REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 12 poz. 130

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych

DECYZJA Nr 185/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 9 czerwca 2009 r.

w sprawie określenia wartości pieniężnych norm wyżywienia dla jednostek wojskowych objętych rejonowym systemem zaopatrywania w żywność

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 7 lit. b oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z pkt 10 ppkt 5 lit. a i b decyzji Nr 561/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie organizacji żywienia (Dz. Urz. MON Nr 24, poz. 249 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 13) ustala się, co następuje:

1. Jednostki wojskowe objęte rejonowym systemem zaopatrywania w żywność, za pośrednictwem właściwych dla ich miejsca stacjonowania Rejonowych Baz Materiałowych, zwanych dalej „RBM”, stosują wartości pieniężne norm wyżywienia odpowiadające sumom uśrednionych iloczynów normatywów środków spożywczych i cen zakupu wynegocjowanych przez właściwą RBM.

2. Wartości pieniężne zasadniczych norm wyżywienia, tj.: żołnierskiej 010, szkolnej 020, specjalnej 030 i operacyjnej 040, określonych w rozporządzeniach Ministra Obrony Narodowej: z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie wyżywienia żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową (Dz. U. Nr 62, poz. 565, z 2006 r. Nr 17, poz. 136 oraz z 2007 r. Nr 225, poz. 1664) i z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2006 r. Nr 71, poz. 497, z późn. zm.1)), odrębnie dla każdej RBM, ustala się w wysokościach, określonych w załączniku do decyzji.

3. Wartością pieniężną karmy dla psów jest równowartość normatywu rzeczowego karmy, ustalona według cen jej zakupu.

4. Wartości pieniężne pozostałych norm wyżywienia żołnierzy oraz cen rozliczeniowych (ewidencyjnych) wybranych artykułów żywnościowych określa decyzja Nr 310/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia wartości pieniężnych norm wyżywienia (Dz. Urz. MON Nr 15, poz. 189 i Nr 22, poz. 281 oraz z 2008 r. Nr 17, poz. 213).

5. Traci moc decyzja Nr 180/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia wartości pieniężnych norm wyżywienia dla jednostek wojskowych objętych rejonowym systemem zaopatrywania w żywność (Dz. Urz. MON Nr 8, poz. 98).

6. Odpowiedzialnym za wykonanie decyzji jest Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

7. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 stycznia 2009 r.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 188, poz. 1348, z 2008 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 62, poz. 390 oraz z 2009 r. Nr 45, poz. 365.

Załącznik 1. [Wartości pieniężne norm wyżywienia (w złotych)]

Załącznik do decyzji Nr 185/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 9 czerwca 2009 r. (poz. 130)

Wartości pieniężne norm wyżywienia
(w złotych)

Lp.

Wyszczególnienie

Zasadnicze normy wyżywienia żołnierzy

żołnierska
010

szkolna
020

specjalna
030

operacyjna
040

1

2 RBM Wałcz

10,77

11,60

15,45

16,87

2

3 RBM Łódź

12,40

13,20

16,63

18,09

3

4 RBM Grudziądz

11,91

12,66

16,73

18,29

4

5 RBM Nowogród Bobrzański

10,59

11,26

14,41

15,70

5

6 RBM Wrocław

11,71

12,41

15,90

17,56

6

7 RBM Stawy

11,08

11,80

15,62

17,39

7

9 RBM Warszawa

14,06

15,04

20,10

21,88

8

11 RBM Olsztyn

11,09

11,95

16,58

18,16

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-07-06
  • Data wejścia w życie: 2009-06-09
  • Data obowiązywania: 2009-06-09
  • Z mocą od: 2009-01-01
  • Dokument traci ważność: 2010-02-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA