REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 7 poz. 82

DECYZJA Nr 108/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 7 kwietnia 2009 r.

w sprawie zasad realizacji polityki informacyjnej w resorcie obrony narodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 3 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) oraz w związku z § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji i zadań rzeczników prasowych w urzędach organów administracji rządowej (Dz. U. Nr 4, poz. 36) – w celu wykonywania zadań nałożonych na organy państwowe przez art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.1)) oraz ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 późn. zm.2)) ustala się, co następuje:

1. Polityka informacyjna resortu obrony narodowej, zwanego dalej „resortem'; to całokształt działań i decyzji resortu związanych z informowaniem opinii publicznej o sprawach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „Siłami Zbrojnymi” i obronności oraz kształtowaniem pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych przy wykorzystaniu dostępnych środków komunikacji społecznej, w tym za pośrednictwem środków masowego przekazu (mediów).

2. Zasadniczym celem polityki informacyjnej resortu jest zaspokojenie potrzeb informacyjnych społeczeństwa oraz uzyskanie zrozumienia i akceptacji społecznej dla celów i działań podejmowanych przez resort.

3. Minister Obrony Narodowej, zwany dalej „Ministrem” określa kierunki polityki informacyjnej resortu.

4. Dyrektor Departamentu Prasowo-Informacyjnego, zwanego dalej „DPI”, odpowiada za realizację polityki informacyjnej resortu, w tym w szczególności:

1) sprawuje nadzór merytoryczny nad służbą prasową resortu oraz działalnością Redakcji Wojskowej z siedzibą w Warszawie;

2) wydaje, po akceptacji Ministra, wytyczne i zalecenia dotyczące polityki informacyjnej resortu;

3) zapewnia prowadzenie polityki informacyjnej resortu dostosowanej do okoliczności, potrzeb i zainteresowania mediów oraz opinii publicznej.

5. DPI realizuje zadania z zakresu polityki informacyjnej resortu przez rzetelne i obiektywne informowanie opinii publicznej, żołnierzy oraz pracowników resortu na wszystkich szczeblach dowodzenia i zarządzania Siłami Zbrojnymi, w szczególności przez:

1) planowanie i prowadzenie współpracy z przedstawicielami środków masowego przekazu w celu dostarczania informacji mediom wszystkimi kanałami komunikacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem poczty elektronicznej oraz oficjalnej strony internetowej (informacyjnego portalu internetowego) Ministerstwa Obrony Narodowej, zwanego dalej „Ministerstwem”;

2) opracowywanie projektów oraz prowadzenie kampanii informacyjnych (medialnych) w związku z najważniejszymi, planowanymi i realizowanymi, zadaniami resortu;

3) organizację szkoleń z zakresu komunikacji społecznej i kontaktów z mediami dla żołnierzy (pracowników) pełniących służbę (zatrudnionych) na stanowiskach służby prasowej resortu oraz dla kandydatów do służby (pracy) na tych stanowiskach, w tym w szczególności w polskich kontyngentach wojskowych;

4) organizację szkoleń dla dziennikarzy – kandydatów na korespondentów w rejonach misji pokojowych i stabilizacyjnych;

5) koordynację działań w zakresie udostępniania informacji publicznej, poprzez pełnienie funkcji administratora „Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Obrony Narodowej”; na zasadach określonych decyzją nr449/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2007 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej resortu obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 20 poz. 203);

6) informowanie wewnętrzne dowódców, żołnierzy oraz pracowników resortu o działaniach podejmowanych w resorcie, w tym przede wszystkim o decyzjach kierownictwa resortu mających wpływ na warunki pracy i służby;

7) pozyskiwanie i dystrybucję materiałów informacyjnych, rozumianych jako rzeczy będące nośnikami informacji dotyczących resortu oraz opatrzone znakami graficznymi Sił Zbrojnych, w tym w szczególności:

a) informatory, wydawnictwa książkowe,

b) foldery, ulotki, zaproszenia,

c) nośniki dźwięku i obrazu, elektroniczne nośniki danych,

d) materiały piśmiennicze i biurowe,

e) przedmioty użytkowe,

f) inne przedmioty służące przekazywaniu informacji;

8) produkcję i dystrybucję filmów informacyjnych oraz materiałów na nośnikach multimedialnych, dotyczących Sił Zbrojnych oraz obronności państwa.

6. Rzecznik prasowy Ministra ma wyłączne prawo do wypowiadania się – w imieniu Ministra – w sprawach dotyczących Ministerstwa jako urzędu oraz delegowania przedstawicieli jednostek (komórek) organizacyjnych resortu do wystąpień medialnych. W przypadku niemożności wykonywania obowiązków przez rzecznika prasowego Ministra jego zadania w tym zakresie wykonuje dyrektor DPI.

7. Dowódcy, dyrektorzy, szefowie i komendanci jednostek (komórek) organizacyjnych resortu, zwani dalej „dowódcami” odpowiadają, w zakresie należącym do ich obszaru działalności, za realizację polityki informacyjnej resortu w podległych jednostkach (komórkach) organizacyjnych.

8. Dowódcy realizują politykę informacyjną resortu przy wykorzystaniu personelu służby prasowej, pozostającego w ich bezpośredniej podległości służbowej.

9. Dowódcy – osobiście lub przez rzeczników i oficerów prasowych – prezentują, wyjaśniają i informują opinię publiczną za pośrednictwem mediów, o działaniach podległych sobie jednostek (komórek) organizacyjnych resortu, wyłącznie w sprawach należących do właściwości danej jednostki (komórki).

10. Działania, o których mowa w pkt 9, realizowane są rzetelnie i niezwłocznie po pojawieniu się zapotrzebowania ze strony mediów, w tym w szczególności przez udzielanie wywiadów, wygłaszanie opinii eksperckich, prowadzenie briefingów lub zapewnianie mediom dostępu do jednostek wojskowych.

11. Dowódcy, na podstawie propozycji zgłoszonych przez podległych im rzeczników i oficerów prasowych, podejmują decyzję o wyznaczeniu personelu do wystąpień medialnych, które dotyczą działalności podległych im jednostek (komórek) organizacyjnych resortu.

12. W przypadku, gdy zainteresowanie mediów wykracza poza zakres kompetencyjny danego dowódcy, treść wypowiedzi jest uzgadniana z jego przełożonym oraz rzecznikiem prasowym Ministra lub dyrektorem DPI.

13. Dowódcy niezwłocznie udostępniają DPI informacje, analizy oraz opracowania niezbędne do realizacji zadań, związanych z informowaniem opinii publicznej, które dotyczą kierowanych przez nich jednostek (komórek) organizacyjnych resortu.

14. Dowódcy jednostek (komórek) organizacyjnych resortu, funkcjonujących poza granicami państwa, w tym w szczególności dowódcy polskich kontyngentów wojskowych, informują niezwłocznie dyrektora DPI, poprzez rzecznika prasowego Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych, o ukazaniu się w środkach masowego przekazu państwa stacjonowania istotnych materiałów dotyczących Sił Zbrojnych i obronności.

15. Dowódcy uwzględniają, zgodnie z właściwościami, główne zadania w zakresie informowania opinii publicznej w rocznych planach zamierzeń jednostek (komórek) organizacyjnych resortu.

16. W sytuacjach kryzysowych, w czasie użycia Sił Zbrojnych poza granicami kraju oraz w stanach nadzwyczajnych, działania, o których mowa w pkt 4, 6, 7, traktowane są priorytetowo.

17. Szczegółowe zasady prowadzenia polityki informacyjnej resortu w stanach nadzwyczajnych, sytuacjach kryzysowych i innych, związanych z użyciem Sił Zbrojnych określają „Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych dla rzeczników i oficerów prasowych”, wydane przez dyrektora DPI.

18. W przypadku zainteresowania mediów, żołnierze oraz pracownicy resortu mają prawo, za zgodą dowódcy, udzielania wypowiedzi przedstawicielom mediów, jeśli nie stoi to w sprzeczności z pkt 19 i 20.

19. W kontaktach publicznych, w tym z przedstawicielami mediów, powinnością każdego żołnierza i pracownika resortu jest dbałość o wizerunek i dobre imię resortu.

20. Żołnierze oraz pracownicy resortu, w kontaktach z przedstawicielami mediów, mają obowiązek ochrony informacji niejawnych oraz informacji związanych z bezpieczeństwem Sił Zbrojnych.

21. Żołnierze oraz pracownicy resortu informują personel służby prasowej danej jednostki (komórki) organizacyjnej o wnioskach przedstawicieli mediów o udzielenie wypowiedzi.

22. Służba prasowa resortu zapewnia merytoryczne wsparcie w kontaktach z przedstawicielami mediów, o których mowa w pkt 21.

23. Służba prasowa resortu realizuje politykę informacyjną, stwarzając przedstawicielom mediów warunki niezbędne do wykonania ich funkcji, zadań i misji, także w odniesieniu do realizowanych operacji wojskowych.

24. Ze względu na bezpieczeństwo operacji wojskowych oraz osób biorących w nich udział, właściwi dowódcy mogą stosować częściowe lub całkowite ograniczenie dostępu do informacji.

25. Ograniczenia, o których mowa w pkt 24, powinny być adekwatne do charakteru i stopnia zagrożeń oraz zapewniać skuteczne prowadzenie operacji.

26. Osobiste bezpieczeństwo dziennikarzy nie może być powodem wykluczenia ich z uczestnictwa w operacjach wojskowych.

27. Akredytacje, jako wyrażenie zgody na wykonywanie czynności dziennikarskich przez uprawnionego przedstawiciela mediów, wydaje dowódca właściwej jednostki (komórki) organizacyjnej resortu, z zastrzeżeniem pkt 29 i 30.

28. Podstawą przyznania akredytacji jest ważna legitymacja dziennikarska, dokument stwierdzający wykonywanie zawodu lub upoważnienie zainteresowanej redakcji zawierające dane osobowe dziennikarza oraz określające przewidywany termin i zakres czynności dziennikarskich.

29. Akredytacje dla dziennikarzy będących obywatelami państwa obcego lub pracujących na zlecenie pracodawcy zagranicznego, wydaje dowódca właściwej jednostki (komórki) organizacyjnej resortu, informując o tym dyrektora DPI.

30. Dopuszcza się, z uwagi na dobre imię, wiarygodność i wizerunek resortu, wydanie akredytacji dla dziennikarzy, o których mowa w pkt 29, oraz przedstawicieli instytucji zagranicznych współpracujących z resortem przy realizacji zadań związanych z informowaniem opinii publicznej, bezpośrednio przez dyrektora DPI, w uzgodnieniu z Szefem Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

31. Najważniejsze informacje dotyczące resortu publikowane są w informacyjnym portalu internetowym resortu www.mon.gov.pl, za którego strukturę, zawartość oraz właściwe funkcjonowanie odpowiada dyrektor DPI.

32. Każda jednostka (komórka) organizacyjna może posiadać własny serwis WWW, po uzyskaniu zezwolenia dyrektora DPI.

33. Serwisy WWW powinny być tworzone w sieci INTER-MON, a w przypadku braku takiej możliwości – w ogólnodostępnej sieci internetowej.

34. Rzecznik(oficer) prasowy właściwej jednostki (komórki) organizacyjnej resortu odpowiada za treści zamieszczanych informacji oraz ich redagowanie.

35. Dyrektor DPI sprawuje merytoryczny nadzór nad wszystkimi stronami internetowymi resortu oraz jest uprawniony do ingerowania w ich zawartość merytoryczną.

36. Traci moc decyzja Nr 299/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 sierpnia 2006 r. w sprawie zasad realizacji polityki informacyjnej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 15, poz. 186).

37. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

1) Zmiany niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr34, poz. 187, z 1990 r. Nr 29, poz. 173, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1996 r. 114, poz. 542, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 88, poz. 554, z 1999 r., Nr 90, poz. 999, z 2001 r. nr 112, poz. 1198, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 111, poz. 1181 oraz z 2005 r. Nr 39, poz. 377.

2) Zmiany niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407, oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-05-06
  • Data wejścia w życie: 2009-05-21
  • Data obowiązywania: 2011-02-26
  • Dokument traci ważność: 2019-04-11

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA