszystkich sprawach, w których polubowne zakończenie sporu nie będzie możliwe do osiągnięcia, Strony poddadzą spór do rozpoznania przez sąd właściwy dla Warszawy-Śródmieścia.

§ 10. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony z możliwością jego rozwiązania przez każdą ze Stron z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, lub w trybie natychmiastowym - w przypadku rażącego naruszenia porozumienia.

§ 11. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

§ 13. Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

z upoważnienia
Ministra Obrony Narodowej

Prezes Zarządu Krajowego Związku: H. Kujawa
Wiceprezes Zarz
ądu Krajowego Związku: Z. Dworek

Sekretarz Stanu
do spraw Spo
łecznych i Profesjonalizacji: Cz. Piątas

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2008-06-27
  • Data wejścia w życie: 2008-07-12
  • Data obowiązywania: 2008-07-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA