REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 10 poz. 118

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

między

MINISTREM OBRONY NARODOWEJ

i

ZWIĄZKIEM PIŁSUDCZYKOW

zawarte w Warszawie w dniu 12 maja 2009 r.

Tekst pierwotny

Mając na uwadze potrzebę wspólnego działania na rzecz obronności państwa, a w szczególności potrzebę kultywowania pamięci o chwalebnych dziejach oręża polskiego z uwzględnieniem roli Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego i jego żołnierzy, a także kształtowania patriotycznych i proobronnych postaw młodzieży, Minister Obrony Narodowej oraz Związek Piłsudczyków

l wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000050345

l reprezentowany przez Prezesa Zarządu Głównego Jana Józefa Kasprzyka zawierają porozumienie następującej treści:

§ 1. Komórki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej oraz jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane zwane dalej resortem obrony narodowej oraz Związek Piłsudczyków, zwany dalej „Związkiem”, będą współpracować ze sobą w celu:

1) upowszechniania patriotycznych tradycji oręża polskiego;

2) patriotycznej i obronnej edukacji młodzieży;

3) promocji wśród młodzieży służby w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Związek zobowiązuje się do podejmowania działań zmierzających do realizacji niniejszego porozumienia, w szczególności do:

1) stałej współpracy ze szkołami i uczelniami noszącymi imię Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, a także jego żołnierzy;

2) organizacji dla środowisk szkolnych, strzeleckich i harcerskich konkursów literackich, plastycznych i recytatorskich poświęconych Marszałkowi Polski Józefowi Piłsudskiemu oraz wydarzeniom związanym z dziejami polskiego oręża;

3) popularyzowania służby wojskowej, zwłaszcza zawodowej, wśród młodzieży szkolnej i akademickiej między innymi przez organizację rajdów na szlakach historycznych i obozów szkoleniowych;

4) organizacji dla młodzieży, a także w uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej, dla żołnierzy z jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej dziedziczących tradycje legionowe, corocznego Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej na historycznej trasie Kraków (Oleandy) – Kielce w celu popularyzacji Czynu Legionów Polskich;

5) upowszechniania wiedzy historycznej o Marszałku Polski Józefie Piłsudskim i jego żołnierzach, szczególnie z okresu walk Legionów Polskich, wojny polsko-bolszewickiej i II Rzeczypospolitej przez organizację spotkań z uczestnikami walk o niepodległość, wystaw, prelekcji, koncertów, spektakli;

6) działalności wydawniczej i publicystycznej o tematyce związanej z postacią Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego oraz jego żołnierzy;

7) opieki nad kwaterami i mogiłami wojskowymi oraz pomnikami i miejscami pamięci narodowej związanymi z Czynem Legionów Polskich.

§ 3. Minister Obrony Narodowej będzie wspierał – w miarę posiadanych możliwości – społeczną działalność Związku będącą realizacją niniejszego porozumienia, w szczególności przez:

1) udostępnianie nieruchomości, pomieszczeń, sprzętu, środków łączności na podstawie umów cywilnoprawnych, zawartych zgodnie z następującymi zasadami:

a) bezpłatnie udostępnione mienie może być wykorzystane wyłącznie do celów statutowych Związku oraz przedsięwzięć określonych w planie, o którym mowa w § 4,

b) Związek ponosi wydatki niezbędne do funkcjonowania udostępnionego mienia albo refunduje jednostce wojskowej poniesione z tego tytułu wydatki,

c) wszelkie zawinione straty i szkody zaistniałe w udostępnionym mieniu Związek pokrywa z własnych środków;

2) przekazywanie materiałów promujących Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej i obronności państwa;

3) udzielanie pomocy organizacyjnej i merytorycznej przy realizacji inicjatyw Związku z dziedziny obronności, zgodnie z planem przedsięwzięć ustalonym z dowódcami jednostek wojskowych.

§ 4. 1. Związek będzie przesyłał, do dnia 30 czerwca każdego roku, do komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do współdziałania z organizacjami pozarządowymi propozycje do planu przedsięwzięć na rzecz obronności państwa podejmowanych przez organizacje pozarządowe we współpracy z jednostkami wojskowymi na następny rok kalendarzowy.

2. Propozycje do planu o którym mowa w ust. 1, muszą być uzgodnione przez Związek z właściwymi dowódcami jednostek wojskowych.

§ 5. Związek będzie przekazywał, do dnia 31 marca każdego roku, do komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej, o której mowa w § 4 ust. 1, informację o realizacji porozumienia w roku poprzednim w celu dokonania oceny efektów współdziałania z resortem obrony narodowej.

§ 6. Porozumienie nie powoduje dodatkowych wydatków w budżecie resortu obrony narodowej.

§ 7. Związek zobowiązuje się, że w ramach wykonywania niniejszego porozumienia nie będą prowadzone żadne działania o charakterze promocji wykonawców i osób działających na ich rzecz, realizujących zamówienia na rzecz resortu obrony narodowej lub starających się o takie zamówienia albo ze względu na charakter prowadzonej działalności mogących starać się o takie zamówienia, zwanych dalej „wykonawcami”, ani ich znaków towarowych, produkowanych przez nie wyrobów czy świadczonych usług.

§ 8. Minister Obrony narodowej zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w każdej sytuacji, gdy we władzach stowarzyszenia będą zasiadać wykonawcy, osoby będące członkami organów zarządzających lub nadzorczych wykonawców, bądź ich prokurenci.

§ 9. W sprawach nie uregulowanych w porozumieniu mają zastosowanie postanowienia ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) oraz decyzji nr 257/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 września 2003 r. w sprawie określenia zasad i trybu współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi (Dz. Urz. MON Nr 15, poz. 166).

§ 10. Strony porozumienia nie ponoszą wobec siebie odpowiedzialności cywilnej i innej za zdarzenia, które wystąpią podczas lub w związku z realizacją porozumienia, z zastrzeżeniem § 3 pkt 1.

§ 11. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o zdarzeniach i okolicznościach istotnych ze względu na przedmiot i zakres porozumienia.

§ 12. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem postanowień porozumienia Strony będą rozstrzygały w drodze negocjacji, dążąc do ich polubownego zakończenia. We wszystkich sprawach, w których polubowne zakończenie sporu nie będzie możliwe do osiągnięcia, strony poddadzą spór rozpatrzeniu przez sąd właściwy dla dzielnicy Warszawa Śródmieście.

§ 13. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony z możliwością jego rozwiązania przez każdą ze stron z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, lub w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia – również w innym przypadku naruszenia porozumienia niż określony w § 8.

§ 14. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

§ 16. Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

z upoważnienia
Minister Obrony Narodowej

Prezes Zarządu Głównego:
Jan Józef KASPRZYK

Sekretarz Stanu
do Spraw Społecznych i Profesjonalizacji: Cz. PIĄTAS

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-06-09
  • Data wejścia w życie: 2009-06-24
  • Data obowiązywania: 2009-06-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA