REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 9 poz. 106

Departament Prawny

DECYZJA Nr 146/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 29 kwietnia 2009 r.

zmieniająca decyzję w sprawie wytycznych dotyczących opracowywania projektów aktów prawnych oraz wydawania tych aktów w resorcie obrony narodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 1 lit. e oraz § 2 pkt 13, 14 i 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) ustala się, co następuje:

1. W decyzji Nr 232/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 1999 r. w sprawie wytycznych dotyczących opracowywania projektów aktów prawnych oraz wydawania tych aktów w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2005 r. Nr 8, poz. 63 i Nr 20, poz. 196, z 2006 r. Nr 5, poz. 58 oraz z 2007 r. Nr 16, poz. 167) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł otrzymuje brzmienie:

„w sprawie działalności legislacyjnej w resorcie obrony narodowej”;

2) w pkt 3 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) akty prawne nieogłoszone w Dzienniku Urzędowym Ministra Obrony Narodowej rozsyła – według własnego rozdzielnika – do zainteresowanych komórek (jednostek) organizacyjnych, właściwa komórka (jednostka) organizacyjna, która opracowała projekt danego aktu,”;

3) w załączniku:

a) tytuł otrzymuje brzmienie:

„Wytyczne Ministra Obrony Narodowej w sprawie działalności legislacyjnej w resorcie obrony narodowej”,

b) w § 1:

– w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) przy opracowaniu, uzgadnianiu i opiniowaniu przygotowanych w Ministerstwie Obrony Narodowej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego:

a) projektów założeń do projektowanych ustaw, a w przypadkach przewidzianych w odrębnych przepisach również projektów ustaw,

b) projektów następujących aktów prawnych:

– rozporządzeń i uchwał Rady Ministrów oraz rozporządzeń i zarządzeń Prezesa Rady Ministrów – wydawanych w sprawach z zakresu obronności państwa,

– rozporządzeń i zarządzeń oraz decyzji i wytycznych wydawanych przez Ministra Obrony Narodowej, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 1;”,

– w ust. 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) projektów pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez Ministra Obrony Narodowej, z zastrzeżeniem, że przepisów § 8 i 10–12 nie stosuje się.”,

– w ust. 3:

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) decyzji Ministra Obrony Narodowej o charakterze personalnym;”,

– dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu:

„4) pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska MON lub właściwych dyrektorów (szefów) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej albo dowódców (szefów, komendantów, dyrektorów) jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej;

5) aktów prawnych wydawanych przez Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Szefa Służby Wywiadu Wojskowego.”,

c) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

„2a. Użyte w niniejszych wytycznych określenia „projekt aktu prawnego”, „jednostka organizacyjna” oraz „pracownik” oznaczają również odpowiednio „projekt założeń do projektowanej ustawy”, „Służbę Kontrwywiadu Wojskowego i Służbę Wywiadu Wojskowego” oraz „funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego”.”,

d) w § 4 uchyla się ust. 2,

e) w § 5 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Projekty założeń do projektowanych ustaw powinny odpowiadać wymaganiom określonym w uchwale Nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. Nr 13, poz. 221 i Nr 30, poz. 482, z 2004 r. Nr 42, poz. 734, z 2005 r. Nr 55, poz. 757, z 2006 r. Nr 40, poz. 439 oraz z 2009 r. Nr 20, poz. 246).”,

f) w § 6 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Do projektów założeń do projektowanych ustaw nie opracowuje się projektów aktów wykonawczych.”,

g) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do projektów ustaw, rozporządzeń, uchwał Rady Ministrów, rozporządzeń i zarządzeń Prezesa Rady Ministrów, jak również do projektów rozporządzeń, zarządzeń, decyzji i wytycznych Ministra Obrony Narodowej dołącza się uzasadnienie. Uzasadnienia nie dołącza się do projektów założeń do projektowanych ustaw.”,

h) w § 8:

– ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do Departamentu Prawnego przesyła się, w celu wstępnego zaopiniowania, wyłącznie projekty założeń do projektowanych ustaw oraz projekty ustaw.”,

– w ust. 3:

– pkt 3–5 otrzymują brzmienie:

„3) Departament Strategii i Planowania Obronnego, jeżeli dotyczą problematyki pozamilitarnych przygotowań obronnych;

4) Sztab Generalny WP, Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych i Służbę Wywiadu Wojskowego, jeżeli dotyczą użycia lub pobytu Sił Zbrojnych RP poza granicami państwa;

5) Departament Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych i Służbę Wywiadu Wojskowego, jeżeli dotyczą zadań związanych z przynależnością do Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego lub współpracy z NATO albo dotyczą polityczno-wojskowych aspektów członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w euroatlantyckich i europejskich traktatach bezpieczeństwa, jak również co do dostosowania projektu do prawodawstwa Unii Europejskiej w tym zakresie;”,

– po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

„5a) Biuro do Spraw Procedur Antykorupcyjnych, jeżeli dotyczą gospodarowania mieniem Skarbu Państwa albo udzielania lub realizacji zamówień publicznych w resorcie obrony narodowej;”,

– pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) Naczelną Prokuraturę Wojskową oraz Departament Wychowania i Promocji Obronności, jeżeli dotyczą zasad przestrzegania praworządności w wojsku, dyscypliny wojskowej i porządku wojskowego.”,

i) w § 11 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Przełożony, o którym mowa w ust. 2, jest obowiązany do doprowadzenia do usunięcia rozbieżności oraz do ostatecznego, merytorycznego uzgodnienia treści projektu; jeżeli jest to niemożliwe przełożony przedstawia sprawę Ministrowi Obrony Narodowej do rozstrzygnięcia.”,

j) w § 12:

– uchyla się ust. 4,

– ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Zespół działa pod kierunkiem Dyrektora Departamentu Prawnego, jako jego przewodniczącego.”,

k) w § 13:

– ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Uzgodnione merytorycznie projekty założeń do projektowanych ustaw, jak również projekty ustaw, rozporządzeń i uchwał Rady Ministrów, rozporządzeń i zarządzeń Prezesa Rady Ministrów oraz rozporządzeń, zarządzeń i decyzji Ministra Obrony Narodowej – dyrektor (szef) instytucji opracowującej przekazuje, wraz z uzasadnieniem, oraz projektami aktów wykonawczych do Departamentu Prawnego, z zastrzeżeniem § 6 ust. 3 i § 7 ust. 1.”,

– w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wykaz wszystkich instytucji opiniujących, z którymi projekt został uzgodniony merytorycznie, z podaniem daty ostatecznego uzgodnienia oraz stanowiska osoby funkcyjnej, zajmującej w imieniu instytucji opiniującej ostateczne stanowisko w sprawie projektu;”,

I) w § 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do uzgodnień międzyresortowych kieruje:

1) projekty założeń do projektowanych ustaw oraz projekty ustaw – Minister Obrony Narodowej, na wniosek dyrektora (szefa) instytucji opracowującej, za pośrednictwem Dyrektora Departamentu Prawnego;

2) projekty innych aktów prawnych – Podsekretarz Stanu do Spraw Polityki Obronnej, na wniosek dyrektora (szefa) instytucji opracowującej, za pośrednictwem Dyrektora Departamentu Prawnego.”,

m) w § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Rozdzielnik międzyresortowych uzgodnień projektów aktów prawnych przygotowuje Departament Prawny.”,

n) w § 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jeżeli nie istnieje możliwość usunięcia zasadniczych rozbieżności stanowisk w trybie bezpośrednich kontaktów instytucji opracowującej z zainteresowanymi resortami, Minister Obrony Narodowej w sprawie projektu założeń do projektowanej ustawy oraz projektu ustawy, a Dyrektor Departamentu Prawnego w sprawie projektu innego aktu prawnego, organizuje międzyresortową konferencję uzgodnieniową z udziałem przedstawicieli organów administracji rządowej, które zgłaszały uwagi.”,

o) § 22 otrzymuje brzmienie:

„§ 22. Po zakończeniu uzgodnień międzyresortowych Dyrektor Departamentu Prawnego przedstawia Ministrowi Obrony Narodowej ostateczne teksty następujących projektów: ustaw, założeń do projektowanych ustaw, rozporządzeń i uchwał Rady Ministrów oraz rozporządzeń i zarządzeń Prezesa Rady Ministrów – wraz z propozycją co do nadania projektowi dalszego biegu.”,

p) po § 22 dodaje się § 22a w brzmieniu:

„§ 22a. 1. Instytucja opracowująca projekt założeń do projektowanej ustawy jest obowiązana, w zakresie swojej merytorycznej właściwości, do współpracy z Rządowym Centrum Legislacji w sprawie przygotowania projektu ustawy na podstawie tych założeń.

2. Współpracę, o której mowa w ust. 1, w zakresie prawno-legislacyjnym, koordynuje Dyrektor Departamentu Prawnego.”,

q) w § 23:

– ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Użyte w przepisach niniejszego rozdziału określenie „umowa z partnerem zagranicznym”, zwana dalej „umową”, oznacza również porozumienie techniczne lub wykonawcze, protokół do umowy oraz memorandum lub jakiekolwiek inne porozumienie z partnerem zagranicznym, bez względu na nazwę tego porozumienia.”,

– w ust. 3 uchyla się pkt 6,

– ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5. Niezależnie od skierowania projektu umowy z uzasadnieniem do instytucji opiniujących, wymagane jest uzyskanie merytorycznego stanowiska Departamentu Budżetowego, Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego.

6. Instytucje, o których mowa w ust. 4 i 5, przekazują stanowisko zajęte w sprawie projektu umowy w trybie określonym w § 10.”,

r) w § 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W razie organizowania wewnątrzresortowej konferencji dla uzgodnienia stanowisk instytucji opiniujących, uczestniczy w niej obligatoryjnie przedstawiciel Departamentu Prawnego i Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych.”,

s) w § 26:

– ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Jeżeli z treści projektowanej umowy wynika, że ma ona charakter umowy międzynarodowej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1824), Dyrektor Departamentu Prawnego przedstawia Ministrowi Obrony Narodowej projekt tej umowy wraz z uzasadnieniem i projektem instrukcji negocjacyjnej, z wnioskiem o nadanie im dalszego trybu postępowania, obowiązującego w zakresie zawierania umów międzynarodowych.”,

– ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Uzgodnienia międzyresortowe projektowanej umowy międzynarodowej i dołączonych do niej dokumentów przeprowadza Departament Prawny. Przepisy rozdziału 3 stosuje się odpowiednio.”,

– dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Wzór instrukcji negocjacyjnej określa załącznik Nr 1 do wytycznych.”,

t) w § 27 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) tłumaczenia tekstu umowy na język polski;”,

u) w § 28:

w ust. 1:

– pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) Podsekretarza Stanu do Spraw Polityki Obronnej – w zakresie uwarunkowań polityczno-wojskowych związanych z zawarciem umowy;

3) Podsekretarza Stanu do Spraw Uzbrojenia i Modernizacji – w zakresie źródeł finansowania zobowiązań wynikających z projektowanej umowy;”,

– pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) szefów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego – w zakresie ochrony informacji niejawnych, wymienianych w związku z przewidywaną umową.”,

– ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Po zebraniu opinii, o których mowa w ust 1, instytucja opracowująca występuje do Podsekretarza Stanu do Spraw Uzbrojenia i Modernizacji z wnioskiem o powołanie zespołu właściwego do prowadzenia negocjacji, zwanego dalej „zespołem”, przedstawiając jednocześnie tekst umowy (ust. 1), uzasadnienie oraz zebrane opinie.”,

– w ust. 3 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„3. Podsekretarz Stanu do Spraw Uzbrojenia i Modernizacji, zwany dalej „Podsekretarzem Stanu”, powołuje zespół w składzie:”,

v) w § 29 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W negocjacjach umów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uczestniczą każdorazowo przedstawiciele Departamentu Prawnego i Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych, a w przypadku umów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, również przedstawiciel instytucji opracowującej. Na wniosek dyrektora (szefa) instytucji opracowującej, w negocjacjach umów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uczestniczy również przedstawiciel Departamentu Budżetowego.”,

w) § 30 otrzymuje brzmienie:

„§ 30. 1. Ewidencję wszystkich zawartych przez resort obrony narodowej umów z partnerami zagranicznymi oraz umów międzynarodowych, jak również depozyt autoryzowanych kopii tych umów, prowadzi Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych.

2. Po podpisaniu umowy dyrektor (szef) instytucji opracowującej oraz przewodniczący zespołu są obowiązani w terminie czternastu dni przesłać jeden egzemplarz tekstu umowy oraz jej autoryzowaną kopię do Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych.”,

x) § 31–32 otrzymują brzmienie:

„§ 31. Przepisów § 23–30 nie stosuje się do umów Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Szefa Służby Wywiadu Wojskowego z partnerami zagranicznymi, dotyczących działalności merytorycznej tych służb.

§ 31a. Zasady funkcjonowania systemu notyfikacji aktów prawnych państw członkowskich Unii Europejskiej zawierających przepisy techniczne określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 592).

§ 32. Merytoryczne uzgodnienie wewnątrz resortu obrony narodowej projektów aktów prawnych z zakresu ustawodawstwa powszechnego (założeń do projektowanych ustaw, ustaw, rozporządzeń), uchwał, decyzji i zarządzeń, innych dokumentów rządowych (programów, informacji, analiz problemowych, ocen realizacji zadań, stanowisk, decyzji lub innych rozstrzygnięć rządu) oraz z zakresu aktów prawnych Unii Europejskiej nadesłanych przez inne resorty (ministerstwa, urzędy centralne, instytucje) w celu zajęcia stanowiska przez Ministra Obrony Narodowej – przeprowadza Departament Prawny.”,

y) w § 41 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do projektu przedstawianego do podpisu Ministrowi Obrony Narodowej lub osobie funkcyjnej podpisującej projekt z jego upoważnienia, dołącza się arkusz uzgodnień, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do wytycznych. Przepis § 15 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.”,

z) po § 41 dodaje się § 41a w brzmieniu:

„§ 41a. Przepisy § 39 ust. 2 i § 41 ust. 1 stosuje się odpowiednio przy przedstawianiu Ministrowi Obrony Narodowej do podpisu projektów pełnomocnictw i upoważnień.”,

za) w § 42:

– ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zarządzenia, decyzje i wytyczne Ministra Obrony Narodowej podlegają ewidencjonowaniu. Ewidencjonowaniu podlegają również akty, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 2 lit. a.”,

– w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) decyzje w sprawach operacyjnych, organizacyjnych, mobilizacyjnych, dowodzenia, szkoleniowych, społeczno-wychowawczych, logistyki, kadrowych, kadrowo-mobilizacyjnych, nauki i szkolnictwa wojskowego, obrony terytorialnej oraz służb specjalnych – odpowiednio cechą: „Oper.”, „Org.”, „Mob.”, „DOW”, „Szkol.”, „SWych.”, „Log.”, „Pers.”, „Pers-Mob.”, „NSzW”, „OT” oraz „SKW” albo „SWW”.

– po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Pełnomocnictwa i upoważnienia wydawane przez Ministra Obrony Narodowej oznacza się kolejnym numerem.”,

– ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Decyzje Ministra Obrony Narodowej oraz dyrektywy i rozkazy Szefa Sztabu Generalnego WP, o których mowa w ust. 4 pkt 2 i ust. 5 pkt 2, oznacza się dodatkową cechą wskazującą instytucję opracowującą; cechę tę stanowi następujący skrót nazwy komórki organizacyjnej:

1) Sekretariatu Ministra Obrony Narodowej – SMON;

2) Departamentu Administracyjnego – DA;

3) Departamentu Budżetowego – DB;

4) Departamentu Informatyki i Telekomunikacji – DliT;

5) Departamentu Infrastruktury – Dl;

6) Departamentu Kadr – DK;

7) Departamentu Kontroli – DKtr;

8) Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego – DNiSW,

9) Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych – DOIN;

10) Departamentu Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego – DPBM;

11) Departamentu Polityki Zbrojeniowej – DPZ;

12) Departamentu Prasowo-Informacyjnego – DPI;

13) Departamentu Prawnego – DP;

14) Departamentu Spraw Socjalnych – DSS;

15) Departamentu Strategii i Planowania Obronnego – DS.iPO;

16) Departamentu Transformacji – DT;

17) Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych – DWSZ;

18) Departamentu Wychowania i Promocji Obronności – DWiPO;

19) Departamentu Zaopatrywania Sił Zbrojnych – DZSZ;

20) Zarządu Organizacji i Uzupełnień – P1 Sztabu Generalnego WP – P1;

21) Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych – P2 Sztabu Generalnego WP – P2;

22) Zarządu Planowania Operacyjnego – P3 Sztabu Generalnego WP – P3;

23) Zarządu Planowania Logistyki – P4 Sztabu Generalnego WP – P4;

24) Zarządu Planowania Strategicznego – P5 Sztabu Generalnego WP – P5;

25) Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności – P6 Sztabu Generalnego WP – P6;

26) Zarządu Szkolenia – P7 Sztabu Generalnego WP – P7;

27) Zarząd Planowania Rzeczowego – P8 Sztabu Generalnego WP – P8;

28) Biura Koordynacyjnego – BK;

29) Biura Obrony Przeciwrakietowej – BOP;

30) Biura do Spraw Procedur Antykorupcyjnych – BPA;

31) Biura Audytu Wewnętrznego – BAW;

32) Biura Skarg i Wniosków – BSiW.”,

– ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. W zakresie ewidencjonowania umów międzynarodowych w dziedzinie współpracy wojskowej resortu obrony narodowej stosuje się przepis § 30.”,

zb) w § 43 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Ewidencję zarządzeń i decyzji Ministra Obrony Narodowej oznaczonych cechą „MON” oraz obwieszczeń Ministra Obrony Narodowej w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego określonego aktu prawnego, jak również pełnomocnictw i upoważnień Ministra Obrony Narodowej, prowadzi Departament Prawny oraz przechowuje ich oryginały. Ewidencjonowanie oraz przechowywanie oryginałów innych decyzji Ministra Obrony Narodowej należy odpowiednio do komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz gabinetów szefów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego.

2. Niezwłocznie po podpisaniu przez Ministra Obrony Narodowej zarządzenia albo decyzji oznaczonych cechą „MON” oraz pełnomocnictwa lub upoważnienia, przekazuje się oryginał do Departamentu Prawnego; kopia dokumentu pozostaje w aktach instytucji opracowującej.”,

zc) w § 44:

– w ust. 1 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a) pełnomocnictwa i upoważnienia udzielane przez Ministra Obrony Narodowej;”,

– ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Przesłanki wydania tekstu jednolitego aktu prawnego i sprostowania błędu określone są odpowiednio w art. 16 i 17 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 oraz z 2009 r. Nr 31, poz. 206).”,

zd) w § 50 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 1, realizowane wobec Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Szefa Służby Wywiadu Wojskowego przysługują Ministrowi Obrony Narodowej.”,

ze) dotychczasowe załączniki do wytycznych otrzymują numerację:

– instrukcja negocjacyjna – załącznik Nr 1,

– arkusz uzgodnień – załącznik Nr 2.

2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-05-28
  • Data wejścia w życie: 2009-05-28
  • Data obowiązywania: 2009-05-28
  • Z mocą od: 2009-04-29

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA