| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego

DECYZJA Nr 472/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 17 października 2008 r.

w sprawie udziału resortu obrony narodowej w realizacji Programu Europejskiej Agencji Obrony na temat Europejskie Zabezpieczone (Kodowane) Programowalne Radio - ESSOR

Na podstawie § 1 pkt 8 lit. b i pkt 11 lit. f oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) ustala się, co następuje:

1. W celu reprezentowania Rzeczypospolitej Polskiej w strukturach zarządzania Programem Ad Hoc Kategorii B Europejskiej Agencji Obrony na temat Europejskie Zabezpieczone (Kodowane) Programowalne Radio - ESSOR (European Secure Software Defined Radio), zwanego dalej „Programem ESSOR”, wyznaczam:

1) Krajowego Dyrektora do spraw Uzbrojenia na Członka Rady Programowej (Programme Board, PB), który może delegować do udziału w pracach Rady Programowej upoważnionego przedstawiciela;

2) Szefa Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności - P6 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego na Członka Komitetu Programowego (Programme Committee, PC), który może delegować zadanie na upoważnionego przedstawiciela wymienionego w pkt 1 ppkt c;

3) przedstawiciel Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności - P6 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego na Zastępców Członka Komitetu Programowego - Krajowe Punkty Kontaktowe (National Points of Contact, POCs);

4) Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego do pełnienia funkcji Krajowej Organizacji Wiodącej (Principal Organization) Programu ESSOR;

5) Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego na Krajowego Koordynatora Programu ESSOR (ESSOR National Programme Coordinator).

2. Krajowy Koordynator Programu ESSOR, w uzgodnieniu z Krajowym Dyrektorem do spraw Uzbrojenia, koordynuje prace przedstawicieli komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych oraz wskazanych przedstawicieli spoza resortu obrony narodowej w ramach Programu ESSOR.

3. Powołuję Zespół Zadaniowy do koordynacji realizacji Programu ESSOR, w skład którego wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu Zadaniowego - Szef Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności - P6 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego - Członek Komitetu Programowego;

2) Zastępcy Członka Komitetu Programowego - Krajowe Punkty Kontaktowe;

3) Dyrektor Departamentu Informatyki i Telekomunikacji, którego zobowiązuję do realizacji merytorycznego wsparcia prac związanych z przygotowaniem i realizacją Programu ESSOR;

4) Dyrektor Departamentu Budżetowego, którego zobowiązuję do wsparcia prac zgodnie z właściwością;

5) Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, którego zobowiązuję do pełnienia funkcji Krajowego Punktu Kontaktowego do spraw bezpieczeństwa w Programie ESSOR oraz do udziału w pracach merytorycznych podczas przygotowań i realizacji Programu ESSOR, zgodnie z właściwością.

4. Osoby wymienione w pkt 3 ppkt 3-5 wyznaczą swoich stałych przedstawicieli do realizacji prac w ramach Zespołu Zadaniowego.

5. Przewodniczący Zespołu Zadaniowego podlegający bezpośrednio Krajowemu Dyrektorowi do spraw Uzbrojenia:

1) kieruje pracami Zespołu Zadaniowego;

2) sprawuje nadzór merytoryczny, koordynuje i organizuje rozliczenia etapów Programu ESSOR oraz realizację zadań przez Zespół Zadaniowy;

3) dokonuje zmian w składzie Krajowego Zespołu Negocjacyjnego, o którym mowa w pkt 7.

6. Do zadań Zespołu Zadaniowego należy:

1) przygotowanie uzgodnień pozwalających na przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do realizacji Programu ESSOR;

2) wynegocjowanie Porozumienia Technicznego (Technical Arrangement, TA) o realizacji Programu ESSOR oraz przeprowadzenie uzgodnień w celu uzyskania pełnomocnictwa Ministra Obrony Narodowej do podpisania porozumienia o realizacji Programu ESSOR. Kontrakt zostanie wynegocjowany przez Międzynarodowy Zespół Negocjacyjny, w którym będzie zasiadać Główny Negocjator Krajowego Zespołu Negocjacyjnego, o którym mowa w pkt 7;

3) wypracowanie stanowiska strony polskiej odnośnie architektury Programu ESSOR, wyboru opcji oraz innych szczegółowych rozwiązań niezbędnych w fazie jego projektowania;

4) koordynacja przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu ESSOR we współpracy z Organizacją do spraw Współpracy w Zakresie Uzbrojenia (OCCAR) i państwami członkowskimi Programu ESSOR;

5) przedstawianie Ministrowi Obrony Narodowej, za pośrednictwem Krajowego Dyrektora do spraw Uzbrojenia, sprawozdań o stanie realizacji Programu ESSOR w cyklu kwartalnym.

7. Powołuję Krajowy Zespół Negocjacyjny, podlegający Przewodniczącemu Zespołu Zadaniowego, w skład którego wchodzą:

1) Główny Negocjator - przedstawiciel Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności - P6 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;

2) Zastępca Głównego Negocjatora - przedstawiciel Departamentu Informatyki i Telekomunikacji;

3) przedstawiciele:

- Departamentu Budżetowego - 1 osoba,

- Wojskowej Akademii Technicznej - 1 osoba,

- Wojskowego Instytutu Łączności - 1 osoba

- jako eksperci merytorycznie wspierający Głównego Negocjatora i Zastępcę Głównego Negocjatora;

4) eksperci niewymienieni w ppkt 3, powoływani w razie potrzeby doraźnie przez Przewodniczącego Zespołu Zadaniowego.

Zadaniem Krajowego Zespołu Negocjacyjnego jest wynegocjowanie zapisów kontraktu o realizacji Programu ESSOR.

8. Po rozpoczęciu realizacji Programu ESSOR wyznaczeni eksperci, o których mowa w pkt7 ppkt 3, którzy będą wykonawcami prac w Programie ESSOR i będą czerpać z tego tytułu korzyści finansowe nie będą mogli pełnić funkcji ekspertów.

9. Dyrektorzy (szefowie) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, zapewnią udział wyznaczonych podległych oficerów, funkcjonariuszy i pracowników w pracach Zespołu Zadaniowego oraz Krajowego Zespołu Negocjacyjnego, a także udostępnią obu Zespołom niezbędne informacje oraz udzielą pomocy w ich pracach.

10. Dyrektor Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych, na wniosek Przewodniczącego Zespołu Zadaniowego, corocznie aż do zakończenia Programu ESSOR, uwzględni przedsięwzięcia i zadania związane z Programem ESSOR w planie współpracy resortu obrony narodowej z zagranicą.

11. Dyrektor Departamentu Administracyjnego, na wniosek Przewodniczącego Zespołu Zadaniowego, zapewni, w okresie realizacji Programu ESSOR, niezbędne środki finansowe na zlecanie usług obejmujących tłumaczenia.

12. Zobowiązania finansowe dotyczące Programu ESSOR przyjęte przez stronę polską realizowane są z rachunku dysponenta głównego.

13. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »