REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2008 nr 13 poz. 164

Dowództwo Garnizonu Warszawa

DECYZJA Nr 304/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 20 czerwca 2008 r.

w sprawie organizacji turnusów rehabilitacyjnych z „Treningiem psychologicznym” dla żołnierzy i pracowników jednostek wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 7 lit. b oraz § 2 pkt 9 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94 poz. 426) - w celu uzupełnienia systemu osłony psychologicznej, ułatwiającego proces adaptacji po powrocie do kraju żołnierzy i pracowników jednostek wojskowych, wykonujących zadania poza granicami państwa ustala się, co następuje:

1. Żołnierze zawodowi i pracownicy jednostek wojskowych, wykonujących poza granicami państwa zadania, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117, z późn. zm.1)), mogą być - po powrocie do kraju - kierowani na 14 dniowe turnusy rehabilitacyjne z „treningiem psychologicznym”, zwane dalej „turnusami rehabilitacyjnymi”, organizowane na bazie Wojskowego Ośrodka Kondycyjno-Szkoleniowego w Mrągowie.

2. W turnusach rehabilitacyjnych mogą aktywnie uczestniczyć, jako „osoby towarzyszące”, członkowie rodzin skierowanych żołnierzy zawodowych i pracowników wojska (żona, mąż, dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych) lub osoba wskazana przez skierowanego żołnierza (pracownika wojska).

3. Skierowani żołnierze zawodowi i pracownicy wojska korzystają z turnusu rehabilitacyjnego bezpłatnie; osoby towarzyszące ponoszą koszty przejazdu oraz zgodnie z obowiązującym cennikiem organizatora turnusu koszty zakwaterowania i wyżywienia.

4. Zasady kierowania żołnierzy zawodowych i pracowników wojska oraz osób towarzyszących na turnus rehabilitacyjny, określa załącznik Nr 1 do decyzji. Szczegółowy tryb kierowania, terminy realizacji turnusów oraz wzór skierowania i karty zgłoszenia osoby towarzyszącej, określi Dowódca Garnizonu Warszawa.

5. Ramowy program turnusu rehabilitacyjnego określa załącznik Nr 2 do decyzji.

6. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 czerwca 2008 r.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

 

1 Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135.

Załącznik 1. [Zasady kierowania na turnus rehabilitacyjny z "Treningiem psychologicznym"]

Załączniki do decyzji Nr304/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 20 czerwca 2008r.(poz. 164)

Załącznik Nr 1

Zasady kierowania na turnus rehabilitacyjny z „Treningiem psychologicznym”

1. Skierowanie żołnierza zawodowego lub pracownika wojska na turnus rehabilitacyjny (z „Treningiem psychologicznym”) może nastąpić wyłącznie:

1) w okresie 12 miesięcy od dnia powrotu do kraju lub zakończenia leczenia schorzeń organicznych;

2) jeden raz po każdym zakończeniu służby (pracy) w jednostce wojskowej wykonującej zadania poza granicami państwa.

2. Na turnus rehabilitacyjny kieruje, na wniosek lekarza jednostki wojskowej, dowódca jednostki wojskowej w której żołnierz zawodowy pełni służbę (pracownik wojska jest zatrudniony) po powrocie do kraju.

3. Skierowanie na turnus rehabilitacyjny powinno być poprzedzone badaniem lekarskim dokonanym przez lekarza jednostki wojskowej oraz opinią psychologiczną (lub psychiatryczną), z uwzględnieniem przeciwwskazań określonych w pkt 4.

4. Na turnus rehabilitacyjny nie mogą być kierowani żołnierze zawodowi i pracownicy wojska u których po powrocie ze służby poza granicami państwa, w trakcie kwalifikacji na turnus, stwierdzono:

- zaburzenia psychotyczne, będące wskazaniem do leczenia w warunkach oddziału psychiatrycznego,

- zaburzenia spowodowane stresem pourazowym, zaburzenia lękowe lub inne reakcje związane z zaburzeniami adaptacyjnymi, będące wskazaniem do uczestnictwa w psychoterapeutycznych oddziaływaniach w ramach turnusów leczniczo-profilaktycznych realizowanych przez wojskowe szpitale uzdrowiskowo-rehabilitacyjne,

- przeciwwskazania medyczne do pobytu w rejonie Pojezierza Mazurskiego.

5. Osoby towarzyszące nie podlegają badaniom lekarskim oraz opiniom, o których mowa w pkt 3.

Załącznik 2. [Ramowy program turnusu rehabilitacyjnego z "Treningiem psychologicznym"]

Załącznik Nr 2

Ramowy program turnusu rehabilitacyjnego z „Treningiem psychologicznym”

1. Turnus rehabilitacyjny z „Treningiem psychologicznym” trwa nieprzerwanie 14 dni, począwszy od pierwszego roboczego dnia tygodnia.

2. Żołnierze zawodowi i pracownicy wojska uczestniczący w turnusie rehabilitacyjnym, odbywają grupowy „Trening psychologiczny” którego elementami są:

1) zajęcia psychologiczne, w tym:

a) wykłady o tematyce psychologicznej,

b) psychologiczne sesje warsztatowe z elementami edukacji,

c) sesje treningu relaksacyjnego;

2) zajęcia sportowe;

3) zajęcia rekreacyjne.

3. Zajęcia psychologiczne:

1) prowadzą specjaliści merytoryczni (personel medyczny, psycholodzy) według własnego planu;

2) odbywają się w grupach nie większych niż dwadzieścia osób;

3) powinny trwać, z wykorzystaniem różnych technik redukcji napięcia, od 1,5 do 2 godzin dziennie.

4. Zajęcia sportowe i rekreacyjne;

1) prowadzą instruktorzy WF oraz instruktorzy kultural-no-oświatowi, według planu organizatora turnusu;

2) odbywają się w grupach wiekowych dostosowanych do kondycji i wydolności psychofizycznej uczestników.

5. Każdy uczestnik turnusu rehabilitacyjnego może korzystać z indywidualnych konsultacji psychologicznych, w godzinach wyznaczonych przez psychologa.

6. Zajęcia rekreacyjne, dostosowane do pory roku, instruktorzy kulturalno-oświatowi powinni organizować w czasie wolnym, w formie wycieczek krajoznawczych, gier i zawodów sportowych, wieczorków tanecznych, projekcji filmów, uczestnictwa w koncertach i przedstawieniach teatralnych, udziału w ognisku, itp.

7. Każdy uczestnik turnusu rehabilitacyjnego otrzymuje szczegółowy program turnusu. Żołnierze zawodowi oraz pracownicy wojska zostają zakwalifikowani do odpowiedniej grupy zajęć psychologicznych oraz sportowo-rekreacyjnej. Osoby towarzyszące mogą brać udział w sesjach psychologicznych oraz zajęciach sportowych i rekreacyjnych, po uprzednim zakwalifikowaniu.

8. Żołnierze zawodowi i pracownicy wojska - uczestnicy turnusu rehabilitacyjnego, obowiązani są do udziału we wszystkich zajęciach, zgodnie z programem turnusu.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2008-07-11
  • Data wejścia w życie: 2008-07-11
  • Data obowiązywania: 2008-07-11
  • Z mocą od: 2008-06-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA