REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2008 nr 24 poz. 297

Departament Infrastruktury

ZARZĄDZENIE Nr 37/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 11 grudnia 2008 r.

w sprawie trybu postępowania w zakresie uzyskiwania zezwolenia na usuwanie przeszkód lotniczych w postaci drzew lub krzewów, zlokalizowanych w rejonie podejść do lądowania czynnych lotnisk oraz lądowisk wojskowych

Tekst pierwotny

W związku z art. 1 ust. 6 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 Nr 100, poz. 696, z późn. zm.1)) oraz art. 83 ust. 6 pkt 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z późn. zm.2)) ustala się, co następuje:

§ 1. Zarządzenie określa tryb postępowania w zakresie uzyskiwania zezwolenia na usuwanie przeszkód lotniczych w postaci drzew lub krzewów, zlokalizowanych w rejonie podejść do lądowania czynnych lotnisk lub lądowisk wojskowych.

§ 2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1) wojskowym użytkowniku lotniska lub lądowiska - należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej wpisaną do rejestru lotnisk wojskowych jako jego główny użytkownik;

2) zarządcy nieruchomości - należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną infrastruktury wojskowej podległą Ministrowi Obrony Narodowej wykonującą zadania z zakresu zarządzania powierzonym zasobem nieruchomości.

§ 3. 1. Zarządzenia nie stosuje się w przypadku wykonywania na lotnisku lub lądowisku wojskowym robót budowlanych, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.3)), w wyniku realizacji których naturalnie rosnące drzewa lub krzewy będą powodować utrudnienia w jego dalszej eksploatacji.

2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1, zastosowanie mają przepisy rozdziału 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

§ 4. 1. Usunięcie drzew lub krzewów stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego w rejonie czynnego lotniska lub lądowiska wojskowego może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia Ministra Obrony Narodowej, wydanego na wniosek wojskowego użytkownika lotniska lub lądowiska.

2. Wojskowy użytkownik lotniska lub lądowiska występuje do zarządcy nieruchomości (powiadamiając Dowódcę Sił Powietrznych lub właściwego Dowódcę rodzaju Sił Zbrojnych) o uzyskanie decyzji w sprawie usunięcia przeszkody zlokalizowanej na lotnisku lub lądowisku wojskowym.

3. Zarządca nieruchomości występuje, poprzez Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, do działającego w imieniu Ministra Obrony Narodowej - Dyrektora Departamentu Infrastruktury, z wnioskiem o wydanie decyzji w sprawie usunięcia przeszkody zlokalizowanej na lotnisku lub lądowisku wojskowym, którego wzór określa załącznik Nr 1.

4. Dyrektor Departamentu Infrastruktury wydaje decyzję, której wzór określa załącznik Nr 2, o zezwoleniu bądź nie zezwoleniu na usunięcie drzew lub krzewów stanowiących przeszkodę lotniczą, z zamieszczeniem klauzuli: „z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej”.

§ 5.1. Do wniosku, o którym mowa w § 4 ust. 1, wojskowy użytkownik lotniska lub lądowiska załącza szkic lub mapę sytuacyjną z naniesionym obszarem, na którym planuje się wycięcie drzew lub krzewów.

2. Decyzja w sprawie usunięcia przeszkody zlokalizowanej na lotnisku lub lądowisku wojskowym poprzedzona zostaje wizją lokalną obszaru planowanej wycinki dokonaną przez przedstawicieli użytkownika i zarządcy nieruchomości właściwych w sprawach ochrony środowiska oraz przedstawiciela Dowództwa Sił Powietrznych właściwego w sprawach związanych z bezpieczeństwem lotów.

3. Z przeprowadzonej czynności, o której mowa w ust 2, sporządza się protokół, którego wzór określa załącznik Nr 3, w którym umieszcza się przebieg czynności, stwierdzony stan faktyczny, wnioski odnośnie zasadności planowanego wycięcia drzew lub krzewów oraz propozycje ewentualnych działań dla ograniczenia strat w środowisku.

§ 6.1. Wydanie zezwolenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, może zostać uzależnione od zobowiązania użytkownika, do realizacji przedsięwzięcia mającego

na celu zrekompensowanie środowisku strat wynikających z konieczności usunięcia drzew lub krzewów stanowiących przeszkody poprzez ich przesadzenie lub zastąpienie.

2. Miejsce przesadzenia drzew lub krzewów albo zastąpienia ich innymi drzewami lub krzewami, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub krzewów, wskazują wspólnie użytkownik i szef właściwego rejonowego zarządu infrastruktury we wniosku, o którym mowa w § 4 ust. 1.

3. O otrzymaniu zezwolenia użytkownik informuje właściwą dla miejsca położenia terenu, na którym przeprowadzane będzie usunięcie przeszkody, jednostkę samorządu terytorialnego.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

Załącznik 1.

Załączniki do zarządzenia Nr37/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 11 grudnia 2008 r.(poz. 297)

Załącznik Nr 1

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik Nr 2

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik Nr 3

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2008-12-30
  • Data wejścia w życie: 2008-12-30
  • Data obowiązywania: 2008-12-30
  • Dokument traci ważność: 2013-02-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA