REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2008 nr 22 poz. 278

Zarząd Organizacji i Uzupełnień - P1

ZARZĄDZENIE Nr 32/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 14 listopada 2008 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Dowództwu Wojsk Specjalnych statutu jednostki budżetowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

1. W statucie Dowództwa Wojsk Specjalnych stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 17/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie nadania Dowództwu Wojsk Specjalnych statutu jednostki budżetowej (Dz. U. MON Nr 12, poz. 138), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Siedzibą Dowództwa jest Kraków”;

2) w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania Dowództwa określa „Szczegółowy Zakres Działania Dowództwa Wojsk Specjalnych” nadany według odrębnych przepisów”;

3) w § 9 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Dowództwem kieruje i reprezentuje je na zewnątrz Dowódca Wojsk Specjalnych który:”;

4) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dowódca, o którym mowa w § 9, kieruje Dowództwem przy pomocy:

1) Zastępcy Dowódcy Wojsk Specjalnych;

2) Szefa Sztabu Wojsk Specjalnych;

3) Szefa Szkolenia Wojsk Specjalnych;

4) Głównego Księgowego - Szefa Finansów;

5) szefów (kierowników) komórek wewnętrznych.”.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2009 r.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, ,z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170. poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz.1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2008-12-04
  • Data wejścia w życie: 2008-12-04
  • Data obowiązywania: 2008-12-04
  • Z mocą od: 2009-01-01
  • Dokument traci ważność: 2010-08-06

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA