REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2008 nr 22 poz. 284

Departament Kadr

DECYZJA Nr 514/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 20 listopada 2008 r.

w sprawie naboru kandydatów do uczelni wojskowych w 2009 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 5 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu zorganizowania i przeprowadzenia rekrutacji do uczelni wojskowych w 2009 r., ustala się, co następuje:

1. W 2009 r. należy przeprowadzić nabór kandydatów na żołnierzy zawodowych do następujących uczelni wojskowych, zwanych dalej „szkołami”:

1) Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie;

2) Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni;

3) Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu;

4) Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.

2. Nabór do szkół będzie przeprowadzony:

1) na studia stacjonarne:

a) dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych posiadających świadectwo dojrzałości - na pierwszy rok studiów,

b) dla studentów cywilnych uczelni medycznych po odbytym przeszkoleniu wojskowym po trzecim roku studiów - na kolejne lata studiów;

2) do studium oficerskiego:

a) dla cywilnych absolwentów uczelni wyższych posiadających tytuł zawodowy magistra (równorzędny),

b) dla podoficerów zawodowych służby stałej posiadających tytuł zawodowy magistra (równorzędny):

- w specjalności przydatnej w określonym korpusie osobowym, albo

- posiadających kwalifikacje i doświadczenie praktyczne w specjalności przydatnej w określonym korpusie osobowym.

3. Kierunki kształcenia oraz limity przyjęć do szkół określają:

1) załącznik Nr 1 - na studia, o których mowa w pkt 2 ppkt 1 lit. a;

2) załącznik Nr 2 - na studia, o których mowa w pkt 2 ppkt 1 lit. b;

3) załącznik Nr 3 - do studium oficerskiego, o którym mowa w pkt 2 ppkt 2.

4. Osoby ubiegające się o przyjęcie do szkół składają wnioski do komendantów szkół w terminie:

1) do dnia 30 listopada 2008 r. - do 8,5-miesięcz-nego studium oficerskiego dla absolwentów uczelni cywilnych posiadających tytuł zawodowy magistra przewidywanych na stanowiska w grupach osobowych: obsługi prawnej, ekonomiczno-finansowej, orkiestr i zespołów estradowych, farmaceutów, wywiadu wojskowego, kontrwywiadu wojskowego oraz teologicznej;

2) do dnia 15 marca 2009 r. - do 3-miesięcznego studium oficerskiego dla podoficerów zawodowych służby stałej oraz lekarzy, lekarzy dentystów i lekarzy weterynarii;

3) do dnia 31 marca 2009 r. - na studia stacjonarne i do 12-miesięcznego studium oficerskiego;

4) do dnia 30 września 2009 r. - do 20-miesięcz-nego studium oficerskiego;

5) do dnia 1 października 2009 r. - na studia stacjonarne dla kandydatów na żołnierzy zawodowych, rekrutowanych spośród studentów cywilnych uczelni medycznych.

5. Przedsięwzięcia mające na celu promocję szkolnictwa wojskowego wśród młodzieży oraz działania promocyjne i informacyjne o rekrutacji do szkół w roku akademickim 2009/2010 przeprowadzą:

1) Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności oraz Dyrektor Departamentu Prasowo-Informacyjnego - w zakresie swoich kompetencji;

2) komendanci szkół;

3) szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowi komendanci uzupełnień;

4) dowódcy jednostek wojskowych - wśród żołnierzy odbywających zasadniczą i nadterminową zasadniczą służbę wojskową w tych jednostkach.

6. Dopuszcza się możliwość składania wniosków przez osoby wskazane w pkt 4, które nie załączyły świadectwa dojrzałości lub dyplomu magistra. Warunkiem dopuszczenia ich do egzaminów wstępnych jest przedłożenie komisji kwalifikacyjnej świadectwa dojrzałości lub dyplomu magistra (zaświadczenia wydanego przez uczelnię o zdanym egzaminie magisterskim), najpóźniej w dniu stawiennictwa.7. Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego - monitoruje przygotowanie szkół do przeprowadzenia rekrutacji na studia stacjonarne oraz postępowania kwalifikacyjne do studium oficerskiego i realizację procesu kształcenia (szkolenia).

8. Podstawę przyjęcia osób, o których mowa w pkt 4, do szkół stanowią wyniki postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z określonymi w załącznikach limitami dla poszczególnych szkół i kierunków studiów.

9. Za przeprowadzenie naboru do szkół w 2009 r. odpowiadają:

1) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, w zakresie przestrzegania zasad, trybu i terminów organizacji, prowadzenia rekrutacji oraz w odniesieniu do terenowych organów wykonawczych Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno-obronnych i rządowej administracji niezespolonej;

2) Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego - w zakresie opracowania i przestrzegania terminarza egzaminacyjnego oraz limitów przyjęć określonych w załącznikach do decyzji;

3) komendanci szkół za prawidłowy przebieg postępowania kwalifikacyjnego, prowadzonego w porozumieniu z gestorami korpusów osobowych (grup osobowych) oraz w zakresie powołania do służby kandydackiej.

10. Gestorzy korpusów i grup osobowych lub ich przedstawiciele zobowiązani są do uczestnictwa w procesie postępowania kwalifikacyjnego osób ubiegających się o przyjęcie do studium oficerskiego.

11. W przypadku niewykorzystania w pełni limitów miejsc w zasadniczych terminach egzaminów wstępnych, dopuszcza się możliwość przeprowadzenia uzupełniającego postępowania kwalifikacyjnego do szkół.

12. Termin przeprowadzenia postępowania, o którym mowa w pkt 11, ustala komendant szkoły, o czym informuje Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, Dyrektora Departamentu Kadr oraz właściwego gestora korpusu osobowego (grupy osobowej).

13. Komendanci szkół prześlą do Departamentu Kadr oraz Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego:

1) sprawozdanie z wyników postępowania kwalifikacyjnego - w terminie czternastu dni od dnia zakończenia tego postępowania;

2) meldunek o liczbie osób powołanych do służby kandydackiej według kierunków - w terminie siedmiu dni od dnia zakończenia tego powołania.

14. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

Załącznik 1. [Zestawienie liczby miejsc dla kandydatów na żołnierzy zawodowych na pierwszy rok studiów stacjonarnych w roku akademickim 2009/2010]

Załączniki do decyzji Nr 514/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 20 listopada 2008 r.(poz. 284)

Załącznik Nr 1

ZESTAWIENIE
liczby miejsc dla kandydatów na żołnierzy zawodowych na pierwszy rok studiów stacjonarnych w roku akademickim 2009/2010

infoRgrafika

Załącznik 2. [Rozdzielnik liczby miejsc dla kandydatów na żołnierzy zawodowych na studia stacjonarne rekrutowanych spośród studentów cywilnych uczelni medycznych w 2009 roku]

Załącznik Nr 2

ROZDZIELNIK
liczby miejsc dla kandydatów na żołnierzy zawodowych na studia stacjonarne rekrutowanych spośród studentów cywilnych uczelni medycznych w 2009 roku

Lp.

Nazwa uczelni

DLA POTRZEB INSPEKTORATU WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA

Kod i nazwa korpusu osobowego

LIMIT MIEJSC

OGÓŁEM LIMIT MIEJSC

1

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych1/

40

MEDYCZNY 2/

100

140

MEDYCZNY 3/

40

OGÓŁEM LIMIT MIEJSC

140

1/ Kształcenie specjalistyczne prowadzone będzie na bazie Uniwersytetu Medycznego i Centrum Szkolenia Wojskowych Służb Medycznych w Łodzi

2/ dotyczy studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi po III roku studiów i wyższym, którzy odbyli przeszkolenie wojskowe

3/ dotyczy studentów innych uczelni medycznych po III roku studiów i wyższym, którzy odbyli przeszkolenie wojskowe - z refundacją kosztów studiów

 

Załącznik 3. [Zestawienie liczby miejsc dla kandydatów na żołnierzy zawodowych do studium oficerskiego w 2009 roku]

Załącznik Nr 3

ZESTAWIENIE
liczby miejsc dla kandydatów na żołnierzy zawodowych do studium oficerskiego w 2009 roku

infoRgrafika

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA