REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2008 nr 23 poz. 293

Zarząd Planowania Logistyki - P4

DECYZJA Nr 531/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 1 grudnia 2008 r.

w sprawie funkcjonowania w resorcie obrony narodowej systemu realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza oraz państwa wysyłającego

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 2 lit. b i pkt 11 lit. f rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z Protokołem ustaleń Nr 28/2001 z posiedzenia Rady Ministrów w dniach 17 i 18 lipca 2001 r., w celu zapewnienia warunków do wywiązywania się przez Rzeczpospolitą Polską ze zobowiązań wynikających z członkostwa w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w zakresie planowania i realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza i państwa wysyłającego, ustala się co następuje:

1. W resorcie obrony narodowej utrzymuje się system na potrzeby realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza i państwa wysyłającego, zwany dalej „systemem HNS1”.

2. Organizowanie i koordynowanie przedsięwzięć zapewniających realizację zadań, o których mowa w pkt 1, powierzam w resorcie obrony narodowej:

1) Szefowi Zarządu Planowania Logistyki - P4 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego - w odniesieniu do całości spraw związanych z funkcjonowaniem systemu HNS w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

2) Dyrektorowi Departamentu Strategii i Planowania Obronnego - w odniesieniu do pozamilitarnej części systemu obronnego państwa, w zakresie problematyki określonej przez Szefa Zarządu Planowania Logistyki - P4 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

3. Szef Zarządu Planowania Logistyki - P4 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego:

1) reprezentuje Ministra Obrony Narodowej w kontaktach międzynarodowych dotyczących systemu HNS;

2) przedstawia Ministrowi Obrony Narodowej, po akceptacji Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, propozycje rozwiązań systemowych dotyczących systemu HNS oraz struktur komórek wewnętrznych realizujących zadania w tym systemie;

3) koordynuje współpracę między Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej i pozamilitarną częścią systemu obronnego państwa, w celu racjonalnego wykorzystywania narodowych zasobów obronnych państwa na potrzeby systemu HNS;

4) bezpośrednio współdziała z komórkami i jednostkami organizacyjnymi resortu obrony narodowej, a za pośrednictwem Departamentu Strategii i Planowania Obronnego - z właściwymi ministrami i wojewodami w sprawach dotyczących realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza i państwa wysyłającego;

5) pełni funkcję Centralnego Punktu Kontaktowego HNS, określonego w dokumentach politycznych i doktrynalnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczących systemu HNS;

6) utrzymuje stałą współpracę ze swoimi odpowiednikami w państwach - członkach Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oraz w dowództwach strategicznych tej organizacji;

7) prowadzi analizy i oceny w zakresie organizacji i funkcjonowania systemu HNS, a także przedstawia wnioski i propozycje w tym zakresie;

8) planuje i organizuje w resorcie obrony narodowej przedsięwzięcia dotyczące systemu HNS;

9) inicjuje, koordynuje i nadzoruje przygotowanie projektów regulacji prawnych w zakresie problematyki regulowanej niniejszą decyzją, a także projektów porozumień międzynarodowych wynikających z dokumentów politycznych i doktrynalnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczących systemu HNS;

10) utrzymuje struktury Punktów Kontaktowych HNS, zwanych dalej „PK HNS”, w komórkach i jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej oraz inicjuje tworzenie takich struktur w ministerstwach i województwach, a także współuczestniczy w określaniu zadań PK HNS oraz prowadzi ich ewidencję;

11) organizuje i utrzymuje system gromadzenia i aktualizacji danych o zasobach obronnych państwa przewidywanych do wydzielenia na potrzeby realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza oraz prowadzi Centralną Bazę Danych na potrzeby systemu HNS, zwaną dalej „CBD HNS”, umożliwiającą utrzymywanie i przetwarzanie zgromadzonych danych;

12) uzgadnia z komórkami i jednostkami organizacyjnymi resortu obrony narodowej zadania oraz warunki dotyczące organizacyjnego, technicznego, materiałowego i finansowego przygotowania zasobów wydzielanych i przewidywanych do wydzielenia na potrzeby systemu HNS;

13) inicjuje i koordynuje w resorcie obrony narodowej oraz w pozamilitarnej części systemu obronnego państwa prace mające na celu opracowanie zasad dotyczących:

a) udzielania wsparcia przez państwo-gospodarza,

b) rozliczeń finansowych za udzielone wsparcie dla jednostek (struktur) realizujących zadania wynikające z obowiązków państwa-gospodarza.

4. Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego:

1) sprawuje ogólny nadzór i kontrolę oraz koordynuje planowanie i realizację przedsięwzięć dotyczących udziału właściwych ministrów i wojewodów w realizacji zadań w ramach systemu HNS;

2) współdziała z Szefem Zarządu Planowania Logistyki - P4 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w zakresie:

a) prowadzenia analiz i ocen dotyczących możliwości systemu HNS orz planowania i organizowania w pozamilitarnej części systemu obronnego państwa przedsięwzięć niezbędnych do jego funkcjonowania,

b) opracowywania projektów aktów prawnych dotyczących systemu HNS, w tym wytycznych Ministra Obrony Narodowej dotyczących sposobu przygotowywania i przekazywania przez ministrów i wojewodów informacji i danych do CBD HNS, a także porozumień międzynarodowych wynikających z dokumentów politycznych i doktrynalnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczących systemu HNS,

c) zapewnienia warunków dla organizowania PK HNS w ministerstwach i województwach, a także współuczestniczy w określaniu zadań dla PK HNS oraz prowadzeniu ich ewidencji,

d) planowania operacyjnego oraz udziału przedstawicieli ministerstw i województw w szkoleniach, warsztatach, ćwiczeniach, seminariach i tym podobnych dotyczących systemu HNS, jak też uwzględniania tej problematyki w innych formach szkolenia obronnego (na przykład Wyższych Kursach Obronnych).

5. Dyrektorzy (szefowie, dowódcy, komendanci) komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej:

1) współdziałają z Szefem Zarządu Planowania Logistyki - P4 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w zakresie organizowania i utrzymywania w gotowości do działania systemu HNS w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

2) wyznaczają i utrzymują PK HNS w podległych im komórkach i jednostkach organizacyjnych przez które zapewniają realizację zadań wynikających z funkcjonowania systemu HNS;

3) zapewniają gromadzenie, utrzymywanie i przekazywanie na potrzeby CBD HNS danych i informacji niezbędnych do funkcjonowania systemu HNS, pozostających we właściwościach podległych im komórek i jednostek organizacyjnych;

4) współuczestniczą w opracowywaniu projektów aktów prawnych dotyczących systemu HNS oraz wykorzystania zasobów obronnych państwa na potrzeby ego systemu;

5) współuczestniczą w przygotowywaniu projektów porozumień międzynarodowych wynikających z dokumentów politycznych i doktrynalnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczących systemu HNS.

6. Dyrektor Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych przekazuje do Ministerstwa Spraw Zagranicznych projekty notyfikacji liczby żołnierzy oraz ilości uzbrojenia i sprzętu wojskowego w wojskach przyjmowanych lub wysyłanych, wymaganych przez postanowienia międzynarodowych porozumień w sprawach rozbrojenia i kontroli zbrojeń oraz środków budowy zaufania i bezpieczeństwa.

7. Dyrektor Departamentu Kontroli zapewnia warunki do monitorowania realizacji postanowień niniejszej decyzji, jak też wykonywania zadań wynikających z funkcjonowania systemu HNS, uwzględniając tę problematykę w prowadzonych kontrolach.

8. Dyrektor Departamentu Informatyki i Telekomunikacji zapewnia warunki do prawidłowego funkcjonowania systemu informatycznego na potrzeby systemu HNS, umożliwiającego współpracę i wymianę informacji oraz danych z właściwymi ministrami i wojewodami.

9. Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych:

1) Współdziała z Szefem Zarządu Planowania Logistyki - P4 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w zakresie organizowania i utrzymywania w gotowości do działania systemu HNS w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

2) przedstawia Szefowi Zarządu Planowania Logistyki - P4 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego propozycje sposobu wykonania w ramach systemu HNS zadań zabezpieczenia logistycznego wojsk sojuszniczych oraz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - w przypadku ich wysyłania poza granice państwa;3) współuczestniczy w opracowywaniu projektów porozumień międzynarodowych wynikających z dokumentów politycznych i doktrynalnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczących systemu HNS;

4) współdziała z pozamilitarną częścią systemu obronnego państwa przy planowaniu i organizowaniu wsparcia wojsk sojuszniczych;

5) realizuje, poprzez podległe mu jednostki, zadania wsparcia logistycznego w ramach systemu HNS;

6) współuczestniczy w opracowywaniu projektów porozumień technicznych (TA - Technical Agreement) oraz wspólnych porozumień wdrożeniowych (JIA - Joint Implementation Agreements), a także samodzielnie opracowuje takie projekty - w przypadku realizacji zadań HNS przez podległe mu jednostki;

7) opracowuje projekty porozumień wykonawczych do umów międzynarodowych, dotyczących zabezpieczenia logistycznego oraz finansowania operacji prowadzonych poza granicami państwa oraz projekty ich aktualizacji.

10. Dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Garnizonu Warszawa, Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia:

1) realizują zadania wynikające z funkcjonowania systemu HNS oraz współdziałają w tym zakresie z Szefem Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych;

2) odpowiadają za opracowanie koncepcji wymagań (COR - Concept of Requirements) oraz zestawienia potrzeb (SOR - Statement of Requirements) podległych wojsk w przypadku ich wysyłania poza granice państwa;

3) współuczestniczą w opracowywaniu projektów porozumień międzynarodowych wynikających z dokumentów politycznych i doktrynalnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczących systemu HNS oraz samodzielnie opracowują projekty międzynarodowych porozumień technicznych (TA) oraz wspólnych porozumień wdrożeniowych (JIA) dotyczących realizacji zadań w ramach tego systemu - w przypadku realizacji zadań HNS przez podległe im jednostki;

4) określają i wydzielają, w porozumieniu z Szefem Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, niezbędne siły i środki do ochrony i obrony podległych obiektów wojskowych oraz rejonów i obiektów przewidzianych do wykorzystania przez wojska sojusznicze w ramach systemu HNS;

Ponadto Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych odpowiada za:

5) pozyskiwanie wsparcia logistycznego oraz kontraktowanie usług w ramach realizacji zadań państwa wysyłającego oraz prowadzenie rozliczeń finansowych za wsparcie otrzymane przez polskie kontyngenty wojskowe poza granicami państwa;

6) regulowanie należności z tytułu szkód związanych z działaniem polskich kontyngentów wojskowych poza granicami państwa, w tym wypłatę odszkodowań.

11.Traci moc decyzja Nr 260/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 października 2001 r. w sprawie wdrożenia w resorcie obrony narodowej koncepcji realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza oraz państwa wysyłającego (HNS) (Dz. Urz. MON Nr 19, poz. 167, z 2005 r. Nr 20, poz. 186 oraz z 2006 r. Nr 23, poz. 296).

12. Decyzja wchodzi w życie z dnie ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

1 ang. Host Nation Support - tłum. wsparcie przez państwo-gospodarza.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2008-12-19
  • Data wejścia w życie: 2008-12-19
  • Data obowiązywania: 2008-12-19
  • Z mocą od: 2008-12-01
  • Dokument traci ważność: 2014-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA