REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 7 poz. 81

Departament Wychowania i Promocji Obronności

DECYZJA Nr 102/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 3 kwietnia 2009 r.

w sprawie współdziałania dowódców jednostek wojskowych z prokuratorami wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury w umacnianiu dyscypliny wojskowej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 7 lit. c i lit. e oraz § 2 pkt 12 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 370, z pózn. zm.1), w celu zapewnienia warunków do współdziałania dowódców jednostek wojskowych (równorzędnych) z prokuratorami wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury w zakresie kształtowania świadomości prawnej żołnierzy i pracowników wojska, zapobiegania przestępczości oraz umacniania dyscypliny wojskowej ustala się, co następuje:

1. W jednostkach wojskowych oraz w dowództwach związków taktycznych, okręgów wojskowych, rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwie Operacyjnym Sił Zbrojnych, Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych, Inspektoracie Wojskowej Służby Zdrowia, Dowództwie Garnizonu Warszawa, a także w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej:

1) organizuje się, z udziałem przedstawiciela właściwej jednostki organizacyjnej prokuratury wojskowej:

a) co najmniej raz w roku, począwszy od pierwszego półrocza 2009 r. – w ramach szkolenia uzupełniającego kadry zawodowej i pracowników wojska oraz w ramach szkolenia programowego żołnierzy w pododdziałach – spotkania informacyjne na temat odpowiedzialności żołnierzy i pracowników wojska za popełnione przestępstwa lub wykroczenia oraz przestępstwa (wykroczenia) skarbowe, ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych w przepisach karnych i dyscyplinarnych ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 237, poz. 1651),

b) cykliczne spotkania nowo powołanych żołnierzy do służby wojskowej, poświęcone problematyce: przestrzegania właściwych zasad postępowania z podwładnymi, młodszymi stopniem wojskowym lub stażem służby, zachowania trzeźwości, zapobiegania narkomanii, a także odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej żołnierzy za przestępstwa, wykroczenia i przewinienia dyscyplinarne,

c) zajęcia – w ramach przedsięwzięć instruktorsko-metodycznych kadry dowódczej realizowanych w jednostkach wojskowych – na temat roli, uprawnień i obowiązków przełożonych w procesie karnym oraz w reagowaniu dyscyplinarnym, z uwzględnieniem zmian zachodzących w prawie karnym i innych przepisach dotyczących dyscypliny wojskowej,

d) co najmniej raz w roku – szkolenie instruktorsko-metodyczne rzeczników dyscyplinarnych na temat prawidłowego przebiegu postępowań dyscyplinarnych,

e) co najmniej raz w roku – szkolenie obsługi izb zatrzymań na temat postępowania z żołnierzami osadzonymi w stanie nietrzeźwości, zatrzymanymi, a także osobami skazanymi albo tymczasowo aresztowanymi;

2) zapewnia się współdziałanie z prokuratorami właściwej jednostki organizacyjnej prokuratury wojskowej poprzez:

a) zasięganie opinii prokuratora w razie zaistnienia czynu zabronionego budzącego wątpliwości co do trybu jego ścigania,

b) udział prokuratora – odpowiednio w odprawach lub posiedzeniach organu kolegialnego danego szczebla dowodzenia (kierowania), poświęconych okresowej ocenie dyscypliny wojskowej, o których mowa w decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 101/MON z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie oceniania dyscypliny wojskowej (Dz. Urz. MON, Nr 5, poz. 72 oraz z 2008 r. Nr 7, poz. 82);

3) tworzy się niezbędne warunki i udziela wsparcia prokuratorom wykonującym w jednostkach (komórkach) organizacyjnych zadania związane z przeciwdziałaniem naruszeniom dyscypliny wojskowej i porządku wojskowego oraz prowadzeniem kontroli przestrzegania prawa.

2. W celu rzetelnego przygotowywania analiz i dokonywania ocen stanu i tendencji w dyscyplinie wojskowej, określonych w decyzji, o której mowa w pkt 1 ppkt 2 lit. b – raz w miesiącu oraz odpowiednio za pierwszy kwartał, pierwsze półrocze, trzy kwartały oraz rok kalendarzowy – Sekretarz Stanu do Spraw Społecznych i Profesjonalizacji, Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz dyrektorzy (szefowie) komórek organizacyjnych im podległych, właściwych w sprawach dyscypliny wojskowej, oraz dowódcy (dyrektorzy, szefowie, komendanci) jednostek i komórek organizacyjnych, o których mowa w pkt 1, wykorzystują otrzymywane od właściwych wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury:

1) wykazy postępowań karnych prowadzonych wobec żołnierzy (nie zawierające danych osobowych);

2) zbiorcze zestawienia liczbowe żołnierzy, wobec których zakończono postępowanie prokuratorskie lub sądowe w sprawach karnych lub karno-skarbowych;

3) opracowania analityczne dotyczące wybranych przejawów przestępczości, jak też zalecanych działań zapobiegawczych oraz stosowania wojskowych przepisów dyscyplinarnych;

4) wyniki kontroli i nadzoru, w zakresie o którym mowa w ppkt 3.

3. Dane statystyczne, o których mowa w pkt 2 ppkt 1 i 2, powinny obejmować:

1) rodzaj, czas, miejsce, okoliczności i skutki naruszania prawa przez żołnierzy;

2) podział na kategorie przestępstw (przestępstw skarbowych) oraz wykroczeń (wykroczeń skarbowych);

3) wyodrębnienie czynów związanych z:

a) użyciem alkoholu lub środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych,

b) łamaniem zasad w stosunkach międzyludzkich,

c) korupcją;

4) sposób zakończenia postępowania w tych sprawach;

5) podział na rodzaje pełnionej służby wojskowej oraz korpusy osobowe kadry zawodowej i pozostałych żołnierzy, ze wskazaniem żołnierzy wykonujących zadania poza granicami państwa, a także wskazanie podporządkowania żołnierzy określonym strukturom dowodzenia (kierowania).

4. W wykonaniu zadań wynikających z niniejszej decyzji właściwymi wojskowymi jednostkami organizacyjnymi prokuratury, są w odniesieniu do:

1) Sekretarza Stanu do Spraw Społecznych i Profesjonalizacji, Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz dyrektorów (szefów) komórek organizacyjnych im podległych właściwych w sprawach dyscypliny wojskowej – Naczelna Prokuratura Wojskowa;

2) Dowódcy Wojsk Lądowych, Dowódcy Wojsk Specjalnych, Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych, Dowódcy Garnizonu Warszawa, Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia – Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Warszawie;

3) Dowódcy Sił Powietrznych, Dowódcy Marynarki Wojennej, Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, dowódców okręgów wojskowych, Dowódcy Korpusu Wielonarodowego Północ-Wschód – Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Poznaniu;

4) Dowódcy 2 Korpusu Zmechanizowanego, dowódców związków taktycznych, komendantów -rektorów uczelni wojskowych i komendantów szkół, centrów i ośrodków szkolenia oraz dowódców jednostek wojskowych, dyrektorów (szefów) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej (z wyłączeniem komórek organizacyjnych, o których mowa w ppkt 1) – wojskowe prokuratury garnizonowe, określone w § 5 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie tworzenia, znoszenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zakresu działania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. Nr 159, poz. 1048, z 2002 r. Nr 142, poz. 1192 oraz z 2004 r. Nr 20, poz. 182).

5. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 179, poz. 1750 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1242.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-05-06
  • Data wejścia w życie: 2009-05-21
  • Data obowiązywania: 2009-05-21
  • Dokument traci ważność: 2010-11-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA