REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 7 poz. 83

DECYZJA Nr 109/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 7 kwietnia 2009 r.

w sprawie zasad zagospodarowania aktywów trwałych, uzyskiwanych w wyniku realizacji prac rozwojowych i wdrożeniowych oraz badań naukowych związanych z pozyskiwaniem nowego uzbrojenia i sprzętu wojskowego, realizowanych w resorcie obrony narodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 8 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu ustalenia jednolitych zasad zagospodarowania aktywów trwałych uzyskiwanych w wyniku prowadzonych w resorcie obrony narodowej badań naukowych, prac rozwojowych i wdrożeniowych, ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się do użytku „Wytyczne Ministra Obrony Narodowej w sprawie zasad zagospodarowania aktywów trwałych, uzyskiwanych w wyniku realizacji prac rozwojowych i wdrożeniowych oraz badań naukowych związanych z pozyskiwaniem nowego uzbrojenia i sprzętu wojskowego, realizowanych w resorcie obrony narodowej”, stanowiące załącznik do decyzji.

2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

Załącznik 1. [Wytyczne Ministra Obrony Narodowej w sprawie zasad zagospodarowania aktywów trwałych, uzyskiwanych w wyniku realizacji prac rozwojowych i wdrożeniowych oraz badań naukowych związanych z pozyskiwaniem nowego uzbrojenia i sprzętu wojskowego, realizowanych w resorcie obrony narodowej]

Załącznik do decyzji Nr 109/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 7 kwietnia 2009 r. (poz. 83)

Wytyczne Ministra Obrony Narodowej w sprawie zasad zagospodarowania aktywów trwałych, uzyskiwanych w wyniku realizacji prac rozwojowych i wdrożeniowych oraz badań naukowych związanych z pozyskiwaniem nowego uzbrojenia i sprzętu wojskowego, realizowanych w resorcie obrony narodowej

§ 1.1. Wytyczne określają:

1) zasady zagospodarowania aktywów trwałych będących wynikami Prac związanych z pozyskiwaniem nowego uzbrojenia i sprzętu wojskowego, realizowanych w resorcie obrony narodowej;

2) zasady i tryb współdziałania komórek oraz jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej w procesie zagospodarowania aktywów trwałych, w szczególności środków trwałych (stanowiących rzeczowe aktywa trwałe) oraz wartości niematerialnych i prawnych.

2. Zasady i tryb współdziałania, o których mowa w ust. 1 pkt 2, stosują komórki i jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej, a w szczególności wymienione w niniejszych wytycznych oraz inne powstałe w wyniku ich przekształcenia.

3. Wytyczne stosuje się w przypadku, gdy Praca jest realizowana na podstawie umowy cywilnoprawnej zwanej dalej „umową”, zawartej między Zamawiającym i Wykonawcą.

§ 2. Użyte w wytycznych określenia oznaczają:

1) aktywa trwałe – aktywa w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.”), zwanej dalej „ustawą o rachunkowości”;

2) odbiorca początkowy – jednostka organizacyjna resortu obrony narodowej, na wniosek Zamawiającego wskazana przez Gestora, przyjmująca od Wykonawcy wyniki Pracy w celu ich czasowego przechowania;

3) odbiorca końcowy – jednostka organizacyjna resortu obrony narodowej, na wniosek Zamawiającego wskazana przez właściwy tej jednostce organ decyzyjny, odbierająca wyniki Pracy od odbiorcy początkowego w celu zarządzania nimi;

4) Praca – w szczególności praca rozwojowa, praca wdrożeniowa, badania naukowe realizowane w resorcie obrony narodowej, finansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej lub Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

5) przedmiot odbioru – wyspecyfikowany w umowie materialny rezultat świadczący o wykonaniu zadania Pracy;

6) Realizator Dostaw – jednostka lub komórka organizacyjna resortu obrony narodowej, w szczególności Departament Zaopatrywania Sił Zbrojnych, kompetencje której obejmują zadania dostaw dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej uzbrojenia i sprzętu wojskowego z produkcji seryjnej;

7) środki trwałe – środki w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości;

8) wartości niematerialne i prawne – wartości w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy o rachunkowości;

9) Wykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a także te podmioty występujące wspólnie, które realizują umowę na wykonanie Pracy;

10) wynik Pracy – wskazany w umowie przedmiot odbioru podlegający fizycznemu przekazaniu Zamawiającemu;

11) wykorzystanie – wykorzystanie wyniku Pracy zgodnie z potrzebami, w całości lub w części;

12) zagospodarowanie – postępowanie zgodnie z procedurą zagospodarowania właściwą dla danego aktywa trwałego w celu wprowadzenia tego aktywa na ewidencję resortu obrony narodowej;

13) Zamawiający – Minister Obrony Narodowej działający przez upoważnioną przez niego osobę, która zawarła umowę z Wykonawcą na wykonanie Pracy.

§ 3.1. Przed zakończeniem Pracy/etapu Pracy, na wniosek Zamawiającego, Gestor wyznacza odbiorców początkowych dla wskazanych aktywów trwałych.

2. Zgodnie z dyspozycją Zamawiającego, Wykonawca przekazuje poszczególne aktywa trwałe wskazanym odbiorcom początkowym.

3. Po zakończeniu Pracy, na wniosek Zamawiającego, Gestor wyznacza odbiorców końcowych dla wyników Pracy będących rzeczowymi aktywami trwałymi, które zaakceptował do wykorzystania.

4. Po zakończeniu Pracy, na wniosek Zamawiającego, jednostki i komórki organizacyjne inne niż wymienione w ust. 3, a w szczególności Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, Dowództwo Wojsk Lądowych, Dowództwo Sił Powietrznych, Dowództwo Marynarki Wojennej, Dowództwo Wojsk Specjalnych, Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego – w przypadku gdy nie są Gestorami, mogą wyznaczyć odbiorców końcowych dla wyników Pracy będących aktywami trwałymi, które będą wykorzystane przez te jednostki organizacyjne.

5. Po zakończeniu Pracy oraz określeniu odbiorców początkowych i końcowych dla wszystkich wyników Pracy będących aktywami trwałymi, Zamawiający opracowuje plan zagospodarowania wyników Pracy, którego wzór określa załącznik do Wytycznych.

6. Sposób zagospodarowania aktywów trwałych określa Zamawiający w planie zagospodarowania wyników Pracy przez wskazanie jednej z procedur, o której mowa w § 5-10.

§ 4.1. Z uwagi na przewidywany sposób zagospodarowania, Zamawiający dzieli wyniki Pracy będące rzeczowymi aktywami trwałymi na następujące grupy:

1) przydatne do produkcji seryjnej uzbrojenia i sprzętu wojskowego na rzecz resortu obrony narodowej;

2) przydatne do wykorzystania w innych Pracach na rzecz resortu obrony narodowej;

3) przydatne do wykorzystania przez odbiorców końcowych wskazanych przez Gestora;

4) przydatne do wykorzystania przez odbiorców końcowych wskazanych przez komórki i jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej, inne niż Gestor;

5) przewidywane do zbycia poza resort obrony narodowej.

2. Kwalifikowanie aktywów trwałych do grup, o których mowa w ust. 1, należy realizować kolejno, rozpoczynając od grupy, o której mowa w ust. 1 pkt 1, a kończąc na grupie, o której mowa w ust. 1 pkt 5.

§ 5. Zagospodarowanie rzeczowych aktywów trwałych przydatnych do produkcji seryjnej uzbrojenia i sprzętu wojskowego na rzecz resortu obrony narodowej odbywa się z zachowaniem następującej procedury:

1) Zamawiający, w porozumieniu z Realizatorem Dostaw, określa aktywa trwałe przydatne do produkcji seryjnej uzbrojenia i sprzętu wojskowego, zwane dalej „aktywami trwałymi przydatnymi do produkcji”;

2) Zamawiający może pozostawić u Wykonawcy poszczególne aktywa trwale przydatne do produkcji w celu czasowego ich przechowania, na warunkach określonych w umowie z Wykonawcą;

3) Wykonawca przekazuje aktywa trwałe przydatne do produkcji wskazanym przez Zamawiającego odbiorcom początkowym;

4) Odbiorca początkowy:

a) przyjmuje od Wykonawcy (do czasowego przechowania) aktywa trwałe przydatne do produkcji oraz przekazuje Zamawiającemu dokument potwierdzający ich wprowadzenie na swoją ewidencję,

b) przekazuje aktywa trwałe przydatne do produkcji dla Wykonawcy na podstawie dyspozycji Zamawiającego;

5) Departament Administracyjny na wniosek Zamawiającego przyjmuje na ewidencję wskazane przez Zamawiającego aktywa trwałe przydatne do produkcji;

6) Zamawiający, opracowuje plan zagospodarowania wyników Pracy, w którym dla aktywów trwałych przydatnych do produkcji, w pozycji „odbiorca końcowy”, podaje się odbiorcę początkowego;

7) Zamawiający przekazuje plan zagospodarowania wyników Pracy Gestorowi i Departamentowi Administracyjnemu, a wyciąg z tego planu w zakresie aktywów trwałych przydatnych do produkcji Realizatorowi Dostaw, w celu ich wykorzystania w produkcji seryjnej uzbrojenia i sprzętu wojskowego na rzecz resortu obrony narodowej;

8) Realizator Dostaw w ramach umowy zawieranej na dostawę dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej uzbrojenia i sprzętu wojskowego z produkcji seryjnej, ustala warunki wykorzystania aktywów trwałych przydatnych do produkcji, użycza producentowi uzbrojenia i sprzętu wojskowego aktywa trwałe przydatne do produkcji, na czas niezbędny do produkcji uzbrojenia i sprzętu wojskowego;

9) Odbiorca końcowy na wniosek Realizatora Dostaw przekazuje producentowi, o którym mowa w pkt 8, wskazane aktywa trwałe do wykorzystania w produkcji uzbrojenia i sprzętu wojskowego;

10) Realizator Dostaw decyduje o sposobie postępowania z aktywami trwałymi, o których mowa w pkt 1, po ich wykorzystaniu, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszych Wytycznych, w których Realizator Dostaw wstępuje w rolę Zamawiającego.

§ 6. Zagospodarowanie rzeczowych aktywów trwałych przewidywanych do wykorzystania w innych Pracach na rzecz resortu obrony narodowej odbywa się z zachowaniem następującej procedury:

1) Zamawiający określa aktywa trwałe, które są przewidywane do wykorzystania w innych Pracach na rzecz resortu obrony narodowej, dalej zwanych „aktywami trwałymi przydatnymi w innych Pracach”;

2) Zamawiający może pozostawić u Wykonawcy poszczególne aktywa trwałe przydatne w innych Pracach do czasowego ich przechowania na warunkach określonych w umowie z Wykonawcą;

3) Wykonawca przekazuje aktywa trwałe przydatne w innych Pracach wskazanym przez Zamawiającego odbiorcom początkowym;

4) Odbiorca początkowy:

a) przyjmuje od Wykonawcy (do czasowego przechowania) aktywa trwałe przydatne w innych Pracach oraz przekazuje Zamawiającemu dokument potwierdzający ich wprowadzenie na swoją ewidencję;

b) przekazuje dla Wykonawcy aktywa trwałe przydatne w innych Pracach na podstawie dyspozycji Zamawiającego;

5) Departament Administracyjny na wniosek Zamawiającego przyjmuje na ewidencję wskazane przez Zamawiającego aktywa trwałe przydatne w innych Pracach;

6) Zamawiający, opracowuje plan zagospodarowania wyników Pracy, w którym dla aktywów trwałych przydatnych w innych Pracach, w pozycji „odbiorca końcowy'; podaje się odbiorcę początkowego;

7) Zamawiający przekazuje plan zagospodarowania wyników Pracy Gestorowi i Departamentowi Administracyjnemu;

8) Zamawiający w ramach umowy na realizację innej Pracy z jej Wykonawcą, ustala warunki wykorzystania wyników Pracy, o których mowa w pkt 1, użycza je wykonawcy innej Pracy na warunkach zawieranej umowy;

9) Odbiorca końcowy na wniosek Zamawiającego przekazuje Wykonawcy innej Pracy, wskazane aktywa trwałe, do wykorzystania w realizacji innej Pracy na warunkach, o których mowa w pkt 8;

10) Zamawiający decyduje o sposobie postępowania z aktywami trwałymi, przydatnymi w innych Pracach po ich wykorzystaniu w ramach innej Pracy, o której mowa w pkt 8, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszych Wytycznych.

§ 7. Zagospodarowanie rzeczowych aktywów trwałych wykorzystywanych przez odbiorców końcowych, wskazanych przez Gestora, odbywa się z zachowaniem następującej procedury:

1) aktywa trwałe, za wyjątkiem aktywów o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2, Zamawiający kwalifikuje do wykorzystania przez odbiorców końcowych wskazanych przez Gestora;

2) Gestor, na wniosek Zamawiającego, wyznacza odbiorców początkowych dla wszystkich wskazanych przez Zamawiającego aktywów trwałych, o których mowa w pkt 1, i wskazuje aktywa, które zaakceptował do wykorzystania;

3) Wykonawca przekazuje aktywa trwałe, o których mowa w pkt 1, wskazanym przez Zamawiającego odbiorcom początkowym;

4) odbiorca początkowy, po przyjęciu aktywa trwałego, które zostało zaakceptowane przez Gestora do wykorzystania, staje się dla takiego aktywa odbiorcą końcowym;

5) Zamawiający opracowuje plan zagospodarowania wyników Pracy;

6) Zamawiający przekazuje plan zagospodarowania wyników Pracy Gestorowi i Departamentowi Administracyjnemu;

7) Odbiorca końcowy przyjęte aktywa trwałe ujmuje w swojej ewidencji i wykorzystuje zgodnie z własnymi potrzebami.

§ 8. Zagospodarowanie rzeczowych aktywów trwałych, przydatnych do wykorzystania przez odbiorców końcowych, wskazanych przez komórki i jednostki organizacyjne resortu inne niż Gestor, odbywa się z zachowaniem następującej procedury:

1) aktywa trwałe, za wyjątkiem aktywów o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-3, Zamawiający kwalifikuje do wykorzystania przez odbiorców końcowych wskazanych przez komórki organizacyjne resortu obrony narodowej inne niż Gestor;

2) Zamawiający proponuje aktywa trwałe, o których mowa pkt 1, do wykorzystania komórkom i jednostkom organizacyjnym resortu obrony narodowej innym niż Gestor, w szczególności Inspektoratowi Wsparcia Sił Zbrojnych, Dowództwu Wojsk Lądowych, Dowództwu Sił Powietrznych, Dowództwu Marynarki Wojennej, Dowództwu Wojsk Specjalnych, Departamentowi Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, w celu wskazania aktywów, które zagospodarują;

3) jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej, które zaakceptowały proponowane do wykorzystania aktywa trwałe, wskazują również właściwych dla nich odbiorców końcowych;

4) Zamawiający opracowuje plan zagospodarowania wyników Pracy;

5) Zamawiający przekazuje plan zagospodarowania wyników Pracy Gestorowi i Departamentowi Administracyjnemu, a wyciąg z tego planu przekazuje jednostkom organizacyjnym resortu obrony narodowej, o których mowa w pkt 2, w zakresie ich dotyczącym;

6) Odbiorcy końcowi dokonują odbioru wskazanych aktywów trwałych w szczególności będących rzeczowymi środkami trwałymi od odbiorców początkowych na własny koszt, ujmują je w swojej ewidencji i wykorzystują zgodnie ze swoimi potrzebami.

§ 9. Zagospodarowanie rzeczowych aktywów trwałych przewidywanych do zbycia poza resort obrony narodowej odbywa się z zachowaniem następującej procedury:

1) aktywa trwałe, za wyjątkiem aktywów o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-4, Zamawiający kwalifikuje jako mienie, przeznaczone do zbycia poza resort obrony narodowej;

2) Zamawiający opracowuje plan zagospodarowania wyników Pracy, w którym jako odbiorcę końcowego, dla aktywów trwałych przewidywanych do zbycia poza resort obrony narodowej, określa się odbiorcę początkowego tych aktywów trwałych;

3) Zamawiający przekazuje plan zagospodarowania wyników Pracy Gestorowi i Departamentowi Administracyjnemu;

4) Odbiorca końcowy przyjęte aktywa trwałe ujmuje w swojej ewidencji i dokonuje zbycia tych aktywów poza resort obrony narodowej, postępując zgodnie z obowiązującymi przepisami, może również je wykorzystać zgodnie z własnymi potrzebami.

§ 10. Postępowanie z aktywami trwałymi będącymi wartościami niematerialnymi i prawnymi odbywa się z zachowaniem następującej procedury:

1) Zamawiający określa wartości niematerialne i prawne powstałe w wyniku realizacji Pracy;

2) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu, który dla wartości niematerialnych i prawnych występuje w roli odbiorcy początkowego, dokumentację wartości niematerialnych i prawnych;

3) Zamawiający wprowadza na swoją ewidencję wartości niematerialne i prawne, o których mowa w pkt 2;

4) Zamawiający, opracowuje plan zagospodarowania wyników Pracy, w którym jako odbiorcę końcowego dla wartości niematerialnych i prawnych określa się odbiorcę początkowego tych aktywów trwałych;

5) Zamawiający przekazuje plan zagospodarowania wyników Pracy Gestorowi, Departamentowi Administracyjnemu, a wyciąg z tego planu w zakresie wartości niematerialnych i prawnych Realizatorowi dostaw;

6) Departament Administracyjny, na wniosek Zamawiającego, przyjmuje na ewidencję wskazane przez Zamawiającego wartości niematerialne i prawne;

7) w skład wartości niematerialnych i prawnych mogą wchodzić koszty Pracy będącej pracą rozwojową, konieczne jest przy tym spełnienie warunków, o których mowa w pkt 8;

8) Zamawiający kwalifikuje koszty pracy rozwojowej jako wartość niematerialną i prawną, jeżeli zostały spełnione łącznie wszystkie poniższe warunki:

a) poniesione koszty były kosztami Pracy rozwojowej,

b) Praca rozwojowa była prowadzona na potrzeby resortu obrony narodowej,

c) w wyniku Pracy rozwojowej powstała dokumentacja techniczna określająca produkt lub technologię,

d) techniczna przydatność produktu lub technologii stwierdzona w orzeczeniu z badań kwalifikacyjnych,

e) została podjęta decyzja o wytwarzaniu produktu lub stosowaniu technologii,

f) koszty pracy rozwojowej zostaną pokryte według przewidywań korzyściami resortu obrony narodowej z wytwarzania produktu lub stosowania technologii;

9) Zamawiający informuje Departament Administracyjny i Departament Budżetowy o zakwalifikowaniu lub o niezakwalifikowaniu kosztów pracy rozwojowej do wartości niematerialnych i prawnych;

10) koszty pracy rozwojowej, które nie zostały zakwalifikowane do wartości niematerialnych i prawnych Płatnik zalicza do kosztów bieżącego okresu.

Załącznik do wytycznych wprowadzonych decyzją Nr 109/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 7 kwietnia 2009 r. (poz. 83)


 

infoRgrafika


 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-05-06
  • Data wejścia w życie: 2009-05-06
  • Data obowiązywania: 2009-05-06
  • Dokument traci ważność: 2011-02-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA