REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2008 nr 23 poz. 292

Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego

DECYZJA Nr 530/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 1 grudnia 2008 r.

w sprawie kształcenia i egzaminowania ze znajomości języków obcych w resorcie obrony narodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 9 lit. e i f oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz.426), ustala się, co następuje:

1. Nauką i doskonaleniem znajomości języków obcych w resorcie obrony narodowej obejmuje się żołnierzy zawodowych, kandydatów na żołnierzy zawodowych, żołnierzy nadterminowej zasadniczej służby wojskowej i zasadniczej służby wojskowej, a także w zależności od potrzeb - pracowników resortu obrony narodowej,

2. Dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej ,,Siłami Zbrojnymi”, dyrektorzy (szefowie) komórek (jednostek) organizacyjnych resortu obrony narodowej oraz Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, Dowódca Garnizonu Warszawa i komendanci szkół wojskowych, uwzględniając wymogi wynikające z celu Sił Zbrojnych w zakresie umiejętności językowych, zapewnią podległym żołnierzom oraz pracownikom resortu obrony narodowej możliwość nauki i podnoszenia kwalifikacji w zakresie znajomości języków obcych.

3. Formami nauczania języków obcych w resorcie obrony narodowej są:

1) programowe nauczanie kandydatów na żołnierzy zawodowych w szkołach wojskowych;

2) kształcenie żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej na stacjonarnych kursach językowych;

3) programowe doskonalenie znajomości terminologii wojskowej na specjalistycznych kursach (studiach) w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy, trwających dłużej niż 3 miesiące;

4) doskonalenie żołnierzy zawodowych na kursach językowych w placówkach edukacyjnych za granicą;

5) doskonalenie znajomości języków obcych żołnierzy zawodowych w ramach szkolenia w jednostkach wojskowych;

6) nauczanie na doraźnie zorganizowanych kursach, nie wymienionych w ppkt 1-5.

4. Kursy języka angielskiego organizuje się w:

1) Wojskowym Studium Nauczania Języków Obcych;

2) uczelniach wojskowych;

3) ośrodkach doskonalenia językowego rodzajów Sił Zbrojnych;

4) centrach szkolenia.

5. W przypadku braku możliwości kształcenia w etatowych ośrodkach językowych resortu obrony narodowej, o których mowa w pkt 4, za zgodą dowódców rodzajów Sił Zbrojnych, Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, Dowódcy Garnizonu Warszawa można organizować szkolenie językowe w jednostkach (instytucjach) wojskowych oraz cywilnych szkołach (ośrodkach) językowych na poziomach nauczania 1 i 2, o których mowa w pkt 12 ppkt 1 i 2.

6. Wojskowe Studium Nauczania Języków Obcych, zwane dalej „WSNJO”, jest centralną placówką w systemie kształcenia i egzaminowania językowego w Siłach Zbrojnych, która realizuje priorytetowe zadania resortu w tej dziedzinie. Komendant WSNJO jest jednocześnie Przewodniczącym Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Języków Obcych Ministerstwa Obrony Narodowej.

7. WSNJO organizuje kursy języków obcych innych niż języka angielskiego. Za zgodą Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, dopuszcza się możliwość realizowania nauczania innych języków obcych w miejscach wskazanych przez organizatora.

8. Nauczanie i egzaminowanie z języka polskiego obcokrajowców na poziomach 1-3 jest realizowane w Akademii Obrony Narodowej.

9. Zgodnie z Porozumieniem o standaryzacji STANAG 6001, zwanym dalej „Porozumieniem STANAG 6001”, przyjmuje się następujące określenia poziomów znajomości języków obcych:

1) poziom 1 - znajomość podstawowa;

2) poziom 2 - znajomość dostateczna;

3) poziom 3 - znajomość dobra;

4) poziom 4 - znajomość bardzo dobra;

5) poziom 5 - znajomość doskonała (język ojczysty lub dwujęzyczność).

10. Kryteria znajomości języków obcych na poszczególnych poziomach określa załącznik Nr 1 do decyzji.

11. Znajomość języka obcego określa się „Standardowym Profilem Językowym” zwanym dalej „SPJ”, który jest zestawieniem poziomów, o których mowa w pkt 9, w obrębie poszczególnych sprawności językowych w kolejności: słuchanie (S), mówienie (M), czytanie (C), pisanie (P). Poziom każdej sprawności językowej wpisuje się osobno na świadectwie znajomości języka obcego. Wzór świadectwa określa załącznik Nr 2 do decyzji.

12. Pełny cykl kształcenia językowego obejmuje 1800 godzin dydaktycznych i dzieli się w trybie nauczania stacjonarnego na 3 kursy semestralne:

1) podstawowy - 1;

2) średnio zaawansowany - 2;

3) zaawansowany - 3.

13. Nauczanie na kursach stacjonarnych i przygotowanie do egzaminów językowych odbywa się na poziomach 1-3, a w przypadku poziomu 4- tylko w WSNJO, w formie kursu doskonalącego. Nie prowadzi się stacjonarnych kursów językowych przygotowujących do egzaminów na poziomie 5.

14. Opracowywanie i uaktualnianie modeli egzaminów, ich specyfikacji oraz prowadzenie egzaminów ze znajomości języków obcych na poziomach 1-4, zgodnie z Porozumieniem STANAG 6001, zapewnia etatowa Centralna Komisja Egzaminacyjna Języków Obcych Ministerstwa Obrony Narodowej, zwana dalej CKEJO MON. Zasady funkcjonowania komisji oraz prowadzenia egzaminów na poziomach 1-4 określa Regulamin CKEJO MON.

15. Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego ustala harmonogram kursów stacjonarnych, egzaminów pokursowych i egzaminów eksternistycznych na kolejny rok kalendarzowy, w terminie do końca września roku poprzedzającego kształcenie i egzaminowanie z języków obcych.

16. Egzamin eksternistyczny mogą składać osoby nie posiadające świadectwa znajomości języka obcego; w takim przypadku:

1) osoba zdająca egzamin sama określa poziom egzaminu (pkt 9 ppkt 1-4);

2) nie obowiązuje wymóg wcześniejszego złożenia egzaminu na poziomie niższym;

3) w przypadku niezaliczenia którejś ze sprawności, na świadectwie wpisywane jest „0” lub, w przypadku świadectwa niższego poziomu, posiadaną sprawność;

4) dopuszcza się możliwość zapisu audio egzaminu ze sprawności „mówienie (M)”.

17. Kształcenie oraz prowadzenie egzaminów na poziomie 3 odbywa się w następujących ośrodkach:

1) WSNJO,

2) Wojskowa Akademia Techniczna,

3) Akademia Obrony Narodowej,

4) Akademia Marynarki Wojennej,

5) Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych,

6) Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie,

7) Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych,

8) Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu,

9) Ośrodek Doskonalenia Znajomości Języków Obcych 2 KZ w Krakowie,

10) Ośrodek Doskonalenia Znajomości Języków Obcych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy,

11) Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu.

18. Osoba, która zdała egzamin otrzymuje świadectwo, o którym mowa w pkt 11. Świadectwo wydaje organ powołujący komisję egzaminacyjną, w terminie do 30 dni od końcowej daty przeprowadzenia egzaminu.

19. Dopuszcza się wydanie duplikatu świadectwa w razie utraty lub zniszczenia oryginału. Warunkiem wydania duplikatu jest skierowanie przez zainteresowanego wniosku do organu, który powołał komisję egzaminacyjną. Podstawą wydania duplikatu jest protokół z przeprowadzonego egzaminu. Organ powołujący komisję egzaminacyjną prowadzi ewidencję duplikatów świadectw. Wzór duplikatu określa załącznik Nr 3 do decyzji.

20. Jeżeli organ powołujący komisję egzaminacyjną nie posiada protokołu z przeprowadzonego egzaminu, kieruje wniosek o wydanie duplikatu świadectwa do Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego.

21. Nie wydaje się duplikatu świadectwa w razie braku protokołu egzaminacyjnego z przeprowadzonego egzaminu. W takim przypadku zainteresowany jest zobowiązany do powtórnego złożenia egzaminu na danym poziomie.

22. Nie pobiera się opłaty za wystawienie duplikatu świadectwa.

23. Kandydatów na eksternistyczne sesje egzaminacyjne zgłaszają do CKEJO MON dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, Dowódca Garnizonu Warszawa, dyrektorzy (szefowie) komórek (jednostek) organizacyjnych resortu obrony narodowej lub osoby przez nich upoważnione. Przewodniczący CKEJO informuje pisemnie organ zgłaszający o zakwalifikowaniu kandydatów na poszczególne sesje egzaminacyjne.

24. W przypadku negatywnego wyniku którejkolwiek ze zdawanych sprawności językowych, ponowny egzamin na tym samym poziomie nie może odbyć się przed upływem trzech miesięcy, za wyjątkiem egzaminu dla osób, które ukończyły kurs stacjonarny.

25. Dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, Dowódca Garnizonu Warszawa oraz rektorzy-komendanci uczelni wojskowych, powołują na własne potrzeby wewnętrzne komisje egzaminacyjne do prowadzenia egzaminów z języka angielskiego na poziomach 1 i 2.

26. W egzaminach, o których mowa w pkt 25, mogą brać udział przedstawiciele CKEJO MON, stosownie do uprawnień nadanych przez Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego.

27. Osoby, które uzyskały świadectwa znajomości języków obcych wydane przez zagraniczne placówki edukacyjne zgodnie z Porozumieniem STANAG 6001, mają obowiązek przedłożyć je CKEJO MON w terminie do 3 miesięcy od daty ukończenia szkolenia, o czym informuje je organ wysyłający.

28. CKEJO MON uznaje świadectwa, o których mowa w pkt 27, poprzez przeniesienie SPJ z dokumentu zagranicznego na druk świadectwa, o którym mowa w pkt 11.

29. Podstawą do wydania świadectwa, o którym mowa w pkt 11, są dyplomy ukończenia krajowych i zagranicznych studiów językowych, dwujęzycznych studiów lingwistycznych pierwszego - SPJ 3333 i drugiego stopnia - SPJ 4444, oraz dyplomy ukończenia zagranicznych studiów, trwających nie krócej niż 9 miesięcy - SPJ 3333.

30. Inne dokumenty, niż wymienione w pkt 27 i 29, wydawane przez zagraniczne i krajowe placówki edukacyjne, poświadczające znajomość języków obcych, nie stanowią podstawy do wydania świadectwa, o którym mowa w pkt 11. Aby uzyskać takie świadectwo należy złożyć egzamin, którego tryb i zakres określa Regulamin CKEJO MON.

31. Za zgodą Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego dopuszcza się możliwość zdawania egzaminu, zgodnie z Porozumieniem STANAG 6001, z języka obcego wyłącznie na poziomie 3 i 4, przez osoby spoza resortu obrony narodowej na zasadach określonych w Regulaminie CKEJO.

32. Osoby planowane do wyznaczenia na stanowiska służbowe poza granicami państwa są zobowiązane przystąpić do certyfikacji językowej przed CKEJO MON, jeśli upłynęło 12 miesięcy od daty wystawienia ostatniego świadectwa. Zasady prowadzenia certyfikacji określa Regulamin CKEJO MON. Dopuszcza się możliwość certyfikacji językowej w innych instytucjach zgodnie z wymogami strony przyjmującej, na podstawie odrębnych porozumień i umów międzynarodowych.

33. Komendant Wojskowego Studium Nauczania Języków Obcych jako Przewodniczący Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Języków Obcych MON:

1) przygotowuje materiały egzaminacyjne na potrzeby prowadzonych w rodzajach Sił Zbrojnych, Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych, Żandarmerii Wojskowej, jednostkach Dowództwa Garnizonu Warszawa i uczelniach wojskowych pokursowych sesji egzaminacyjnych z języka angielskiego na poziomie 2;

2) przygotowuje i przeprowadza, raz w roku, szkolenie egzaminatorów w celu doskonalenia procedur egzaminacyjnych na poziomie 2 i 3 dla potrzeb ośrodków kształcenia językowego resortu obrony narodowej;

3) opracowuje i udostępnia organizatorom kształcenia językowego resortu programy kształcenia językowego oraz wykazy literatury bazowej.

34. Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego:

1) kieruje żołnierzy zawodowych, żołnierzy nadterminowej zasadniczej służby wojskowej i zasadniczej służby wojskowej oraz pracowników resortu obrony narodowej - w uzgodnieniu z dowódcami rodzajów Sił Zbrojnych, Szefem Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Komendantem Głównym Żandarmerii Wojskowej, Dowódcą Garnizonu Warszawa, dyrektorami (szefami) komórek (jednostek) organizacyjnych resortu obrony narodowej, a w odniesieniu do członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w Ministerstwie Obrony Narodowej, w uzgodnieniu z Dyrektorem Generalnym MON - do placówek edukacyjnych, o których mowa w pkt 4 pkt 1 i 2, w ramach przydzielonej dotacji budżetowej, uwzględniając wymogi celu Sił Zbrojnych w zakresie umiejętności językowych;

2) prowadzi postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do osób kierowanych na kursy językowe organizowane dla komórek (jednostek) organizacyjnych resortu obrony narodowej;

3) nadzoruje system kształcenia i egzaminowania językowego w resorcie obrony narodowej;

4) prowadzi, według potrzeb, kontrolę egzaminów, o których mowa w pkt 17 i 25.

35. Dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, Dowódca Garnizonu Warszawa:

1) organizują naukę języków obcych dla żołnierzy zawodowych, żołnierzy nadterminowej zasadniczej służby wojskowej i zasadniczej służby wojskowej oraz pracowników resortu obrony narodowej;

2) prowadzą postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do osób kierowanych na kursy językowe do placówek edukacyjnych, o których mowa w ppkt 3;

3) kierują osoby, o których mowa w ppkt 1, na kursy językowe do:

a) podległych ośrodków doskonalenia językowego,

b) WSNJO i uczelni wojskowych, w uzgodnieniu z Dyrektorem Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego,

c) ośrodków prowadzących nauczanie przez cywilne instytucje językowe, z którymi zostały podpisane stosowne umowy, pod warunkiem wykorzystania miejsc w etatowych ośrodkach;

4) zgłaszają do Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego kandydatów na kursy, o których mowa w ppkt 3 lit. b, w terminie 30 dni przed rozpoczęciem kursu;

5) uzupełnią plany szkolenia realizowane w jednostkach wojskowych o doskonalenie języka angielskiego w zakresie terminologii wojskowej;

6) uwzględnią w programach kształcenia podoficerów oraz szkolenia specjalistycznego oficerów młodszych, podoficerów i szeregowych zawodowych problematykę dotyczącą doskonalenia znajomości terminologii wojskowej, o której mowa w pkt 3 ppkt 3;

7) przekazywać będą - w terminie do końca lutego i września każdego roku kalendarzowego, Dyrektorowi Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego sprawozdania, o stanie znajomości języka angielskiego przez żołnierzy zawodowych pełniących służbę w jednostkach wojskowych objętych celem Sił Zbrojnych w zakresie umiejętności językowych; wzór sprawozdania określa załącznik Nr 4 do decyzji.

36. Rektorzy - komendanci uczelni wojskowych:

1) zapewnią nauczanie języka angielskiego w podległych placówkach:

a) w trakcie studiów - tak aby absolwenci studiów magisterskich posiadali znajomość języka angielskiego na poziomie SPJ 3333,

b) w trakcie kursów oficerskich - tak aby ich absolwenci posiadali znajomość języka angielskiego na poziomie SPJ 2222;

2) uwzględnią w programach specjalistycznych studiów i kursów doskonalenia zawodowego żołnierzy, potrzeby doskonalenia znajomości terminologii wojskowej.

37. Komendanci szkół podoficerskich zapewnią nauczanie języka angielskiego w trakcie nauki, tak aby absolwenci szkół podoficerskich posiadali znajomość języka angielskiego na poziomie SPJ 1111.

38. W postępowaniu kwalifikacyjnym, o którym mowa w pkt 34 ppkt 2 oraz pkt 35 ppkt 2, zachowuje się następujące priorytety typowania kandydatów:

1) realizacja celu Sił Zbrojnych w zakresie umiejętności językowych;

2) przygotowanie do szkolenia i na stanowiska za granicą;

3) wymogi określone w karcie opisu stanowiska;

4) szczególne potrzeby Sił Zbrojnych.

39. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone jest w dwóch etapach:

1) pierwszy etap, administracyjny, prowadzi się według następujących zasad:

a) do prowadzenia kwalifikacji Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, Dowódca Garnizonu Warszawa (lub osoby przez nich upoważnione) powołują doraźne komisje kwalifikacyjne, które na podstawie przedłożonych dokumentów zgłaszanych kandydatów, dokonują kwalifikacji,

b) kwalifikacją obejmuje się kandydatów, zgodnie z priorytetami określonymi w pkt 38, posiadających świadectwa znajomości języka obcego na poziomie odpowiednim do poziomu kursu; kwalifikacje te nie dotyczą osób rozpoczynających naukę języka obcego na poziomie 1,

c) nie kwalifikuje się ponownie na kurs językowy o tym samym poziomie osób, które nie otrzymały świadectwa znajomości języka obcego na poziomie założonym w programie kursu,

d) osoby, o których mowa w lit. c, przed zakwalifikowaniem na kurs wyższego poziomu, zobowiązuje się do zaliczenia brakujących sprawności w trybie eksternistycznym lub, w szczególnych przypadkach, przed przystąpieniem do egzaminu końcowego;

2) drugi etap postępowania kwalifikacyjnego, prowadzony jest przez ośrodki kształcenia językowego i polega na przeprowadzeniu testu sprawdzającego na poziomie o jeden niższym od poziomu kursu (za wyjątkiem postępowania kwalifikacyjnego na poziom 1), którego celem jest ocena poziomu znajomości języka obcego oraz zakwalifikowanie kandydatów do odpowiednich grup szkoleniowych.

40. W przypadku nie zaliczenia testu, o którym mowa w pkt 39 ppkt 2, na poziomie co najmniej 50% maksymalnej ilości punktów możliwych do uzyskania, kandydat jest skreślany z listy skierowanych na kurs. W przypadku zaliczenia testu o przyjęciu decyduje ilość uzyskanych punktów, aż do wyczerpania limitu miejsc.

41. Wymagania w zakresie znajomości języków obcych na poszczególnych stanowiskach służbowych określa karta opisu stanowiska służbowego.

42. Świadectwa znajomości języków obcych wydane zgodnie z Porozumieniem STANAG 6001, jak również świadectwa wydane na podstawie dyplomów ukończenia krajowych lub zagranicznych studiów językowych pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia albo studiów filologicznych, są ważne bezterminowo.

43. Żołnierzom zawodowym oraz pracownikom resortu obrony narodowej, którzy w wyniku złożenia egzaminu przed CKEJO w trybie eksternistycznym uzyskali po raz pierwszy znajomość języka obcego na poziomie SPJ 3333 lub SPJ 4444, przyznaje się jednorazowo nagrodę pieniężną w wysokości 4000 złotych.

W przypadku żołnierzy zawodowych nagrody przyznaje Dyrektor Departamentu Kadr, na wniosek Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego; wypłaca się je ze środków funduszu na nagrody i zapomogi dla żołnierzy zawodowych, pozostawionych do dyspozycji Ministra Obrony Narodowej. W przypadku pracowników resortu obrony narodowej nagrody wypłacane są przez pracodawcę.

44. Nagród, o których mowa w pkt 43, nie przyznaje się żołnierzom zawodowym oraz pracownikom resortu obrony narodowej, którzy:

1) ukończyli krajowe lub zagraniczne studia językowe pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia, albo studia filologiczne zdanego języka;

2) uzyskali świadectwa znajomości języka obcego na podstawie ukończenia studiów zagranicznych lub ukończyli stacjonarne kursy językowe w kraju lub za granicą;

3) zostali skierowani na kursy stacjonarne i uczestniczyli w nich, ale z różnych przyczyn ich nie ukończyli, a egzamin ze znajomości języka obcego złożyli w trybie eskternistycznym.

45. Członkowie komisji egzaminacyjnych, na poziomach 1-4, podpisują imieniem i nazwiskiem protokół z przeprowadzonego postępowania egzaminacyjnego.46. Kształcenie i egzaminowanie ze znajomości języków obcych w Służbach Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego regulują odrębne przepisy.

47. Traci moc decyzja Nr 403/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 października 2006 r. w sprawie kształcenia i egzaminowania ze znajomości

języków w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 19, poz. 249 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 289).

48. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

Załącznik 1.

Załączniki do decyzji Nr 530/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 1 grudnia 2008 r.(poz. 292)

Załącznik Nr 1


Poziom znajomości języka

Słuchanie

Mówienie

Czytanie

Pisanie

1

2

3

4

5

Poziom 1

Rozumie krótkie wypowiedzi, zbudowane w oparciu o niewielką liczbę typowych struktur gramatycznych i charakteryzujące się ograniczonym zakresem słownictwa. Tempo słuchanej wypowiedzi znacznie spowolnione.

Płynność: wolne tempo mowy, częste przerwy, brak płynności z wyjątkiem wyuczonych na pamięć zwrotów potocznych.

Czyta ze zrozumieniem proste teksty, zawierające podstawowe struktury gramatyczne i ograniczony zakres słownictwa ogólnego.

Potrafi napisać krótki tekst w znacznym stopniu poprawny ortograficznie, oparty na ograniczonym słownictwie i strukturach z zakresu życia codziennego.

Poprawność gramatyczna: częste błędy, nie zakłócające rozumienia ogólnego sensu wypowiedzi.

Leksyka: słownictwo ograniczone do podstawowych zakresów związanych z życiem codziennym (podróż, zakwaterowanie, wyżywienie, itp.).

Komunikatywność: potrafi tworzyć wypowiedź językową, zadawać pytania, odpowiadać na pytania, uczestniczyć w krótkich rozmowach.

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

Poziom 2

Rozumie wypowiedzi na znane mu tematy, umieszczone we wspólnych rozmówcom kontekstach społecznych, zbudowane w oparciu o najczęściej występujące struktury gramatyczne i cechujące się ograniczonym zakresem słownictwa ogólnego i słownictwa związanego ze służbą wojskową. Wypowiedzi charakteryzują się tempem wolniejszym niż normalne. Teksty dźwiękowe prezentują wymowę stosowaną przez wykształconych rodzimych użytkowników języka.

Płynność: wypowiedzi w tempie nieco wolniejszym niż naturalne. Widoczna interferencja cech prozodycznych języka ojczystego, częste przerwy wypowiedzi, stosowanie omówień i parafraz.

Czyta ze zrozumieniem teksty na tematy ogólne oraz dotyczące codziennych obowiązków służbowych. Śledzi ze zrozumieniem teksty prasowe na tematy ogólnowojskowe przeznaczone dla rodzimych użytkowników języka bez wykształcenia wyższego. Czytane teksty charakteryzuje prosta struktura oraz występowanie często używanych konstrukcji gramatycznych i leksykalnych.

Potrafi wypowiadać się pisemnie na tematy dotyczące życia prywatnego oraz zawodowego, w znacznym stopniu przekazując zamierzone treści. Wykorzystuje często używane konstrukcje gramatyczno-leksykalne. Posługuje się słownictwem ogólnym oraz ogólnowojskowym.

Poprawność gramatyczna: bez błędów stosuje podstawowe konstrukcje gramatyczne, potrafi rozwijać pojedyncze wypowiedzi i łączyć je w dyskurs.

Leksyka: zasób słownictwa wystarczający do prostych potocznych wypowiedzi na tematy ogólne i związane ze służbą wojskową.

Komunikatywność: umie opisać zdarzenia, wydać polecenia, wypowiadać się o przeszłych i przyszłych czynnościach oraz uczestniczyć w rozmowach na potoczne tematy.

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

Poziom 3

Rozumie rozmowy wykształconych rodzimych użytkowników języka mówiących na tematy ogólne oraz dotyczące zagadnień zawodowych. Śledzi ze zrozumieniem przekazy radiowe i telewizyjne. Słuchane wypowiedzi charakteryzują się występowaniem złożonych struktur gramatycznych i rozbudowanym słownictwem. Poprawnie rozpoznaje funkcje, rejestr i ton wypowiedzi.

Płynność: wypowiada się dość płynnie i spójnie, może w trakcie wypowiedzi korzystać z omówień i podpórek językowych, lecz nie wywołuje to u odbiorcy wrażenia chaotyczności wypowiedzi.

Czyta ze zrozumieniem teksty prasowe, dotyczące popularnych dziedzin życia społecznego, teksty o tematyce ogólnowojskowej, oraz specjalistyczne dotyczące spraw zawodowych. Teksty charakteryzuje przejrzysta struktura i występowanie złożonych konstrukcji gramatyczno-leksykalnych.

Potrafi wypowiadać się pisemnie na znane tematy ogólne i zawodowe, dokładnie przekazując zamierzone treści. Posługuje się szerokim zakresem konstrukcji składniowych, stosując niewielką liczbę konstrukcji idiomatycznych oraz używając obszernego zasobu słownictwa ogólnego, ogólnowojskowego, i specjalistycznego dotyczącego wykonywanego zawodu.

Poprawność gramatyczna: wykorzystuje prawidłowo dużą liczbę struktur gramatycznych o różnym stopniu komplikacji. Złożone struktury gramatyczne mogą zawierać niewielką ilość błędów.

Leksyka: dysponuje zakresem słownictwa wystarczającym do rozmów na tematy ogólne i służbowe. Potrafi dość łatwo wyrażać osobiste opinie i poglądy.

Komunikatywność: potrafi komunikować się w sytuacjach formalnych i nieformalnych. Umie przedstawić wyjaśnienia, opisy, hipotezy, uczestniczyć w rozmowach na znane mu tematy.

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

Poziom 4

Rozumie rozmowy i dłuższe wypowiedzi rodzimych użytkowników języka mówiących językiem literackim z wykorzystaniem złożonych struktur i środków leksykalnych. Nieliczne naleciałości dialektyczne nie zakłócają ogólnego zrozumienia wypowiedzi. Śledzi ze zrozumieniem wypowiedzi na tematy specjalistyczne i zawodowe. Bez problemów rozpoznaje funkcje, rejestr i ton wypowiedzi.

Płynność: wypowiada się w sposób płynny, umiejętnie korzysta z parafraz i innych sposobów służących do utrzymania tempa wypowiedzi.

Z łatwością czyta ze zrozumieniem teksty prasowe i literackie przeznaczone dla rodzimych użytkowników języka z wykształceniem wyższym, a także teksty specjalistyczne, dotyczące spraw zawodowych.

Pisze poprawne stylistycznie, składniowo i leksykal-nie teksty o tematyce ogólnej oraz wszystkie rodzaje tekstów dotyczących spraw zawodowych.

Poprawność gramatyczna: bez błędów stosuje złożone struktury gramatyczne.

Leksyka: dysponuje dużym zakresem słownictwa, potrafi precyzyjnie wypowiedzieć się na tematy zgodnie z regułami socjolingwistycznymi.

Komunikatywność: w naturalny sposób uczestniczy w rozmowie na znane mu i nowe tematy, łatwo przejmuje rolę mówiącego.

Poziom 5

Rozumie wypowiedź językową w sposób pełny, identycznie jak wykształcony rodzimy użytkownik języka.

Tworzy wypowiedź językową w sposób pełny, identycznie jak wykształcony rodzimy użytkownik języka.

Czyta analitycznie wszystkie rodzaje tekstów z biegłością wykształconego rodzimego użytkownika języka.

Potrafi pisać teksty w pełni porównywalne pod względem stylu, zakresu słownictwa i konstrukcji gramatycznych z tekstami pisanymi przez wykształconego rodzimego użytkownika języka.


Załącznik 2.

Załącznik Nr 2

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik Nr 3

infoRgrafika

Załącznik 4.

Załącznik Nr 4


infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2008-12-19
  • Data wejścia w życie: 2009-01-03
  • Data obowiązywania: 2010-11-02
  • Dokument traci ważność: 2011-01-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA