REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 10 poz. 114

Zarząd Organizacji i Uzupełnień – P1

ZARZĄDZENIE Nr 19/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 13 maja 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym Wojsk Lądowych statutu jednostki budżetowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 21 ust. 2 i art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 9/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym Wojsk Lądowych statutu jednostki budżetowej (Dz. Urz. MON Nr 12, poz. 141, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) uchyla się pkt 157,

b) w pkt 162 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 163 w brzmieniu:

„163) 18 Pułkowi Rozpoznawczemu w Białymstoku – w brzmieniu określonym w załączniku Nr 163 do zarządzenia.”;

2) załącznik Nr 163 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.*

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lipca 2009 r.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON z 2006 r. Nr 16, poz. 196 i Nr 19, poz. 248, z 2007 r. Nr 23, poz. 233, z 2008 r. Nr 8, poz. 84 i Nr 18, poz. 239 oraz z 2009 Nr 1, poz. 4.

* Załącznik do zarządzenia został rozesłany do zainteresowanych adresatów poza Dziennikiem urzędowym.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-06-09
  • Data wejścia w życie: 2009-06-09
  • Data obowiązywania: 2009-06-09
  • Z mocą od: 2009-07-01
  • Dokument traci ważność: 2010-08-06

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA