REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2008 nr 18 poz. 238

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych

ZARZĄDZENIE Nr 26/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 17 września 2008 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia rejestru wojskowych statków powietrznych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 roku - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:

1. W zarządzeniu Nr3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prowadzenia rejestru wojskowych statków powietrznych (Dz. Urz. MON Nr 2, poz. 18) wprowadza się następujące zmiany:

1) na stronie tytułowej wyrazy - oznaczające instytucję opracowującą - „Dowództwo Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej" zastępuje się wyrazami „Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych"

2) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Rejestr wszystkich wojskowych statków powietrznych, użytkowanych w Siłach Zbrojnych, prowadzi Szef Techniki Lotniczej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, zwany dalej „Szefem Techniki Lotniczej". Dokonuje on wpisu wojskowego statku powietrznego do rejestru, zmiany danych rejestrowych, odmowy wpisu i wykreślenia z tego rejestru."

3) w § 6 ust. 1 pkt 7 skreśla się wyrazy „bezpośredniego użytkownika (numer jednostki wojskowej);"

4) w § 15 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wyciąg z protokołu Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, wnioskującego o kasację, z zatwierdzonym orzeczeniem."

5) w załączniku Nr 1 „wykaz stosowanych oznaczeń" wyrazy:

a) „WLOP - Wojska Lotnicze i Obrony Powietrznej" zastępuje się wyrazami:

SP - Siły Powietrzne,

b) po wyrazach „MW" - Marynarka Wojenna" dodaje się wyrazy:

IWsp SZ - Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych"

6) w załączniku Nr 1, we wzorach tabel rejestrów: „Samoloty", „Śmigłowce, „Bezpilotowe Statki Powietrzne":

a) w rubrykach „Jednostka organizacyjna MON" wyrazy „WLOP" zastępuje się wyrazami „SP",

b) usuwa się kolumny „Użytkownik"

7) w załączniku Nr 4, we wniosku „o wykreślenie statku powietrznego z rejestru wojskowych statków powietrznych", po wyrazach Do wniosku dołącza się świadectwo rejestracji oraz:"

a) lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) protokół kasacyjny, zatwierdzony przez Szefa Techniki Lotniczej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, wraz ze świadectwem redukcji;",

b) lit. d otrzymuje brzmienie:

d) wyciąg z protokołu Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, wnioskującego o kasację, z zatwierdzonym orzeczeniem;".

2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1008, Nr 104, poz. 711, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829 oraz z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 558 oraz z 2008 r. Nr 97, poz. 625 i Nr 144, poz. 901.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2008-10-10
  • Data wejścia w życie: 2008-10-25
  • Data obowiązywania: 2008-10-25

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA